y:Üen:v:es:ýXi Aaôf em:eS:g:n:

haT: dðK:n:ð ki khan:i
by  kÙs:Øm: j:òn:

Hear audio file. (QuickTime required)

              m:òø Am:rika kñ kÙC Aj:ib:-Aað-^:rib: An:ØB:v: b:t:an:a c:ahÜúg:i.  b:hØt: s:al: p:hl:ð j:b: m:òø y:haú p:`n:ð kñ el:O p:hl:i b:ar AaI T:i,  t:b: Ac:an:k hm: b:az:ar m:ðø G:Üm: rhð T:ð,  m:òø Ap:n:i s:hðl:i ( j:ap:an:i s:hðl:i T:i m:ðri )  kim:Økað kñ s:aT: c:l: rhi T:i t:b: Ac:an:k m:òøn:ð dðK:a ek Ok Am:rikn: Aaòrt: AaI Aaòr us:n:ð Ap:n:a haT: m:ðrð haT: kñ Up:r rK: edy:a Aaòr khn:ð l:g:i ek " m:ØJ:ð m:ðra B:ev:\y: b:t:aAað ! "
        y:h s:m:J: m:ðø n:hiø Aay:a ek m:òø Vy:a khÜú Aaòr y:h Vy:a c:aht:i hò.  m:òø hVki-b:Vki-s:i rh g:I.  us:n:ð ePr m:ØJ:ð Ok p:cc:is: s:ðøX edy:ð haT: m:ðø rK:ð m:ðrð haT:.
        m:òøn:ð ePr us:kað m:n:a eky:a ek
" ( Aa )  y:h haT: dðK:n:a n:hiø Aat:a. "
        t:að us:n:ð m:ØJ:ð s:aðc:a . . .  Ok Raôl:r Aaòr edy:a y:h s:aðc:krkñ ek S:ay:d y:ð p:òøt:i-b:tt:i s:ðøX km: hò.  ePr m:òøn:ð us:kað m:n:a eky:a Vy:aðøek m:ØJ:ð haT: dðK:n:a n:hiø Aat:a.  us:kað s:m:J:an:ð ki kaðeS:S: ki.
        us:n:ð kha ek
" t:Øm: b:n:j:arn: ( = gypsy )  hað,  n:a ? "
        m:òøn:ð kha,  " n:hiø,  m:òø b:n:j:arn: n:hiø hÜú. "
        us:n:ð ePr p:aúc: Raôl:r edy:ð,  m:ðrð haT: m:ðø rK:ð.  ePr ds: Raôl:r rK:ð.  ePr us:n:ð Ok ds: Raôl:r Aaòr rK:ð.  b:is: Raôl:r rK: edy:ð.
        ePr m:òøn:ð us:kað s:m:J:akr kha ek
" m:òø b:n:j:arn: n:hiø hÜú.  m:òø y:haú p:`n:ð AaI hÜú Aaòr m:ØJ:ð haT: dðK:n:a n:hiø Aat:a.  l:ðekn: m:òø Aap:kað S:ØB:kam:n:aOû dðt:i hÜú ek Aap:kñ s:aT: (?)  b:cc:a haðg:a. "
        v:h kht:i hò ek " n:hiø,  t:Øm:,  t:Øm: eb:l:kÙl: b:n:j:arn: l:g:t:i hað ! "
        Vy:aðøek us: s:m:y: m:òø hm:ðS:a hi eb:ndi l:g:at:i hÜú Aaòr zy:adat:r t:að ehndØst:an:i kp:_ð hi p:hn:t:i hÜú,  s:l:v:ar-km:iz:,  s:a_i,  v:^:òrh,  t:að Es: p:aðS:ak kað dðK:krkñ v:h s:aðc: rhi hò ek z:-r m:òø b:n:j:arn: hÜú.  Aaòr us:kað ev:Sv: - -     y:kin: n:hiø hað rha T:a ek m:òø b:n:j:arn: n:hiø hÜú.  Aaòr ePr b:ðc:ari kað b:hØt: en:raS:a l:g:i j:b: m:òø us:ð kÙC - -     us:ki kÙC m:dd n:hiø kr s:ki,  us:ka B:ev:\y: n:hiø b:t:a s:ki.
        t:b: m:ðri s:hðl:i n:ð kha T:a,  " t:Øm: us:kað J:ÜY-m:ÜY hi b:t:a dað. "
        m:òøn:ð kha,  " m:òø us:ð J:ÜY-m:ÜY - -     kós:ð us:kað D:aðK:a dð s:kt:i hÜú ? "
 t:að us:kñ b:ad ePr hm: l:aðg: l:aòX AaO.
        l:ðekn: y:h Akñl:a hads:a n:hiø T:a.  Es: t:rh m:ðrð s:aT: t:in:
-c:ar b:ar hØAa.  Ok b:ar Ok Aaòrt: AaI,  Ok Asp:t:al: kñ s:am:n:ð  ( )ð¡sb:Xiery:n: haôesp:Xl: T:a,  efl:aRð¡lfy:a m:ðø ) .  us:n:ð m:ØJ:ð p:k_kr ePr kha ek, " t:Øm: faôcy:üØn:-Xðl:r hað Aaòr m:ØJ:ð b:t:aAað ek m:òø kb: Yik hÜúg:i ? "
        m:ØJ:ð us:p:ð - -     b:hØt: s:han:ØB:Üet: hØI us:kñ s:aT:.  Aaòr m:òøn:ð kha ek,  " Aap: j:ldi Yik hað j:aOû. "
        kht:i,  " n:hiø,  m:ðra haT: dðK:kr b:t:aAað !  j:b: m:òø RaôVXr s:ð p:ÜCt:i hÜú ek, ' m:òø kb: Yik haðUû - -     y:a hÜúg:i ? ' "  kht:a hò,  ' j:b: t:Øm: m:r j:aAaðg:i. ' "
        t:að y:h s:Øn:kr m:ØJ:ð b:hØt: dØK: hØAa Aaòr m:òøn:ð us:kað g:l:ð s:ð g:l:a l:g:ay:a Aaòr m:òøn:ð kha,  " m:dr,  m:aú,  t:Øm: j:ldi Yik hað j:aAaðg:i.  Aap: Oðs:a m:t: s:aðc:að ( rha ?? ) .  s:b: t:að AcCa haðg:a Aap:kñ s:aT:. "
        kht:i hò,  " n:hiø,  m:ðra b:ðXa B:i kb: AaOg:a m:ØJ:ð p:t:a n:hiø.  m:òø Akñl:i hÜú.  Aaòr Es:el:O t:Øm: m:ðra haT: dðK:krkñ b:t:aAað ek s:b: m:ðrð s:aT: kb: Yik haðg:a. "
        m:òøn:ð kha,  " m:òø Aap:kað es:fý dØAaOû dð s:kt:i hÜú,  S:ØB:kam:n:aOû dð s:kt:i hÜú.  l:ðekn: m:òø y:ð kós:ð haT: dðK:kñ b:t:aUûg:i s:b: Yik kós:ð haðg:a,  kb: haðg:a ?  l:ðekn: m:ðrð Aap:kñ p:Ürð (??)  s:b: S:ØB:kam:n:aOû ek j:ldi s:b: Yik haðg:a. "
        v:h B:i en:raS: hað g:I ( T:i ?? )
        t:b: m:òøn:ð b:ad m:ðø b:hØt: kafi s:aðc:a ek Aadm:i j:að hò y:a En:s:an:,  v:h ez:ndg:i kñ T:p:ð_ð K:akrkñ Ok AaSv:as:n: c:aht:a hò ek Ab: us:kñ s:aT: kaðI dØG:üXn:aOû n:hiø haðøg:i Aaòr s:b: s:hi-s:hi ez:ndg:i g:Øz:rt:i c:l:i j:aOg:i.  Es: AaSv:as:n: kñ el:y:ð kB:i v:h haT: m:ðø dðK:n:ð m:ðø ev:Sv:as: krn:ð l:g:t:a hò,  t:að kB:i B:ev:\y:v:aeN:y:aðø m:ðø.  y:h (?)  khiø s:ð v:h - -    us:kñ m:n: m:ðø haðt:a hò,  khiø s:ð us:kað y:h p:Üra AaSv:as:n: em:l: j:aO ek Ab: v:h b:hØt: T:k c:Øka hò,  ez:ndg:i kñ T:p:ð_aðø s:ð,  dØK:aðø s:ð,  khiø s:ð us:kað Ok s:hara em:l: j:ay:,  Ok AaSv:as:n: em:l: j:ay: ek Ab: Oðs:a kÙC n:hiø haðg:a.

Index of monologs.

To index of  m:lhar.

Recorded in Ann Arbor by  kÙs:Øm: j:òn: on 1 July 2002. Transcribed and posted 3-5 July 2002. Audio file created and posted 2 July 2002.