Janet and Robert Wolfe Genealogy

Samuel Chamberlayne

Click on a person's name, below, to go to that person's genealogy page.

Ancestors of Samuel Chamberlayne

   ┌─Robert Chamberlayne 

 Samuel Chamberlayne 

   │        ┌─Edward Stoughton ⇒

   │     ┌─Francis Stoughton 

   │     │  └─Mary Exherst ⇒

   │  ┌─Thomas Stoughton 

   │  │  └─Agnes 

   └─Elizabeth Stoughton 

      └─Katherine