y:Üen:v:es:ýXi Aaôf em:eS:g:n:
Eö¡sXXÎy:ÝX faôr d sXRi Aaôf l:òøgv:ej:z: OðøR klc:z:ü Aaôf OeS:y:a OðøR Oðe(ka

t:aðVy:að y:Üen:v:es:ýXi Aaôf faõrðn: sXRiz:

m:lhar  -   Mellonsite for Advanced Levels of Hindi-Urdu Acquisition and Research

)ðm:c:nd  rec:t:
g:aðdan:
(Devanagari text reconstituted from the roman transcription made under the direction of Professors T. Nara and K. Machida of the Institute for Study of Languages and Cultures of Asia and Africa at Tokyo University of Foreign Studies)

Chapter Three.

        haðri Ap:n:ð g:aúv: kñ s:m:ip: p:hØúc:a, t:að dðK:a, AB:i t:k g:aðb:r K:ðt: m:ðö UK: g:að_ rha hò Aaòr daðn:aðö l:_eky:aú B:i us:kñ s:aT: kam: kr rhi hòø. l:Ü c:l: rhi T:i, b:g:Ül:ð uY rhð T:ð, B:Üt:l: D:D:k rha T:a. j:òs:ð )káet: n:ð v:ay:Ø m:ðö Aag: G:aðl: edy:a hað. y:h s:b: AB:i t:k K:ðt: m:ðö Vy:aðö hòø? Vy:a kam: kñ p:iCð s:b: j:an: dðn:ð p:r t:Øl:ð hØO hòø? v:h K:ðt: ki Aaðr c:l:a Aaòr dÜr hi s:ð ec:ll:akr b:aðl:a -- Aat:a Vy:aðö n:hiø g:aðb:r, Vy:a kam: hi krt:a rhðg:a? daðp:hr Zl: g:y:a, kÙC s:ÜJ:t:a hò ek n:hiø?
       
us:ð dðK:t:ð hi t:in:aðö n:ð kÙdal:ðö uYa l:iø Aaòr us:kñ s:aT: hað el:y:ð. g:aðb:r s:aúv:l:a, l:mb:a, Okhra y:Øv:k T:a, ej:s:ð Es: kam: s:ð ,ec: n: m:al:Üm: haðt:i T:i. )s:Àt:a ki j:g:h m:ØK: p:r As:nt:að\: Aaòr ev:dÒaðh T:a. v:h Es:el:y:ð kam: m:ðö l:g:a hØAa T:a ek v:h edK:an:a c:aht:a T:a, us:ð K:an:ð-p:in:ð ki kaðI ef# n:hiø hò. b:_i l:_ki s:aðn:a l:jj:a-S:il: kÙm:ari T:i, s:aúv:l:i, s:ØRaòl:, )s:À Aaòr c:p:l:. g:a`ð ki l:al: s:a_i ej:s:ð v:h G:ØXn:aðö s:ð m:að_ kr km:r m:ðö b:aúD:ð hØO T:i, us:kñ hl:kñ S:rir p:r kÙC l:di hØI s:i T:i, Aaòr us:ð )aò`t:a ki g:erm:a dð rhi T:i. CaðXi -p:a p:aúc:-CH s:al: ki Caðkri T:i, m:òl:i, es:r p:r b:al:aðö ka Ok G:aðös:l:a-s:a b:n:a hØAa, Ok l:úg:aðXi km:r m:ðö b:aúD:ð, b:hØt: hi ZiY Aaòr raðn:i.
       
-p:a n:ð haðri ki Xaúg:aðö m:ðö el:p:X kr kha -- kaka! dðK:að, m:òn:ð Ok Zðl:a B:i n:hiø Cað_a. b:hn: kht:i hò, j:a p:ð_ t:l:ð b:òY. Zðl:ð n: t:að_ð j:ay:úg:ð kaka, t:að em:¬i kós:ð b:rab:r haðg:i.
       
haðri n:ð us:ð g:aðd m:ðö uYakr py:ar krt:ð hØO kha -- t:Ün:ð b:hØt: AcCa eky:a b:ðXi, c:l: G:r c:l:ðö. kÙC dðr Ap:n:ð ev:dÒaðh kað db:ay:ð rhn:ð kñ b:ad g:aðb:r b:aðl:a -- y:h t:Øm: raðz:-raðz: m:ael:kaðö ki Q:ØS:am:d krn:ð Vy:aðö j:at:ð hað? b:aqi n: c:Økñ t:að py:ada Aakr g:ael:y:aú s:Øn:at:a hò, b:ðg:ar dðn:i hi p:_t:i hò, n:z:r-n:z:ran:a s:b: t:að hm:s:ð B:ray:a j:at:a hò. ePr eks:i ki Vy:aðö s:l:am:i krað!
       
Es: s:m:y: y:hi B:av: haðri kñ m:n: m:ðö B:i Aa rhð T:ð; l:ðekn: l:_kñ kñ Es: ev:dÒaðh-B:av: kað db:an:a z:-ri T:a. b:aðl:a -- s:l:am:i krn:ð n: j:ay:ú, t:að rhðö khaú. B:g:v:an:Î n:ð j:b: ^:Øl:am: b:n:a edy:a hò t:að Ap:n:a Vy:a b:s: hò. y:h Es:i s:l:am:i ki b:rkt: hò ek ¾ar p:r m:_óy:a Ral: l:i Aaòr eks:i n:ð kÙC n:hiø kha. G:Ürð n:ð ¾ar p:r K:ÜúXa g:a_a T:a, ej:s: p:r kaerndaðö n:ð dað ,p:O Raú_ l:ð el:y:ð T:ð. t:l:òy:a s:ð ekt:n:i em:¬i hm:n:ð K:aðdi, kaernda n:ð kÙC n:hiø kha. dÜs:ra K:aðdð t:að n:z:r dðn:i p:_ð. Ap:n:ð m:t:l:b: kñ el:O s:l:am:i krn:ð j:at:a hÜú, p:aúv: m:ðö s:n:ic:r n:hiø hò Aaòr n: s:l:am:i krn:ð m:ðö kaðI b:_a s:ØK: em:l:t:a hò. G:öXaðö K:_ð rhað, t:b: j:akñ m:ael:k kað Q:b:r haðt:i hò. kB:i b:ahr en:kl:t:ð hòø, kB:i khl:a dðt:ð hòø ek fÙrs:t: n:hiø hò.
       
g:aðb:r n:ð kXax: eky:a -- b:_ð Aadem:y:aðö ki haú-m:ðö-haú em:l:an:ð m:ðö kÙC-n:-kÙC Aan:nd t:að em:l:t:a hi hò. n:hiø l:aðg: m:ðmb:ri kñ el:O Vy:aðö K:_ð haðö?
       
' j:b: es:r p:r p:_ðg:i t:b: m:al:Üm: haðg:a b:ðXa, AB:i j:að c:ahð kh l:að. p:hl:ð m:òø B:i y:hi s:b: b:at:ðö s:aðc:a krt:a T:a; p:r Ab: m:al:Üm: hØAa ek hm:ari g:rdn: dÜs:raðö kñ p:òraðö kñ n:ic:ð db:i hØI hò Ak_ kr en:b:ah n:hiø hað s:kt:a. '
       
ep:t:a p:r Ap:n:a #aðD: ut:arkr g:aðb:r kÙC S:ant: hað g:y:a Aaòr c:Øp:c:ap: c:l:n:ð l:g:a. s:aðn:a n:ð dðK:a, -p:a b:ap: ki g:aðd m:ðö c:`i b:òYi hò t:að I\y:aü hØI. us:ð RaúXkr b:aðl:i -- Ab: g:aðd s:ð ut:rkr p:aúv:-p:aúv: Vy:aðö n:hiø c:l:t:i, Vy:a p:aúv: XÝX g:y:ð hòø?
       
-p:a n:ð b:ap: ki g:rdn: m:ðö haT: Ral:kr eZYaI s:ð kha -- n: ut:rðög:ð j:aAað. kaka, b:hn: hm:kað raðz: ec:`at:i hò ek t:Ü -p:a hò, m:òø s:aðn:a hÜú. m:ðra n:am: kÙC Aaòr rK: dað.
       
haðri n:ð s:aðn:a kað b:n:av:Xi rað\: s:ð dðK:kr kha
-- t:Ü Es:ð Vy:aðö ec:`at:i hò s:aðen:y:a? s:aðn:a t:að dðK:n:ð kað hò. en:b:ah t:að -p:a s:ð haðt:a hò. -p:a n: hað, t:að ,p:O khaú s:ð b:n:ðö, b:t:a.
       
s:aðn:a n:ð Ap:n:ð p:x: ka s:m:T:ün: eky:a -- s:aðn:a n: hað m:aðhn: kós:ð b:n:ð, n:T:Øen:y:aú khaú s:ð Aay:ðö, köYa kós:ð b:n:ð?
       
g:aðb:r B:i Es: ev:n:aðdm:y: ev:v:ad m:ðö S:rik hað g:y:a. -p:a s:ð b:aðl:a -- t:Ü kh dð ek s:aðn:a t:að s:ÜK:i p:¶:i ki t:rh p:il:a hò, -p:a t:að uj:l:a haðt:a hò j:òs:ð s:Ürj:.
       
s:aðn:a b:aðl:i -- S:adi-by:ah m:ðö p:il:i s:a_i p:hn:i j:at:i hò, uj:l:i s:a_i kaðI n:hiø p:hn:t:a.
        -p:a Es: dl:il: s:ð p:rast: hað g:y:i. g:aðb:r Aaòr haðri ki kaðI dl:il: Es:kñ s:am:n:ð n: Yhr s:ki. us:n:ð x:ØbD: AaúK:aðö s:ð haðri kað dðK:a.
       
haðri kað Ok n:y:i y:ØeVt: s:ÜJ: g:y:i. b:aðl:a
-- s:aðn:a b:_ð Aadem:y:aðö kñ el:O hò. hm: ^:rib:aðö kñ el:O t:að -p:a hi hò. j:òs:ð j:aò kað raj:a kht:ð hòø, g:ðhÜú kað c:m:ar; Es:el:O n: ek g:ðhÜú b:_ð Aadm:i K:at:ð hòø, j:aò hm: l:aðg: K:at:ð hòø.
       
s:aðn:a kñ p:as: Es: s:b:l: y:ØeVt: ka kaðI j:v:ab: n: T:a. p:rast: haðkr b:aðl:i -- t:Øm: s:b: j:n:ð Ok Aaðr hað g:y:ð, n:hiø ,ep:y:a kað ,l:akr Cað_t:i.
        -p:a n:ð uúg:l:i m:Xkakr kha
-- O ram:, s:aðn:a c:m:ar -- O ram:, s:aðn:a c:m:ar.
       
Es: ev:j:y: ka us:ð Et:n:a Aan:nd hØAa ek b:ap: ki g:aðd m:ðö rh n: s:ki. z:m:in: p:r kÝd p:_i Aaòr uCl:-uCl:kr y:hi rX l:g:an:ð l:g:i -- -p:a raj:a, s:aðn:a c:m:ar -- -p:a raj:a, s:aðn:a c:m:ar!
        y:ð l:aðg: G:r p:hØúc:ð t:að D:en:y:a ¾ar p:r K:_i En:ki b:aX j:aðh rhi T:i. ,Ä haðkr b:aðl:i
-- Aaj: Et:n:i dðr Vy:aðö ki g:aðb:r? kam: kñ p:iCð kaðI p:ran: T:að_ð hi dð dðt:a hò.
       
ePr p:et: s:ð g:m:ü haðkr kha
-- t:Øm: B:i v:haú s:ð km:aI krkñ l:aòXð t:að K:ðt: m:ðö p:hØúc: g:y:ð. K:ðt: khiø B:ag:a j:at:a T:a!
       
¾ar p:r kÙAaú T:a. haðri Aaòr g:aðb:r n:ð Ok-Ok kl:s:a p:an:i es:r p:r uú_ðl:a, -p:a kað n:hl:ay:a Aaòr B:aðj:n: krn:ð g:y:ð. j:aò ki raðeXy:aú T:iø; p:r g:ðhÜú-j:òs:i s:Øfñd Aaòr ec:kn:i. Arhr ki dal: T:i ej:s:m:ðö kcc:ð Aam: p:_ð hØO T:ð. -p:a b:ap: ki T:al:i m:ðö K:an:ð b:òYi. s:aðn:a n:ð us:ð I\y:aü-B:ri AaúK:aðö s:ð dðK:a, m:an:að kh rhi T:i, v:ah rð dØl:ar!
       
D:en:y:a n:ð p:ÜCa -- m:ael:k s:ð Vy:a b:at:-c:it: hØI?
       
haðri n:ð l:aðXa-B:r p:an:i c:`at:ð hØO kha -- y:hi t:hs:il:-v:s:Ül: ki b:at: T:i Aaòr Vy:a. hm: l:aðg: s:m:J:t:ð hòø, b:_ð Aadm:i b:hØt: s:ØK:i haðög:ð; l:ðekn: s:c: p:ÜCað, t:að v:h hm:s:ð B:i zy:ada dØHK:i hòø. hm:ðö Ap:n:ð p:ðX hi ki ec:nt:a hò, unhðö hz:araðö ec:nt:aOú G:ðrð rht:i hòø.
       
ray: s:ahb: n:ð Aaòr Vy:a-Vy:a kha T:a, v:h kÙC haðri kað y:ad n: T:a. us: s:arð kT:n: ka Q:Øl:as:a-m:a*: us:kñ sm:rN: m:ðö ec:p:ka hØAa rh g:y:a T:a.
       
g:aðb:r n:ð vy:øgy: eky:a -- t:að ePr Ap:n:a El:aqa hm:ðö Vy:aðö n:hiø dð dðt:ð! hm: Ap:n:ð K:ðt:, b:òl:, hl:, kÙdal: s:b: unhðö dðn:ð kað t:òy:ar hòø. krðög:ð b:dl:a? y:h s:b: D:Üt:üt:a hò, en:ri m:aðXm:rdi. ej:s:ð dØHK: haðt:a hò, v:h drj:n:aðö m:aðXrðö n:hiø rK:t:a, m:hl:aðö m:ðö n:hiø rht:a, hl:v:a-p:Üri n:hiø K:at:a Aaòr n: n:ac:-røg: m:ðö el:pt: rht:a hò. m:z:ð s:ð raj: ka s:ØK: B:aðg: rhð hòø, us: p:r dØK:i hòø!
       
haðri n:ð J:ØúJ:l:akr kha -- Ab: t:Øm:s:ð b:hs: kaòn: krð B:aI! j:òj:at: eks:i s:ð Cað_i j:at:i hò ek v:hi Cað_ dðög:ð. hm:iø kað K:ðt:i s:ð Vy:a em:l:t:a hò? Ok Aan:ð n:fri ki m:j:Üri B:i t:að n:hiø p:_t:i. j:að ds: ,p:O m:hin:ð ka B:i n:aòkr hò, v:h B:i hm:s:ð AcCa K:at:a-p:hn:t:a hò, l:ðekn: K:ðt:aðö kað Cað_a t:að n:hiø j:at:a. K:ðt:i Cað_ dðö, t:að Aaòr krðö Vy:a? n:aòkri khiø em:l:t:i hò? ePr m:rj:ad B:i t:að p:al:n:a hi p:_t:a hò. K:ðt:i m:ðö j:að m:rj:ad hò v:h n:aòkri m:ðö t:að n:hiø hò. Es:i t:rh z:m:iødaraðö ka hal: B:i s:m:J: l:að! un:ki j:an: kað B:i t:að s:òk_aðö raðg: l:g:ð hØO hòø, haekm:aðö kað rs:d p:hØúc:aAað, un:ki s:l:am:i krað, Am:l:aðö kað Q:ØS: krað. t:ariQ: p:r m:al:g:Øz:ari n: c:Øka dðö, t:að hv:al:at: hað j:ay: , kÙ_ki Aa j:ay:. hm:ðö t:að kaðI hv:al:at: n:hiø l:ð j:at:a. dað-c:ar g:el:y:aú-G:Ø_eky:aú hi t:að em:l:kr rh j:at:i hòø.
        g:aðb:r n:ð )et:v:ad eky:a
-- y:h s:b: khn:ð ki b:at:ðö hòø. hm: l:aðg: dan:ð-dan:ð kað m:Øht:aj: hòø, dðh p:r s:aeb:t: kp:_ð n:hiø hòø, c:aðXi ka p:s:in:a O_i t:k Aat:a hò, t:b: B:i g:Øz:r n:hiø haðt:a. unhðö Vy:a, m:z:ð s:ð g:¸i-m:s:n:d l:g:ay:ð b:òYð hòø, s:òk_aðö n:aòkr-c:akr hòø, hz:araðö Aadem:y:aðö p:r hØkÜm:t: hò. ,p:O n: j:m:a haðt:ð haðö; p:r s:ØK: t:að s:B:i t:rh ka B:aðg:t:ð hòø. D:n: l:ðkr Aadm:i Aaòr Vy:a krt:a hò?
       
' t:Ømhari s:m:J: m:ðö hm: Aaòr v:h b:rab:r hòø? ' B:g:v:an:Î n:ð t:að s:b:kað b:rab:r hi b:n:ay:a hò. '
       
' y:h b:at: n:hiø hò b:ðXa, CaðXð-b:_ð B:j:v:an: kñ G:r s:ð b:n:kr Aat:ð hòø. s:mp:e¶: b:_i t:p:sy:a s:ð em:l:t:i hò. unhaðön:ð p:Üv:üj:nm: m:ðö j:òs:ð km:ü eky:ð hòø, un:ka Aan:nd B:aðg: rhð hòø. hm:n:ð kÙC n:hiø s:öc:a, t:að B:aðg:ðö Vy:a?
       
' y:h s:b: m:n: kað s:m:J:an:ð ki b:at:ðö hòø. B:g:v:an:Î s:b:kað b:rab:r b:n:at:ð hòø. y:haú ej:s:kñ haT: m:ðö l:aYi hò, v:h ^:rib:aðö kað kÙc:l:kr b:_a Aadm:i b:n: j:at:a hò. '
       
' y:h t:Ømhara B:rm: hò. m:ael:k Aaj: B:i c:ar G:öXð raðz: B:g:v:an:Î ka B:j:n: krt:ð hòø. '
       
' eks:kñ b:l: p:r y:h B:j:n:-B:av: Aaòr dan:-D:m:ü haðt:a hò? '
       
' Ap:n:ð b:l: p:r. '
       
' n:hiø, eks:an:aðö kñ b:l: p:r Aaòr m:z:dÜraðö kñ b:l: p:r. y:h p:ap: ka D:n: p:c:ð kós:ð? Es:iel:O dan:-D:m:ü krn:a p:_t:a hò, B:g:v:an:Î ka B:j:n: B:i Es:iel:O haðt:a hò, B:ÜK:ð-n:øg:ð rhkr B:g:v:an:Î ka B:j:n: krðö, t:að hm: B:i dðK:ðö. hm:ðö kaðI daðn:aðö j:Ün: K:an:ð kað dð t:að hm: AaYaðö p:hr B:g:v:an:Î ka j:ap: hi krt:ð rhðö. Ok edn: K:ðt: m:ðö UK: g:að_n:a p:_ð t:að s:ari B:eVt: B:Ül: j:ay:. '
       
haðri n:ð har kr kha -- Ab: t:Ømharð m:Øúh kaòn: l:g:ð B:aI, t:Øm: t:að B:g:v:an:Î ki l:il:a m:ðö B:i Xaúg: A_at:ð hað.
       
t:is:rð p:hr g:aðb:r kÙdal: l:ðkr c:l:a, t:að haðri n:ð kha -- z:ra Yhr j:aAað b:ðXa, hm: B:i c:l:t:ð hòø. t:b: t:k T:að_a-s:a B:Üs:a en:kal:kr rK: dað. m:òøn:ð B:aðl:a kað dðn:ð kað kha hò. b:ðc:ara Aaj:kl: b:hØt: t:øg: hò.
       
g:aðb:r n:ð Av:wa
-B:ri AaúK:aðö s:ð dðK:kr kha -- hm:arð p:as: b:ðc:n:ð kað B:Üs:a n:hiø hò.
       
' b:ðc:t:a n:hiø hÜú B:aI, y:aðö hi dð rha hÜú. v:h s:ökX m:ðö hò, us:ki m:dd t:að krn:i hi p:_ðg:i. '
       
' hm:ðö t:að unhaðön:ð kB:i Ok g:ay: n:hiø dð di. '
       
' dð t:að rha T:a; p:r hm:n:ð l:i hi n:hiø. '
       
D:en:y:a m:XVkr b:aðl:i -- g:ay: n:hiø v:h dð rha T:a. Enhðö g:ay: dð dðg:a! AaúK: m:ðö Aøj:n: l:g:an:ð kað kB:i ec:ll:Ü-B:r dÜD: t:að B:ðj:a n:hiø, g:ay: dðg:a!
       
haðri n:ð qs:m: K:ay:i -- n:hiø, j:v:an:i qs:m:, Ap:n:i p:CaI g:ay: dð rhð T:ð. haT: t:øg: hò, B:Üs:a-c:ara n:hiø rK: s:kñ. Ab: Ok g:ay: b:ðc:kr B:Üs:a l:ðn:a c:aht:ð hòø. m:òøn:ð s:aðc:a, s:ökX m:ðö p:_ð Aadm:i ki g:ay: Vy:a l:Üúg:a. T:að_a-s:a B:Üs:a edy:ð dðt:a hÜú, kÙC ,p:O haT: Aa j:ay:úg:ð t:að g:ay: l:ð l:Üúg:a. T:að_a-T:að_a krkñ c:Øka dÜúg:a. Ass:i ,p:O ki hò; m:g:r Oðs:i ek Aadm:i dðK:t:a rhð.
       
g:aðb:r n:ð Aa_ð haT:aðö el:y:a -- t:Ømhara y:hi D:m:aütm:ap:n: t:að t:Ømhari dØg:üt: kr rha hò. s:af-s:af t:að b:at: hò. Ass:i ,p:O ki g:ay: hò, hm:s:ð b:is: ,p:O ka B:Üs:a l:ð l:ðö Aaðr g:ay: hm:ðö dð dðö. s:aY ,p:O rh j:ay:úg:ð, v:h hm: D:irð-D:irð dð dðög:ð.
       
haðri rhsy:m:y: Zøg: s:ð m:ØskÙray:a -- m:òøn:ð Oðs:i c:al: s:aðc:i hò ek g:ay: s:ðöt:-m:ðöt: m:ðö haT: Aa j:ay:. khiø B:aðl:a ki s:g:aI Yik krn:i hò, b:s:. dað-c:ar m:n: B:Üs:a t:að Q:al:i Ap:n:a røg: j:m:an:ð kað dðt:a hÜú.
       
g:aðb:r n:ð et:rskar eky:a -- t:að t:Øm: Ab: s:b: ki s:g:aI Yik krt:ð ePraðg:ð?
       
D:en:y:a n:ð t:iK:i AaúK:aðö s:ð dðK:a -- Ab: y:hi Ok u½m: t:að rh g:y:a hò. n:hiø dðn:a hò hm:ðö B:Üs:a eks:i kað. y:haú B:aðl:i-B:al:i eks:i ka krz: n:hiø K:ay:a hò.
        haðri n:ð Ap:n:i s:faI di
-- Ag:r m:ðrð j:t:n: s:ð eks:i ka G:r b:s: j:ay:, t:að Es:m:ðö kaòn:-s:i b:ØraI hò?
       
g:aðb:r n:ð ec:l:m: uYaI Aaòr Aag: l:ðn:ð c:l:a g:y:a. us:ð y:h J:m:ðl:a eb:lkÙl: n:hiø B:at:a T:a.
       
D:en:y:a n:ð es:r ehl:a kr kha
-- j:að un:ka G:r b:s:ay:ðg:a, v:h Ass:i ,p:O ki g:ay: l:ðkr c:Øp: n: haðg:a. Ok T:òl:i eg:n:v:ay:ðg:a.
       
haðri n:ð p:Øc:ara edy:a
-- y:h m:òø j:an:t:a hÜú; l:ðekn: un:ki B:l:m:n:s:i kað B:i t:að dðK:að. m:ØJ:s:ð j:b: em:l:t:a hò, t:ðra b:K:an: hi krt:a hò -- Oðs:i l:xm:i hò, Oðs:i s:l:ikñ-dar hò.
       
D:en:y:a kñ m:ØK: p:r esn:gD:t:a J:l:k p:_i. m:n:B:ay: m:Øe_y:a ehl:ay:ð v:al:ð B:av: s:ð b:aðl:i -- m:òø un:kñ b:K:an: ki B:ÜK:i n:hiø hÜú, Ap:n:a b:K:an: D:rð rhðö.
       
haðri n:ð sn:ðh-B:ri m:Øskan: kñ s:aT: kha -- m:òøn:ð t:að kh edy:a, B:òy:a, v:h n:ak p:r m:VK:i B:i n:hiø b:òYn:ð dðt:i, g:ael:y:aðö s:ð b:at: krt:i hò; l:ðekn: v:h y:hi khð j:ay: ek v:h Aaòrt: n:hiø l:x:m:i hò. b:at: y:h hò ek us:ki G:rv:al:i z:b:an: ki b:_i t:ðz: T:i. b:ðc:ara us:kñ Rr kñ m:arð B:ag:a-B:ag:a ePrt:a T:a. kht:a T:a, ej:s: edn: t:Ømhari G:rv:al:i ka m:Øúh s:b:ðrð dðK: l:ðt:a hÜú, us: edn: kÙC-n:-kÙC z:-r haT: l:g:t:a hò. m:òøn:ð kha -- t:Ømharð haT: l:g:t:a haðg:a, y:haú t:að raðz: dðK:t:ð hòø, kB:i p:òs:ð s:ð B:ðöX n:hiø haðt:i.
       
' t:Ømharð B:ag: hi K:aðXð hòø, t:að m:òø Vy:a k-ú. '
       
' l:g:a Ap:n:i G:rv:al:i ki b:ØraI krn:ð -- eB:K:ari kað B:iK: t:k n:hiø dðt:i T:i, J:a_Þ l:ðkr m:arn:ð daò_t:i T:i, l:al:ec:n: Oðs:i T:i ek n:m:k t:k dÜs:raðö kñ G:r s:ð m:aúg: l:at:i T:i! '
       
' m:rn:ð p:r eks:i ki Vy:a b:ØraI k-ú. m:ØJ:ð dðK:kr j:l: uYt:i T:i. '
       
' B:aðl:a b:_a ^:m:Q:aðr T:a ek us:kñ s:aT: en:b:ah kr edy:a. dÜs:ra haðt:a t:að z:hr K:akñ m:r j:at:a. m:ØJ:s:ð ds: s:al: b:_ð haðög:ð B:aðl:a; p:r ram:-ram: p:hl:ð hi krt:ð hòø. '
       
' t:að Vy:a kht:ð T:ð ek ej:s: edn: t:Ømhari G:rv:al:i ka m:Øúh dðK: l:ðt:a hÜú, t:að Vy:a haðt:a hò? '
       
' us: edn: B:g:v:an:Î khiø-n:-khiø s:ð kÙC B:ðj: dðt:ð hòø. '
       
' b:hØOú B:i t:að v:òs:i hi c:Xaðern: Aay:i hòø. Ab:ki s:b:aðö n:ð dað ,p:O kñ Q:rb:Üz:ð uD:ar K:a Ral:ð. uD:ar em:l: j:ay:, ePr unhðö ec:nt:a n:hiø haðt:i ek dðn:a p:_ðg:a y:a n:hiø. '
       
' Aaòr B:aðl:a raðt:ð kahð kað hòø?
       
g:aðb:r Aakr b:aðl:a -- B:aðl:a dada Aa p:hØúc:ð. m:n: dað m:n: B:Üs:a hò, v:h unhðö dð dað, ePr un:ki s:g:aI ZÝû`n:ð en:kl:að.
       
D:en:y:a n:ð s:m:J:ay:a -- Aadm:i ¾ar p:r b:òYa hò us:kñ el:O K:aX-v:aX t:að Ral: n:hiø di, Up:r s:ð l:g:ð B:Øn:B:Øn:an:ð. kÙC t:að B:l:m:øs:i s:iK:að. kl:s:a l:ð j:aAað, p:an:i B:rkr rK: dað, haT:-m:Øúh D:aðy:ðö, kÙC rs:-p:an:i ep:l:a dað. m:Øs:ib:t: m:ðö hi Aadm:i dÜs:raðö kñ s:am:n:ð haT: Pól:at:a hò.
       
haðri b:aðl:a
-- rs:-v:s: ka kam: n:hiø hò, kaòn: kaðI p:ahØn:ð hòø.
        D:en:y:a eb:g:_i
-- p:ahØn:ð Aaòr kós:ð haðt:ð hòø! raðz:-raðz: t:að t:Ømharð ¾ar p:r n:hiø Aat:ð? Et:n:i dÜr s:ð D:Üp:-G:am: m:ðö Aay:ð hòø, py:as: l:g:i hi haðg:i. ,ep:y:a, dðK: Rbb:ð m:ðö t:m:aK:Ü hò ek n:hiø, g:aðb:r kñ m:arð kahð kað b:c:i haðg:i. daò_kr Ok p:òs:ð ka t:m:aK:Ü s:hØAaEn: ki dØkan: s:ð l:ð l:ð.
       
B:aðl:a ki Aaj: ej:t:n:i Q:aet:r hØI
, Aaòr kB:i n: hØI haðg:i. g:aðb:r n:ð K:aX Ral: di, s:aðn:a rs: G:aðl: l:ay:i, -p:a t:m:aK:Ü B:r l:ay:i. D:en:y:a ¾ar p:r ekv:a_ ki Aa_ m:ðö K:_i Ap:n:ð kan:aðö s:ð Ap:n:a b:K:an: s:Øn:n:ð kñ el:O AD:ir hað rhi T:i.
       
B:aðl:a n:ð ec:l:m: haT: m:ðö l:ðkr kha
-- AcCi G:rn:i G:r m:ðö Aa j:ay:, t:að s:m:J: l:að l:xm:i Aa g:y:i. v:hi j:an:t:i hò CaðXð-b:_ð ka Aadr-s:tkar kós:ð krn:a c:aehO.
       
D:en:y:a kñ Ædy: m:ðö ull:as: ka kmp:n: hað rha T:a. ec:nt:a Aaòr en:raS:a Aaòr AB:av: s:ð Aaht: Aatm:a En: S:bdaðö m:ðö Ok kaðm:l: S:it:l: sp:S:ü ka An:ØB:v: kr rhi T:i.
       
haðri j:b: B:aðl:a ka K:aúc:a uYakr B:Üs:a l:an:ð Andr c:l:a
, t:að D:en:y:a B:i p:iCð-p:iCð c:l:i. haðri n:ð kha -- j:an:ð khaú s:ð Et:n:a b:_a K:aúc:a em:l: g:y:a. eks:i B:_B:Üj:ð s:ð m:aúg: el:y:a haðg:a. m:n:-B:r s:ð km: m:ðö n: B:rðg:a. dað K:aúc:ð B:i edy:ð, t:að dað m:n: en:kl: j:ay:úg:ð.
       
D:en:y:a PÝl:i hØI T:i. m:l:am:t: ki AaúK:aðö s:ð dðK:t:i hØI b:aðl:i -- y:a t:að eks:i kað n:ðv:t:a n: dað, Aaòr dað t:að B:rp:ðX eK:l:aAað. t:Ømharð p:as: PÝl:-p:*: l:ðn:ð T:að_ð hi Aay:ð hòø ek c:úg:ðri l:ðkr c:l:t:ð. dðt:ð hi hað, t:að t:in: K:aúc:ð dð dað. B:l:a Aadm:i l:_kaðö kað Vy:aðö n:hiø l:ay:a. Akñl:ð khaú t:k Zaðy:ðg:a. j:an: en:kl: j:ay:g:i.
       
' t:in: K:aúc:ð t:að m:ðrð edy:ð n: edy:ð j:ay:úg:ð ! '
       
' t:b: Vy:a Ok K:aúc:a dðkr Xal:aðg:ð? g:aðb:r s:ð kh dað, Ap:n:a K:aúc:a B:rkr un:kñ s:aT: c:l:a j:ay:. '
       
' g:aðb:r UK: g:að_n:ð j:a rha hò. '
       
' Ok edn: n: g:að_n:ð s:ð UK: n: s:ÜK: j:ay:g:i. '
       
' y:h t:að un:ka kam: T:a ek eks:i kað Ap:n:ð s:aT: l:ð l:ðt:ð. B:g:v:an:Î kñ edy:ð dað-dað b:ðXð hòø. '
       
' n: haðög:ð G:r p:r. dÜD: l:ðkr b:az:ar g:y:ð haðög:ð. '
       
' y:h t:að AcCi edll:g:i hò ek Ap:n:a m:al: B:i dað Aaòr us:ð G:r t:k p:hØúc:a B:i dað. l:ad dð, l:da dð, l:adn:ðv:al:a s:aT: kr dð. '
       
' AcCa B:aI, kaðI m:t: j:ay:. m:òø p:hØúc:a dÜúg:i. b:_aðö ki s:ðv:a krn:ð m:ðö l:aj: n:hiø hò. '
       
' Aaòr t:in: K:aúc:ð unhðö dð dÜú, t:að Ap:n:ð b:òl: Vy:a K:ay:ðög:ð? '
       
' y:h s:b: t:að n:ðv:t:a dðn:ð kñ p:hl:ð hi s:aðc: l:ðn:a T:a. n: hað, t:Øm: Aaòr g:aðb:r daðn:aðö j:n:ð c:l:ð j:aAað. '
       
' m:Øraòv:t: m:Øraòv:t: ki t:rh ki j:at:i hò, Ap:n:a G:r uYakr n:hiø dð edy:a j:at:a! '
       
' AB:i z:m:iødar ka py:ada Aa j:ay:, t:að Ap:n:ð es:r p:r B:Üs:a l:adkr p:hØúc:aAaðg:ð t:Øm:, t:Ømhara l:_ka, l:_ki s:b:. Aaòr v:haú s:aEt: m:n:-dað-m:n: l:k_i B:i Pa_n:i p:_ð. '
       
' z:m:iødar ki b:at: Aaòr hò. '
       
' haú, v:h RöRð kñ z:aðr s:ð kam: l:ðt:a hò n:. '
       
' us:kñ K:ðt: n:hiø j:aðt:t:ð? '
       
' K:ðt: j:aðt:t:ð hòø, t:að l:g:an: n:hiø dðt:ð? '
       
' AcCa B:aI, j:an: n: K:a, hm: daðn:aðö c:l:ð j:ay:úg:ð. khaú-s:ð-khaú m:òøn:ð Enhðö B:Üs:a dðn:ð kað kh edy:a. y:a t:að c:l:ðg:i n:hiø, y:a c:l:ðg:i t:að daò_n:ð l:g:ðg:i. '
       
t:in:aðö K:aúc:ð B:Üs:ð s:ð B:r edy:ð g:y:ð. g:aðb:r kÙ` rha T:a. us:ð Ap:n:ð b:ap: kñ vy:v:haraðö m:ðö z:ra B:i ev:Ã:as: n: T:a. v:h s:m:J:t:a T:a, y:h j:haú j:at:ð hòø, v:hiø kÙC-n:-kÙC G:r s:ð K:að Aat:ð hòø. D:en:y:a )s:À T:i. rha haðri, v:h D:m:ü Aaòr sv:aT:ü kñ b:ic: m:ðö RÝb:-ut:ra rha T:a.
       
haðri Aaòr g:aðb:r em:l:kr Ok K:aúc:a b:ahr l:ay:ð. B:aðl:a n:ð t:Ørnt: Ap:n:ð Aúg:aðCð ka b:i_a b:n:akr es:r p:r rK:t:ð hØO kha -- m:òø Es:ð rK:kr AB:i B:ag:a Aat:a hÜú. Ok K:aúc:a Aaòr l:Üúg:a.
       
haðri b:aðl:a
-- Ok n:hiø, AB:i dað Aaòr B:rð D:rð hòø. Aaòr t:Ømhðö Aan:a n:hiø p:_ðg:a. m:òø Aaòr g:aðb:r Ok-Ok K:aúc:a l:ðkr t:Ømharð s:aT: hi c:l:t:ð hòø.
       
B:aðl:a st:emB:t: hað g:y:a. haðri us:ð Ap:n:a B:aI b:elk us:s:ð B:i en:kX j:an: p:_a. us:ð Ap:n:ð B:it:r Ok Oðs:i t:àept: ka An:ØB:v: hØAa, ej:s:n:ð m:an:að us:kñ s:mp:ÜN:ü j:iv:n: kað hra kr edy:a.
       
t:in:aðö B:Üs:a l:ðkr c:l:ð, t:að rah m:ðö b:at:ðö haðn:ð l:g:iø.
       
B:aðl:a n:ð p:ÜCa -- dS:hra Aa rha hò, m:ael:kaðö kñ ¾ar p:r t:að b:_i D:Üm:D:am: haðg:i?
       
' haú, t:mb:Ü s:aem:y:an:a g:_ g:y:a hò. Ab: ki l:il:a m:ðö m:òø B:i kam: k-úg:a. ray: s:ahb: n:ð kha hò, t:Ømhðö raj:a j:n:k ka m:al:i b:n:n:a p:_ðg:a. '
       
' m:ael:k t:Øm:s:ð b:hØt: Q:ØS: hòø. '
       
' un:ki dy:a hò. '
       
Ok x:N: kñ b:ad B:aðl:a n:ð ePr p:ÜCa -- s:g:Øn: krn:ð kñ ,p:O ka kÙC j:Øg:a_ kr el:y:a hò? m:al:i b:n: j:an:ð s:ð t:að g:l:a n: CÝXðg:a.
       
haðri n:ð m:Øúh ka p:s:in:a p:aðöCkr kha
-- us:i ki ec:nt:a t:að m:arð Ral:t:i hò dada -- An:aj: t:að s:b:-ka-s:b: K:el:han: m:ðö hi t:Øl: g:y:a. z:m:iødar n:ð Ap:n:a el:y:a, m:haj:n: n:ð Ap:n:a el:y:a. m:ðrð el:O p:aúc: s:ðr An:aj: b:c: rha. y:h B:Üs:a t:að m:òøn:ð rat:aðörat: Zaðkr eCp:a edy:a T:a, n:hiø et:n:ka B:i n: b:c:t:a. z:m:iødar t:að Ok hi hòø; m:g:r m:haj:n: t:in:t:in: hòø, s:hØAaEn: Al:g:, m:úg:- Al:g: Aaòr dat:adin: p:eNRt: Al:g:. eks:i ka by:aj: B:i p:Üra n: c:Øka. z:m:iødar kñ B:i AaD:ð ,p:O b:aqi p:_ g:y:ð. s:hØAaEn: s:ð ePr ,p:O uD:ar el:y:ð t:að kam: c:l:a. s:b: t:rh ekfay:t: kr kñ dðK: el:y:a B:òy:a, kÙC n:hiø haðt:a. hm:ara j:n:m: Es:i el:O hØAa hò ek Ap:n:a rVt: b:hay:ðö Aaòr b:_aðö ka G:r B:rðö. m:Ül:ka dØg:n:a s:Üd B:r c:Øka; p:r m:Ül: jy:aðö-ka-ty:aðö es:r p:r s:v:ar hò. l:aðg: kht:ð hòø, s:diü-g:m:iü m:ðö, t:irT:-b:rt: m:ðö haT: b:aúD:kr Q:rc: krað. m:Øda rast:a kaðI n:hiø edK:at:a. ray: s:ahb: n:ð b:ðXð kñ by:ah m:ðö b:is: hz:ar l:ØXa edy:ð. un:s:ð kaðI kÙC n:hiø kht:a. m:úg:- n:ð Ap:n:ð b:ap: kñ e#y:a-krm: m:ðö p:aúc: hz:ar l:g:ay:ð. un:s:ð kaðI kÙC n:hiø p:ÜCt:a. v:òs:a hi m:rj:ad t:að s:b:ka hò.
       
B:aðl:a n:ð k,N: B:av: s:ð kha
-- b:_ð Aadem:y:aðö ki b:rab:ri t:Øm: kós:ð kr s:kt:ð hað B:aI?
       
' Aadm:i t:að hm: B:i hòø.
       
' kaòn: kht:a hò ek hm: t:Øm: Aadm:i hòø. hm:m:ðö Aadem:y:t: khaú? Aadm:i v:h hòø, ej:n:kñ p:as: D:n: hò, AeQt:y:ar hò, El:m: hò, hm: l:aðg: t:að b:òl: hòø Aaòr j:Øt:n:ð kñ el:O p:òda hØO hòø. us:p:r Ok dÜs:rð kað dðK: n:hiø s:kt:a. Oka ka n:am: n:hiø. Ok eks:an: dÜs:rð kñ K:ðt: p:r n: c:`ð t:að kaðI j:afa kós:ð krð, )ðm: t:að s:ös:ar s:ð uY g:y:a. '
       
b:Ü`aðö kñ el:O At:it: kñ s:ØK:aðö Aaòr v:t:üm:an: kñ dØHK:aðö Aaòr B:ev:\y: kñ s:v:ün:aS: s:ð zy:ada m:n:aðrøj:k Aaòr kaðI )s:øg: n:hiø haðt:a. daðn:aðö em:*: Ap:n:ð-Ap:n:ð dØK:_ð raðt:ð rhð. B:aðl:a n:ð Ap:n:ð b:ðXaðö kñ krt:Üt: s:Øn:ay:ð, haðri n:ð Ap:n:ð B:aEy:aðö ka raðn:a raðy:a Aaòr t:b: Ok kÙOú p:r b:aðJ: rK:kr p:an:i p:in:ð kñ el:O b:òY g:y:ð. g:aðb:r n:ð b:en:y:ð s:ð l:aðXa m:aúg:a Aaòr p:an:i K:iøc:n:ð l:g:a.
       
B:il:a n:ð s:Ædy:t:a s:ð p:ÜCa
-- Al:g:aòJ:ð kñ s:m:y: t:að t:Ømhðö b:_a røj: hØAa haðg:a. B:aEy:aðö kað t:að t:Øm:n:ð b:ðXaðö ki t:rh p:al:a T:a.
       
haðri AadÒü köY s:ð b:aðl:a
-- kÙC n: p:ÜCað dada, y:hi j:i c:aht:a T:a ek khiø j:akñ RÝb: m:-ú. m:ðrð j:it:ð j:i s:b: kÙC hað g:y:a. ej:n:kñ p:iCð Ap:n:i j:v:an:i D:Ül: m:ðö em:l:a di, v:hi m:ðrð m:ظI hað g:y:ð Aaòr J:g:_ð ki j:_ Vy:a T:i? y:hi ek m:ðri G:rv:al:i har m:ðö kam: krn:ð Vy:aðö n:hiø j:at:i. p:ÜCað, G:r dðK:n:ðv:al:a B:i kaðI c:aehO ek n:hiø. l:ðn:a-dðn:a, D:rn:a uYan:a, s:úB:al:n:a-s:hðj:n:a, y:h kaòn: krð. ePr v:h G:r b:òYi t:að n:hiø rht:i T:i, J:a_Þ-b:Øha-, rs:aðI, c:aòka-b:rt:n:, l:_kaðö ki dðK:-B:al: y:h kaðI T:að_a kam: hò. s:aðB:a ki Aaòrt: G:r s:úB:al: l:ðt:i ek hira ki Aaòrt: m:ðö y:h s:l:ika T:a? j:b: s:ð Al:g:aòJ:a hØAa hò, daðn:aðö G:raðö m:ðö Ok j:Ün: raðXi p:kt:i hò. n:hiø s:b: kað edn: m:ðö c:ar b:ar B:ÜK: l:g:t:i T:i. Ab: K:ay:ú c:ar dfñ, t:að dðK:Üú. Es: m:ael:kp:n: m:ðö g:aðb:r ki m:aú ki j:að dØg:üt:i hØI hò, v:h m:òø hi j:an:t:a hÜú. b:ðc:ari Ap:n:i dðv:raen:y:aðö kñ PXð-p:Øran:ð kp:_ð p:hn:kr edn: kaXt:i T:i, Q:Ød B:ÜK:i s:að rhi haðg:i; l:ðekn: b:hØAaðö kñ el:O j:l:p:an: t:k ka Dy:an: rK:t:i T:i. Ap:n:i dðh p:r g:hn:ð kñ n:am: kcc:a D:ag:a B:i n: T:a, dðv:raen:y:aðö kñ el:O dað-dað c:ar-c:ar g:hn:ð b:n:v:a edy:ð.  s:aðn:ð kñ n: s:hi c:aúdi kñ t:að hòø. j:l:n: y:hi T:i ek y:h m:ael:k Vy:aðö hò. b:hØt: AcCa hØAa ek Al:g: hað g:y:ð. m:ðrð es:r s:ð b:l:a Xl:i.
       
B:aðl:a n:ð Ok l:aðXa p:an:i c:`akr kha
-- y:hi hal: G:r-G:r hò B:òy:a! B:aEy:aðö ki b:at: hi Vy:a, y:haú t:að l:_kaðö s:ð B:i n:hiø p:Xt:i Aaòr p:Xt:i Es:el:O n:hiø ek m:òø eks:i ki kÙc:al: dðK:kr m:Øúh n:hiø b:nd kr s:kt:a. t:Øm: j:ØAa K:ðl:aðg:ð, c:rs: p:iAaðg:ð, g:aúj:ð kñ dm: l:g:aAaðg:ð, m:g:r Aay:ð eks:kñ G:r s:ð? Q:rc:a krn:a c:aht:ð hað t:að km:aAað; m:g:r km:aI t:að eks:i s:ð n: haðg:i. Q:rc: edl: K:aðl:kr krðög:ð. j:ðYa kam:t:a s:aòda l:ðkr b:az:ar j:ay:g:a, t:að AaD:ð p:òs:ð ^:ay:b:. p:ÜCað t:að kaðI j:v:ab: n:hiø. CaðXa j:øg:i hò, v:h s:ög:t: kñ p:iCð m:t:v:al:a rht:a hò. s:aúJ: hØI Aaòr Zaðl:-m:j:ira l:ðkr b:òY g:y:ð. s:ög:t: kað m:òø b:Øra n:hiø kht:a. g:an:a-b:j:an:a Oðb: n:hiø; l:ðekn: y:h s:b: kam: fÙrs:t: kñ hòø. y:h n:hiø ek G:r ka t:að kaðI kam: n: krað, AaYaðö p:hr us:i D:Øn: m:ðö p:_ð rhað. j:at:i hò m:ðrð es:r; s:an:i-p:an:i m:òø k-ú, g:ay:-Bòøs: m:òø dØhÜú, dÜD: l:ðkr b:az:ar m:òø j:aUû. y:h g:àhsT:i j:i ka j:øj:al: hò, s:aðn:ð ki húes:y:a, ej:s:ð n: ug:l:t:ð b:n:t:a hò, n: en:g:l:t:ð. l:_ki hò, J:Øen:y:a, v:h B:i n:s:ib: ki K:aðXi. t:Øm: t:að us:ki s:g:aI m:ðö Aay:ð T:ð. ekt:n:a AcCa G:r-b:r T:a. us:ka Aadm:i b:mb:I m:ðö dÜD: ki dÜkan: krt:a T:a. un: edn:aðö v:haú ehndÜ-m:Øs:l:m:an:aðö m:ðö døg:a hØAa, t:að eks:i n:ð us:kñ p:ðX m:ðö CÝra B:aðök edy:a. G:r hi c:aòp:X hað g:y:a. v:haú Ab: us:ka en:b:ah n:hiø. j:akr el:v:a l:ay:a ek dÜs:ri s:g:aI kr dÜúg:a; m:g:r v:h raz:i hi n:hiø haðt:i. Aaòr daðn:aðö B:av:j:ðö hòø ek rat:-edn: us:ð j:l:at:i rht:i hòø. G:r m:ðö m:haB:art: m:c:a rht:a hò. ev:p:t: ki m:ari y:haú AaI, y:haú B:i c:òn: n:hiø.
       
Enhiø dØK:_aðö m:ðö rast:a kX g:y:a. B:aðl:a ka p:Ørv:a T:a t:að CaðXa; m:g:r b:hØt: g:Øl:z:ar. AeD:kt:r Ahir hi b:s:t:ð T:ð. Aaòr eks:an:aðö kñ dðK:t:ð En:ki dS:a b:hØt: b:Øri n: T:i. B:aðl:a g:aúv: ka m:ØeK:y:a T:a. ¾ar p:r b:_i-s:i c:rn:i T:i ej:s: p:r ds:-b:arh g:ay:ðö-Bòøs:ðö K:_i s:an:i K:a rhi T:iø. Aaðs:arð m:ðö Ok b:_a-s:a t:Qt: p:_a T:a j:að S:ay:d ds: Aadem:y:aðö s:ð B:i n: uYt:a. eks:i K:ÜúXi p:r Zaðl:k l:Xk rhi T:i eks:i p:r m:j:ira. Ok t:aK: p:r kaðI p:Øst:k b:st:ð m:ðö b:úD:i rK:i hØI T:i, j:að S:ay:d ram:ay:N: hað. daðn:aðö b:hØOú s:am:n:ð b:òYi g:aðb:r p:aT: rhi T:iø Aaòr J:Øen:y:a c:aòK:X p:r K:_i T:i. us:ki AaúK:ðö l:al: T:iø Aaòr n:ak kñ es:rð p:r B:i s:ØQ:iü T:i. m:al:Üm: haðt:a T:a, AB:i raðkr uYi hò. us:kñ m:aøs:l:, sv:sT:, s:Øg:eYt: Aøg:aðö m:ðö m:an:að y:aòv:n: l:hrðö m:ar rha T:a. m:Øúh b:_a Aaòr g:aðl: T:a, kp:aðl: PÝl:ð hØO, AaúK:ðö CaðXi Aaòr B:it:r D:ús:i hØI, m:aT:a p:t:l:a; p:r v:x: ka uB:ar Aaòr g:at: ka v:hi g:Ødg:Ødap:n: AaúK:aðö kað K:iøc:t:a T:a. us: p:r Cp:i hØI g:Øl:ab:i s:a_i us:ð Aaòr B:i S:aðB:a )dan: kr rhi T:i.
       
B:aðl:a kað dðK:t:ð hi us:n:ð l:p:kkr un:kñ es:r s:ð K:aúc:a ut:rv:ay:a. B:aðl:a n:ð g:aðb:r Aaòr haðri kñ K:aúc:ð ut:rv:ay:ð Aaòr J:Øen:y:a s:ð b:aðl:ð
-- p:hl:ð Ok ec:l:m: B:r l:a, ePr T:að_a-s:a rs: b:n:a l:ð. p:an:i n: hað t:að g:g:ra l:a, m:òø K:iøc: dÜú. haðri m:ht:að kað p:hc:an:t:i hò n:?
       
ePr haðri s:ð b:aðl:a -- G:rn:i kñ eb:n:a G:r n:hiø rht:a B:òy:a. p:Øran:i khav:t: hò -- n:aXn: K:ðt:i b:hØery:n: G:r. n:aXð b:òl: Vy:a K:ðt:i krðög:ð Aaòr b:hØOú Vy:a G:r s:úB:al:ðög:i. j:b: s:ð Es:ki m:aú m:ri hò, j:òs:ð G:r ki b:rkt: hi uY g:y:i. b:hØOú AaXa p:aT: l:ðt:i hòø. p:r g:àhsT:i c:l:an:a Vy:a j:an:ðö. haú, m:Øúh c:l:an:a Q:Üb: j:an:t:i hòø. l:aòøRð khiø P_ p:r j:m:ð haðög:ð. s:b:--s:b: Aal:s:i hòø, kam:c:aðr. j:b: t:k j:it:a hÜú, En:kñ p:iCð m:rt:a hÜú. m:r j:aUûg:a, t:að Aap: es:r p:r haT: D:rkr raðy:ðög:ð. l:_ki B:i v:òs:i hi hò. CaðXa-s:a A`aòn:a B:i krðg:i, t:að B:Øn:-B:Øn:akr. m:òø t:að s:h l:ðt:a hÜú, Q:s:m: T:að_ð hi s:hðg:a.
       
J:Øen:y:a Ok haT: m:ðö B:ri hØI ec:l:m:, dÜs:rð m:ðö l:aðXð ka rs: el:y:ð b:_i PÙt:iü s:ð Aa p:hØúc:i. ePr rss:i Aaòr kl:s:a l:ðkr p:an:i B:rn:ð c:l:i. g:aðb:r n:ð us:kñ haT: s:ð kl:s:a l:ðn:ð kñ el:O haT: b:`akr J:ðöp:t:ð hØO kha -- t:Øm: rhn:ð dað, m:òø B:rð l:at:a hÜú.
       
J:Øen:y:a n:ð kl:s:a n: edy:a. kÙOú kñ j:g:t: p:r j:akr m:Øskrat:i hØI b:aðl:i -- t:Øm: hm:arð m:ðhm:an: hað. khaðg:ð Ok l:aðXa p:an:i B:i eks:i n:ð n: edy:a.
       
' m:ðhm:an: kahð s:ð hað g:y:a. t:Ømhara p:_aðs:i hi t:að hÜú. '
       
' p:_aðs:i s:al:-B:r m:ðö Ok b:ar B:i s:Ürt: n: edK:ay:ð, t:að m:ðhm:an: hi hò. '
       
' raðz:-raðz: Aan:ð s:ð m:rj:ad B:i t:að n:hiø rht:i. '
       
J:Øen:y:a hús:kr et:rCi n:z:raðö s:ð dðK:t:i hØI b:aðl:i -- v:hi m:rj:ad t:að dð rhi hÜú. m:hin:ð m:ðö Ok b:ðr AaAaðg:ð, YöRa p:an:i dÜúg:i. p:ndÒhv:ðö edn: AaAaðg:ð, ec:l:m: p:aAaðg:ð. s:at:v:ðö edn: AaAaðg:ð, Q:al:i b:òYn:ð kað m:ac:i dÜúg:i. raðz:-raðz: AaAaðg:ð, kÙC n: p:aAaðg:ð.
       
' drs:n: t:að daðg:i? '
       
' drs:n: kñ el:O p:Üj:a krn:i p:_ðg:i. '
       
y:h kht:ð-kht:ð j:òs:ð us:ð kaðI B:Ül:i hØI b:at: y:ad Aa g:y:i. us:ka m:Øúh udas: hað g:y:a. v:h ev:D:v:a hò. us:kñ n:aritv: kñ ¾ar p:r p:hl:ð us:ka p:et: rx:k b:n:a b:òYa rht:a T:a. v:h en:eÁ:nt: T:i. Ab: us: ¾ar p:r kaðI rx:k n: T:a, Es:el:O v:h us: ¾ar kað s:dòv: b:nd rK:t:i hò. kB:i-kB:i G:r kñ s:Ün:ðp:n: s:ð ukt:akr v:h ¾ar K:aðl:t:i hò; p:r eks:i kað Aat:ð dðK:kr B:y:B:it: haðkr daðn:aðö p:X B:ð_ l:ðt:i hò.
       
g:aðb:r n:ð kl:s:a B:rkr en:kal:a. s:b:aðö n:ð rs: ep:y:a Aaòr Ok ec:l:m: t:m:aK:Ü Aaòr p:ikr l:aòXð. B:aðl:a n:ð kha -- kl: t:Øm: Aakr g:ay: l:ð j:an:a g:aðb:r, Es: b:K:t: t:að s:an:i K:a rhi hò.
       
g:aðb:r ki AaúK:ðö us:i g:ay: p:r l:g:i hØI T:i Aaòr m:n:-hi-m:n: v:h m:ØgD: hØAa j:at:a T:a. g:ay: Et:n:i s:Øndr Aaòr s:ØRaòl: hò, Es:ki us:n:ð klp:n:a B:i n: ki T:i.
       
haðri n:ð l:aðB: kað raðkkr kha -- m:úg:v:a l:Üúg:a, j:ldi Vy:a hò?
       
' t:Ømhðö j:ldi n: hað, hm:ðö t:að j:ldi hò. us:ð ¾ar p:r dðK:kr t:Ømhðö v:h b:at: y:ad rhðg:i. '
       
' us:ki m:ØJ:ð b:_i efkr hò dada! '
       
' t:að kl: g:aðb:r kað B:ðj: dðn:a. '
       
daðn:aðö n:ð Ap:n:ð-Ap:n:ð K:aúc:ð es:r p:r rK:ð Aaòr Aag:ð b:`ð. daðn:aðö Et:n:ð )s:À T:ð m:an:að by:ah krkñ l:aòXð haðö. haðri kað t:að Ap:n:i ec:r s:öec:t: AeB:l:a\:a kñ p:Ürð haðn:ð ka h\:ü T:a, Aaòr eb:n:a p:òs:ð kñ. g:aðb:r kað Es:s:ð B:i b:hØm:Üly: v:st:Ø em:l: g:y:i T:i. us:kñ m:n: m:ðö AeB:l:a\:a j:ag: uYi T:i.
       
Av:s:r p:akr us:n:ð p:iCð ki t:rf dðK:a. J:Øen:y:a ¾ar p:r K:_i T:i
, m:¶: AaS:a ki B:aúet: AD:ir, c:øc:l:.

Proceed to Chapter Four.

Return to Mellon Project indexpage.

Recoded: 20 Sept. 1999 to 6 Oct 1999.
Chapter Three posted: 7 Oct. 1999.
Paragraphed: 9 Oct 1999.
Updated: 10 Oct 1999.