y:Üen:v:es:ýXi Aaôf em:eS:g:n:        

S:hn:S:ah m:Øhmm:d es:raj:ظin: Ab:Üz:fr b:hadØrS:ah z:fr '                    
^:z:l:  in -Aa        

                  hal:condition; state n:hiø kÙC K:Øl:t:aopen up; here: be revealed, be
 clear m:ðra,  kaòn: hÜú,  Vy:a hÜú,  kós:a hÜú
                  m:st:drunk hÜú y:a haðeS:y:araðø m:ðøin my
 senses, sober hÜú
,  n:adaúfoolish hÜú y:a dan:awise hÜú             . .  1 . .

                  kan: s:ð s:b:everybody ki s:Øn:t:a hÜú Aaòr m:Øúh s:ð kÙC n:hiø kht:a hÜú
                  haðS:aware, conscious B:i hÜú
,  b:ðhaðS:unconscious, zoned out B:i hÜú,  kÙC j:ag:t:abe
 awake hÜú,  kÙC s:aðt:a hÜú      . .  2 . .

                  kós:a røj:sorrow Aaòr kós:i raht:pleasure, joy,  eks: ki S:adihappiness,  eks: ka ^:m:sorrow
                  y:h B:i n:hiø m:al:Üm: m:ØJ:ð m:òø j:it:abe alive hÜú y:a m:rt:a hÜú            . .  3 . .

                  kar-O-din:effort to be pious kÙC b:n: n:hiø Aat:adoes not succeed,  dav:aclaim hò diødaripiety kaeven though I claim to be pious
                  dØen:y:aworld; worldly things s:ð b:ðz:arindifferent to X; sick of X hÜú l:ðekn: rK:t:aI (still)
 have Q:aehS:
-O-dØen:y:adesire for the world hÜú        . .  4 . .

                  y:arBeloved hò m:ðrð edl: m:ðø Aaòr kab:ðthe Kaaba (in
 Mecca)m:ðø,  b:Øt:-Q:an:ð(Hindu) temple m:ðø
                  G:r m:ðø v:h m:aòj:Üdpresent;
 existing hò Aaòr m:òø G:r G:r ZÜú`t:asearching, hunting for ePrt:awandering hÜú        . .  5 . .

                  kÙC B:i n:hiø Aaòr s:b: kÙC hÜú,  g:rif dðK:að c:S:m:-O-hqiqt:eye (that sees) the truth s:ð
                  m:òø hÜú
 ' z:fr '  m:s:j:Üd-O-m:l:aEkworshipped or bowed down to
 by Angels g:rc:ðeven though Q:akdust ka p:Øt:l:astatue; effigy hÜú    . .  6 . .

To unglossed version of  ^:z:l: in  -Aa
To index of poetry.

To index of  m:lhar.

Keyed in, posted, and proofed 8 Nov 2001.