y:Ün:iv:es:ýXi A:ôf em:eS:g:n:

Dialogue dl:  m:aú,  b:ðXa Aaòr b:hÝ
by  kÙs:Øm: j:òn:

To glossed version.

            m:aú H  b:hÝ,  khaú hað ?  z:ra dðK:n:a t:að,  b:hr kaòn: Aay:a hò ?
         ec:øXÜ H  dadi j:i,  m:mm:i t:að Up:r l:ðXi hØI hòø.  m:òø dðK: kr AaUú ?
            m:aú H  haú,  b:ðXa,  z:ra t:Ü hi dðK:.  m:ØJ:s:ð t:að n: j:ldi uYa j:at:a hò n: c:l:a j:at:a hò.
     ec:øXÜ H  D:aðb:i Aøkl: Aay:ð hòø
,  dadi j:i.
       m:aú H   Vy:aðø B:I
,  c:m:n:l:al: ?  Et:n:i dðr s:ð kós:ð Aay:ð ?
c:m:n:l:al: H  m:at:aj:i,  Vy:a k-ú ?  rast:ð m:ðø erVS:a Xay:r p:øc:r hað g:y:a Aaòr p:ehy:a B:i en:kl: Aay:a.
       m:aú H  t:B:i kp:_aðø m:ðø em:XÎXi l:g:i hò.  erVS:a ul:X g:I haðg:i.
c:m:n:l:al: H  j:i haú
,  Ab: kÙC kp:_ð dØb:ra D:aðn:ð p:_ðøg:ð.  AcCa,  b:aqi s:úB:al: l:iej:O.  b:ib:ij:i
              edK:aI n:hiø dð rhiø.
       m:aú H  l:g:t:a hò us:ki t:eb:y:t: Yik n:hiø hò.
      b:hÝ H  l:a
,  B:I c:m:n:l:al:,  kp:_ð em:l:a l:ð.  Aaòr y:ð kp:_ð D:aðn:ð kñ el:O hòø.
c:m:n:l:al: H  b:ib:ij:i
,  Aap:ki t:eb:y:t: t:að kafi Q:rab: m:al:Üm: hað rhi hò.  Aap: Aaram: krað.
             m:òø Q:Ød kr l:Üúg:a s:b:.  Ag:l:i b:ar m:ðra ehs:ab: b:t:a dðn:a.  Aaj: T:að_ð p:òs:ð dð diej:O.
       m:aú H  y:h l:ð s:aò ,p:O.  y:h c:ay: Aaòr eb:skØX l:ð l:ð.
c:m:n:l:al: H  100 ,p:y:ð Aaòr dð diej:O.  erVS:a B:i Yik kran:a hI.
       m:aú H  AB:i Et:n:ð hi hòø.  b:hÝ
,  l:að,  c:ay: l:að.  t:Ømhari t:eb:y:t: kós:i hò ?
           b:hÝ H  b:dn: XÜX rha hò Aaòr kÙC b:ØQ:ar B:i l:g: rha hò.
       m:aú H  t:Øm: G:r Aaòr b:ahr Ap:n:i j:an: hl:kan: krt:i hað.  m:dü l:aðg: t:að G:r ka kam:
             kam: s:m:J:t:ð hi n:hiø. Aaj: raj:S: kað Aan:ð dað. us:s:ð fós:l:a kran:a hi haðg:a.
             l:að
,  n:am: l:ðt:ð hi raj:ðS: B:i Aa g:y:a.
    raj:ðS: H  Vy:a b:at: hò
,  m:at:aj:i ?  em:nn:i kað Vy:a hØAa ?
            m:aú H  b:im:ar hò.  Aaòr Vy:a ?  b:ðXa,  t:Ü us:s:ð Vy:aðø kam: krv:at:a hò ?
      raj:ðS: H  m:aú,  Aaj: efr v:hi eqss:a S:Ø- kr edy:a t:Øm:n:ð.
       m:aú H  Vy:a k-ú
?  m:ðrð l:aK: s:m:J:an:ð p:r B:i t:Øm: daðn:aðø s:Øn:t:ð hi n:hiø.
    raj:ðS: H  m:aú
,  em:nn:i Et:n:i p:`i hò.  t:Øm: hi p:`i el:K:i b:hÝ l:aI T:iø.  Et:n:ð c:av:s:ð.  G:r
             b:òY kr Vy:a krðg:i
?  Aaòr ePr Aaj: kl: Q:c:ü Et:n:ð b:` g:O hòø ek Ok ki
             km:aI s:ð g:Øz:ara n:hiø c:l:t:a.
       m:aú H  hm:arð z:m:an:ð m:ðø Ok ki km:aI s:ð 10 K:at:ð T:ð.  Aaòr Aaj: 10 km:at:ð hòø ePr B:i
             p:Üra n:hiø p:_t:a.  dðK: t:að s:hi Vy:a hal:t: haðt:i j:a rhi hò Es:ki.  c:l:
,  t:Ü kr
             s:ara kam: Ab: G:r ka.
    raj:ðS: H  t:Øm:n:ð m:ØJ:ð es:K:ay:a hi n:hiø kb:i.
       m:aú H  m:ØJ:ð Vy:a p:t:a T:a ek z:m:an:a Oðs:a AaOg:a.  n:hiø t:að
,  t:ØJ:ð B:i G:r kñ kam: hi
             es:K:at:i p:hl:ð.  Ab: G:r G:r n:hiø rha.  em:nn:i ekt:n:a kam: krð
?  b:ahr s:ð
             T:k kr Aat:i hò
 -  ePr G:r ka dðK:ð,  b:cc:ð ka Aaòr m:ðra.  AcCa,  j:a.  p:hl:ð
             Es:ð RaVXr kað edK:a kr Aa.
    raj:ðS: H  AcCa
,  m:aú.  c:l: em:nn:i.
       m:aú H  s:Øn: l:ð b:ðXa.  Es:ka kam: CØ_v:a dð.  kÙC s:al:aðø kñ el:O hi s:hi.
    raj:ðS: H  AcCa
,  s:aðc:Üúg:a.

To glossed version.

To index of dialogues.

To index of  m:lhar.

Posted 18 May 2001.