y:Ün:iv:es:ýXi A:ôf em:eS:g:n:

Dialogue dc:  m:at:a Aaòr ep:t:a m:ðø b:at:ðø
by  kÙs:Øm: j:òn:

To unglossed version.

 ep:t:a H  s:Øn:t:i hað ?  m:ðra t:aòel:y:atowel n:hiø em:l: rha.
   m:aú H  y:ð s:am:n:ð K:ÜúXipeg p:r t:að Xøg:ahung; hanging hò.  Aap: AB:i t:k n:hay:ðbathed; taken a bath B:i n:hiø
?  m:ðra K:an:a t:òy:ar hò.
 ep:t:a H  AB:i n:hakr Aay:a dað em:n:X m:ðø.  Aaj: da`ibeard b:n:an:ðshaving m:ðø z:ra dðr hað g:I.
          haú
,  m:ðrð kp:_ð en:kal: edy:ð Vy:a ?
      m:aú H  haú,  s:b: en:kal:ð hØO rK:ð hòø.  z:ra j:ldi kiej:y:ð.  AB:i Aap:kað p:Üj:a B:i krn:i hò.
 ep:t:a H  b:s:
,  AB:i en:b:X kr Aay:a.  t:Øm: Et:n:ðfinish up kr Aay:a.  t:Øm: Et:n:ðmeanwhile T:al:i l:g:aAaðset out.
                ( T:að_i dðr b:ad )
 ep:t:a H   l:að m:òø en:b:X kr Aa g:y:a Aaòr t:Øm:n:ð K:an:a B:i n:hiø p:raðs:adished out.
   m:aú H  s:b: p:raðs:a hØAa hò.  Aap: b:òeYy:ð.
 ep:t:a H  Aaj: S:am: kað m:òø z:ra dðr s:ð AaUûg:a.  Aaefs: kñ b:ad Ok z:-riimportant m:ieXùg: hò.
   m:aú H  Aap:n:ð S:m:aü j:i kað j:aðhere: the matter of Aan:ð kñ el:y:ð kh edy:a hò.
 ep:t:a H  t:Øm: Et:n:ðhere:
for the time being unhðø b:òYan:a.  c:ay:
-v:ay:tea,
etc. ep:l:an:aserve.
   m:aú H  haú
,  edv:al:i ki em:YaI kb: l:an:i hò ?  s:b: kñ G:r eB:j:v:an:ito have 
(it) sent hò.
         j:òn: s:ahb: kñ y:haú s:ð t:að em:YaI Aa B:i g:I.
 ep:t:a H  khaú hò
?  m:òøn:ð t:að c:K:itasted, tried B:i n:hiø.
   m:aú H  kl: rat:.  m:òø b:t:an:a B:Ül: g:I.  y:h rha eRbb:abox, tin.
 ep:t:a H  em:YaI t:að AcCi B:ðj:i hò.  As:l:ireal; pure G:i ki hò.  dað s:ðra ser (now) equals one
kilogram haðg:i.
   m:aú H  s:aT: m:ðø p:aúc: ,p:y:ð Aaòr b:cc:aðø kñ el:y:ð eK:l:aòn:ðtoys B:i B:ðj:ð hòø.
 ep:t:a H  hm:ðø B:i un:kñ y:haú AcCi hi B:ðj:n:i haðg:i.  v:að hm:ðø b:hØt: m:an:t:ð hòøHe thinks a great 
deal of us..
   m:aú H  haú
,  m:an:t:ð t:að b:hØt: hòø.  l:ðekn: hm: un:ki b:rab:riparity T:að_i hihardly kr s:kt:ð hòøWe can hardly compete with him..
         v:að b:_ð Aadm:i YhrðHe's a big 
man..
 ep:t:a H  AcCa
,  y:h em:YaI v:^:òraetcetera ka kam: t:að kl: k-úg:a.
   m:aú H  Aaj: S:am: kñ el:O Vy:a b:n:aUû
?
 ep:t:a H  kÙC B:i b:n:a l:ðn:a.  S:ay:d S:m:aü j:i B:i y:hiø K:ay:ðø.
   m:aú H  kÙC s:bz:i
-v:bz:ivegetable(s) and what not em:l:ð t:að l:ðt:ð Aan:a.  kl: kñ el:y:ð G:r m:ðø kaðI s:bz:i n:hiø hò.
 ep:t:a H  Arð Vy:a b:j: g:y:a
?  m:ØJ:ð dðr hað rhi hò.
   m:aú H  Aaj: t:að Aap:n:ð kÙC K:ay:a hi n:hiø.  s:b: y:Üú hihere: untouched; just as it was when I served it p:_alying hò.
 ep:t:a H  n:hiø
,  m:òø K:a c:ØkaI've 
already eaten..  b:s:, AcCa,  Ab: m:òø c:l:t:a hÜú.

To unglossed version.

To index of dialogues.

To index of  m:lhar.

Posted 10 May 2001.