Bukhara

DSCN0831.JPG
Bukhara, Ulug Beg Madrassah
DSCN0832.JPG
Bukhara, hats for sale
DSCN0833.JPG
Bukhara
DSCN0834.JPG
Bukhara, Abdul Aziz Madrassah
DSCN0836.JPG
Bukhara, Mir-i-Arab Madrassah
DSCN0838.JPG
Bukhara, Kalon Mosque
DSCN0840.JPG
Bukhara, Kalon Mosque and Minaret
DSCN0843.JPG
Bukhara, Kalon Mosque
DSCN0847.JPG
Bukhara, Kalon Mosque
DSCN0848.JPG
Bukhara
DSCN0850.JPG
Bukhara, Ark, fortress walls
DSCN0852.JPG
Bukhara, Ark, main gate
DSCN0886.JPG
Bukhara, top of Ark fortress
DSCN0854.JPG
Bukhara, Bolo Hauz Mosque Minaret
DSCN0856.JPG
Bukhara, Chashma Ayub mausoleum
DSCN0859.JPG
Bukhara, Ismael Samani Mausoleum
DSCN0862.JPG
Bukhara,Chashma Ayub Mausoleum
DSCN0867.JPG
Bukhara, street sweeping
DSCN0869.JPG
Bukhara, Gaukushan Minaret
DSCN0870.JPG
Bukhara, Gaukushan Madrassah and Minaret
DSCN0875.JPG
Bukhara, Gaukushan Madrassah
DSCN0876.JPG
Bukhara
DSCN0877.JPG
Bukhara, Abdulla Khan Madrassah
DSCN0881.JPG
Bukhara
DSCN0887.JPG
Bukhara
DSCN0890.JPG
Bukhara, Tok-i-Zargaron, Jeweler's bazaar
DSCN0892.JPG
Bukhara, Tok-i-Zaragon, jeweler's bazaar
DSCN0893.JPG
Bukhara, Abdullah Khan Tim, shopping arcade
DSCN0894.JPG
Bukhara, Abdullah Khan Tim, shopping arcade
DSCN0896.JPG
Bukhara, Tok-i-Tilpak Furushon, cap-maker's bazaar
DSCN0897.JPG
Bukhara, Tok-i-Tilpak Furushon, cap-maker's bazaar
DSCN0899.JPG
Bukhara, Nugai Caravanserai
DSCN0901.JPG
Bukhara, Tok-i-Sarrafon, moneychanger's bazaar
DSCN0902.JPG
Bukhara, Tok-i-Sarrafon, moneychanger's bazaar
DSCN0903.JPG
Bukhara, Tok-i-Sarrafon, moneychanger's bazaar
DSCN0905.JPG
Bukhara, Lyab-i-Hauz
DSCN0908.JPG
Bukhara, Lyab-i-Hauz
DSCN0911.JPG
Bukhara, Nadir Divanbegi Madrassah
DSCN0912.JPG
Bukhara, Nadir Divanbegi Madrassah
DSCN0913.JPG
Bukhara, Nadir Divanbegi Madrassah
DSCN0914.JPG
Bukhara, Nadir Divanbegi Madrassah
DSCN0917.JPG
DSCN0918.JPG
Bukhara, Lyab-i-Hauz
DSCN0919.JPG
Bukhara, Lyabi House B&B restaurant
DSCN0920.JPG
Bukhara, Lyabi House B&B restaurant
DSCN0921.JPG
Bukhara, statue of Khodja Nasreddin
DSCN0923.JPG
Bukhara, Nadir Divanbegi Madrassah
DSCN0927.JPG
Bukhara, Chor Minor
DSCN0928.JPG
Bukhara, Chor Minor
DSCN0931.JPG
Bukhara, Chor Minor
DSCN0932.JPG
Bukhara
DSCN0933.JPG
Bukhara
DSCN0934.JPG
Bukhara
DSCN0936.JPG
Bukhara
DSCN0937.JPG
Bukhara, Gaukushan Minaret
DSCN0940.JPG
Bukhara, Gaukushan Minaret
DSCN0942.JPG
Bukhara, Tok-i-Sarrafon, moneychanger's bazaar
DSCN0944.JPG
Bukhara, Kalon mosque
DSCN0945.JPG
Bukhara, Kalon Mosque
DSCN0946.JPG
Bukhara, Kalon Minaret and Mir-i-Arab Madrassah
DSCN0948.JPG
Bukhara, Lyab-i-Hauz at night
DSCN0950.JPG
Bukhara, Sasha & Sons B&B
DSCN0951.JPG
Bukhara, Sasha & Sons B&B
DSCN0953.JPG
Bukhara, Sasha & Sons B&B
DSCN0954.JPG
Bukhara, Sasha & Sons B&B
DSCN0955.JPG
Bukhara, Sasha & Sons B&B