Chen Li
PhD Candidate
Eunjeong Hyeon
PhD Candidate
Yifan Weng
PhD Candidate
James Dallas
PhD 2021
Peter Westra
MSc 2021
Congkai Shen
BSc 2020
Siyuan Yu
BSc 2020
Sicong Guo
BSc 2020
Chunan Huang
PhD 2021
Su-Yang Shieh
PhD 2021
John Wurts
PhD 2020
Alireza Goshtasbi
PhD 2019
Huckleberry Febbo
PhD 2019
Yingshi Zheng
PhD 2018
Kshitij Jain
MSc 2018
Hossein Mirinejad
Post Doctoral Fellow (2016-2017)
Jiahui Fu
MSc 2018
Yue Tang
MSc 2018
Xin Zhou
PhD 2017
Xinyi Ge
PhD 2017
Jiechao Liu
PhD 2016
Akshar Tandon
MSc 2012