y:Üen:v:es:ýXi Aaôf em:eS:g:n:
us:n:ð kha T:a
by  s:i0 Os:0 g:Øl:ðri

           b:_ð-  b:_ð S:hraðø kñ EVkñg:a_i v:al:aðø ki z:b:an: kñ kað_aðø s:ð ej:n:ki p:iY eCl: g:I hò Aaòr kan: p:k g:O hòø un:s:ð hm:ari )aT:ün:a hò ek Am:àt:s:r kñ b:mb:ÜkaXü v:al:aðø ki b:aðl:i ka m:rhm: l:g:av:ðø.  j:b:ek b:_ð S:hraðø ki c:aò_i s:_kaðø p:r G:að_ð ki p:iY kað c:ab:Øk s:ð D:Øn:t:ð hØO EVkñ v:al:ð kB:i G:að_ð ki n:an:i s:ð Ap:n:a en:kX y:aòn: s:øb:nD: esT:r krt:ð hòøkB:i us:kñ g:Øpt: g:ØÊ Aøg:aðø s:ð RaVXraðø kað l:j:an:ð v:al:a p:erc:y: edK:at:ð hòøkB:i rah c:l:t:ð p:òdl:aðø ki AaøK:aðø kñ n: haðn:ð p:r t:rs: K:at:ð hòøkB:i un:kñ p:òraðø ki Aøg:Øel:y:aðø kñ p:aðraðø kað c:iøT:kr Ap:n:ð hi kað s:t:ay:a hØAa b:t:at:ð hòø Aaòr s:øs:ar B:r ki gl:aen:en:raS:a Aaòr x:aðB: kñ Av:t:ar b:n:ð n:ak ki s:iD: c:l:ð j:at:ð hòøt:b: Am:àt:s:r m:ðø un:ki eb:radri v:al:ðt:øg:c:Vkrdar g:el:y:aðø m:ðøhr Ok l:RÎZi v:al:ð kñ el:O Yhrkrs:b:Ó ka s:m:ØdÓ um:_a kr, "b:c:aðK:al:s:a j:i", "hXað B:aI j:i", "Yhrn:a B:aI", "Aan:ð dað l:al:a j:i", "hXað b:aCa", kht:ð hØO s:fñd fñùXaðøK:cc:raðø Aaòr b:t:kaðøg:nn:ð Aaòr K:aðm:c:ð Aaòr B:arð v:al:aðøkñ j:øg:l: m:ðø s:ð rah K:ðt:ð hòø.  Vy:a m:j:al: hò ek j:i Aaòr s:ahb: eb:n:a s:Øn:ð eks:i kað hXn:a p:_ð.  y:h b:at: n:hiø ek un:ki j:iB: c:l:t:i hi n:hiøc:l:t:i hò p:r m:iYi CØri ki t:rh m:hin: m:ar krt:i hØI.  y:ed kaðI b:Øe`y:a b:arb:ar ec:t:aòn:i dðn:ð p:r B:i l:ik s:ð n:hiø hXt:i t:að un:ki b:c:n:av:l:i kñ y:ð n:m:Ün:ð hòø-----

     hX j:aj:iN:ð j:aðeg:OhX j:akrm:aú v:ael:OhX j:ap:ض:aø py:aerOb:c: j:al:mb:i v:ael:O.  s:m:e\X m:ðø Es:ka AT:ü hò ek t:Ü j:in:ð y:aðgy: hòt:Ü B:agy:aðø v:al:i hòp:Ø*:aðø kað py:ari hòl:mb:i um:r t:ðrð s:am:n:ð hòt:Ü Vy:aðø m:ðrð p:ehy:aðø kñ n:ic:ð Aan:a c:aht:i hò?  b:c: j:a.

     Oðs:ð b:mb:ÜkaXü v:al:aðø kñ b:ic: m:ðø haðkr Ok l:_ka Aaòr Ok l:_ki c:aòk ki Ok dØkan: p:r Aa em:l:ð.  us:kð b:al:aðø Aaòr Es:kñ Yil:ð s:ØT:n:ð s:ð j:an: p:_t:a T:a ek daðn:aðø es:K: hòø.  v:h Ap:n:ð m:am:a kñ kñS: D:aðn:ð kñ el:O dhi l:ðn:ð Aay:a T:a Aaòr y:h rs:aðI kñ el:O b:e_y:aú.  dØkan:dar Ok p:rdðs:i s:ð g:ØT: rha T:aj:að s:ðr B:r g:il:ð p:ap:_aðø ki g:RÎRi kað eg:n:ð eb:n:a hXt:a n: T:a.

     "t:ðra G:r khaú hòø?"

     "m:g:rð m:ðø,----- Aaòr t:ðra?"

     "m:aúJ:ð m:ðø,----- y:haú khaú rht:i hò?"

     "At:res:øh ki b:òYk m:ðøv:h m:ðrð m:am:a haðt:ð hòø."

     "m:òø B:i m:am:a kñ Aay:a hÜúun:ka G:r g:Ø, b:z:ar m:ðø hò."

     Et:n:ð m:ðø dØkan:dar en:b:Xa Aaòr En:ka s:aòda dðn:ð l:g:a.  s:aòda l:ðkr daðn:aðø s:aT:s:aT: c:l:ð.  kÙC dÜr j:akr l:_kñ n:ð m:Øs:kra kr p:ÜCa----"t:ðri kÙ_m:aI hað g:I?"  Es: p:r l:_ki kÙC AaúK:ðø c:`akr  'D:t:Îkhkr daò_ g:I Aaòr l:_ka m:Øúh dðK:t:a rh g:y:a.

     dÜs:rð t:is:rð edn: s:bj:i v:al:ð kñ y:haúy:a dÜD: v:al:ð kñ y:haú Aksm:at:Î daðn:aðø em:l: j:at:ð.  m:hin:a B:r y:hi hal: rha.  daðt:in: b:ar l:_kñ n:ð ePr p:ÜCa,"t:ðrð kÙ_m:aI hað g:I?" Aaòr u¶:r m:ðø v:hi ' D:t:Î '   em:l:a.  Ok edn: j:b: ePr l:_kñ n:ð v:òs:i hi hús:i m:ðø ec:`an:ð kñ el:O p:ÜCa t:að l:_kil:_kð ki s:øB:av:n:a kñ ev:,¹b:aðl:i " haú,  hað g:I. "

     "kb:?"

     "kl:dðK:t:ð n:hiø y:h rðS:m: s:ð k`a hØAa s:al:Ü."  l:_ki B:ag: g:I.

     l:_kñ n:ð G:r ki s:iD: l:i.  rast:ð m:ðø Ok l:_kñ kað m:aðri m:ðø m:ðø `kñl: edy:aOk Cav:_iv:al:ð ki edn: B:r ki km:aI K:aðIOk kÙ¶:ð kað p:tT:r m:ara Aaòr g:aðB:i v:al:ð kñ Yðl:ð m:ðø dÜD: uøRðl: edy:a.  s:am:n:ð n:hakr Aat:i hØI eks:i v:ò\N:v:i s:ð Xkra kr AnD:ð ki up:aeD: p:aI.  t:b: khiø G:r p:hØúc:a.

4

   "   haðS: m:ðø AaAað. ky:am:t: Aay:i hò Aaòr l:p:Xn: s:ahb: ki v:diü p:hn:kr Aay:i hò."

   "  Vy:a?"

   "  l:p:Xn: s:ahb: y:a t:að m:arð g:y:ð hòø y:a kód hað g:y:ð hòø. un:ki v:diü p:hn:kr y:h kaðI j:m:ün: Aay:a hò. s:Üb:ðdar n:ð Es:ka m:Øúh n:hiø dðK:a. m:òøn:ð dðK:a hòAaòr b:at:ðø ki hòø. s:aòhra s:aP udÜü b:aðl:t:a hòp:r ekt:ab:i udÜü. Aaòr m:ØJ:ð p:in:ð kað es:g:rðX edy:a hò."

   "  t:að Ab:?"

   "  Ab: m:arð g:y:ð. D:aðK:a hò. s:Üb:ðdar kic:_ m:ðø c:Vkr kaXt:ð ePrðøg:ð Aaòr y:haú K:aI p:r D:av:a haðg:a uD:r un:p:r K:Øl:ð m:ðø D:av:a haðg:a. uYaðOk kam: krað. p:l:Xn: m:ðø p:òraðø kñ en:S:an: dðK:t:ðdðK:t:ð daò_ j:aAað. AB:i b:hØt: dÜr n: g:y:ð haðøg:ð. s:Üb:ðdar s:ð khað ek Okdm: l:aòX Aav:ðø. K:ødk ki b:at: J:ÜY hò. c:l:ð j:aAaðK:ødk kñ p:iCð s:ð hi en:kl: j:aAað. p:¶:a t:k n: K:Ø_kñ. dðr m:t: krað."

   "  hØkÙm: t:að y:h hò ek y:hiðø------"

   "  Oðs:it:òs:i hØkÙm: ki! m:ðra hØkÙm: --  j:m:adar l:hn:aes:øhj:að Es: v:Vt: y:haú s:b:s:ð b:_a Afs:r hòus:ka hØkÙm: hò.  m:òø l:p:Xn: s:ahb: ki Q:b:r l:ðt:a hÜú. "

   "  p:r y:haú t:að t:Øm: AaY hi hað!"

   "  AaY n:hiøds: l:aK:. OkOk Akael:y:a es:K: s:v:a l:aK: kñ b:rab:r haðt:a hò! c:l:ð j:aAað."

     l:aòXkr K:aI kñ m:Øhan:ð p:r l:hn:aes:øh div:ar s:ð ec:p:k g:y:a. us:n:ð dðK:a ek l:p:Xn: s:ahb: n:ð j:ðb: s:ð b:ðl: kñ b:rab:r t:in: g:aðl:ð en:kal:ð. t:in:aðø kað j:g:hj:g:h K:ødk ki div:araðø m:ðø G:Øs:ð_ edy:a Aaòr t:in:aðø m:ðø Ok t:ars:a b:aúD: edy:a. t:ar kñ Aag:ð s:Üt: ki Ok g:ØtT:i T:iej:s:ð es:g:_i kñ p:as: rK:a. b:ahr ki t:rf j:akr Ok edy:as:l:aI j:l:akr g:ØtT:i p:r rK:n:ð ----

     eb:j:l:i ki t:rh daðn:aðø haT:aðø s:ð ul:Xi b:ndÜk kað uYakr l:hn:aes:øh n:ð s:ahb: ki kÙhn:i p:r t:an:kr dð m:ara. D:m:akñ kñ s:aT: s:ahb: kñ haT: s:ð edy:as:l:aI eg:r p:_i. l:hn:aes:øh n:ð Ok kÙnda s:ahb: ki g:dün: p:r m:ara Aaòr s:ahb: AaôK: !  m:in: g:a¬kht:ð hØO ec:t: hað g:y:ð. l:hn:aes:øh n:ð t:in:aðø g:aðl:ð b:in:kr K:ødk kñ b:ahr Pñùkñ Aaòr s:ahb: kað G:s:iXkr es:g:_i kñ p:as: el:Xay:a. j:ðb:aðø ki t:l:aS:i l:i. t:in:c:ar el:fafñ Aaòr Ok Ray:ri en:kal:kr unhðø Ap:n:i j:ðb: kñ hv:al:ð eky:a.

     s:ahb: ki m:ÜcCaü hXi. l:hn:aes:øh hús:kr b:aðl:a-----" Vy:aðø l:p:Xn: s:ahb:em:j:az: kós:a hò? Aaj: m:òøn:ð b:hØt: b:at:ðø s:iK:iø. y:h s:iK:a ek es:K: es:g:rðX p:it:ð hòø. y:h s:iK:a ek j:g:aD:ri kñ ez:l:ð m:ðø n:il:g:ay:ðø haðt:i hòø Aaòr un:kñ dað PÙX c:ar Enc: kñ s:iøg: haðt:ð hòø. y:h s:iK:a ek m:Øs:l:m:an: Q:an:s:am:a m:Üe¶:üy:aðø p:r j:l: c:`at:ð hòø Aaòr l:p:Xn: s:ahb: K:aðt:ð p:r c:`t:ð hòø. p:r y:h t:að khaðOðs:i s:af udÜü khaú s:ð s:iK: Aay:ð ?  hm:arð l:p:Xn: s:ahb: t:að eb:n:a Ròm:kñ p:aúc: l:Fz: B:i n:hiø b:aðl:a krt:ð T:ð. "

     l:hn:a n:ð p:t:l:Ün: ki j:ðb:aðø ki t:l:aS:i n:hiø l:i T:i. s:ahb: n:ð m:an:að j:a_ð s:ð b:c:an:ð kñ el:Odaðn:aðø haT: j:ðb:aðø m:ðø Ral:ð.

     l:hn:aes:øh kht:a g:y:a---" c:al:ak t:að b:_ð haðp:r m:aúJ:ð ka l:hn:a Et:n:ð b:rs: l:p:Xn: s:ahb: kñ s:aT: rha hò. us:ð c:km:a dðn:ð kñ el:O c:ar AaúK:ðø c:aehO. t:in: m:hin:ð hØOOk t:Ørki m:aòl:v:i m:ðrð g:aúv: m:ðø Aay:a T:a. Aaòrt:aðø kað b:cc:ð haðn:ð ki t:av:ij: b:aúXt:a T:a Aaòr b:cc:aðø kað dv:aI dðt:a T:a. c:aòD:ri kñ b:_ kñ n:ic:ð m:öj:a eb:Cakr hØVka p:it:a rht:a T:a Aaòr kht:a T:a ek j:m:ün:i v:al:ð b:_ð p:öeRt: hòø. v:ød p:`p:` kr us:m:ðø s:ð ev:m:am: c:l:an:ð ki ev:½a j:an: g:y:ð hòø. g:aò kað n:hiø m:art:ð. ehndØst:an: m:ðø Aa j:ay:ðøg:ð t:að g:aðhty:a b:nd kr dðøg:ð. m:öRi kñ b:en:y:aðø kað b:hkat:a T:a ek RakK:an:ð s:ð ,p:y:ð en:kal: l:aðs:rkar ka rajy: j:an:ð v:al:a hò. Rakb:ab:Ü p:aðlhÜram: B:i Rr g:y:a T:a m:òøn:ð m:Øll:aj:i ki Ra`i m:Üú_ di T:i Aaòr g:aúv: s:ð b:ahr en:kal:kr kha T:a ek j:að m:ðrð g:aúv: m:ðø Ab: p:òr rK:a t:að ---- "

     s:ahb: ki j:ðb: m:ðø s:ð ep:st:aòl: c:l:a Aaòr l:hn:a ki j:aúG: m:ðø g:aðl:i l:g:i. ED:r l:hn:a ki hðn:ri m:aeXün: kñ dað fay:raðø n:ð s:ahb: ki kp:al:-e#y:a kr di.

     D:_aka s:Øn:kr s:b: daò_ Aay:ð.

     b:aðD:a ec:ll:ay:a---" Vy:a hò?"

     l:hna:es:øh n:ð us:ð t:að y:h khkr s:Øl:a edy:a ek Ok h_ka hØAa kÙ¶:a Aay:a T:am:ar edy:aAaòr Aaòraðø s:ð s:b: hal: kh edy:a. b:ödÜkñ÷ l:ðkr s:b: t:òy:ar hað g:O. l:hn:a n:ð s:afa Pa_kr G:av: kñ daðn:aðø t:rP p:e¬y:aú ks:kr b:aúD:iø. G:av: m:aús: m:ðø hi T:a. p:e¬y:aðø kñ ks:n:ð s:ð l:hÜ en:kl:n:a b:öd hað g:y:a.

     Et:n:ð m:ðø s:¶:r j:m:ün: ec:ll:akr K:aI m:ðø G:Øs: p:_ð. es:K:aðø ki b:ödÜkaðø ki b:a` n:ð p:hl:ð D:av:ð kað raðka. dÜs:rð kað raðka. p:r y:haú T:ð AaY l:hn:a es:øh t:kt:kkr m:ar rha T:a-- v:h K:_a T:aAaòrAaòr l:ðXð hØO T:ðAaòr v:ð s:¶:r. Ap:n:ð m:Ødaü B:aEy:aðø kñ S:rir p:r c:`kr j:m:ün: Aag:ð G:Øs:ð Aat:ð T:ð. T:að_ð s:ð em:n:Xaðø s:ð v:ð---

     Ac:an:k Aav:az: Aay:i----" v:ah g:Ø,j:i ki Pt:hv:ah g:Ø,j:i ka K:al:s:a!" Aaòr D:_aD:_ b:ödÜkaðø kñ Pay:r j:m:ün:aðø ki p:iY p:r p:_n:ð l:g:ð. Oðn: m:aòkñ p:r j:m:ün: dað c:Vki kñ p:aXaðø kñ b:ic: m:ðø Aa g:O. p:iCð s:ð s:Üb:ðdar hz:araes:øh kñ j:v:an: Aag: b:rs:at:ð T:ð Aaòr s:am:n:ð l:hn:aes:øh kñ s:aeT:y:aðø kñ s:ög:in: c:l: rhð T:ð. p:as: Aan:ð p:r p:iCð v:al:aðø n:ð B:i s:ög:in: ep:raðn:a S:Ø- kr edy:a.

     Ok ekl:kari Aaòr---" Akal: es:VK:aú di faòj: Aay:i !  v:ah g:Ø,j:i di ft:hv:ah g:Ø,j:i di K:al:s:a!! s:¶: es:ri Akal: p:Ø,\:!!!" Aaòr l:_aI K:t:m: hað g:I. et:rs:Y j:m:ün: y:a t:að K:ðt: rhð T:ðy:a krah rhð T:ð. es:VK:aðø m:ðø p:ndÓh kñ p:ÓaN: g:O. s:Üb:ðdar kñ daehn:ð knD:ð m:ðø s:ð g:aðl:i Aarp:ar en:kl: g:y:i. l:hn:aes:øh ki p:s:l:i m:ðø Ok g:aðl:i l:g:i. us:n:ð G:av: kað K:ödk ki g:il:i em:¬i s:ð p:Ür el:y:a. Aaòr b:aki ka s:aPa ks:kr km:rb:nd ki t:rh l:p:ðX el:y:a. eks:ikað K:b:r n: hØI ek l:hn:a kñ dÜs:ra G:av:------ B:ari G:av:----- l:g:a hò.

     l:_aI kñ s:m:y: c:aúd en:kl: Aay:a T:a. Oðs:a c:aúdej:s:kñ )kaS: s:ð s:øskát:kev:y:aðø ka edy:a hØAa x:y:i'  n:am: s:aT:ük haðt:a hò. Aaòr hv:a Oðs:i c:l: rhi T:i j:òs:i ek b:aN:B:¬ ki B:a\:a m:ðø,' døt:v:iN:aðp:dðS:ac:ay:ükhl:at:i. v:z:iraes:øh kh rha T:a ek kós:ð m:n:m:n:B:r PÓaøs: ki B:Üem: m:ðrð b:ÜXaðø s:ð ec:p:k rhi T:i j:b: m:òø daòRadaòRa s:Üb:ðdar kñ p:iCð g:y:a T:a. s:Üb:ðdar l:hn:aes:øh s:ð s:ara hal: s:Øn: Aaòr kag:z:at: p:akrus:ki t:Ørt:-b:Øe¹ kað s:rah rhð T:ð Aaòr kh rhð T:ð ek t:Ü n: haðt:a t:að Aaj: s:b: m:arð j:at:ð.

     Es: l:_aI ki Aav:az: t:in: m:il: daehn:i Aaðr ki K:aIv:al:aðø n:ð s:Øn: l:i T:i. unhaðøn:ð p:iCð Xðl:ifaðn: kr edy:a T:a. v:haú s:ð J:Xp:X dað RaVXr Aaòr dað b:im:ar Zaðn:ð ki g:ae_y:aú c:l:iøj:að kaðI Rð` G:NXð kñ Andr-Andr Aa p:hØúc:iø. filR-Asp:t:al: n:z:dik T:a. s:Øb:h haðt:ð-haðt:ð v:haú p:hØúc: j:ay:úg:ð,  Es:el:O m:am:Ül:i p:¬i b:aúD:kr Ok g:a_i m:ðø G:ay:l: el:Xay:ð g:y:ð Aaòr dÜs:ri m:ðø l:aS:ðø rK:i g:y:iø. s:Üb:ðdar n:ð l:hn:aes:øh ki j:aúD: m:ðø p:¬i b:úD:v:an:i c:ahi. b:aðD:es:øh jv:r s:ð b:raü rha T:a. p:r us:n:ð y:h khkr Xal: edy:a ek T:að_a G:av: hòs:v:ðrð dðK:a j:ay:g:a. v:h g:a_i m:ðø el:Xay:a g:y:a. l:hn:a kað Cað_kr s:Üb:ðdar j:at:ð n:hiø T:ð. y:h dðK: l:hn:a n:ð kha--- t:Ømhðø b:aðD:a ki ks:m: hò Aaòr s:Üb:ðdarn:i j:i ki s:aòg:nd hò t:að Es: g:a_i m:ðø n: c:l:ð j:aAað.

   "  Aaòr t:Øm:?"

   "  m:ðrð el:O v:haú p:húØc:kr g:a_i B:ðj: dðn:a. Aaòr j:m:ün: m:Ørdaðø kñ el:O B:i t:að g:ae_y:aú Aat:i haðøg:i. m:ðra hal: b:Øra n:hiø hò. dðK:t:ð n:hiøm:òø K:_a hÜú? v:j:iraes:øh m:ðrð p:as: hò hi."

   "  AcCap:r-----"

   "  b:aðD:a g:a_i p:r l:ðXð g:y:a! B:l:a Aap: B:i c:` AaAað. s:Øen:O t:að s:Üb:ðdarn:i haðraú kað ec:XÏYi el:K:að t:að m:ðra m:tT:a Xðkn:a el:K: dðn:a. Aaòr j:b: G:r j:aAað t:að kh dðn:a ek m:ØJ:s:ð j:að unhaðøn:ð kha T:a v:h m:òøn:ð kr edy:a."

     g:ae_y:aú c:l: p:_i T:iø. s:Üb:ðdar n:ð c:`t:ð-c:`t:ð l:hn:a ka haT: p:k_kr kha----t:Ün:ð m:ðrð Aaòr b:aðD:a kñ p:ÓaN: b:c:ay:ð hòø. el:K:n:a kós:a? s:aT: hi G:r c:l:ðøg:ð. Ap:n:I s:Üb:ðdarn:i s:ð t:Ü hi kh dðn:a. us:n:ð Vy:a kha T:a?

   "  Ab: Aap: g:a_i p:r c:` j:aAað. m:òøn:ð j:að kha v:h el:K: dðn:a Aaòr kh B:i dðn:a."

     g:a_i kñ j:at:ð hi l:hn:a l:ðX g:y:a. v:j:irap:an:i ep:l:a dð Aaòr m:ðra km:rb:nd K:aðl: dð. t:r hað rha hò."

5

    m:àty:Ø kñ kÙC s:m:y: p:hl:ð sm:àet: b:hØt: s:aP hað j:at:i hò. j:nm:-B:r ki G:Xn:aOú Ok-Ok krkñ s:am:n:ð Aat:i hòø. s:arð dàSy:aðø kñ rög: s:aP haðt:ð hòøs:m:y: ki D:ØnD: eb:l:kÙl: un: p:r s:ð hX j:at:i hò.

     l:hn:aes:øh b:arh v:\:ü ka hò. Am:àt:s:r m:ðø m:am:a kñ y:haú Aay:a hØAa hò. dhiv:al:ð kñ y:haús:bj:iv:al:ð kñ y:haúhr khiøus:ð Ok AaY v:\:ü ki l:_ki em:l: j:at:i hò. j:b: v:h p:ÜCt:a hò ek t:ðri kÙ_m:aI hað g:I ?  t:b: "D:t:Îkhkr v:h B:ag: j:at:i hò. Ok edn: us:n:ð v:òs:ð hi p:ÜCa t:að us:n:ð kha----'haúkl: hað g:y:idðK:t:ð n:hiøy:h rðS:m: kñ PÝl:aðø v:al:a s:al:Ü ? " s:Øn:t:ð hi l:hn:aes:øh kað dØK: hØAa. #aðD: hØAa. Vy:aðø hØAa ?

   "  v:j:iraes:øhp:an:i ep:l:a dð!"

p:c:is: v:\:ü b:it: g:y:ð. Ab: l:hn:aes:øh n:ø0 77 raEfls: j:m:adar hað g:y:a hò. us: AaY v:\:ü ki kny:a ka Dy:an: hi n: rha. n: m:al:Üm: v:h kB:i em:l:i T:i y:a n:hiø. s:at: edn: ki Cجi l:ðkr j:m:in: kñ m:Økdm:ð ki p:òrb:i krn:ð v:h G:r g:y:a. v:haú rðj:im:ðNX kñ Afs:r ki ec:XÏYi em:l:i ek Paòj: l:am: p:r j:at:i hò. Paòrn: c:l:ð AaAað. s:aT: hi s:Üb:ðdar hz:araes:øh ki ec:XÏYi em:l:i ek m:òø Aaòr b:aðD:es:øh B:i l:am: p:r j:at:ð hòøl:aòXt:ð hØO hm:arð G:r haðt:ð Aan:a. s:aT: c:l:ðøg:ð.

     s:Üb:ðdar ka G:r rast:ð m:ðø p:_t:a T:a Aaòr s:Üb:ðdar us:ð b:hØt: c:aht:a T:a. l:hn:aes:øh s:Üb:ðdar kñ y:haú p:hØúc:a.

     j:b: c:l:n:ð l:g:ð t:b: s:Üb:ðdar b:ð_ð m:ðø s:ð en:kl:kr Aay:a. b:aðl:a------"l:hn:as:Üb:ðdarn:i t:Øm:kað j:an:t:i hòø. b:Øl:at:i hòø. j:aem:l: Aa." l:hn:aes:øh B:it:r p:hØúc:a. s:Üb:ðdarn:i m:ØJ:ð j:an:t:i hòø? kb: s:ð? rðj:im:ðNX kñ Vv:aXüraðø m:ðø t:að kB:i s:Üb:ðdar kñ G:r kñ l:aðg: rhð n:hiø. drv:aj:ð p:r j:akr "m:tT:a Xðkn:akha. As:is: s:Øn:i. l:hn:aes:øh c:Øp:.

   "  m:ØJ:ð p:hc:an:a?"

   "  n:hiø."

   "  t:ðri kÙ_m:aI hað g:y:i? -------D:t:Ï-----kl: hað g:y:i-----dðK:t:ð n:hiørðS:m:i b:ÜXaðø v:al:a s:al:Ü----Am:àt:s:r m:ðø-----"

     B:av:aðø ki XkrahX s:ð m:ÜcCaü K:Øl:i. krv:X b:dl:i. p:s:l:i ka G:av: b:h en:kl:a.

   "  v:z:irap:an:i ep:l:a"---- us:n:ð kha T:a.

     sv:pn: c:l: rha hò. s:Üb:ðdarn:i kh rhi hò ---  m:òøn:ð t:ðrð kað Aat:ð hi p:hc:an: el:y:a. Ok kam: kht:i hÜú. m:ðrð t:að B:ag: PÝX g:y:ð. s:rkar n:ð b:hadØri ka eQ:t:ab: edy:a hò,  l:ay:l:p:Ør m:ðø z:m:in: di hò,  Aaj: n:m:khl:al:i ka m:aòqa Aay:a hò.  p:r s:rkar n:ð hm: t:iem:y:aðø ki Ok G:úG:ery:a p:l:Xn: Vy:aðø n: b:n:a di j:að m:òø B:i s:Üb:ðdarj:i kñ s:aT: c:l:i j:at:i ?  Ok b:ðXa hò. faòj: m:ðø B:rt:i hØO us:ð Ok hi v:\:ü hØAa. us:kñ p:iCð c:ar Aaòr hØOp:r Ok B:i n:hiø ej:y:a." s:Üb:ðdarn:i raðn:ð l:g:i----"Ab: daðn:aðø j:at:ð hòø. m:ðrð B:ag:! t:Ømhðø y:ad hòOk edn: Xaúg:ðv:al:ð ka G:að_a dhiv:al:ð ki dÜkan: kñ p:as: eb:g:_ g:y:a T:a. t:Øm:n:ð us: edn: m:ðrð )aN: b:c:ay:ð T:ð. Aap: G:að_aðø ki l:at:aðø m:ð c:l:ð g:y:ð T:ð. Aaòr m:ØJ:ð uYakr dÜkan: kñ t:Kt:ð p:r K:_a kr edy:a T:a. Oðs:ð hi En: daðn:aðø kað b:c:an:a. y:h m:ðri eB:x:a hò. t:Ømharð Aag:ð m:òø Aaúc:l: p:s:art:i hÜú.

     raðt:i-raðt:i s:Üb:ðdarn:i Aaðb:ri m:ðø c:l:i g:y:i. l:hn:a B:i Aaús:Ü p:aðøCt:a hØAa b:ahr Aay:a.

   "  v:z:iraes:øhp:an:i ep:l:a"-----us:n:ð kha T:a.

     l:hn:a ka es:r Ap:n:i g:aðd m:ðø rK:ð v:z:iraes:øh b:òYa hò. j:b: m:aúg:t:a hòt:b: p:an:i ep:l:a dðt:a hò. AaD: G:øXð t:k l:hn:a c:Øp: rha,  ePr b:aðl:a ---

   "  kaòn:? kirt:es:øh ? "

     v:j:ira n:ð kÙC s:m:J:kr kha------ haú.

   "  B:Ey:am:ØJ:ð Aaòr Uúc:a kr l:ð. Ap:n:ð p:¬ p:r m:ðra es:r rK: l:ð."

     v:j:ira n:ð v:òs:a hi eky:a.

   "  haúAb: Yik hò. p:an:i ep:l:a dð. b:s:. Ab: kñ ha_ m:ðø y:h Aam: K:Üb: Pl:ðg:a. c:ac:aB:t:ij:a daðn:aðø y:hiø b:òYkr Aam: K:an:a. ej:t:n:a b:_a t:ðra B:t:ij:a hò ut:n:a hi y:h Aam: hò ej:s: m:hin:ð us:ka j:nm: hØAa T:a us:i m:hin:ð m:ðø m:òøn:ð Es:ð l:g:ay:a T:a."

     v:z:iraes:øh kñ Aaús:Ü Xp:ÏXp:Ï Xp:k rhð T:ð.

     kÙC edn: p:iCð l:aðg:aðø n:ð AK:b:araðø m:ðø p:`a---

     PÓaøs: Aaòr b:ðl:ej:y:m:---- 68v:iø s:Üc:i-----m:òdan: m:ðø G:av:aðø s:ð m:ra--- n:ø0 77 es:K: raEfls: j:m:adar l:hn:aes:øh.

To index of texts.

To index of  m:lhar.

Part 1 keyed in by  ev:v:ðk Ag:rv:al: Mar 2001. Posted 9 May 2001. Parts 4 & 5 keyed in by  ev:v:ðk Ag:rv:al: June 2001. Posted 16 & 17 June. Proofread by  l:K:n: g:Øs:aIø 26 April 2002.