Dead Sea and Masada

Up to Main Page
Hills around Dead Sea, Ein Gedi


Dead Sea


Dead Sea


Hills around Dead Sea, Ein Gedi


Relaxing in the Dead Sea


Dead Sea, view from Masada


Sunrise over Masada


Sunrise over Masada


Masada


Dawn and Alison at Masada


Shadow of Masada


Walls around Masada


Masada


Herod's Palace, Masada


Storerooms, Masada


Snake path, Masada


Roman encampments, Masada


Roman encampments, Masada