ev:ej:üen:y:aev:Sv:ev:½al:y:H

 g:àhkay:üm:Î   ( 14 / 9 / 2004 ) 
A.  Transcribe the following  s:ØB:ae\:t:'s from Devanagari to Roman or from Roman to Devanagari

1.   AaS:a n:am: m:n:Ø\y:aNaaø kaec:daSc:y:üS:à£l:a .
  y:y:a b:¹aH )D:av:ent: m:ØVt:aest:\Yent: p:{Ïg:Øv:t:Î .. 22 ..

2.   alasasya kuto vidyâ avidyasya kuto dhanam   |

      adhanasya kuto mitram amitrasya kutah sukham   | | 11 | |

 
3.  km:l:ð km:l:a S:ðt:ð hrH S:ðt:ð ehm:al:y:ð .
  x:irabD:aò c: herH S:ðt:ð m:ny:ð m:tkÙNaS:¢y:a .. 21 ..

4.   atiparicayâd avajñâ santatagamanâd anâdaro bhavati   |

      malaye bhillapurandhrî candanatarukâsthâm indhanam kurute   | | 16 | |

 
5.  rae*:g:üem:\y:et: B:ev:\y:et: s:Ø)B:at:m:Î
      B:asv:an:Ødð\y:et: hes:\y:et: p:¢j:Â:iH .
  EtT:ø ev:ec:nt:y:et: kaðS:g:t:ð e¾rðPñ
      ha hnt: hnt: n:el:n:iø g:j: ujj:har ..  29 ..

6.   sarpadurjanayor madhye varam sarpo na durjanah   |

      sarpo dašati kâlena durjanas tu pade pade   | | 16 | |

 

 

B.  Answer the following questions:

1.  tv:m:Î kÙ*: v:s:es:  ?

 

2.  t:v: m:at:a-ep:t:a kÙ*: v:s:t:H  ?         (Use the  Eet: n:g:rð  or the  Eet: rajy:ð phrase to handle local place names.)

 

 
3.  tv:m:Î ekm:Î  ( what )  ep:b:es:  ?        j:l:m:Î 'water',   x:irm:Î 'milk',  s:aðm:m:Î 'soma',  m:D:Ø 'mead; liquor',  ekm:ep: n: 'nothing'

 

 
4.  B:v:an:Î kø ev:\:y:ø p:Yet:  ?        g:eN:t:m:Î 'mathematics',   ev:wan:m:Î 'science',   B:a\:aS:as*:m:Î 'linguistics',   s:aehty:m:Î 'literature',   b:aò¹D:m:üS:as*:m:Î 'Buddhology',  Eet:has:m:Î 'history',  ekm:ep: n: 'nothing'

 

 
4.  kÙ*: g:cCT:  ?        kx:am:Î 'to class',   g:ðhm:Î 'home',   b:ehH 'out',   Ant:H 'in',   n:g:rm:Î 'to town',  g:Òam:m:Î 'to the village',  kÙ*:aep: n: 'nowhere'

 

 
5.  km:Î p:Sy:ent: t:ð j:n:aH  ('those people') ?        m:m: em:*:m:Î 'my friend',  t:v: b:ael:kam:Î 'your girl',  Ot:m:Î b:al:m:Î 'this boy',  das:an:Î 'the servants',  n:àp:ø 'the king',  n:rm:Î 'a man',  ASv:m:Î 'a horse',  km:ep: n: 'nobody'

 

 
6.  B:v:an:Î ekm:Î v:det:  ?        sv:n:g:rsy: n:am: '(my) own town's name,  t:sy: n:am: 'his name',  s:ty:m:Î 'the truth',  An:T:üm:Î 'nonsense',  s:ØB:ae\:t:ø 'a poem',  n:m:st:ð 'greetings',  ekøec:dep: n: 'nothing'

 

 
C.  Make questions for the following answers:

 

1.  m:m: B:Òat:a-sv:s:a  ('brother and sister')  v:ðsX ev:ej:üen:y:a Eet: rajy:ð v:s:t:H.

 

 

2.  Aav:am:Î g:ðhø  ('home')  g:cCav:H.

 

 

3.  v:y:m:Î p:Ø*:ø  ('son')  sm:ram:H.

 

 

4.  tv:m:Î j:l:ø ep:b:es:.

 

 

 

To index of Sanskrit pages.

Drafted and posted 9 Sep 2004.