y:Üen:v:es:ýXi Aaôf em:eS:g:n:
E¡nsXXÎy:ÝX faôr d sXRi Aaôf l:òøgv:ej:z: OðøR klc:z:ü Aaôf OeS:y:a OðøR Oðe(ka
t:aðVy:að y:Üen:v:es:ýXi Aaôf faõrðn: sXRiz:

Mellon Project

)ðm:c:nd
g:aðdan:
(Devanagari text reconstituted from Professor K. Machida's roman transcription)

Chapter Thirty-two.
(unparagraphed text)


        em:rz:a K:ØS:ðüd n:ð Asp:t:al: s:ð en:kl:kr Ok n:y:a kam: S:Ø- kr edy:a T:a. en:eÁ:nt: b:òYn:a un:kñ sv:B:av: m:ðö n: T:a. y:h kam: Vy:a T:a? n:g:r ki v:ðSy:aAaðö ki Ok n:aXk-m:öRl:i b:n:an:a. Ap:n:ð AcCð edn:aðö m:ðö unhaðön:ð Q:Üb: Oðy:aS:i ki T:i Aaòr En: edn:aðö Asp:t:al: kñ Okant: m:ðö G:av:aðö ki p:i_aOú s:ht:ð-s:ht:ð un:ki Aatm:a en:Åav:anÎ hað g:y:i T:i. us: j:iv:n: ki y:ad krkñ unhðö g:hri m:n:aðvy:T:a haðt:i T:i. us: v:]t: Ag:r unhðö s:m:J: haðt:i, t:að v:h )aeN:y:aðö ka ekt:n:a up:kar kr s:kt:ð T:ð; ekt:n:aðö kñ S:aðk Aaòr derdÒt:a ka B:ar hl:ka kr s:kt:ð T:ð; m:g:r v:h D:n: unhaðön:ð Oðy:aS:i m:ðö u_ay:a. y:h kaðI n:y:a Aaev:\kar n:hiø hò ek s:ökXaðö m:ðö hi hm:ari Aatm:a kað j:ag:àet: em:l:t:i hò. b:Ø`ap:ð m:ðö kaòn: Ap:n:i j:v:an:i ki B:Ül:aðö p:r dØK:i n:hiø haðt:a. kaS:, v:h s:m:y: wan: y:a S:eVt: kñ s:öc:y: m:ðö l:g:ay:a haðt:a, s:Økáet:y:aðö ka kað\: B:r el:y:a haðt:a, t:að Aaj: ec:¶: kað ekt:n:i S:aent: em:l:t:i. v:hi unhðö Es:ka v:ðdn:am:y: An:ØB:v: hØAa ek s:ös:ar m:ðö kaðI Ap:n:a n:hiø, kaðI un:ki m:aòt: Aaús:Ü b:han:ðv:al:a n:hiø. unhðö rh-rhkr j:iv:n: ki Ok p:Øran:i G:Xn:a y:ad Aat:i T:i. b:s:rð kñ Ok g:aúv: m:ðö j:b: v:h kómp: m:ðö m:l:ðery:a s:ð g:Òst: p:_ð T:ð, Ok g:Òam:iN: b:al:a n:ð un:ki t:im:ardari ekt:n:ð Aatm:-s:m:p:üN: s:ð ki T:i. AcCð hað j:an:ð p:r j:b: unhaðön:ð ,p:O Aaòr AaB:Ü\:N:aðö s:ð us:kñ Ohs:an:aðö ka b:dl:a dðn:a c:aha T:a, t:að us:n:ð eks: t:rh AaúK:aðö m:ðö Aaús:Ü B:rkr es:r n:ic:a kr el:y:a T:a Aaòr un: up:haraðö kað l:ðn:ð s:ð En:kar kr edy:a T:a. En: n:s:aðþ ki s:ØÂ:Ü\:a m:ðö en:y:m: hò, vy:v:sT:a hò, s:cc:aI hò, m:g:r v:h )ðm: khaú, v:h t:nm:y:t:a khaú j:að us: b:al:a ki ABy:as:hin:, Alh_ s:ðv:aAaðö m:ðö T:i? v:h An:Ørag:-m:Üet:ü kb: ki un:kñ edl: s:ð em:X c:Øki T:i. v:h us:s:ð ePr Aan:ð ka v:ada krkñ kB:i us:kñ p:as: n: g:y:ð. ev:l:as: kñ unm:ad m:ðö kB:i us:ki y:ad hi n: Aay:i. Aay:i B:i t:að us:m:ðö kñv:l: dy:a T:i, )ðm: n: T:a. m:al:Üm: n:hiø, us: b:al:a p:r Vy:a g:Øz:ri? m:g:r Aaj:kl: us:ki v:h Aat:Ør, n:m:Ò, S:ant:, s:rl: m:ØdÒa b:rab:r un:ki AaúK:aðö kñ s:am:n:ð ePra krt:i T:i. kaS: us:s:ð ev:v:ah kr el:y:a haðt:a Aaj: j:iv:n: m:ðö ekt:n:a rh haðt:a. Aaòr us:kñ )et: Any:ay: kñ dØHK: n:ð us: s:mp:ÜN:ü v:g:ü kað un:ki s:ðv:a Aaòr s:han:ØB:Üet: ka p:a*: b:n:a edy:a. j:b: t:k n:di b:a` p:r T:i us:kñ g:ndl:ð, t:ðj:, Pñen:l: )v:ah m:ðö )kaS: ki ekrN:ðö eb:K:rkr rh j:at:i T:iø. Ab: )v:ah esT:r Aaòr S:ant: hað g:y:a T:a Aaòr rSem:y:aú us:ki t:h t:k p:hØúc: rhi T:iø. em:rz:a s:ahb: v:s:nt: ki Es: S:it:l: s:nDy:a m:ðö Ap:n:ð J:aðöp:_ð kñ b:ram:dð m:ðö dað v:araúg:n:aAaðö kñ s:aT: b:òYð kÙC b:at:c:it: kr rhð T:ð ek em:sXr m:ðht:a p:hØúc:ð. em:rz:a n:ð b:_ð t:p:ak s:ð haT: em:l:ay:a Aaòr b:aðl:ð -- m:òø t:að Aap:ki Q:aet:rdari ka s:am:an: el:y:ð Aap:ki rah dðK: rha hÜú. daðn:aðö s:Øndery:aú m:Øskray:iø. m:ðht:a kX g:y:ð. em:rz:a n:ð daðn:aðö Aaòrt:aðö kað v:haú s:ð c:l:ð j:an:ð ka s:ökñt: eky:a Aaòr m:ðht:a kað m:s:n:d p:r b:òYat:ð hØO b:aðl:ð -- m:òø t:að Q:Ød Aap:kñ p:as: Aan:ðv:al:a T:a. m:ØJ:ð Oðs:a m:al:Üm: hað rha hò ek m:òø j:að kam: krn:ð j:a rha hÜú, v:h Aap:ki m:dd kñ b:^:òr p:Üra n: haðg:a. Aap: es:fü m:ðri p:iY p:r haT: rK: diej:O Aaòr l:l:kart:ð j:aEy:ð -- haú em:rz:a, b:`ð c:l: p:­ð. m:ðht:a n:ð hús:kr kha -- Aap: ej:s: kam: m:ðö haT: l:g:ay:ðög:ð, us:m:ðö hm:-j:òs:ð ekt:ab:i ki_aðö ki m:dd ki z:-rt: n: haðg:i. Aap:ki um:Ò m:ØJ:s:ð zy:ada hò dØen:y:a B:i Aap:n:ð Q:Üb: dðK:i hò Aaòr CaðXð-s:ð-CaðXð Aadem:y:aðö p:r Ap:n:a As:r Ral: s:kn:ð ki j:að S:eVt: Aap: m:ðö hò, v:h m:ØJ:m:ðö haðt:i, t:að m:òön:ð Q:Øda j:an:ð Vy:a eky:a haðt:a. em:rz:a s:ahb: n:ð T:að_ð-s:ð S:bdaðö m:ðö Ap:n:i n:y:i skim: un:s:ð b:y:an: ki. un:ki D:arN:a T:i ek -p: kñ b:az:ar m:ðö v:hi es*:y:aú Aat:i hòø, ej:nhðö y:a t:að Ap:n:ð G:r m:ðö eks:i karN: s:ð s:mm:an:-p:ÜN:ü AaÂ:y: n:hiø em:l:t:a, y:a j:að AaeT:ük kÄaðö s:ð m:z:b:Ür hað j:at:i hòø, Aaòr Ag:r y:h daðn:aðö )Sn: hl: kr edy:ð j:ay:ú, t:að b:hØt: km: Aaòrt:ðö Es: B:aúet: p:et:t: haðö. m:ðht:a n:ð Any: ev:c:arv:anÎ s:jj:n:aðö ki B:aúet: Es: )Sn: p:r kafi ev:c:ar eky:a T:a Aaòr un:ka Q:y:al: T:a ek m:ØKy:t:H m:n: kñ s:öskar Aaòr B:aðg:-l:al:s:a hi Aaòrt:aðö kað Es: Aaðr K:iøc:t:i hò. Es:i b:at: p:r daðn:aðö em:*:aðö m:ðö b:hs: eC_ g:y:i. daðn:aðö Ap:n:ð-Ap:n:ð p:x: p:r A_ g:y:ð. m:ðht:a n:ð m:Ø­i b:aúD:kr hv:a m:ðö p:Xkt:ð hØO kha -- Aap:n:ð Es: )Sn: p:r YöRð edl: s:ð ^:aòr n:hiø eky:a. raðz:i kñ el:O Aaòr b:hØt: s:ð z:ery:ð hòø. m:g:r OðS: ki B:ÜK: raðeXy:aðö s:ð n:hiø j:at:i. us:kñ el:O dØen:y:a kñ AcCð-s:ð-AcCð p:daT:ü c:aehO. j:b: t:k s:m:aj: ki vy:v:sT:a Up:r s:ð n:ic:ð t:k b:dl: n: Ral:i j:ay:, Es: t:rh ki m:öRl:i s:ð kaðI fay:da n: haðg:a. em:rz:a n:ð m:ÜúCðö K:_i kiø -- Aaòr m:òø kht:a hÜú ek v:h m:hz: raðz:i ka s:v:al: hò. haú, y:h s:v:al: s:B:i Aadem:y:aðö kñ el:O Ok-s:a n:hiø hò. m:z:dÜr kñ el:O v:h m:hz: AaXð-dal: Aaòr Ok PÝs: ki J:aðp:_i ka s:v:al: hò. Ok v:kil: kñ el:O v:h Ok kar Aaòr b:úg:l:ð Aaòr eQ:dm:t:g:araðö ka s:v:al: hò. Aadm:i m:hz: raðXi n:hiø c:aht:a, Aaòr B:i b:hØt:-s:i c:iz:ðö c:aht:a hò. Ag:r Aaòrt:aðö kñ s:am:n:ð B:i v:h )Sn: t:rh-t:rh ki s:Ürt:aðö m:ðö Aat:a hò t:að un:ka Vy:a qÙs:Ür hò? RaVXr m:ðht:a Ag:r z:ra g:aòr krt:ð, t:að unhðö m:al:Üm: haðt:a ek un:m:ðö Aaòr em:rz:a m:ðö kaðI B:ðd n:hiø, kñv:l: S:bdaðö ka hðr-Pñr hò; p:r b:hs: ki g:m:iü m:ðö ^:aòr krn:ð ka D:òy:ü khaú? g:m:ü haðkr b:aðl:ð -- m:ØAaf kiej:O, em:rz:a s:ahb:, j:b: t:k dØen:y:a m:ðö daòl:t:v:al:ð rhðög:ð, v:ðSy:aOú B:i rhðög:i. m:öRl:i Ag:r s:Pl: B:i hað j:ay:, hal:aúek m:ØJ:ð us:m:ðö b:hØt: s:ndðh hò, t:að Aap: ds:-p:aúc: Aaòrt:aðö s:ð zy:ada us:m:ðö kB:i n: l:ð s:kñög:ð, Aaòr v:h B:i T:að_ð edn:aðö kñ el:O. s:B:i Aaòrt:aðö m:ðö n:a® krn:ð ki S:eVt: n:hiø haðt:i, us:i t:rh j:òs:ð s:B:i Aadm:i kev: n:hiø hað s:kt:ð. Aaòr y:h B:i m:an: l:ðö ek v:ðSy:aOú Aap:ki m:öRl:i m:ðö sT:ay:i -p: s:ð eXk j:ay:úg:i, t:að B:i b:az:ar m:ðö un:ki j:g:h Q:al:i n: rhðg:i. j:_ p:r j:b: t:k kÙlha_ð n: c:l:ðög:ð, p:e¶:y:aú t:að_n:ð s:ð kaðI n:t:ij:a n:hiø. daòl:t:v:al:aðö m:ðö kB:i-kB:i Oðs:ð l:aðg: en:kl: Aat:ð hòø, j:að s:b: kÙC ty:ag: kr Q:Øda ki y:ad m:ðö j:a b:òYt:ð hòø; m:g:r daòl:t: ka rajy: b:dst:Ür qay:m: hò. us:m:ðö z:ra B:i km:z:aðri n:hiø Aan:ð p:aI. em:rz:a kað m:ðht:a ki hYD:m:iü p:r dØHK: hØAa. Et:n:a p:`a-el:K:a ev:c:arv:anÎ Aadm:i Es: t:rh ki b:at:ðö krð! s:m:aj: ki vy:v:sT:a Vy:a Aas:an:i s:ð b:dl: j:ay:g:i? v:h t:að s:edy:aðö ka m:ØAam:l:a hò. t:b: t:k Vy:a y:h An:T:ü haðn:ð edy:a j:ay:? us:ki raðk-T:am: n: ki j:ay:, En: Ab:l:aAaðö kað m:daðþ ki el:ps:a ka eS:kar haðn:ð edy:a j:ay:? Vy:aðö n: S:ðr kað ep:øj:rð m:ðö b:nd kr edy:a j:ay: ek v:h daút: Aaòr n:aQ:Ün: haðt:ð hØO B:i eks:i kað haen: n: p:hØúc:a s:kñ. Vy:aðö us: v:]t: t:k c:Øp:c:ap: b:òYa rha j:ay:, j:b: t:k S:ðr Aehøs:a ka v:Òt: n: l:ð l:ð? daòl:t:v:al:ð Aaòr ej:s: t:rh c:ahðö Ap:n:i daòl:t: u_ay:ðö, em:rz:aj:i kað ^:m: n:hiø. S:rab: m:ðö RÝb: j:ay:ú, karaðö ki m:al:a g:l:ð m:ðö Ral: l:ðö, eql:ð b:n:v:ay:ðö D:m:üS:al:ay:ðö Aaòr n:s:ez:dðö K:_i krðö, unhðö kaðI p:rv:ah n:hiø. Ab:l:aAaðö ki ez:ndg:i n: Q:rab: krðö. y:h em:rz:aj:i n:hiø dðK: s:kt:ð. v:h -p: kñ b:az:ar kað Oðs:a Q:al:i kr dðög:ð ek daòl:t:v:al:aðö ki AS:efüy:aðö p:r kaðI T:Ükn:ðv:al:a B:i n: em:l:ð. Vy:a ej:n: edn:aðö S:rab: ki dÜkan:aðö ki ep:kñeXøg: haðt:i T:i, AcCð-AcCð S:rab:i p:an:i p:i-p:ikr edl: ki Aag: n:hiø b:ØJ:at:ð T:ð? m:ðht:a n:ð em:rz:a ki b:ðv:qÝfi p:r hús:kr kha -- Aap:kað m:al:Üm: haðn:a c:aehO ek dØen:y:a m:ðö Oðs:ð m:Ølk B:i hòø j:haú v:ðSy:aOú n:hiø hòø. m:g:r Am:iraðö ki daòl:t: v:haú B:i edl:c:esp:y:aðö kñ s:am:an: p:òda kr l:ðt:i hò. em:rz:aj:i B:i m:ðht:a ki j:_t:a p:r hús:ð -- j:an:t:a hÜú m:ðhrb:an:, j:an:t:a hÜú. Aap:ki dØAa s:ð dØen:y:a dðK: c:Øka hÜú; m:g:r y:h ehndØst:an: hò, y:Üraðp: n:hiø hò. ' Eøs:an: ka sv:B:av: s:ari dØen:y:a m:ðö Ok-s:a hò. ' ' m:g:r y:h B:i m:al:Üm: rhð ek hr-Ok qaòm: m:ðö Ok Oðs:i c:iz: haðt:i hò, ej:s:ð us:ki Aatm:a kh s:kt:ð hòø. As:m:t: ( s:t:itv: ) ehndØst:an:i t:hz:ib: ki Aatm:a hò. ' ' Ap:n:ð m:Øúh em:y:aú-em:­Ý b:n: l:iej:O. ' ' daòl:t: ki Aap: Et:n:i b:ØraI krt:ð hòø, ePr B:i K:Àa ki ehm:ay:t: krt:ð n:hiø T:kt:ð. n: kehOg:a. ' m:ðht:a ka t:ðj: eb:da hað g:y:a. n:m:Ò B:av: s:ð b:aðl:ð -- m:òön:ð K:Àa ki ehm:ay:t: us: v:]t: ki hò, j:b: v:h daòl:t: kñ p:øj:ð s:ð CÝX g:y:ð hòø, Aaòr Aaj:kl: us:ki hal:t: Aap: dðK:ðö, t:að Aap:kað dy:a Aay:ðg:i. Aaòr m:òø Vy:a ehm:ay:t: k-úg:a, ej:s:ð Ap:n:i ekt:ab:aðö Aaòr ev:½al:y: s:ð CÙ¬i n:hiø; zy:ada-s:ð-zy:ada s:ÜK:i hm:ddiü hi t:að kr s:kt:a hÜú. ehm:ay:t: ki hò em:s: m:al:t:i n:ð ek K:Àa kað b:c:a el:y:a. Eøs:an: kñ edl: ki g:hraEy:aðö m:ðö ty:ag: Aaòr qÙb:aün:i ki ekt:n:i t:aqt: eCp:i haðt:i hò, Es:ka m:ØJ:ð Ab: t:k t:j:rb:a n: hØAa T:a. Aap: B:i Ok edn: K:Àa s:ð em:l: AaEO. PÝl:a n: s:m:aEOg:a. Es: v:]t: us:ð ej:s: c:iz: ki s:b:s:ð zy:ada z:-rt: hò, v:h hm:ddiü hò. em:rz:a n:ð j:òs:ð Ap:n:i EcCa kñ ev:,¹ kha -- Aap: kht:ð hòø, t:að j:aUûg:a. Aap:kñ s:aT: j:hÀØm: m:ðö j:an:ð m:ðö B:i m:ØJ:ð u$: n:hiø; m:g:r em:s: m:al:t:i s:ð t:að Aap:ki S:adi haðn:ðv:al:i T:i. b:_i g:m:ü Q:b:r T:i. m:ðht:a n:ð J:ðöp:t:ð hØO kha -- t:p:sy:a kr rha hÜú. dðeK:O kb: v:rdan: em:l:ð. ' Aj:i v:h t:að Aap: p:r m:rt:i T:i. ' ' m:ØJ:ð B:i y:hi v:hm: hØAa T:a; m:g:r j:b: m:òön:ð haT: b:`akr us:ð p:k_n:a c:aha, t:að dðK:a. v:h Aas:m:an: m:ðö j:a b:òYi hò. us: Uûc:aI t:k t:að Vy:a m:òø p:hØúc:Üúg:a, Aarz:Ü-em:Àt: kr rha hÜú ek n:ic:ð Aa j:ay:. Aaj:kl: t:að v:h m:ØJ:s:ð b:aðl:t:i B:i n:hiø. ' y:h kht:ð hØO m:ðht:a z:aðr s:ð raðt:i hØI hús:i hús:ð Aaòr uY K:_ð hØO. em:rz:a n:ð p:ÜCa -- Ab: ePr kb: m:Øl:aqat: haðg:i? ' Ab:ki Aap:kað t:kl:if krn:i p:_ðg:i. K:Àa kñ p:as: j:aEOg:a z:-r! ' j:aUûg:a. ' em:rz:a n:ð eK:_ki s:ð m:ðht:a kað j:at:ð dðK:a. c:al: m:ðö v:h t:ðz:i n: T:i, j:òs:ð eks:i ec:nt:a m:ðö RÝb:ð hØO haðö.

Proceed to Chapter Thirty-three.

Return to indexpage of texts.

Return to Mellon Project indexpage.

Recoded: 20 Sept. 1999 to 6 Oct 1999.
Chapter Thirty-two posted: 13 Oct. 1999.