ev:ej:üen:y:aev:Sv:ev:½al:y:H

s:øskát:  101 / 501
For Tuesday, 7 September.  Fill in the blanks with the appropriate names.

    To download (for free) a version of Netsacpe 4.x that best displays the Xdvng Devanagari font from "SillyDog701", click here.   Then scroll about halfway down to find "Netscape Communicator 4.5 ~ 4.8".   I recommend downloading version 4.8.   It will take about three minutes on a computer with a high-speed connection.

 
1.  m:m: n:am:  ------------------------------   Ety:est:.

2. ( Ahm:Π)   -------------------------------   Eet: n:g:rð  (city)   v:s:aem:.

3.  m:m: m:at:a-ep:t:a   ---------------------------  Eet: rajy:ð  (state)  v:s:t:H.

4. ( Ahm:Π)   ----------------------  ev:Sv:ev:½al:y:ð  (university)   p:Yaem:.

  b:ab:Î
  S:ael:ü¡XÎsv:l:Î
  em:eS:g:n:Î
  ny:Ü y:aðküÏ
  ev:ej:üen:y:a
  v:aeS:¤Xn:Î
  erb:ðka
  s:Ü
  e)nsXn:Î
  ev:ly:ms:Î
  j:aðej:üy:a XðkÏ
  y:ðl:Î
  l:aðrns:Î
  Aaedty:
  sXðNXn:Î
  p:aðl:Î
  ev:v:ðk
  v:ðøkXðS:
  j:ðkb:Î
  erc:Îm:NRÎ
  m:ðril:NRÎ
  j:g:ÀaT:n:Î
  AaEv:i
  hav:üRüÎ
  Aaedty:a
  kaðn:ñül:Î
  dÎs:ðn:Î
  RÔÎðVs:l:Î
  p:ðens:lv:ðen:y:a
  hans:Î
  AaðhaEy:að
  klp:ðp:rÎ
  j:ðms:Î m:ðeRs:n:Î
  Rðl:v:ðrÎ
  Aal:ðVs:andÓa
  kael:Paðen:üy:a
  e#esXn:Î
  Rðev:RÎ
  Ri0 s:i0
  p:iRÎm:aNXÎ
  rðc:l:Î
  v:ðnsb:aðrað
  n:aðT:üÎ kñraðl:aEn:a

Return to index of Sanskrit pages.

Drafted and posted 2 Sep 2004.