y:Üen:v:es:ýXi Aaôf em:eS:g:n:
Eö¡sXXÎy:ÝX faôr d sXRi Aaôf l:òøgv:ej:z: OðøR klc:z:ü Aaôf OeS:y:a OðøR Oðe(ka
t:aðVy:að y:Üen:v:es:ýXi Aaôf faõrðn: sXRiz:

m:lhar  -   Mellonsite for Advanced Levels of Hindi-Urdu Acquisition and Research

)ðm:c:nd  rec:t:
g:aðdan:
(Devanagari text reconstituted from the roman transcription made under the direction of Professors T. Nara and K. Machida of the Institute for Study of Languages and Cultures of Asia and Africa at Tokyo University of Foreign Studies)

Chapter Two.

       s:ðm:ri Aaòr b:ðl:ari daðn:aðö Av:D:-)ant: kñ g:aúv: hòø.  ez:l:ð ka n:am: b:t:an:ð ki kaðI z:-rt: n:hiø.  haðri b:ðl:ari m:ðö rht:a hò,  ray: s:ahb: Am:rp:al: es:öh s:ðm:ri m:ðö.  daðn:aðö g:aúv:aðö m:ðö kñv:l: p:aúc: m:il: ka Ant:r hò.  ep:Cl:ð s:ty:ag:Òh-s:øg:Òam: m:ðö ray: s:ahb: n:ð b:_a y:S: km:ay:a T:a.  kaòöes:l: ki m:ðmb:ri Cað_kr j:ðl: c:l:ð g:y:ð T:ð.  t:b: s:ð un:kñ El:aqñ kñ As:aem:y:aðö kað un:s:ð b:_i Â:¹a hað g:y:i T:i.  y:h n:hiø ek un:kñ El:aqñ m:ðö As:aem:y:aðö kñ s:aT: kaðI Q:as: ery:ay:t: ki j:at:i hað,  y:a Raú_ Aaòr b:ðg:ar ki k_aI kÙC km: hað;  m:g:r y:h s:ari b:dn:am:i m:ØQt:araðö kñ es:r j:at:i T:i.  ray: s:ahb: ki kiet:ü p:r kaðI kl:øk n: l:g: s:kt:a T:a.  v:h b:ðc:arð B:i t:að us:i vy:v:sT:a kñ ^:Øl:am: T:ð.  z:abt:ð ka kam: t:að j:òs:ð haðt:a c:l:a Aay:a hò,  v:òs:a hi haðg:a.  ray: s:ahb: ki s:jj:n:t:a us: p:r kaðI As:r n: Ral: s:kt:i T:i;  Es:el:O Aam:dn:i Aaòr AeD:kar m:ðö j:aò-B:r ki B:i km:i n: haðn:ð p:r B:i un:ka y:S: m:an:að b:` g:y:a T:a.  As:aem:y:aðö s:ð v:h hús: kr b:aðl: l:ðt:ð T:ð.  y:hi Vy:a km: hò ?  es:öh ka kam: t:að eS:kar krn:a hò;  Ag:r v:h g:rj:n:ð Aaòr g:Øraün:ð kñ b:dl:ð m:iYi b:aðl:i b:aðl: s:kt:a,  t:að us:ð G:r b:òYð m:n:m:an:a eS:kar em:l: j:at:a.  eS:kar ki K:aðj: m:ðö j:øg:l: m:ðö n: B:Xkn:a p:_t:a.
       
ray: s:ahb: raÄÕv:adi haðn:ð p:r B:i hØVkam: s:ð m:ðl:
-j:aðl: b:n:ay:ð rK:t:ð T:ð.  un:ki n:z:rðö Aaòr Rael:y:aú Aaòr km:üc:aery:aðö ki dst:Üery:aú j:òs:i ki t:òs:i c:l:i Aat:i T:iø.  s:aehty: Aaòr s:ög:it: kñ )ðm:i T:ð,  RÕam:a kñ S:aòqin:,  AcCð v:Vt:a T:ð,  AcCð l:ðK:k,  AcCð en:S:an:ð-b:az:.  un:ki p:tn:i kað m:rð Aaj: ds: s:al: hað c:Økñ T:ð;  m:g:r dÜs:ri S:adi n: ki T:i.  hús:-b:aðl:kr Ap:n:ð ev:D:Ør j:iv:n: kað b:hl:at:ð rht:ð T:ð.
       
haðri RÎy:að`i p:r p:hØúc:a t:að dðK:a j:ðY kñ dS:hrð kñ Av:s:r p:r haðn:ðv:al:ð D:n:Ø\:-y:w ki b:_i z:aðraðö s:ð t:òy:aery:aú hað rhi hòø: khiø røg:-m:øc: b:n: rha T:a,  khiø m:öRp:,  khiø m:ðhm:an:aðö ka Aaet:Ty:-g:àh,  khiø dÜkan:daraðö kñ el:O dÜkan:ðö.  D:Üp: t:ðz: hað g:y:i T:i;  p:r ray: s:ahb: Q:Ød kam: m:ðö l:g:ð hØO T:ð.  Ap:n:ð ep:t:a s:ð s:mp:e¶: kñ s:aT:-s:aT: unhaðön:ð ram: ki B:eVt: B:i p:ay:i T:i Aaòr D:n:Ø\:-y:w kað n:aXk ka -p: dðkr us:ð eS:Ä m:n:aðrøj:n: ka s:aD:n: b:n:a edy:a T:a.  Es: Av:s:r p:r un:kñ y:ar-daðst:,  haekm:-hØVkam: s:B:i en:m:öe*:t: haðt:ð T:ð.  Aaòr dað-t:in: edn: El:aqñ m:ðö b:_i c:hl:-p:hl: rht:i T:i.  ray: s:ahb: ka p:erv:ar b:hØt: ev:S:al: T:a.  kaðI Rð` s:aò s:rdar Ok s:aT: B:aðj:n: krt:ð T:ð.  kI c:c:a T:ð,  drj:n:aðö c:c:ðrð B:aI,  kI s:g:ð B:aI,  b:ies:y:aðö n:at:ð kñ B:aI.  Ok c:c:a s:ahb: raD:a kñ An:ny: up:as:k T:ð Aaòr b:rab:r v:àndab:n: m:ðö rht:ð T:ð.  B:eVt:-rs: kñ ekt:n:ð hi kev:¶: rc: Ral:ð T:ð Aaòr s:m:y:-s:m:y: p:r unhðö Cp:v:akr daðst:aðö ki B:ðöX kr dðt:ð T:ð.  Ok dÜs:rð c:c:a T:ð,  j:að ram: kñ p:rm:B:Vt: T:ð Aaòr fars:i-B:a\:a m:ðö ram:ay:N: ka An:Øv:ad kr rhð T:ð.  ery:as:t: s:ð s:b:kñ v:s:ikñ b:úD:ð hØO T:ð.  eks:i kað kaðI kam: krn:ð ki z:-rt: n: T:i.
       
haðri m:öRp: m:ðö K:_a s:aðc: rha T:a ek Ap:n:ð Aan:ð ki s:Üc:n:a kós:ð dð ek s:hs:a ray: s:ahb: uD:r hi Aa en:kl:ð Aaòr us:ð dðK:t:ð hi b:aðl:ð
--Arð !  t:Ü Aa g:y:a haðri,  m:òø t:að t:ØJ:ð b:Øl:v:an:ðv:al:a T:a.  dðK:,  Ab:ki t:ØJ:ð raj:a j:n:k ka m:al:i b:n:n:a p:_ðg:a.  s:m:J: g:y:a n:,  ej:s: v:]t: Â:ij:an:ki j:I m:endr m:ðö p:Üj:a krn:ð j:at:i hòø,  us:i v:]t: t:Ü Ok g:Øl:dst:a el:y:ð K:_a rhðg:a Aaòr j:an:ki j:i ki B:ðöX krðg:a.  ^:l:t:i n: krn:a Aaòr dðK:, As:aem:y:aðö s:ð t:akid krkñ kh dðn:a ek s:b:--s:b: S:g:Øn: krn:ð Aay:ðö.  m:ðrð s:aT: kaðYi m:ðö Aa,  t:ØJ:s:ð kÙC b:at:ðö krn:i hòø.  v:h Aag:ð-Aag:ð kaðYi ki Aaðr c:l:ð,  haðri p:iCð-p:iCð c:l:a.  v:hiø Ok G:n:ð v:àx: ki Cay:a m:ðö Ok kÙrs:i p:r b:òY g:y:ð Aaòr haðri kað z:m:in: p:r b:òYn:ð ka ES:ara krkñ b:aðl:ð -- s:m:J: g:y:a,  m:òön:ð Vy:a kha.  karkÙn: kað t:að j:að kÙC krn:a hò,  v:h krðg:a hi,  l:ðekn: As:am:i ej:t:n:ð m:n: s:ð As:am:i ki b:at: s:Øn:t:a hò, karkÙn: ki n:hiø s:Øn:t:a.  hm:ðö Enhiø p:aúc:-s:at: edn:aðö m:ðö b:is: hz:ar ka )b:nD: krn:a hò.  kós:ð haðg:a,  s:m:J: m:ðö n:hiø Aat:a.  t:Øm: s:aðc:t:ð haðg:ð,  m:ØJ: Xkñ kñ Aadm:i s:ð m:ael:k Vy:aðö Ap:n:a dØK:_a l:ð b:òYð.  eks:s:ð Ap:n:ð m:n: ki khÜú ?  n: j:an:ð Vy:aðö t:Ømharð Up:r ev:Ã:as: haðt:a hò.  Et:n:a j:an:t:a hÜú ek t:Øm: m:n: m:ðö m:ØJ: p:r hús:aðg:ð n:hiø.  Aaòr hús:að B:i,  t:að t:Ømhari hús:i m:òø v:rdaSt: kr s:kÝûg:a.  n:hiø s:h s:kt:a un:ki hús:i,  j:að Ap:n:ð b:rab:r kñ hòø,  Vy:aðöek un:ki hús:i m:ðö I\y:aü,  vy:øg: Aaòr j:l:n: hò.  Aaòr v:ð Vy:aðö n: hús:ðög:ð.  m:òø B:i t:að un:ki dØdüS:a Aaòr ev:p:e¶: Aaòr p:t:n: p:r hús:t:a hÜú,   edl: K:aðl:kr,  t:ael:y:aú b:j:akr.  s:mp:e¶: Aaòr s:Ædy:t:a m:ðö v:òr hò.  hm: B:i dan: dðt:ð hòø,  D:m:ü krt:ð hòø.  l:ðekn: j:an:t:ð hað,  Vy:aðö ?  kñv:l: Ap:n:ð b:rab:rv:al:aðö kað n:ic:a edK:an:ð kñ el:O.  hm:ara dan: Aaòr D:m:ü kaðra Ahøkar hò,  ev:S:ع Ahøkar.  hm: m:ðö s:ð eks:i p:r eRg:Òi hað j:ay:,  qÙqiü Aa j:ay:,  b:qay:a m:al:g:Øz:ari ki Ell:t: m:ðö hv:al:at: hað j:ay:,  eks:i ka j:v:an: b:ðXa m:r j:ay:,  eks:i ki ev:D:v:a b:hÜ en:kl: j:ay:, eks:i kñ G:r m:ðö Aag: l:g: j:ay:,  kaðI eks:i v:ðSy:a kñ haT:aðö ull:Ü b:n: j:ay:,  y:a Ap:n:ð As:aem:y:aðö kñ haT:aðö ep:X j:ay:,  t:að us:kñ Aaòr s:B:i B:aI us: p:r hús:ðög:ð,  b:^:l:ðö b:j:ay:ðög:ð,   m:an:að s:arð s:ös:ar ki s:mp:da em:l: g:y:i hò.  Aaòr em:l:ðög:ð t:að Et:n:ð )ðm: s:ð,  j:òs:ð hm:arð p:s:in:ð ki j:g:h Q:Ün: b:han:ð kað t:òy:ar hòø.  Arð,  Aaòr t:að Aaòr, hm:arð c:c:ðrð,  PÙPñrð,  m:m:ðrð,  m:aòs:ðrð B:aI j:að Es:i ery:as:t: ki b:daòl:t: m:aòj: u_a rhð hòø,  kev:t:a kr rhð hòø Aaòr j:ØO K:ðl: rhð hòø,  S:rab:ðö p:i rhð hòø Aaòr Oðy:aS:i kr rhð hòø,  v:h B:i m:ØJ:s:ð j:l:t:ð hòø,  Aaòr Aaj: m:r j:aUû t:að G:i kñ ec:ra^: j:l:ay:ðö.  m:ðrð dØHK: kað dØHK: s:m:J:n:ðv:al:a kaðI n:hiø.  un:ki n:z:raðö m:ðö m:ØJ:ð dØK:i haðn:ð ka kaðI AeD:kar hi n:hiø hò.  m:òø Ag:r raðt:a hÜú,  t:að dØHK: ki hús:i u_at:a hÜú.  m:òø Ag:r b:im:ar haðt:a hÜú,  t:að m:ØJ:ð s:ØK: haðt:a hò.  m:òø Ag:r Ap:n:a by:ah krkñ G:r m:ðö kl:h n:hiø b:`at:a t:að y:h m:ðri n:ic: sv:aT:üp:rt:a hò;  Ag:r by:ah kr l:Üú,  t:að v:h ev:l:as:anD:t:a haðg:i.  Ag:r S:rab: n:hiø p:it:a t:að m:ðri køj:Üs:i hò.  S:rab: p:in:ð l:g:Üú,  t:að v:h )j:a ka rVt: haðg:a.  Ag:r Oðy:aS:i n:hiø krt:a,  t:að Ares:k hÜú,  Oðy:aS:i krn:ð l:g:Üú,  t:að ePr khn:a hi Vy:a.  En: l:aðg:aðö n:ð m:ØJ:ð B:aðg:-ev:l:as: m:ðö Pûs:an:ð kñ el:O km: c:al:ðö n:hiø c:l:iø Aaòr Ab: t:k c:l:t:ð j:at:ð hòø.  un:ki y:hi EcCa hò ek m:òø AnD:a hað j:aUû Aaòr y:ð l:aðg: m:ØJ:ð l:ÜX l:ðö,  Aaòr m:ðra D:m:ü y:h hò ek s:b: kÙC dðK:kr B:i kÙC n: dðK:Üú.  s:b: kÙC j:an:kr B:i g:D:a b:n:a rhÜú.
       
ray: s:ahb: n:ð g:a_i kað Aag:ð b:`an:ð kñ el:O dað b:i_ð p:an: K:ay:ð Aaòr haðri kñ m:Øúh ki Aaðr t:akn:ð l:g:ð
,  j:òs:ð us:kñ m:n:aðB:av:aðö kað p:`n:a c:aht:ð haðö.
       
haðri n:ð s:ahs: b:Xaðrkr kha -- hm: s:m:J:t:ð T:ð ek Oðs:i b:at:ðö hm:iø l:aðg:aðö m:ðö haðt:i hòø, p:r j:an: p:_t:a hò,  b:_ð Aadem:y:aðö m:ðö un:ki km:i n:hiø hò.
       
ray: s:ahb: n:ð m:Øúh p:an: s:ð B:rkr kha -- t:Øm: hm:ðö b:_a Aadm:i s:m:J:t:ð hað ?  hm:arð n:am: b:_ð hòø,  p:r dS:ün: T:að_ð.  ^:rib:aðö m:ðö Ag:r I\y:aü y:a v:òr hò t:að sv:aT:ü kñ el:O y:a p:ðX kñ el:O.  Oðs:i I\y:aü Aaòr v:òr kað m:òø x:my: s:m:J:t:a hÜú.  hm:arð m:Øúh ki raðXi kaðI Cin: l:ð t:að us:kñ g:l:ð m:ðö uúg:l:i Ral:kr en:kal:n:a hm:ara D:m:ü hað j:at:a hò.  Ag:r hm: Cað_ dðö, t:að dðv:t:a hòø.  b:_ð Aadem:y:aðö ki I\y:aü Aaòr v:òr kñv:l: Aan:nd kñ el:O hò.  hm: Et:n:ð b:_ð Aadm:i hað g:y:ð hòø ek hm:ðö n:ic:t:a Aaòr kÙeXl:t:a m:ðö hi en:Hsv:aT:ü Aaòr p:rm: Aan:nd em:l:t:a hò.  hm: dðv:t:ap:n: kñ us: dj:ðü p:r p:hØúc:n g:y:ð hòø j:b: hm:ðö dÜs:raðö kñ raðn:ð p:r hús:i Aat:i hò.  Es:ð t:Øm: CaðXi s:aD:n:a m:t: s:m:J:að.  j:b: Et:n:a b:_a kÙXÙmb: hò,  t:að kaðI-n:-kaðI t:að hm:ðS:a b:im:ar rhðg:a hi.  Aaòr b:_ð Aadem:y:aðö kñ raðg: B:i b:_ð haðt:ð hòø.  v:h b:_a Aadm:i hi Vy:a,  ej:s:ð kaðI CaðXa raðg: hað.  m:am:Ül:i jv:r B:i Aa j:ay:,  t:að hm:ðö s:rs:am: ki dv:a di j:at:i hò,  m:am:Ül:i PÙøs:i B:i en:kl: Aay:ð,  t:að v:h z:hrb:ad b:n: j:at:i hò.  Ab: CaðXð s:j:ün: Aaòr m:J:aðl:ð s:j:ün: Aaòr b:_ð s:j:ün: t:ar s:ð b:Øl:ay:ð j:a rhð hòø,  m:s:ihØl:m:Ølk kað l:an:ð kñ el:O edll:i Aadm:i B:ðj:a j:a rha hò,  eB:\:g:ac:ay:ü kað l:an:ð kñ el:O kl:k¶:a.  uD:r dðv:al:y: m:ðö dØg:aüp:aY hað rha hò Aaòr jy:aðet:\:ac:ay:ü kÙøRl:i ka ev:c:ar kr rhð hòø Aaòr t:n*: kñ Aac:ay:ü Ap:n:ð An:ØÅan: m:ðö l:g:ð hØO hòø.  raj:a s:ahb: kað y:m:raj: kñ m:Øúh s:ð en:kal:n:ð kñ el:O daò_ l:g:i hØI hò.  v:ò½ Aaòr RaVXr Es: t:ak m:ðö rht:ð hòø ek kb: es:r m:ðö ddü hað Aaòr kb: un:kñ G:r m:ðö s:aðn:ð ki v:\:aü hað.  Aaòr y:ð ,p:O t:Øm:s:ð Aaòr t:Ømharð B:aEy:aðö s:ð v:s:Ül: eky:ð j:at:ð hòø,   B:al:ð ki n:aðk p:r.  m:ØJ:ð t:að y:hi AaÁ:y:ü haðt:a hò ek Vy:aðö t:Ømhari Aahaðö ka dav:an:l: hm:ðö B:sm: n:hiø kr Ral:t:a;  m:g:r n:hiø, AaÁ:y:ü krn:ð ki kaðI b:at: n:hiø.  B:sm: haðn:ð m:ðö t:að b:hØt: dðr n:hiø l:g:t:i,  v:ðdn:a B:i T:að_i hi dðr ki haðt:i hò.  hm: j:aò-j:aò Aaòr Aøg:Øl:-Aøg:Øl: Aaòr p:aðr-p:aðr B:sm: hað rhð hòø.  us: hahakar s:ð b:c:n:ð kñ el:O hm: p:Øel:s: ki,  hØVkam: ki,   Adal:t: ki,  v:kil:aðö ki S:rN: l:ðt:ð hòø.  Aaòr -p:v:t:i s*:i ki B:aúet: s:B:i kñ haT:aðö ka eK:l:aòn:a b:n:t:ð hòø.  dØen:y:a s:m:J:t:i hò, hm: b:_ð s:ØK:i hòø.  hm:arð p:as: El:aqñ,  m:hl:,  s:v:aery:aú,  n:aòkr-c:akr,  qrz:,  v:ðSy:aOú,  Vy:a n:hiø hòø,  l:ðekn: ej:s:ki Aatm:a m:ðö b:l: n:hiø,  AeB:m:an: n:hiø,  v:h Aaòr c:ahð kÙC hað,  Aadm:i n:hiø hò.  ej:s:ð dØSm:n: kñ B:y: kñ m:arð rat: kað n:iød n: Aat:i hað,  ej:s:kñ dØHK: p:r s:b: hús:ðö Aaòr raðn:ðv:al:a kaðI n: hað,  ej:s:ki c:aðXi dÜs:raðö kñ p:òraðö kñ n:ic:ð db:i hað,  j:að B:aðg:-ev:l:as: kñ n:S:ð m:ðö Ap:n:ð kað eb:l:kÙl: B:Ül: g:y:a hað,  j:að hØVkam: kñ t:l:v:ð c:aXt:a hað Aaòr Ap:n:ð AD:in:aðö ka Q:Ün: c:Üs:t:a hað,  us:ð m:òø s:ØK:i n:hiø kht:a.  v:h t:að s:ös:ar ka s:b:s:ð AB:ag:a )aN:i hò. <  s:ahb: eS:kar K:ðl:n:ð Aay:ðö y:a daòrð p:r,   m:ðra kt:üvy: hò ek un:ki dØm: kñ p:iCð l:g:a rhÜú.  un:ki B:aòøhaðö p:r eS:kn: p:_i Aaòr hm:arð )aN: s:ÜK:ð.  unhðö )s:À krn:ð kñ el:O hm: Vy:a n:hiø krt:ð.  m:g:r v:h p:c:_a s:Øn:an:ð l:g:Üú t:að S:ay:d t:Ømhðö ev:Ã:as: n: Aay:ð.  Rael:y:aðö Aaòr erÃ:t:aðö t:k t:að Q:òr ^:n:im:t: hò,   hm: es:j:dð krn:ð kað B:i t:òy:ar rht:ð hòø.  m:ØFt:Q:aðri n:ð hm:ðö Ap:øg: b:n:a edy:a hò,  hm:ðö Ap:n:ð p:Ø,\:aT:ü p:r l:ðS:m:a*: B:i ev:Ã:as: n:hiø,  kñv:l: Afs:raðö kñ s:am:n:ð dØm: ehl:a-ehl:akr eks:i t:rh un:kñ káp:ap:a*: b:n:ð rhn:a Aaòr un:ki s:hay:t:a s:ð Ap:n:i )j:a p:r Aat:øk z:m:an:a hi hm:ara u½m: hò.  ep:Cl:g:ØAaðö ki Q:ØS:am:d n:ð hm:ðö Et:n:a AeB:m:an:i Aaòr t:Øn:kem:z:aj: b:n:a edy:a hò ek hm:m:ðö S:il:,  ev:n:y: Aaòr s:ðv:a ka l:aðp: hað g:y:a hò.   m:òø t:að kB:i-kB:i s:aðc:t:a hÜú ek Ag:r s:rkar hm:arð El:aqñ Cin:kr hm:ðö Ap:n:i raðz:i kñ el:O m:ðhn:t: krn:a es:K:a dð t:að hm:arð s:aT: m:han: up:kar krð,  Aaòr y:h t:að en:Á:y: hò ek Ab: s:rkar B:i hm:ari rx:a n: krðg:i.  hm:s:ð Ab: us:ka kaðI sv:aT:ü n:hiø en:kl:t:a.  l:x:N: kh rhð hòø ek b:hØt: j:ld hm:arð v:g:ü ki hst:i em:X j:an:ðv:al:i hò.  m:òø us: edn: ka sv:ag:t: krn:ð kað t:òy:ar b:òYa hÜú.  IÃ:r v:h edn: j:ld l:ay:ð.  v:h hm:arð u¹ar ka edn: haðg:a.  hm: p:eresT:et:y:aðö kñ eS:kar b:n:ð hØO hòø.  y:h p:eresT:et: hi hm:ara s:v:ün:aS: kr rhi hò Aaòr j:b: t:k s:mp:e¶: ki y:h b:ð_i hm:arð p:òraðö s:ð n: en:kl:ðg:i,  j:b: t:k y:h AeB:S:ap: hm:arð es:r p:r m:úRrat:a rhðg:a,  hm: m:an:v:t:a ka v:h p:d n: p:a s:kñög:ð ej:s: p:r p:hØúc:n:a hi j:iv:n: ka Aent:m: l:xy: hò.
       
ray: s:ahb: n:ð ePr eg:l:aòri-dan: en:kal:a Aaòr kI eg:l:aòery:aú en:kal:kr m:Øúh m:ðö B:r l:iø.  kÙC Aaòr khn:ð v:al:ð T:ð ek Ok c:p:ras:i n:ð Aakr kha -- s:rkar b:ðg:araðö n:ð kam: krn:ð s:ð En:kar kr edy:a hò.  kht:ð hòø,   j:b: t:k hm:ðö K:an:ð kað n: em:l:ðg:a hm: kam: n: krðög:ð.  hm:n:ð D:m:kay:a,   t:að s:b: kam: Cað_kr Al:g: hað g:y:ð.
       
ray: s:ahb: kñ m:aT:ð p:r b:l: p:_ g:y:ð.  AaúK:ðö en:kal:kr b:aðl:ð --c:l:að,  m:òø En: dØÄaðö kað Yik krt:a hÜú.  j:b: kB:i K:an:ð kað n:hiø edy:a,  t:að Aaj: y:h n:y:i b:at: Vy:aðö ?  Ok Aan:ð raðz: kñ ehs:ab: s:ð m:j:Üri em:l:ðg:i,  j:að hm:ðS:a em:l:t:i rhi hò;  Aaòr Es: m:j:Üri p:r unhðö kam: krn:a haðg:a,  s:iD:ð krðö y:a Xð`ð.
       
ePr haðri ki Aaðr dðK:kr b:aðl:ð -- t:Øm: Ab: j:aAað haðri,   Ap:n:i t:òy:ari krað.  j:að b:at: m:òön:ð khi hò, us:ka Q:y:al: rK:n:a.  t:Ømharð g:aúv: s:ð m:ØJ:ð km:-s:ð-km: p:aúc: s:aò ki AaS:a hò.
       
ray: s:ahb: J:ll:at:ð hØO c:l:ð g:y:ð.  haðri n:ð m:n: m:ðö s:aðc:a,   AB:i y:h kós:i-kós:i n:iet: Aaòr D:rm: ki b:at:ðö kr rhð T:ð Aaòr OkaOk Et:n:ð g:rm: hað g:y:ð!
       
s:Üy:ü es:r p:r Aa g:y:a T:a.  us:kñ t:ðj: s:ð AeB:B:Üt: haðkr v:àx:aðö n:ð Ap:n:a p:s:ar s:m:ðX el:y:a T:a.  AakaS: p:r m:eXy:al:a g:dü Cay:a hØAa T:a Aaòr s:am:n:ð ki p:àTv:i kaúp:t:i hØI j:an: p:_t:i T:i.
       
haðri n:ð Ap:n:a RöRa uYay:a Aaòr G:r c:l:a.  S:g:Ün: kñ ,p:y:ð khaú s:ð Aay:ðög:ð
,   y:hi ec:nt:a us:kñ es:r p:r s:v:ar T:i.

Proceed to Chapter Three.

Return to top.

Return to indexpage of texts.

Return to Mellon Project indexpage.

Recoded: 20 Sept. 1999 to 6 Oct 1999.
Chapter two posted: 7 Oct. 1999.
Paragraphed: 9 Oct 1999.
Updated: 18 Oct. 1999, 26 Oct 1999, 8-10 Mar 2002.