y:Üen:v:es:ýXi Aaôf em:eS:g:n:
Exercise on passive

By deleting agents give passive counterparts to the following:

Example:         n:aòkr Xòks:i l:a rha hò t:aek hm: t:Ømhðø s:m:y: p:r sXðS:n: p:hØúc:a s:kñù.
Changes To:    XòVs:i l:aI j:a rhi hò t:aek t:Ømhðø s:m:y: p:r sXðS:n: p:hØúc:ay:a j:a s:kñ.
Or:                  XòVs:i l:aI j:a rhi hò t:aek t:Øm: s:m:y: p:r sXðS:n: p:hØúc:aO j:a s:kað.

1
    p:Øel:s:v:al:aðø n:ð y:Üen:v:es:üXi kñ drv:az:ð s:ð Ca*:aðø kað hXa edy:a.
2
    kI j:n:ð us: l:_ki ki t:l:aS: kr rhð hòø,  m:g:r us:ð m:al:Üm: n:hiø hò.
3
    AaúD:i ki v:j:h s:ð eks:an:aðø kað Ap:n:i g:ay:ðø rss:i s:ð b:aúD:n:i p:_iø.
4
    En: g:ØøRaðø n:ð j:að b:Ørð Qy:al: t:ðrð edm:a^: m:ðø eb:Ya edy:ð hòø v:ð m:òø kós:ð en:kal:Üú ?
5
    p:tn:i n:ð l:mb:i s:aús: B:ri Aaòr p:et: s:ð ^:m: ki eS:kay:t: krn:ð l:g:i.
6
    Vy:a Aap:ki EcCa hò ek m:òø y:h Cat:a km: dam:aðø p:r b:ðc: dÜú ?
7
    m:at:a b:cc:aðø kað Up:r v:al:ð km:rð m:ðø s:Øl:a c:Øki hò.
8
    Arð ! ddü km: haðn:ð ki kb: t:k )t:ix:a k-ú ? dv:a l:an:i c:aehy:ð.
9
    m:haraj:a kñ hØVm: p:r kaðt:v:al: n:ð us:ð p:k_a Aaòr j:ðl: m:ðø b:nd kr edy:a.
10
   m:z:dÜraðø s:ð khað ek v:ð l:ari p:r m:al: l:adt:ð rhðø.
11
   j:i,  Aap:s:ð hm:ari En: ed]qt:aðø p:r z:ra Dy:an: dðn:ð ki )aT:ün:a hò.
12
   t:Øm: l:aðg:aðø n:ð Es: b:ðv:kÝf kað m:ðri n:av: Vy:aðø l:ð j:an:ð di ?

Key.

Return to notes on the passive.

To index of grammatical notes.

To index of m:lhar.

Keyed in by ev:v:ðk Ag:rv:al: 2-3 May 2002. Posted 13 May 2002. Corrected 23 May 2002.