y:Üen:v:es:ýXi Aaôf ev:ej:üen:y:a

t:is:ri qs:m:,  AT:aüt:Î m:arð g:y:ð g:Øl:fam:
by

Pn:iÃ:r n:aT: "rðN:Ø"

Go to line  25  50  75  100  125  150  175  200  225  250  275  300  325  350  375  400  425  450  475  500  525  550  575  600  625  650  675  700  725  750  775  800  825  850  875  900  925  950  975  1000  1025  1050 1075  1100  1150  1175

 

        ehram:n: g:a_iv:an: ki p:iY m:ðø g:Ødg:Ødi l:g:t:i hò. &&&

    ep:Cl:ð b:is: s:al: s:ð g:a_i haúkt:a hò ehram:n:. b:òl:g:a_i. s:im:a kñ us: p:ar,  m:aðrøg: raj: n:ðp:al: s:ð D:an: Aaòr l:k_i Zað c:Øka hò. kNXÎÔaðl: kñ z:m:an:ð m:ðø c:aðrb:az:ari ka m:al: Es: p:ar s:ð us: p:ar p:hØúc:ay:a hò.  [5] l:ðekn: kB:i t:að Oðs:i g:Ødg:Ødi n:hiø l:g:i p:iY m:ðø !&&&

    kNXÎÔaðl: ka z:m:an:a ! ehram:n: kB:i B:Ül: s:kt:a hò us: z:m:an:ð kað ! Ok b:ar c:ar K:ðp: s:im:ðNX Aaòr kp:_ð ki g:aúYaðø s:ð B:ri g:a_i,  j:aðg:b:n:i s:ð eb:raXn:g:r p:hØúc:an:ð kñ b:ad ehram:n: ka kl:ðj:a p:aðKt:a hað g:y:a T:a. Pareb:s:g:øj: ka hr c:aðr-vy:ap:ari us:kað p:Vka g:a_iv:an: m:an:t:a.  [10] us:kñ b:òl:aðø ki b:_aI b:_i g:¸i s:ð b:_ð s:ðYj:i K:Ød krt:ð,  Ap:n:i B:a\:a m:ðø&&&.

    g:a_i p:k_i g:y:i p:aúc:v:iø b:ar,  s:im:a kñ Es: p:ar t:raI m:ðø.

    m:haj:n: ka m:Øn:im: us:i ki g:a_i p:r g:aúYaðø kñ b:ic: c:ØVki-m:ØVki l:g:akr eCp:a hØAa T:a. daraðg:a s:ahb: ki Rð` haT: l:mb:i c:aðrb:¶:i ki raðS:n:i ekt:n:i t:ðz: haðt:i hò,  ehram:n: j:an:t:a hò. Ok G:NXð kñ el:O Aadm:i AnD:a hað j:at:a hò,  Ok CXk B:i p:_ j:ay:ð AaúK:aðø p:r !  [15] raðS:n:i kñ s:aT: k_kt:i hØI Aav:aj:-  " -y: ! g:a_i raðkað ! s:al:ð,  g:aðl:i m:ar dðøg:ð !&&& "

   b:is:aðø g:ae_y:aú Ok s:aT: kc:kc:akr ,k g:y:iø. ehram:n: n:ð p:hl:ð hi kha T:a " y:h b:is: ev:\:av:ðg:a !"  [20] daraðg:a s:ahb: us:ki g:a_i m:ðø dØb:kñ hØO m:Øn:im:j:i p:r raðS:n:i Ral:kr ep:S:ac:i hús:i hús:ð-  " ha-ha-ha ! m:Øú_im:j:i I-I-I ! hi-hi-hi !&&& -y:,  s:al:a g:a_iv:an:,  m:Øúh Vy:a dðK:t:a hò rð-O-O ! kmb:l: hXaAað Es: b:aðrð kñ m:Øúh p:r s:ð !"  [25] haT: ki CaðXi l:aYi s:ð m:Øn:im:j:i kñ p:ðX m:ðø K:aðøc:a m:art:ð hØO kha T:a, " Es: b:aðrð kað ! s:-ss:al:a !&&& "

    b:hØt: p:Øran:i AK:j:-Adav:t: haðg:i daraðg:a s:ahb: Aaòr m:Øn:im:j:i m:ðø. n:hiø t:að ut:n:a ,p:y:a kb:Ül:n:ð p:r B:i p:Øl:is:-daraðg:a ka m:n: n: Raðl:ð B:l:a ! c:ar hz:ar t:að g:a_i p:r b:òYa-b:òYa hi dð rha T:a.  [30] l:aYi s:ð dÜs:ri b:ar K:aðøc:a m:ara daraðg:a n:ð. p:aúc: hz:ar !" ePr K:aðøc:a-  " ut:rað p:hl:ð.&&& "

    m:Øn:im: kað g:að_i s:ð n:ic:ð ut:arkr daraðg:a n:ð us:ki AaúK:aðø p:r raðS:n:i Ral: di. ePr dað es:p:aehy:aðø kñ s:aT: s:_k s:ð b:is:-p:cc:is: rss:i dÜr J:a_i kñ p:as: l:ð g:y:ð.  [35] g:a_iv:an: Aaòr g:ae_y:aðø p:r p:aúc:-p:aúc: b:ndÜkv:al:ð es:p:aehy:aðø ka p:hra ! ehram:n: s:m:J: g:y:a,  Es: b:ar en:st:ar n:hiø. j:ðl: ? ehram:n: kað j:ðl: ka Rr n:hiø. l:ðekn: us:kñ b:òl: ?  [40] n: j:an:ð ekt:n:ð edn:aðø t:k eb:n:a c:ara-p:an:i kñ s:rkari PaXk m:ðø p:_ð rhðøg:ð-  B:ÜK:ð-py:as:ð. ePr n:il:am: hað j:ay:ðøg:ð. B:òy:a Aaòr B:aòj:i kað v:h m:Øúh n:hiø edK:a s:kñg:a kB:i. n:il:am: ki b:aðl:i us:kñ kan:aðø kñ p:as: g:Üúj: g:y:i-  Ok-dað-t:in: ! daraðg:a Aaòr m:Øn:im: m:ðø b:at: p:X n:hiø rhi T:i S:ay:d.  [45]

    ehram:n: ki g:a_i kñ p:as: t:òn:at: es:p:ahi n:ð Ap:n:i B:a\:a m:ðø dÜs:rð es:p:ahi s:ð D:im:i Aav:az: m:ðø p:ÜCa,  " ka hað ? m:am:l:a g:aðl: haðK:i ka ?" ePr K:òn:i-t:mb:akÝ dðn:ð kñ b:han:ð us: es:p:ahi kñ p:as: c:l:a g:y:a.

    Ok-dað-t:in: ! t:in:-c:ar g:ae_y:aðø ki Aa_.  [50] ehram:n: n:ð Pós:l:a kr el:y:a. us:n:ð D:irð-s:ð Ap:n:ð b:òl:aðø kñ g:l:ð ki r¡ss:y:aú K:aðl: l:iø. g:a_i p:r b:òYð-b:òYð daðn:aðø kað j:Ø_v:aú b:aúD: edy:a. b:òl: s:m:J: g:y:ð unhðø Vy:a krn:a hò. ehram:n: ut:ra,  j:Øt:i hØI g:a_i m:ðø b:aús: ki eXkXi l:g:akr b:òl:aðø kñ knD:aðø kað b:ðl:ag: eky:a.  [55] daðn:aðø kñ kan:aðø kñ p:as: g:Ødg:Ødi l:g: di Aaò m:n:-hi-m:n: b:aðl:a,  ' c:l:að B:òy:n:,  j:an: b:c:ðg:i t:að Oðs:i-Oðs:i s:gg:_ g:a_i b:hØt: em:l:ðg:i. ' Ok-dað-t:in: ! n:aò-dað-gy:arh !

    g:ae_y:aðø ki Aa_ m:ðø s:_k kñ ekn:arð dÜr t:k G:n:i J:a_i Pól:i hØI T:i. dm: s:aD:kr t:in:aðø )aeN:y:aðø n:ð J:a_i kað p:ar eky:a-  b:ðK:Xk,  b:ð-AahX !  [60] ePr Ok l:ð,  dað l:ð-  dØl:ki c:al: ! daðn:aðø b:òl: s:in:a t:an:kr ePr t:raI kñ G:n:ð j:øg:l:aðø m:ðø G:Øs: g:y:ð. rah s:ÜúD:t:ð,  n:di-n:al:a p:ar krt:ð hØO B:ag:ð p:ÜúC uYakr. p:iCð-p:iCð ehram:n:. rat:-B:r B:ag:t:ð rhð T:ð t:in:aðø j:n:.  [65]

    G:r p:hØúc:kr dað t:in: t:k b:ðs:ØD: p:_a rha ehram:n:. haðS: m:ðø Aat:ð hi us:n:ð kan: p:k_kr ks:m: K:ay:i T:i-  Ab: kB:i Oðs:i c:iz:aðø ki l:dn:i n:hiø l:adðøg:ð. c:aðrb:az:ari ka m:al: ? t:aðb:a,  t:aðb:a ! p:t:a n:hiø m:Øn:im:j:i ka Vy:a hØAa !  [70] B:g:v:an: j:an:ð us:ki s:gg:_ g:a_i ka Vy:a hØAa ! As:l:i Esp:at: l:aðhð ki D:Øri T:i. daðn:aðø p:ehy:ð t:að n:hið,  Ok p:ehy:a Okdm: n:y:a T:a. g:a_i m:ðø røg:in: Raðery:aðø kñ PÙûdn:ð b:_ð j:t:n: s:ð g:ÜúT:ð g:y:ð T:ð.

    dað ks:m:ðø K:ay:i hòø us:n:ð.  [75] Ok c:aðrb:az:ari ka m:al: n:hiø l:adðøg:ð. dÜs:ri-  b:aús:. Ap:n:ð hr B:a_ðdar s:ð v:h p:hl:ð hi p:ÜC l:ðt:a hò-  ' c:aðri-c:m:ariv:al:i c:iz: t:að n:hiø ?' Aaòr,  b:aús: ? b:aús: l:adn:ð kñ el:O p:c:as: ,p:y:ð B:i dð kaðI,  ehram:n: ki g:a_i n:hiø em:l:ðg:i.  [80] dÜs:rð ki g:a_i dðK:ð.

    b:aús: l:di hØI g:a_i. g:a_i s:ð c:ar haT: Aag:ð b:aús: ka Ag:ØAa en:kl:a rht:a hò Aaòr p:iCð ki Aaðr c:ar haT: ep:CØAa. kab:Ü kñ b:ahr rht:i hò g:a_i hm:ðS:a. s:að b:ðkab:Üv:al:i l:dn:i Aaòr K:ròehy:a.  [85] S:hrv:al:i b:at: ! et:s: p:r b:aús: ka Ag:ØAa p:k_kr c:l:n:ðv:al:a B:a_ðdar ka m:haB:kÙAa n:aòkr,  l:_ki-skÝl: ki Aaðr dðK:n:ð l:g:a. b:s:,  m:að_ p:r G:að_ag:a_i s:ð XVkr hað g:y:i. j:b: t:k ehram:n: b:òl:aðø ki rss:i K:iøc:ð,  t:b: t:k G:að_ag:a_i ki Ct:ri b:aús: kñ Ag:ØAa m:ðø Pûs: g:y:i. G:að_ag:a_iv:al:ð n:ð t:_at:_ c:ab:Øk m:art:ð hØO g:al:i di T:i !

    b:aús: ki l:dn:i hi n:hiø,  ehram:n: n:ð K:ròehy:a S:hr ki l:dn:i B:i Cað_ di. Aaòr j:b: Pareb:s:g:øj: s:ð m:aðrøg: ka B:a_a Zaðn:a S:Ø- eky:a t:að g:a_i hi p:ar ! kI v:\:aðüø t:k ehram:n: n:ð b:òl:aðø kað AaD:idari p:r j:aðt:a. AaD:a B:a_a g:a_iv:al:ð ka Aaòr AaD:a b:òl:v:al:ð ka. ehss: !  [95] g:a_iv:an:i krað m:Ø[t: ! AaD:idari ki km:aI s:ð b:òl:aðø kñ hi p:ðX n:hiø B:rt:ð. ep:Cl:ð s:al: hi us:n:ð Ap:n:i g:a_i b:n:v:ay:i hò.

    dðv:i m:òy:a B:l:a krðø us: s:rks:-kmp:n:i kñ b:aG: ka. ep:Cl:ð s:al: Es:i m:ðl:ð m:ðø b:aG:g:a_i kað Zaðn:ðv:al:ð daðn:aðø G:að_ð m:r g:y:ð.  [100] c:mp:an:g:r s:ð Pareb:s:g:øj: m:ðl:a Aan:ð kñ s:m:y: s:rks:-kmp:n:i kñ m:òn:ðj:r n:ð g:a_iv:an:-p:¬i m:ðø Oðl:an: krkñ kha,  " s:aò ,p:y:a B:a_a em:l:ðg:a !" Ok-dað g:a_iv:an: raj:i hØO. l:ðekn:,  un:kñ b:òl: b:aG:g:a_i s:ð ds: haT: dÜr hi Rr s:ð eRkrn:ð l:g:ð-  b:aú-Aaú ! rss:i t:Ø_akr B:ag:ð. ehram:n: n:ð Ap:n:ð b:òl:aðø ki p:iY s:hl:at:ð hØO kha,  " dðK:að B:òy:n:,  Oðs:a m:aòka ePr haT: n: Aay:ðg:a.  [105] y:hi m:aòka hò Ap:n:i g:a_i b:n:v:an:ð ka. n:hiø t:að ePr AaD:ð-dari. Arð,  ep:øj:_ð m:ðø b:nd b:aG: ka Vy:a Rr ? m:aðrøg: ki t:raI m:ðø dha_t:ð hØO b:aG:aðø kað dðK: c:Økñ hað. ePr p:iY p:r m:òø t:að hÜú. "  [110]

    g:a_iv:an:aðø kñ dl: m:ðø t:ael:y:aú p:Xp:Xa uYi T:i Ok s:aT:. s:B:i ki l:aj: rK: l:i ehram:n: kñ b:òl:aðø n:ð. hØm:kkr Aag:ð b:` g:y:ð Aaòr b:aG:g:a_i m:ðø j:ØX g:y:ð-Ok-Ok krkñ. es:fý dehn:ð b:òl: n:ð j:Øt:n:ð kñ b:ad Zðr-s:a p:ðS:ab: eky:a. ehram:n: n:ð dað edn: t:k n:ak s:ð kp:_ð ki p:¬i n:hiø K:aðl:i T:i.  [115] b:_i g:¸i kñ b:_ð s:ðYj:i ki t:rh n:kb:nD:n: l:g:ay:ð eb:n:a b:G:aEn: g:nD: b:rdast: n:hiø kr s:kt:a kaðI.

    b:aG:g:a_i ki g:a_iv:an:i ki hò ehram:n: n:ð. kB:i Oðs:i g:Ødg:Ødi n:hiø l:g:i p:iY m:ðø. Aaj: rh-rhkr us:ki g:a_i m:ðø c:mp:a ka PÝl: m:hk uYt:a hò. p:iY m:ðø g:Ødg:Ødi l:g:n:ð p:r v:h Aúg:aðCð s:ð p:iY J:a_ l:ðt:a hò.  [120]

    ehram:n: kað l:g:t:a hò,  dað v:\:ü s:ð c:mp:an:g:r m:ðl:ð ki B:g:v:t:i m:òy:a us: p:r )s:nn: hòø. ep:Cl:ð s:al: b:aG:g:a_i j:ØX g:y:i. n:kd Ok s:aò ,p:y:ð B:a_ð kñ Al:av:a b:Øt:ad,  c:ah-eb:skÙX Aaòr rast:ð-B:r b:ndr-B:al:Ü Aaòr j:aðkr ka t:m:aS:a dðK:a s:að PaðkX m:ðø !

    Aaòr,  Es: b:ar y:h j:n:an:i s:v:ari. Aaòrt: hò y:a c:mp:a ka PÝl: !  [125] j:b: s:ð g:a_i m:h-m:h m:hk rhi hò.

    kcc:i s:_k kñ Ok CaðXð-s:ð K:² m:ðø g:a_i ka daehn:a p:ehy:a b:ðm:aòkñ ehc:kaðl:a K:a g:y:a. ehram:n: ki g:a_i s:ð Ok hlki es:s: ' ki Aav:az: Aay:i. ehram:n: n:ð daehn:ð b:òl: kað dØAal:i s:ð p:iXt:ð hØO kha,  " s:al:a ! Vy:a s:m:J:t:a hò,  b:aðrð ki l:dn:i hò Vy:a ?"  [130]

    Aha ! m:arað m:t: !"

    An:dðK:i Aaòrt: ki Aav:az: n:ð ehram:n: kað Ac:rj: m:ðø Ral: edy:a. b:cc:aðø ki b:aðl:i j:òs:i m:hin:,  Pñn:Üeg:l:as:i b:aðl:i !

m:T:Øram:aðhn: n:aòXøki kmp:n:i m:ðø l:òl:a b:n:n:ðv:al:i hirab:aI ka n:am: eks:n:ð n:hiø s:Øn:a haðg:a B:l:a !  [135] l:ðekn: ehram:n: ki b:at: en:ral:i hò. us:n:ð s:at: s:al: t:k l:g:at:ar m:ðl:aðø ki l:dn:i l:adi hò,  kB:i n:aòXøkieT:y:ðXr y:a b:ay:skaðp: es:n:ðm:a n:hiø dðK:a. l:òl:a y:a hirab:aI ka n:am: B:i us:n:ð n:hiø s:Øn:a kB:i. dðK:n:ð ki Vy:a b:at: ! s:að m:ðl:a XÜXn:ð kñ p:ndÔÎh edn: p:hl:ð AaD:i rat: ki b:ðl:a m:ðø kal:i Aað`n:i m:ðø el:p:Xi Aaòrt: kað dðK:kr us:kñ m:n: m:ðø K:Xka Av:Sy: l:g:a T:a.  [140] b:Vs:a Zaðn:ðv:al:ð n:aòkr n:ð g:a_i-B:a_a m:ðø m:aðl:-m:aðl:aI krn:ð ki kaðeS:S: ki t:að Aað`n:iv:al:i n:ð es:r ehl:akr m:n:a kr edy:a. ehram:n: n:ð g:a_i j:aðt:t:ð hØO n:aòkr s:ð p:ÜCa,  " Vy:aðø B:òy:a,  kaðI c:aðri-c:m:ari ka m:al:-v:al: t:að n:hiø ?" ehram:n: kað ePr Ac:rj: hØAa. b:Vs:a Zaðn:ðv:al:ð Aadm:i n:ð haT: kñ ES:arð s:ð g:a_i haúkn:ð kað kha Aaòr AúD:ðrðø m:ðø g:ay:b: hað g:y:a. ehram:n: kað m:ðl:ð m:ðø t:mb:akÝ b:ðc:n:ðv:al:i b:Ü`i ki kal:i s:a_i ki y:ad Aay:i T:i.  [145]

    Oðs:ð m:ðø kaðI Vy:a g:a_i haúkñ !

    Ok t:að p:iY m:ðø g:Ødg:Ødi l:g: rhi hò. dÜs:rð rh-rhkr c:mp:a ka PÝl: eK:l: j:at:a hò us:ki g:a_i m:ðø. b:òl:aðø kað RaúXað t:að Es:-eb:s: ' krn:ð l:g:t:i hò us:ki s:v:ari. us:ki s:v:ari !  [150] Aaòrt: Akñl:i,  t:mb:akÝ b:ðc:n:ðv:al:i b:Ü`i n:hiø ! Aav:az: s:Øn:n:ð kñ b:ad v:h b:ar-b:ar m:Ø_kr Xpp:r m:ðø Ok n:z:r Ral: dðt:a hò;  Aúg:aðCð s:ð p:iY J:a_t:a hò. B:g:v:an: j:an:ð Vy:a el:K:a hò Es: b:ar us:ki eksm:t: m:ðø ! g:a_i j:b: p:Ürb: ki Aaðr m:Ø_i,  Ok XØk_a c:aúdn:i us:ki g:a_i m:ðø s:m:a g:y:i. s:v:ari ki n:ak p:r Ok j:Øg:n:Ü j:g:m:g:a uYa.  [155] ehram:n: kað s:b:kÙC rhsy:m:y:-Aj:g:Øt:-Aj:g:Øt:-l:g: rha hò. s:am:n:ð c:mp:an:g:r s:ð es:øeD:y:a g:aúv: t:k Pól:a hØAa m:òdan: ! khiø Raekn:-ep:S:aec:n: t:að n:hiø ?

    ehram:n: ki s:v:ari n:ð krv:X l:i. c:aúdn:i p:Ürð m:ØK:_ð p:r p:_i t:að ehram:n: c:iK:t:ð-c:iK:t:ð ,k g:y:a-  Arð b:ap: !  [160] I t:að p:ri hò !

    p:ri ki AaúK:ðø K:Øl: g:y:iø. ehram:n: n:ð s:am:n:ð s:_k ki Aaðr m:Øúh kr el:y:a Aaòr b:òl:aðø kað eXXkari di. v:h j:iB: kað t:al:Ü s:ð s:Xakr eX-eX-eX-eX Aav:az: en:kal:t:a hò. ehram:n: ki j:iB: n: j:an:ð kb: s:ð s:ÜK:kr l:k_i-j:òs:i hað g:y:i T:i !  [165]

    B:òy:a,  t:Ømhara n:am: Vy:a hò ?"

    hÜ-b:-hÜ Pñn:Üeg:l:as: ! ehram:n: kñ raðm:-raðm: b:j: uYð. m:Øúh s:ð b:aðl:i n:hiø en:kl:i. us:kñ daðn:aðø b:òl: B:i kan: K:_ð krkñ Es: b:aðl:i kað p:rK:t:ð hòø.  [170]

    m:ðra n:am: ! n:am: m:ðra hò ehram:n: !"

    us:ki s:v:ari m:ØskÙrat:i hò. m:ØskÙrahX m:ðø K:ØS:b:Ü hò.

    t:b: t:að m:it:a khÜúg:i,  B:òy:a n:hiø.  [175] m:ðra n:am: B:i hira hò. "

    Ess: !" ehram:n: kað p:rt:it: n:hiø,  " m:dü Aaòr Aaòrt: kñ n:am: m:ðø fký haðt:a hò. "

    haú j:i,  m:ðra n:am: B:i hirab:aI hò. "

    khaú ehram:n: Aaòr khaú hirab:aI,  b:hØt: fký hò !  [180]

    ehram:n: n:ð Ap:n:ð b:òl:aðø kað eJ:_ki di-  " kan: c:Øen:y:akr g:p: s:Øn:n:ð s:ð hi t:is: kaðs: m:øej:l: kXðg:i Vy:a ? Es: b:ay:ðø n:aXð kñ p:ðX m:ðø S:òt:an:i B:ri hò. " ehram:n: n:ð b:ay:ðø b:òl: kað dØAal:i ki hlki J:_p: di.

    m:arað m:t:;  D:irð-D:irð c:l:n:ð dað. j:ldi Vy:a hò !"  [185]

    ehram:n: kñ s:am:n:ð s:v:al: up:¡sT:t: hØAa,  v:h Vy:a khkr g:p: ' krð hirab:aI s:ð ?  ' t:aðhð ' khð y:a Ahaú '? us:ki B:a\:a m:ðø b:_aðø kað ' Ahaú ' AT:aüt:Π' Aap: ' khkr s:mb:aðeD:t: eky:a j:at:a hò,  kc:rahi b:aðl:i m:ðø dað-c:ar s:v:al:-j:v:ab: c:l: s:kt:a hò,  edl:-K:aðl: g:p: t:að g:aúv: ki b:aðl:i m:ðø hi ki j:a s:kt:i hò eks:i s:ð.

    Aaes:n:-kaet:k kñ B:aðr m:ðø Ca j:an:ðv:al:ð kÙhas:ð s:ð ehram:n: kað p:Øran:i ec:` hò. b:hØt: b:ar v:h s:_k B:Ül:kr B:Xk c:Øka hò.  [190] eknt:Ø Aaj: kñ B:aðr kñ Es: G:n:ð kÙhas:ð m:ðø B:i v:h m:g:n: hò. n:di kñ ekn:arð D:n:-K:ðt:aðø s:ð PÝl:ð hØO D:an: kñ p:aòD:aðø ki p:v:en:y:a g:nD: Aat:i hò. p:v:üp:av:n: kñ edn: g:aúv: m:ðø Oðs:i hi s:Øg:nD: Pól:i rht:i hò. us:ki g:a_i m:ðø ePr c:mp:a ka PÝl: eK:l:a. us: PÝl: m:ðø Ok p:ri b:òYi hò.  [195] j:ò B:g:v:t:i !

    ehram:n: n:ð AaúK: ki kn:eK:y:aðø s:ð dðK:a,  us:ki s:v:ari&&& m:it:a&&& hirab:aI ki AaúK:ðø g:Øj:Ør-g:Øj:Ør us:kað hðr rhi hòø. ehram:n: kñ m:n: m:ðø kaðI Aj:an:i raeg:n:i b:j: uYi. s:ari dðh es:res:ra rhi hò. v:h b:aðl:a,  " b:òl: kað m:art:ð hòø t:að Aap:kað b:hØt: b:Øra l:g:t:a hò ?"  [200]


hirab:aI n:ð p:rK: el:y:a,  ehram:n: s:c:m:Øc: hira hò.

    c:al:is: s:al: ka h¬a-k¬a,  kal:a-kl:ÝXa,  dðhat:i n:aòj:v:an: Ap:n:i g:a_i Aaòr Ap:n:ð b:òl:aðø kñ es:v:ay: dØen:y:a ki eks:i Aaòr b:at: m:ðø ev:S:ð\: edl:c:sp:i n:hiø l:ðt:a. G:r m:ðø b:_a B:aI hò,  K:ðt:i krt:a hò. b:al:-b:cc:ðv:al:a Aadm:i hò. ehram:n: B:aI s:ð b:`kr B:aB:i ki Ezz:t: krt:a hò.  [205] B:aB:i s:ð Rrt:a B:i hò. ehram:n: ki B:i S:adi hØI T:i,  b:c:p:n: m:ðø hi g:aòn:ð kñ p:hl:ð hi dØl:ehn: m:r g:y:i. ehram:n: kað Ap:n:i dØl:ehn: ka c:ðhra y:ad n:hiø. dÜs:ri S:adi ? dÜs:ri S:adi n: krn:ð kñ An:ðk karN: hòø.  [210] B:aB:i ki ej:¸,  kÙm:ari l:_ki s:ð hi ehram:n: ki S:adi krv:ay:ðg:i. kÙm:ari ka m:t:l:b: hØAa p:aúc:-s:at: s:at: ki l:_ki. kaòn: m:an:t:a hò s:rD:a-kan:Ün: ?

kaðI l:_kiv:al:a daðby:ahÜ kað Ap:n:i l:_ki g:rj: m:ðø p:_n:ð p:r hi dð s:kt:a hò. B:aB:i us:ki t:in:-s:¶: krkñ b:òYi hò,  s:að b:òYi hò.  [215] B:aB:i kñ Aag:ð B:òy:a ki B:i n:hiø c:l:t:i ! Ab: ehram:n: n:ð t:y: kr el:y:a hò,  S:adi n:hiø krðg:a. kaòn: b:l:ay: m:aðl: l:ðn:ð j:ay:ð ! by:ah krkñ ePr g:a_iv:an:i Vy:a krðg:a kaðI ! Aaòr s:b:kÙC CÜX j:ay:ð,  g:a_iv:an:i n:hiø Cað_ s:kt:a ehram:n:.  [220]

    hirab:aI n:ð ehram:n: kñ j:òs:a en:SCl: Aadm:i b:hØt: km: dðK:a hò. p:ÜCa,  " Aap:ka G:r kaòn: ej:ll:a m:ðø p:_t:a hò ?" kan:p:Ør n:am: s:Øn:t:ð hi j:að us:ki hús:i CÜXi,  t:að b:òl: B:_k uYð. ehram:n: hús:t:ð s:m:y: es:r n:ic:a kr l:ðt:a hò. hús:i b:nd haðn:ð p:r us:n:ð kha ,  " v:ah rð kan:p:Ør !  [225] t:b: t:að n:akp:Ør B:i haðg:a ?"  Aaòr j:b: hirab:aI n:ð kha ek n:akp:Ør B:i hò,  t:að v:h hús:t:ð-hús:t:ð dØhra hað g:y:a.

    v:ah rð dØen:y:a ! Vy:a-Vy:a n:am: haðt:a hò ! kan:p:Ør,  n:akp:Ør !"  [230] ehram:n: n:ð hirab:aI kñ kan: kñ PÝl: kað g:aòr s:ð dðK:a. n:ak ki n:kCev: kñ n:g: dðK:kr es:hr uYa-l:hÜ ki b:Üúd !

    ehram:n: n:ð hirab:aI ka n:am: n:hiø s:Øn:a kB:i. n:aòXøki kmp:n:i ki Aaòrt: kað v:h b:aIj:i n:hiø s:m:J:t:a hò. kmp:n:i m:ðø kam: krn:ðv:al:i Aaòrt:aðø kað v:h dðK: c:Øka hò.  [235] s:rks: kmp:n:i ki m:al:ekn:,  Ap:n:i daðn:aðø j:v:an: b:ðeXy:aðø kñ s:aT: b:aG:g:a_i kñ p:as: Aat:i T:i,  b:aG: kað c:ara-p:an:i dðt:i T:i,  py:ar B:i krt:i T:i K:Üb:. ehram:n: kñ b:òl:aðø kað B:i Rb:l:raðXi-eb:skÙX eK:l:ay:a T:a b:_i b:ðXi n:ð.

    ehram:n: haðeS:y:ar hò. kÙhas:a CúXt:ð hi Ap:n:i c:adr s:ð Xpp:r m:ðø p:rda kr edy:a-  " b:s: dað G:NXa ! us:kñ b:ad rast:a c:l:n:a m:Ø¡Skl: hò.  [240] kaet:k ki s:Øb:h ki D:Üp: Aap: b:daüst: n: kr s:eky:ðg:a. kj:ri n:di kñ ekn:arð t:ðg:eCy:a kñ p:as: g:a_i l:g:a dðøg:ð. daðp:hery:a kaXkr&&&. "

    s:am:n:ð s:ð Aat:i hØI g:a_i kað dÜr s:ð hi dðK:kr v:h s:t:ký hað g:y:a. l:ik Aaòr b:òl:aðø p:r Dy:an: l:g:akr b:òY g:y:a.  [245] rah kaXt:ð hØO g:a_iv:an: n:ð p:ÜCa,  " m:ðl:a XÜX rha hò Vy:a B:aI ?"

    ehram:n: n:ð j:v:ab: edy:a,  v:h m:ðl:ð ki b:at: n:hiø j:an:t:a. us:ki g:a_i p:r ev:dag:i ' ( n:òhr y:a s:s:Øral: j:at:i hØI l:_ki hò. n: j:an:ð eks: g:aúv: ka n:am: b:t:a edy:a ehram:n: n:ð !

    C¶:ap:Ør-p:c:ira khaú hò ?"  [250]

    khiø hað,  y:h l:ðkr Aap: Vy:a kerOg:a ?" ehram:n: Ap:n:i c:t:ØraI p:r hús:a. p:rda Ral: dðn:ð p:r B:i p:iY m:ðø g:Ødg:Ødi l:g:t:i hò.

    ehram:n: p:rdð kñ Cðd s:ð dðK:t:a hò. hirab:aI Ok edy:as:l:aI ki eRbb:i kñ b:rab:r AaIn:ð m:ðø Ap:n:ð daút: dðK: rhi hò.  [255] m:dn:p:Ør m:ðl:ð m:ðø Ok b:ar b:òl:aðð kað n:nhiø-ec:¶:i kaòe_y:aðø ki m:al:a K:rid di T:i ehram:n: n:ð,  CaðXi-CaðXi,  n:nhiø-n:nhiø kaòe_y:aðø ki p:aút:.

    t:ðg:eCy:a kñ t:in:aðø p:ð_ dÜr s:ð hi edK:l:ay:i p:_t:ð hòø. ehram:n: n:ð p:rdð kað z:ra s:rkat:ð hØO kha,  " dðeK:O,  y:hi hò t:ðg:eCy:a. dað p:ð_ j:Xam:as:i b:_ hòø Aaòr Ok&& us: PÝl: ka Vy:a n:am: hò,  Aap:kñ kÙrt:ð p:r j:òs:a PÝl: Cp:a hØAa hò,  v:òs:a hi;  K:Üb: m:hkt:a hò;  dað kaðs: dÜr t:k g:nD: j:at:i hò;  us: PÝl: kað K:m:ira t:mb:akÝ m:ðø Ral:kr p:it:ð B:i hòø l:aðg:. "

    Aaòr us: Am:raI ki Aa_ s:ð kI m:kan: edK:aI p:_t:ð hòø,  v:haú kaðI g:aúv: hò y:a m:¡ndr ?"  [260]

    ehram:n: n:ð b:i_i s:Øl:g:an:ð kñ p:hl:ð p:ÜCa,  " b:i_i p:iy:ðø ? Aap:kað g:nD: t:að n:hiø l:g:ðg:i ? v:hi hò n:am:l:g:r RÎy:að`i. ej:s: raj:a kñ m:ðl:ð s:ð hm: l:aðg: Aa rhð hòø,  us:i ka edy:ad-g:aðet:y:a hò. j:a rð j:m:an:a !"  [265]

    ehram:n: n:ð j:a rð j:m:an:a ' khkr b:at: kað c:aS:n:i m:ðø Ral: edy:a. hirab:aI n:ð Xpp:r kñ p:rdð kað et:rCð K:aðøs: edy:a. &&& hirab:aI ki dnt:p:ø¡Vt:.

    kaòn: z:m:an:a ?" Yزi p:r haT: rK:kr s:ag:Òh b:aðl:i.  [270]

    n:am:l:g:r RÎy:að`i ka z:m:an:a ! Vy:a T:a Aaòr Vy:a-s:ð-Vy:a hað g:y:a !"

    ehram:n: g:p: rs:an:ð ka B:ðd j:an:t:a hò. hirab:aI b:aðl:i,  " t:Øm:n:ð dðK:a T:a v:h z:m:an:a ?"

    dðK:a n:hiø,  s:Øn:a hò.  [275] raj: kós:ð g:y:a,  b:_i hòPv:al:i khan:i hò. s:Øn:t:ð hòø,  G:r m:ðø dðv:t:a n:ð j:nm: l:ð el:y:a. kehO B:l:a,  dðv:t:a AaeK:r dðv:t:a hò. hò y:a n:hiø ? EndÔÎas:n: Cað_kr em:rt:ÜB:Øv:n: m:ðø j:nm: l:ð l:ð t:að us:ka t:ðj: kós:ð s:mhal: s:kt:a hò kaðI !  [280] s:Ürj:m:ØK:i PÝl: ki t:rh m:aT:ð kñ p:as: t:ðj: eK:l:a rht:a. l:ðekn: n:z:r ka Pñr,  eks:i n:ð n:hiø p:hc:an:a. Ok b:ar up:l:òn: m:ðø l:aX s:ahb: m:y: l:aXn:i kñ,  hv:ag:a_i s:ð Aay:ð T:ð. l:aX n:ð B:i n:hiø,  p:hc:an:a AaeK:r l:aXn:i n:ð. s:Ürj:m:ØK:i t:ðj: dðK:t:ð hi b:aðl: uYi-  O m:òn: raj:a s:ahb:,  s:Øn:að,  y:h Aadm:i ka b:cc:a n:hiø hò,  dðv:t:a hò. "  [285]

    ehram:n: n:ð l:aXn:i ki b:aðl:i ki n:kl: ut:art:ð s:m:y: K:Üb: Ròm:-PóX-l:òX eky:a. hirab:aI edl: K:aðl:kr hús:i. hús:t:ð s:m:y: us:ki s:ari dðh dØl:kt:i hò.

    hirab:aI n:ð Ap:n:i Aað`n:i Yik kr l:i. t:b: ehram:n: kað l:g:a ek&&& l:g:a ek&&&  [290]

    t:b: ? us:kñ b:ad Vy:a hØAa m:it:a ?"

    Ess: ! kTT:a s:Øn:n:ð ka B:_a S:aòk hò Aap:kað ? l:ðekn:,  kal:a Aadm:i,  raj:a Vy:a m:haraj:a B:i hað j:ay:ð,  rhðg:a kal:a Aadm:i hi.  [295] s:ahðb: kñ j:òs:a A¡Vkl: khaú s:ð p:ay:ðg:a ! hús:kr b:at: u_a di s:B:i n:ð. t:b: ran:i kað b:ar-b:ar s:p:n:a dðn:ð l:g:a dðv:t:a ! s:ðv:a n:hiø kr s:kt:ð t:að j:an:ð dað,  n:hiø rhðøg:ð t:Ømharð y:haú. Es:kñ b:ad dðv:t:a ka K:ðl: S:Ø- hØAa.  [300] s:b:s:ð p:hl:ð daðn:aðø dnt:ar haT:i m:rð,  ePr G:að_a,  ePr p:Xp:Xaúg:&&. "

    p:Xp:Xaúg: Vy:a hò ?"

    ehram:n: ka m:n: p:l:-p:l: m:ðø b:dl: rha hò. m:n: m:ðø s:t:røg:a Cat:a D:irð-D:irð eK:l: rha hò,  us:kað l:g:t:a hò. us:ki g:a_i p:r dðv:kÙl: ki Aaòrt: s:v:ar hò.  [305] dðv:t:a AaeK:r dðv:t:a hò !

    p:Xp:Xaúg: ! D:n:-daòl:t:,  m:al:-m:v:ðS:i s:b: s:af ! dðv:t:a EndÔÎas:n: c:l:a g:y:a. "

    hirab:aI n:ð AaðJ:l: haðt:ð hØO m:¡ndr kñ kûg:Ürð ki Aaðr dðK:kr l:mb:i s:aús: l:i.  [310]

    l:ðekn: dðv:t:a n:ð j:at:ð-j:at:ð kha,  Es: raj: m:ðø kB:i Ok Cað_kr dað b:ðXa n:hiø haðg:a. D:n: hm: Ap:n:ð s:aT: l:ð j:a rhð hòø,  g:Øn: Cað_ j:at:ð hòø. dðv:t:a kñ s:aT: s:B:i dðv:-dðv:i c:l:ð g:y:ð,  es:Pý s:raðs:t:i m:òy:a rh g:y:i. us:ka m:¡ndr hò. "

    dðs:i G:að_ð p:r p:aX kñ b:aðJ: l:adð hØO b:en:y:aðø kað Aat:ð dðK:kr ehram:n: n:ð Xpp:r kñ p:rdð kað eg:ra edy:a.  [315] b:òl:aðø kað l:l:karkr eb:dðeS:y:a n:ac: ka b:ndn:a g:it: g:an:ð l:g:a --

       j:ò m:òy:a s:raðs:t:i,  Arj:i krt: b:an:i ;
       hm:ra p:r haðK:Ü s:haI hð m:òy:a,  hm:ra p:r haðK:Ü s:haI !"

    G:að_l:¸i b:en:y:aðø s:ð ehram:n: n:ð hØl:s:kr p:ÜCa,  " Vy:a B:av: p:XØAa K:ridt:ð hòø m:haj:n: ?"

    l:úg:_ð G:að_ðv:al:ð b:en:y:ð n:ð b:Xg:m:n:i j:v:ab: edy:a-  " n:ic:ð s:t:aEs:-AYaEs:,  Up:r t:is:.  [320] j:òs:a m:al:,  v:òs:a B:av:. "

    j:v:an: b:en:y:ð n:ð p:ÜCa,  " m:ðl:a ka Vy:a hal:-c:al: hò,  B:aI ? kaòn: n:aòXøki kmp:n:i ka K:ðl: hað rha hò,  raòt:a kmp:n:i y:a m:T:Øram:aðhn: ?"

    m:ðl:ð ka hal: m:ðl:av:al:a j:an:ð !" ehram:n: n:ð ePr C¶:ap:Ør-p:c:ira ka n:am: el:y:a.  [325]

    s:Ürj: dað b:aús: Up:r Aa g:y:a T:a. ehram:n: Ap:n:ð b:òl:aðø s:ð b:at: krn:ð l:g:a-  " Ok kaðs: z:m:in: ! z:ra dm: b:aúD:kr c:l:að. py:as: ki b:ðl:a hað g:y:i n: ! y:ad hò,  us: b:ar t:ðg:eCy:a kñ p:as: s:rks: kmp:n:i kñ j:aðk_ Aaòr b:ndr n:c:an:ðv:al:ð s:ahb: m:ðø J:g:_a hað g:y:a T:a.  [330] j:aðk_v:a Yik b:ndr ki t:rh daút: ekXekXakr ekeky:an:ð l:g:a T:a&&& n: j:an:ð eks:-eks: dðS:-m:Øl:Øk kñ Aadm:i Aat:ð hòø ?"

    ehram:n: n:ð ePr p:rdð kñ Cðd s:ð dðK:a,  hirab:aI Ok kag:z: kñ XØk_ð p:r AaúK: g:_akr b:òYi hò. ehram:n: ka m:n: Aaj: hlkñ s:Ør m:ðø b:úD:a hò. us:kað t:rh-t:rh kñ g:it:aðø ki y:ad Aat:i hò. b:is:-p:cc:is: s:al: p:hl:ð,  eb:dðeS:y:a,  b:l:v:ahi,  Caðkra-n:ac:v:al:ð Ok-s:ð-Ok g:z:l:-K:ðm:Xa g:at:ð T:ð !  [335] Ab: t:að,  B:aðøp:a m:ðø B:aðøp:Ü-B:aðøp:Ü krkñ kaòn: g:it: g:at:ð hòø l:aðg: ! j:a rð j:m:an:a ! Caðkra-n:ac: kñ g:it: ki y:ad Aay:i ehram:n: kað --

    s:j:n:v:a b:òri hað g:y: hm:arað ! s:j:n:v:a !  [340]
    Arð,  ec:eYy:a hað t:að s:b: kaðI b:aúc:ð;  ec:eYy:a hað t:að&&&
    hay: ! krm:v:a,  haðy: krm:v:a&&&
    kaðI n: b:aúc:ð hm:arað,  s:j:n:v:a&&& hað krm:v:a&&& !"

    g:a_i ki b:ll:i p:r Uúg:el:y:aðø s:ð t:al: dðkr g:it: kað kaX edy:a ehram:n: n:ð.  [345] Caðkra-n:ac: kñ m:n:Øv:aú n:XØv:a ka m:Øúh hirab:aI-j:òs:a hi T:a. khaú c:l:a g:y:a v:h z:m:an:a ? hr m:hin:ð g:aúv: m:ðø n:ac:v:al:ð Aat:ð T:ð. ehram:n: n:ð Caðkra-n:ac: kñ c:l:t:ð Ap:n:i B:aB:i ki n: j:an:ð ekt:n:i b:aðl:i-Yaðl:i s:Øn:i T:i. B:aI n:ð G:r s:ð en:kl: j:an:ð kað kha T:a.  [350]

    Aaj: ehram:n: p:r m:aú s:rsv:t:i s:hay: hòø,  l:g:t:a hò. hirab:aI b:aðl:i,  " v:ah,  ekt:n:a b:e`y:a g:at:ð hað t:Øm: !"

    ehram:n: ka m:Øúh l:al: hað g:y:a. v:h es:r n:ic:a krkñ hús:n:ð l:g:a.

    Aaj: t:ðg:eCy:a p:r rhn:ðv:al:ð m:hav:ir sv:am:i B:i s:hay: hòø ehram:n: p:r.  [355] t:ðg:eCy:a kñ n:ic:ð Ok B:i g:a_i n:hiø. hm:ðS:a g:a_i Aaòr g:a_iv:an:aðø ki B:i_ l:g:i rht:i hò y:haú. es:fý Ok s:aEekl:v:al:a b:òYkr s:Øst:a rha hò. m:hav:ir sv:am:i kað s:Øm:rkr ehram:n: n:ð g:a_i raðki. hirab:aI p:rda hXan:ð l:g:i.  [360] ehram:n: n:ð p:hl:i b:ar AaúK:aðø s:ð b:at: ki hirab:aI s:ð-  s:aEekl:v:al:a ED:r hi XkXki l:g:akr dðK: rha hò.

    b:òl:aðø kñ K:aðl:n:ð kñ p:hl:ð b:aús: ki eXkXi l:g:akr g:a_i kað eXka edy:a. ePr s:aEekl:v:al:ð ki Aaðr b:ar-b:ar G:Ürt:ð hØO p:ÜCa,  " khaú j:an:a hò ? m:ðl:a ? khaú s:ð Aan:a hað rha hò ?  [365] eb:s:n:p:Ør s:ð ? b:s:,  Et:n:i hi dÜr m:ðø T:s:T:s:akr T:k g:y:ð ? j:a rð j:v:an:i !"

    s:aEekl:v:al:a dØb:l:a-p:t:l:a n:aòj:v:an: em:n:em:n:akr kÙC b:aðl:a Aaòr b:i_i s:Øl:g:akr uY K:_a hØAa.

    ehram:n: dØen:y:a-B:r ki en:g:ah s:ð b:c:akr rK:n:a c:aht:a hò hirab:aI kað.  [370] us:n:ð c:araðø Aaðr n:z:r daò_akr dðK: el:y:a-  khiø kaðI g:a_i y:a G:að_a n:hiø.

    kj:ri n:di ki dØb:l:i-p:t:l:i D:ara t:ðg:eCy:a kñ p:as: Aakr p:Ürb: ki Aaðr m:Ø_ g:y:i hò. hirab:aI p:an:i m:ðø b:òYi hØI B:òøs:aðø Aaòr un:ki p:iY p:r b:òYð hØO b:g:Øl:aðø kað dðK:t:i rhi.

    ehram:n: b:aðl:a,  " j:aEO,  G:aX p:r m:Øúh-haT: D:að AaEO !"

    hirab:aI g:a_i s:ð n:ic:ð ut:ri.  [375] ehram:n: ka kl:ðj:a D:_k uYa. n:hiø,  n:hiø ! p:aúv: s:iD:ð hòø,  Xð`ð n:hiø. l:ðekn:,  t:l:Øv:a Et:n:a l:al: Vy:aðø hò ? hirab:aI G:aX ki Aaðr c:l:i g:y:i,  g:aúv: ki b:hÜ-b:ðXi ki t:rh es:r n:ic:a krkñ D:irð-D:irð.  [380] kaòn: khðg:a ek kmp:n:i ki Aaòrt: hò. Aaòrt: n:hiø,  l:_ki. S:ay:d kÙm:ari hi hò.

    ehram:n: eXkXi p:r eXki g:a_i p:r b:òY g:y:a. us:n:ð Xpp:r m:ðø J:aúkkr dðK:a.  [385] Ok b:ar ED:r-uD:r dðK:kr hirab:aI kñ t:eky:ð p:r haT: rK: edy:a. ePr t:eky:ð p:r kñhØn:i Ral:kr J:Øk g:y:a,  J:Økt:a g:y:a. K:ØS:b:Ü us:ki dðh m:ðø s:m:a g:y:i. t:eky:ð kñ eg:l:aP p:r k`ð PÝl:aðø kað uúg:el:y:aðø s:ð CÜkr us:n:ð s:ÜúG:a,  hay: rð hay: ! Et:n:i s:Øg:nD: !  [390] ehram:n: kað l:g:a,  Ok s:aT: p:aúc: ec:l:m: g:aúj:a PÝûkkr v:h uYa hò. hirab:aI kñ CaðXð AaIn:ð m:ðø us:n:ð Ap:n:a m:Øúh dðK:a. AaúK:ðø us:ki Et:n:i l:al: Vy:aðø hòø ?

    hirab:aI l:aòXkr Aay:i t:að us:n:ð hús:kr kha,  " Ab: Aap: g:a_i ka p:hra diej:O,  m:òø Aat:a hÜú t:Ørt:. "

    ehram:n: n:ð Ap:n:i s:Pri J:aðl:i s:ð s:hðj:i hØI g:øj:i en:kal:i.  [395] g:m:Ca J:a_kr knD:ð p:r el:y:a Aaòr haT: m:ðø b:al:Xi l:Xkakr c:l:a. us:kñ b:òl:aðø n:ð b:ari-b:ari s:ð hØúk-hØúk ' krkñ kÙC kha. ehram:n: n:ð j:at:ð-j:at:ð ul:Xkr kha,  " haú,  haú,  py:as: s:B:i kað l:g:i hò. l:aòXkr Aat:a hÜú t:að G:as: dÜúg:a,  b:dm:aS:i m:t: krað !"

    b:òl:aðø n:ð kan: ehl:aO.  [400]

    n:ha-D:aðkr kb: l:aòXa ehram:n:,  hirab:aI kað n:hiø m:al:Üm:. kj:ri ki D:ara kað dðK:t:ð-dðK:t:ð us:ki AaúK:aðø m:ðø rat: ki uc:Xi hØI n:iød l:aòX Aay:i T:i. ehram:n: p:as: kñ g:aúv: s:ð j:l:p:an: kñ el:O dhi-c:Ü_a-c:in:i l:ð Aay:a hò.

    ueYO,  n:iød t:aðe_O ! dað m:ØXÎYi j:l:p:an: kr l:iej:O !"  [405]

    hirab:aI AaúK: K:aðl:kr Ac:rj: m:ðø p:_ g:y:i. Ok haT: m:ðø m:جi kñ n:y:ð b:rt:n: m:ðø dhi,  kñl:ð kñ p:¶:ð. dÜs:rð haT: m:ðø b:al:Xi-B:r p:an:i. AaúK:aðø m:ðø Aatm:iy:t:ap:ÜN:ü An:ØraðD: !

    Et:n:i c:iz:ðø khaú s:ð l:ð Aay:ð ?"  [410]

    Es: g:aúv: ka dhi n:am:i hò. c:ah t:að Pareb:s:g:øj: j:akr hi p:aEOg:a. "

    ehram:n: ki dðh ki g:Ødg:Ødi em:X g:y:i. hirab:aI n:ð kha,  " t:Øm: B:i p:¶:l: eb:CaAað. Vy:aðø ?  [415] t:Øm: n:hiø K:aAaðg:ð t:að s:m:ðXkr rK: l:að Ap:n:i J:aðl:i m:ðø. m:òø B:i n:hiø K:aUúg:i. "

    Ess: !" ehram:n: l:j:akr b:aðl:a,  " AcCi b:at: hò ! Aap: K:a l:iej:O p:hl:ð. "  [420]

    p:hl:ð-p:iCð Vy:a ? t:Øm: B:i b:òYað. "

    ehram:n: ka j:i j:Ø_a g:y:a. hirab:aI n:ð Ap:n:ð haT: s:ð us:ka p:¶:l: eb:Ca edy:a,  p:an:i CiøX edy:a,  c:Ü_a en:kal:kr edy:a. Ess: !  [425] D:nn: hò,  D:nn: hò ! ehram:n: n:ð dðK:a,  B:g:v:t:i m:òy:a B:aðg: l:g:a rhi hò. l:al: haðøYaðø p:r g:aðrs: ka p:rs: ! p:ha_i t:aðt:ð kað dÜD:-B:at: K:at:ð dðK:a hò ?

edn: Zl: g:y:a.  [430]

    Xpp:r m:ðø s:aðy:i hirab:aI Aaòr z:m:in: p:r dri eb:Cakr s:aðy:ð ehram:n: ki n:iød Ok hi s:aT: K:Øl:i. m:ðl:ð ki Aaðr j:an:ðv:al:i g:ae_y:aú t:ðg:eCy:a kñ p:as: ,ki hòø. b:cc:ð kc:r-p:c:r kr rhð hòø.

    ehram:n: h_b:_akr uYa. Xpp:r kñ Andr J:aúkkr ES:arð s:ð kha-  edn: Zl: g:y:a !  [435] g:a_i m:ðø b:òl:aðø kað j:aðt:t:ð s:m:y: us:n:ð g:a_iv:an:aðø kñ s:v:al:aðø ka kaðI j:v:ab: n:hiø edy:a. g:a_i haúkt:ð hØO b:aðl:a,  " es:rp:Ør b:az:a kñ Es:ep:t:al: ki Rag:Rrn:i hòø. raðg:i dðK:n:ð j:a rhi hòø. p:as: hi kÙ_m:ag:am:. "

    hirab:aI C¶:ap:Ør-p:c:ira ka n:am: B:Ül: g:y:i.  [440] g:a_i j:b: kÙC dÜr Aag:ð b:` Aay:i t:að us:n:ð hús:kr p:ÜCa,  " p:¶:ap:Ør-Cp:ira ?"

    hús:t:ð-hús:t:ð p:ðX m:ðø b:l: p:_ g:y:ð ehram:n: kñ-  " p:¶:ap:Ør-Cp:ira ! ha ha ! v:ð l:aðg: C¶:ap:Ør-p:c:ira kñ hi g:a_iv:an: T:ð,  un:s:ð kós:ð kht:a ! hi-hi !"  [445]

    hirab:aI m:ØskÙrat:i hØI g:aúv: ki Aaðr dðK:n:ð l:g:i.

    s:_k t:ðg:eCy:a g:aúv: kñ b:ic: s:ð en:kl:t:i hò. g:aúv: kñ b:cc:aðø n:ð p:rdðv:al:i g:a_i dðK:i Aaòr t:ael:y:aú b:j:a-b:j:akr rXi hØI p:ø¡Vt:y:aú dØhran:ð l:g:ð -

        l:al:i-l:al:i Raðel:y:a m:ðø
        l:al:i rð dØl:ehen:y:a
        p:an: K:ay:ð&&&
!"

    ehram:n: dús:a.  [450] dØl:ehen:y:a&& l:al:i-l:al:i Raðel:y:a ! dØl:ehen:y:a p:an: K:at:i hò,  dØl:ha ki p:g:_i m:ðø m:Øúh p:aðøCt:i hò. Aað dØl:ehen:y:a,  t:ðg:eCy:a g:aúv: kñ b:cc:aðø kað y:ad rK:n:a. l:aòXt:i b:ðr g:Ø_ ka l:RÎRÜ l:ðt:i AaEy:að. l:aK: b:ers: t:ðra dØl:ha j:iy:ð !  [455] ekt:n:ð edn:aðø ka haòs:l:a p:Üra hØAa hò ehram:n: ka ! Oðs:ð ekt:n:ð s:p:n:ð dðK:ð hòø us:n:ð ! v:h Ap:n:i dØl:ehn: kað l:ðkr l:aòX rha hò. hr g:aúv: kñ b:cc:ð t:ael:y:aú b:j:akr g:a rhð hòø. hr Aaúg:n: s:ð J:aúkkr dðK: rhi hòø Aaòrt:ðø.  [460] m:dü l:aðg: p:ÜCt:ð hòø,  ' khaú ki g:a_i hò,  khaú j:ay:ðg:i ?' us:ki dØl:ehn: Raðl:i ka p:rda T:að_a s:rkakr dðK:t:i hò. Aaòr B:i ekt:n:ð s:p:n:ð&&&

   g:aúv: s:ð b:ahr en:kl:kr us:n:ð kn:eK:y:aðø s:ð Xpp:r kñ Andr dðK:a,  hirab:aI kÙC s:aðc: rhi hò. ehram:n: B:i eks:i s:aðc: m:ðø p:_ g:y:a.  [465] T:að_i dðr kñ b:ad v:h g:Øn:g:Øn:an:ð l:g:a -

        s:j:n: rð J:ÜY m:et: b:aðl:að,  K:Øda kñ p:as: j:an:a hò.
        n:hiø haT:i,  n:hiø G:að_a,  n:hiø g:a_i -
        v:haú p:òdl: hi j:an:a hò. s:j:n: rð&&&. "  [470]

    hirab:aI n:ð p:ÜCa,  " Vy:aðø m:it:a ? t:Ømhari Ap:n:i b:aðl:i m:ðø kaðI g:it: n:hiø Vy:a ?"

    ehram:n: Ab: b:ðK:Xk hirab:aI ki AaúK:aðø m:ðø AaúK:ðø Ral:kr b:at: krt:a hò. kmp:n:i ki Aaòrt: B:i Oðs:i haðt:i hòø ? s:rks: kmp:n:i ki m:al:ekn: m:ðm: T:i.  [475] l:ðekn: hirab:aI ! g:aúv: ki b:aðl:i m:ðø g:it: s:Øn:n:a c:aht:i hò. v:h K:Øl:kr m:ØskÙray:a-  " g:aúv: ki b:aðl:i Aap: s:m:eJ:Og:a ?"

    hÜú Uú- !" hirab:aI n:ð g:dün: ehl:ay:i.  [480] kan: kñ J:m:kñ ehl: g:y:ð.

    ehram:n: kÙC dðr t:k b:òl:aðø kað haúkt:a rha c:Øp:c:ap:. ePr b:aðl:a,  " g:it: z:-r hi s:Øen:Og:a ? n:hiø m:aen:Og:a ? Ess: !  [485] Et:n:a S:aòk g:aúv: ka g:it: s:Øn:n:ð ka hò Aap:kað ! t:b: l:ik Cað_n:i haðg:i. c:al:Ü rast:ð m:ðø kós:ð g:it: g:a s:kt:a hò kaðI !" ehram:n: n:ð b:ay:ðø b:òl: ki rss:i K:iøc:kr daehn:ð kað l:ik s:ð b:ahr eky:a Aaòr b:aðl:a,  " herp:Ør haðkr n:hiø j:ay:ðøg:ð t:b:. "

    c:al:Ü l:ik kað kaXt:ð dðK:kr ehram:n: ki g:a_i kñ p:iCðv:al:ð g:a_iv:an: n:ð ec:l:l:akr p:ÜCa,  " kahð hað g:a_iv:an:,  l:ik Cað_kr b:ðl:ik khaú UD:r ?"  [490]

    ehram:n: n:ð hv:a m:ðø dØAal:i G:Øm:at:ð hØO j:v:ab: edy:a-  " khaú hò b:ðl:ik ? v:h s:_k n:n:n:p:Ør t:að n:hiø j:ay:ðg:i. " ePr Ap:n:ð-Aap: b:_b:_ay:a,  " Es: m:Øl:Øk kñ l:aðg:aðø ki y:hi Aadt: b:Øri hò. rah c:l:t:ð Ok s:aò ej:rh krðøg:ð. Arð B:aI,  t:Øm:kað j:an:a hò,  j:aAað.  [495] && dðhat:i B:Øcc: s:b: !"

    n:n:n:p:Ør ki s:_k p:r g:a_i l:akr ehram:n: n:ð b:òl:aðø ki rss:i Zil:i kr di. b:òl:aðø n:ð dØl:ki c:al: Cað_kr kdm:c:al: p:k_i.

    hirab:aI n:ð dðK:a,  s:c:m:Øc: n:n:n:p:Ør ki s:_k b:_i s:Ün:i hò. ehram:n: us:ki AaúK:aðø ki b:aðl:i s:m:J:t:a hò-  " G:b:_an:ð ki b:at: n:hiø.  [500] y:h s:_k B:i Pareb:s:g:øj: j:ay:ðg:i,  rah-G:aX kñ l:aðg: b:hØt: AcCð hòø&&& Ok G:_i rat: t:k hm: l:aðg: p:hØúc: j:ay:ðøg:ð. "

    hirab:aI kað Pareb:s:g:øj: p:hØúc:n:ð ki j:ldi nhiø. ehram:n: p:r us:kað Et:n:a B:raðs:a hað g:y:a hò ek Rr-B:y: ki kaðI b:at: hi n:hiø uYt:i hò m:n: m:ðø. ehram:n: n:ð p:hl:ð j:i-B:r m:ØskÙra el:y:a. kaòn: g:it: g:ay:ð v:h !  [505] hirab:aI kað g:it: Aaòr kT:a daðn:aðø ka S:aòk hò&&& Ess: ! m:hØAa G:Xv:aern: ? v:h b:aðl:a,  " AcCa,  j:b: Aap:kað Et:n:a S:aòk hò t:að s:Øen:O m:hØAa G:Xv:aern: ka g:it:. Es:m:ðø g:it: B:i hò,  kTT:a B:i hò. "

    ekt:n:ð edn:aðø kñ b:ad B:g:v:t:i n:ð y:h haòs:l:a B:i p:Üra kr edy:a. j:ò B:g:v:t:i ! Aaj: ehram:n: Ap:n:ð m:n: kað K:l:as: kr l:ðg:a.  [510] v:h hirab:aI ki T:m:i hØI m:ØskÙrahX kað dðK:t:a rha.

    s:Øen:O ! Aaj: B:i p:rm:ar n:di m:ðø m:hØAa G:Xv:aern: kñ kI p:Øran:ð G:aX hòø. Es:i m:Øl:Øk ki T:i m:hØAa ! T:i t:að G:Xv:aern:,  l:ðekn: s:aò s:t:v:nt:i m:ðø Ok T:i.  [515] us:ka b:ap: da--t:a_i p:ikr edn:-rat: b:ðhaðS: p:_a rht:a. us:ki s:aòt:ðl:i m:aú s:ax:at: raks:n:i ! b:hØt: b:_i n:z:r-c:al:k. rat: m:ðø g:aúj:a-da--APim: c:Ørakr b:ðc:n:ðv:al:ð s:ð l:ðkr t:rh-t:rh kñ l:aðg:aðø s:ð us:ki j:an:-p:hc:an: T:i. s:b:s:ð G:جi-B:r hðl:-m:ðl:.  [520] m:hØAa kÙm:ari T:i. l:ðekn: kam: krat:ð-krat:ð us:ki h¦i en:kal: di T:i raks:n:i n:ð. j:v:an: hað g:y:i,  S:adi-by:ah ki b:at: B:i n:hiø c:l:ay:i. Ok rat: ki b:at: s:Øen:O !"

    ehram:n: n:ð D:irð-D:irð g:Øn:g:Øn:akr g:l:a s:aP eky:a -  [525]

      hð A-A-A s:av:n:a-B:adv:a kñ-r-um:_l: n:edy:a-g:ð m:ò-y:að-Aað-Aað,  
      m:òy:að g:ð ròen: B:y:av:en:
--O-O;  
      t:_ka
-t:_kñ D:_kñ krðj:-Aa-Aa m:aðra,  
      ek hm:húØ j:ð b:ar
-n:anhi rð-O-O&&&. "
    Aað m:aú,  s:av:n:-B:adaðø ki um:_i hØI n:di,  B:y:av:n:i rat:,  eb:j:l:i k_kt:i hò,  m:òø b:ari-Vv:ari n:nhi-b:cc:i,  m:ðra kl:ðj:a D:_kt:a hò. Akñl:i kós:ð j:aUú G:aX p:r ? s:að B:i Ok p:rdðS:i rahi-b:Xaðhi kñ p:òr m:ðø t:ðl: l:g:an:ð kñ el:O ! s:t:-m:aú n:ð Ap:n:i b:jj:r-ekv:a_i b:nd kr l:i.  [530] Aas:m:an: m:ðø m:ðG: h_b:_a uYð Aaòr hrhrakr b:rs:a haðn:ð l:g:i. m:hØAa raðn:ð l:g:i,  Ap:n:i m:aú kað y:ad krkñ. Aaj: us:ki m:aú rht:i t:að Oðs:ð dØredn: m:ðø kl:ðj:ð s:ð s:Xakr rK:t:i Ap:n:i m:hØAa b:ðXi kað. g:ð m:Ey:a,  Es:i edn: kñ el:O,  y:hi edK:an:ð kñ el:O t:Øm:n:ð kaðK: m:ðø rK:a T:am:hØAa Ap:n:i m:aú p:r g:Øss:ay:i-  Vy:aðø v:h Akñl:i m:r g:y:i;  j:i-B:r kaðs:t:i hØI b:aðl:i.  [535]

    ehram:n: n:ð l:xy: eky:a,  hirab:aI t:eky:ð p:r kñhØn:i g:_akr,  g:it: m:ðø m:g:n: OkXk us:ki Aaðr dðK: rhi hò. && K:aðy:i hØI s:Ürt: kós:i B:aðl:i l:g:t:i hò !

    ehram:n: n:ð g:l:ð m:ðø kûp:kûp:i p:òda ki -

      hÜú---rð RaEen:y:aú m:òy:að m:aðri-I-I,  
      n:aðn:v:a c:XaI kahð n:aehø m:arel: s:aòri
-G:r-A-A.
      Oeh edn:v:aú K:aet:r eCn:rað eD:y:a
      t:ðøhØ p:aðs:el: ek n:ðn:Ü
-dÜD: uXg:n:&&&. "  [540]

    ehram:n: n:ð dm: l:ðt:ð hØO p:ÜCa,  " B:aK:a B:i s:m:J:t:i hòø kÙC y:a K:al:i g:it: hi s:Øn:t:i hòø ?"

    hira b:aðl:i,  " s:m:J:t:i hÜú. uXg:n: m:an:ð ub:Xn:-  j:að dðh m:ðø l:g:t:ð hòø. "

    ehram:n: n:ð ev:¡sm:t: haðkr kha,  " Ess: !"  && s:að raðn:ð-D:aðn:ð s:ð Vy:a haðy: !  [545] s:aòdag:r n:ð p:Üra dam: c:Øka edy:a T:a m:hØAa ka. b:al: p:k_kr G:s:iXt:a hØAa n:av: p:r c:`a Aaòr m:aúJ:i kað hØkÙm: edy:a,  n:av: K:aðl:að,  p:al: b:aúD:að ! p:al:v:al:i n:av: p:rv:al:i ec:e_y:a ki t:rh u_ c:l:i. rat:-B:r m:hØAa raðt:i-CXp:Xat:i rhi. s:aòdag:r kñ n:aòkraðø n:ð b:hØt: Rray:a-D:m:kay:a-  ' c:Øp: rhað,  n:hiø t:að uYakr p:an:i m:ðø Pñùk dðøg:ð. '   [550] b:s:,  m:hØAa kað b:at: s:ÜJ: g:y:i. B:aðr ka t:ara m:ðG: ki Aa_ s:ð z:ra b:ahr Aay:a,  ePr eCp: g:y:a. ED:r m:hØAa B:i Cp:akÏ s:ð kÝd p:_i p:an:i m:ðø. &&& s:aòdag:r ka Ok n:aòkr m:hØAa kað dðK:t:ð hi m:aðeht: hað g:y:a T:a. m:hØAa ki p:iY p:r v:h B:i kÝda.  [555] ul:Xi D:ara m:ðø t:òrn:a K:ðl: n:hiø,  s:að B:i B:ri B:adaðø ki n:di m:ðø !   m:hØAa As:l: G:Xv:aern: ki b:ðXi T:i. m:Cl:i B:i B:l:a T:kt:i hò p:an:i m:ðøs:Pri m:Cl:i-j:òs:i PrPrat:i,  p:an:i c:irt:i B:ag:i c:l:i j:a rhi hò. Aaòr us:kñ p:iCð s:aòdag:r ka n:aòkr p:Økar-p:Økarkr kht:a hò-  ' m:hØAa z:ra T:m:að,  t:Øm:kað p:k_n:ð n:hiø Aa rha,  t:Ømhari s:aT:i hÜú.  [560] ez:ndg:i-B:r s:aT: rhðøg:ð hm: l:aðg:.l:ðekn:&&&.

    ehram:n: ka b:hØt: e)y: g:it: hò y:h. m:hØAa G:Xv:aern: g:at:ð s:m:y: us:kñ s:am:n:ð s:av:n:-B:adaðø ki n:di um:_n:ð l:g:t:i hò;  Am:av:sy:a ki rat: Aaòr G:n:ð b:adl:aðð m:ðø rh-rhkr eb:j:l:i c:m:k uYt:i hò. us:i c:m:k m:ðø l:hraðø s:ð l:_t:i hØI b:ari-kÙm:ari m:hØAa ki J:l:k us:ð em:l: j:at:i hò.  [565] s:Pri m:Cl:i ki c:al: Aaòr t:ðz: hað j:at:i hòø. us:kað l:g:t:a hò,  v:h K:Ød s:aòdag:r ka n:aòkr hò. m:hØAa kaðI b:at: n:hiø s:Øn:t:i. p:rt:it: krt:i n:hiø. ul:Xkr dðK:t:i B:i n:hiø.  [570] Aaòr v:h T:k g:y:a hò,  t:òrt:ð-t:òrt:ð.

    Es: b:ar l:g:t:a hò m:hØAa n:ð Ap:n:ð kað p:k_a edy:a. K:Ød hi p:k_ m:ðø Aa g:y:i hò. us:n:ð m:hØAa kað CÜ el:y:a hò,  p:a el:y:a hò,  us:ki T:kn: dÜr hað g:y:i hò. p:ndÔÎh-b:is: s:al: t:k um:_i hØI n:di ki ul:Xi D:ara m:ðø t:òrt:ð hØO us:kñ m:n: kað ekn:ara em:l: g:y:a.  [575] Aan:nd kñ Aaús:Ü kaðI raðk n:hiø m:an:t:ð.

    us:n:ð hirab:aI s:ð Ap:n:i g:il:i AaúK:ðø c:Øran:ð ki kaðeS:S: ki. eknt:Ø hira t:að us:kñ m:n: m:ðø b:òYi n: j:an:ð kb: s:ð s:b:kÙC dðK: rhi T:i. ehram:n: n:ð Ap:n:i kaúp:t:i hØI b:aðl:i kað kab:Ü m:ðø l:akr b:òl:aðø kað eJ:_ki di-  " Es: g:it: m:ðø n: j:an:ð Vy:a hò ek s:Øn:t:ð hi daðn:aðø T:s:T:s:a j:at:ð hòø. l:g:t:a hò s:aò m:n: b:aðJ: l:ad edy:a eks:i n:ð. "  [580]

    hirab:aI l:mb:i s:aús: l:ðt:i hò. ehram:n: kñ Aøg:-Aøg: m:ðø um:øg: s:m:a j:at:i hò.

    t:Øm: t:að ust:ad hað m:it:a !"

    Ess: !"

    Aaes:n:-kaet:k ka s:Ürj: dað b:aús: edn: rht:ð hi kÙmhl:a j:at:a hò.  [585] s:Ürj: RÜb:n:ð s:ð p:hl:ð hi n:n:n:p:Ør p:hØúc:n:a hò,  ehram:n: Ap:n:ð b:òl:aðø kað s:m:J:a rha hò-  " kdm: K:aðl:kr Aaòr kl:ðj:a b:aúD:kr c:l:að &&& O &&& eCH eCHb:`kñ B:òy:n:l:ð-l:ð-l:ð-O hð-y: !"

    n:n:n:p:Ør t:k v:h Ap:n:ð b:òl:aðø kað l:l:kart:a rha. hr l:l:kar kñ p:hl:ð v:h Ap:n:ð b:òl:aðø kað b:it:i hØI b:at:aðø ki y:ad edl:at:a-  y:ad n:hiø,  c:aòD:ri ki b:ðXi b:rat: m:ðø ekt:n:i g:ae_y:a T:iø;  s:b:kað kós:ð m:at: eky:a T:a !   [590] haú,  v:hi kdm: en:kal:að. l:ð-l:ð-l:ðn:n:n:p:Ør s:ð Pareb:s:g:øj: t:in: kaðs:dað G:NXð Aaòr !

    n:n:n:p:Ør kñ haX p:r Aaj:kl: c:ay: B:i eb:kn:ð l:g:i hò.  [595] ehram:n: Ap:n:ð l:aðXð m:ðø c:ay: B:rkr l:ð Aay:a. kmp:n:i ki Aaòrt: kað j:an:t:a hò v:h,  s:ara edn:,  G:_i-G:_i-B:r m:ðø,  c:ay: p:it:i rht:i hò. c:ay: hò y:a j:an: !

    hira hús:t:ð-hús:t:ð l:aðX-p:aðX hað rhi hò-  " Arð,  t:Øm:s:ð eks:n:ð kh edy:a ek Vv:arð Aadm:i kað c:ay: n:hiø p:in:i c:aehO ?"

    ehram:n: l:j:a g:y:a.  [600] Vy:a b:aðl:ð v:hl:aj: ki b:at:. l:ðekn: v:h B:aðg: c:Øka hò Ok b:ar. s:rks: kmp:n:i ki m:ðm: kñ haT: ki c:ay: p:ikr us:n:ð dðK: el:y:a hò. b:_i g:rm: t:as:ir !  [605]

    p:iej:O g:Ø,j:i !"  hira hús:i.

    Ess: !"

    n:n:n:p:Ør haX p:r hi diy:a-b:at:i j:l: c:Øki T:i. ehram:n: n:ð Ap:n:a s:Pri l:al:Xðn: j:l:akr ep:Cv:a m:ðø l:Xka edy:a.  [610] Aaj:kl: S:hr s:ð p:aúc: kaðs: dÜr kñ g:aúv:v:al:ð B:i Ap:n:ð kað S:h- s:m:J:n:ð l:g:ð hòø. eb:n:a raðS:n:i ki g:a_i kað p:k_kr c:al:an: kr dðt:ð hòø. b:arh b:K:ð_a.

    Aap: m:ØJ:ð g:Ø,j:i m:t: kehO. "

    t:Øm: m:ðrð ust:ad hað.  [615] hm:arð S:ast:r m:ðø el:K:a hØAa hòø,  Ok AcCr es:K:an:ðv:al:a B:i g:Ø, Aaòr Ok rag: es:K:an:ðv:al:a B:i ust:ad. "

    Ess:S:ast:r-p:Øran: B:i j:an:t:i hòøm:òn:ðø Vy:a es:K:ay:am:òø Vy:a ?"  [620]

    hira hús:kr g:Øn:g:Øn:an:ð l:g:i-  " -A-A-A-s:av:n:a-B:adv:a kñ-r&&. "

    ehram:n: Ac:rj: kñ m:arð g:Üúg:a hað g:y:a. Ess:Et:n:a t:ðz: j:ðhn:-b:-hÜ m:hØAa G:Xv:aern: !  [625]

    g:a_i s:it:aD:ar ki Ok s:ÜK:i D:ara ki ut:ray:i p:r g:_g:_akr n:ic:ð ki Aaðr ut:ri. hirab:aI n:ð ehram:n: ka knD:a D:r el:y:a Ok haT: s:ð. b:hØt: dðr t:k ehram:n: kñ knD:ð p:r us:ki uúg:el:y:aú p:_i rhiø. ehram:n: n:ð n:z:r ePrakr knD:ð p:r kñ¡ndÎÔt: krn:ð ki kaðeS:S: ki,  kI b:ar. g:a_i c:`aI p:r p:hØúc:i t:að hira ki Zil:i uúg:el:y:aú ePr t:n: g:y:iø.  [630]

    s:am:n:ð Pareb:s:g:øj: S:hr ki raðS:n:i eJ:l:em:l:a rhi hò. S:hr s:ð kÙC dÜr hXkr m:ðl:ð ki raðS:n:i &&& Xpp:r m:ðø l:Xkñ l:al:Xðn: ki raðS:n:i m:ðø Cay:a n:ac:t:i hòø Aas:-p:as:. Rb:Rb:ay:i AaúK:aðø s:ð,  hr raðS:n:i s:Ürj:m:ØK:i PÝl: ki t:rh edK:ay:i p:_t:i hò.

    Pareb:s:g:øj: t:að ehram:n: ka G:r-dØAar hò !

    n: j:an:ð ekt:n:i b:ar v:h Pareb:s:g:øj: Aay:a hò.  [635] m:ðl:ð ki l:dn:i l:adi hò. eks:i Aaòrt: kñ s:aT:haú,  Ok b:ar. us:ki B:aB:i ej:s: s:al: Aay:i T:i g:aòn:ð m:ðø. Es:i t:rh et:rp:al: s:ð g:a_i kað c:araðø Aaðr s:ð G:ðrkr b:as:a b:n:ay:a g:y:a T:a.  [640]

    ehram:n: Ap:n:i g:a_i kað et:rp:al: s:ð G:ðr rha hò,  g:a_iv:an:-p:¬i m:ðø. s:Øb:h haðt:ð hi raòt:a n:aòXøki kmp:n:i kñ m:òn:ðj:r s:ð b:at: krkñ B:rt:i hað j:ay:ðg:i hirab:aI. p:rs:aðø m:ðl:a K:Øl: rha hòø. Es: b:ar m:ðl:ð m:ðø p:al:c:¬i K:Üb: j:m:i hò. b:s:,  Ok rat:.  [645] Aaj: rat:-B:r ehram:n: ki g:a_i m:ðø rhðg:i v:h. ehram:n: ki g:a_i m:ðø n:hiø,  G:r m:ðø.

    khaú ki g:a_i hòkaòn: ehram:n:eks: m:ðl:ð s:ð ?   [650] eks: c:ij: ki l:dn:i hò ?"

    g:aúv:-s:m:aj: kñ g:a_iv:an:,  Ok-dÜs:rð kað K:aðj:kr,  Aas:p:as: g:a_i l:g:akr b:as:a Ral:t:ð hòø. Ap:n:ð g:aúv: kñ l:al:m:aðhr,  D:Ønn:iram: Aaòr p:l:Xdas: v:g:òrh g:a_iv:an:aðø kñ dl: kað dðK:kr ehram:n: Ac:kc:a g:y:a. uD:r p:l:Xdas: Xpp:r m:ðø J:aúøkkr B:_ka. m:an:að b:aG: p:r n:z:r p:_ g:y:i.  [655] ehram:n: n:ð ES:arð s:ð s:B:i kað c:Øp: eky:a. ePr g:a_i ki Aaðr kn:K:i m:arkr P:Ùs:PÙs:ay:a-  " c:Øp:kmp:n:i ki Aaòrt: hò,  n:aòXøki kmp:n:i ki. "

    kmp:n:i ki-I-I-I ?"

    ?? &&& ?? XX !"   [660]

    Ok n:hiø,  Ab: c:ar ehram:n:c:araðø n:ð Ac:rj: s:ð Ok-dÜs:rð kað dðK:a. kmp:n:i n:am: m:ðø ekt:n:a As:r hòehram:n: n:ð l:xy: eky:a,  t:in:aðø Ok s:aT: s:Xk-dm: hað g:y:ð. l:al:m:aðhr n:ð j:ra dÜr hXkr b:et:y:an:ð ki EcCa )kX ki,  ES:arð s:ð hi.  [665] ehram:n: n:ð Xpp:r ki Aaðr m:Øúh krkñ kha,  " haðeXl: t:að n:hiø K:Øl:a haðg:a kaðI,  hl:v:aI kñ y:haú s:ð p:Vki l:ð Aav:ðø !"

    ehram:n: z:ra ED:r s:Øn:að. m:òø kÙC n:hiø K:aUúg:i AB:i. l:að,  t:Øm: K:a AaAað. "

    Vy:a hò,  p:òs:a ?  [670] Ess: !" p:òs:a dðkr ehram:n: n:ð kB:i Pareb:s:g:øj: m:ðø kcc:i-p:Vki n:hiø K:ay:i. us:kñ g:aúv: kñ Et:n:ð g:a_iv:an: hòø,  eks: edn: kñ el:Ov:h CÜ n:hiø s:kt:a p:òs:a. us:n:ð hirab:aI s:ð kha,  " b:ðkar,  m:ðl:a-b:az:ar m:ðø hØjj:t: m:t: kiej:O.  [675] p:òs:a reK:O. " m:aòka p:akr l:al:m:aðhr B:i Xpp:r kñ krib: Aa g:y:a. us:n:ð s:l:am: krt:ð hØO kha,  " c:ar Aadm:i kñ B:at: m:ðø dað Aadm:i K:ØS:i s:ð K:a s:kt:ð hòø. b:as:a p:r B:at: c:`a hØAa hò. hðø-hðø-hðø !  [680] hm: l:aðg: Okeh g:aúv: kñ hòø. g:aòøv:aú-g:rem:n: kñ rht:ð haðeXl: Aaòr hl:v:aI kñ y:haú K:ay:ðg:a ehram:n: ?"

    ehram:n: n:ð l:al:m:aðhr ka haT: Xip: edy:a-  " b:ðs:i B:c:r-B:c:r m:t: b:kað. "

    g:a_i s:ð c:ar rss:i dÜr j:at:ð-j:at:ð D:Ønn:iram: n:ð Ap:n:ð kÙl:b:Øl:at:ð hØO edl: ki b:at: K:aðl: di-  " Ess:t:Øm: B:i K:Üb: hað ehram:n: !  [685] us: s:al: kmp:n:i ka b:aG:,  Es: b:ar kmp:n:i ki j:n:an:i !"

    ehram:n: n:ð db:i Aav:az: m:ðø kha,  " B:aI rð,  y:h hm: l:aðg:aðø kñ m:Øl:Øk ki j:n:an:a n:hiø ek l:Xp:X b:aðl:i s:Øn:kr B:i c:Øp: rh j:ay:ð. Ok t:að p:¡cCm: ki Aaòrt:,  et:s: p:r kmp:n:i ki !"

    D:Ønn:iram: n:ð Ap:n:i S:øka )kX ki-  " l:ðekn: kmp:n:i m:ðø t:að s:Øn:t:ð hòø p:t:Øery:a rht:i hò. "

    D:¶: !"  [690] s:B:i n:ð Ok s:aT: us:kað dØrdØra edy:a,  " kós:a Aadm:i hòp:t:Øery:a rhðg:i kmp:n:i m:ðø B:l:adðK:að Es:ki b:Øe¹s:Øn:a hò,  dðK:a t:að n:hiø hò kB:i !"

    D:Ønn:iram: n:ð Ap:n:i ^:l:t:i m:an: l:i.  [695] p:l:Xdas: kað b:at: s:ÜJ:i-  " ehram:n: B:aI,  j:n:an:a j:at: Akñl:i rhðg:i g:a_i p:rkÙC B:i hað,  j:n:an:a AaeK:r j:n:an:a hi hò. kaðI z:-rt: hi p:_ j:ay:ð !"

    y:h b:at: s:B:i kað AcCi l:g:i. ehram:n: n:ð kha,  " b:at: Yik hò.  [700] p:l:X,  t:Øm: l:aòX j:aAað,  g:a_i kñ p:as: hi rhn:a. Aaòr dðK:að,  g:p:S:p: z:ra haðeS:y:ari s:ð krn:a. haú !"

    ehram:n: ki dðh s:ð At:r-g:Øl:ab: ki K:ØS:b:Ü en:kl:t:i hò. ehram:n: krm:s:aú_ hò.  [705] us: b:ar m:hin:aðø t:k us:ki dðh s:ð b:G:aEn: g:nD: n:hiø g:y:i. l:al:m:aðhr n:ð ehram:n: ki g:m:Ci s:ÜúG: l:i-  " O-h !"

    ehram:n: c:l:t:ð-c:l:t:ð ,k g:y:a-  " Vy:a krðø l:al:m:aðhr B:aI,  z:ra khað t:aðb:_i ez:¸ krt:i hò,  kht:i hò,  n:aòXøki dðK:n:a hi haðg:a. "

    PaðkX m:ðø hi ?"  [710]

    Aaòr g:aúv: n:hiø p:hØúc:ðg:i y:h b:at: ?"

    ehram:n: b:aðl:a,  " n:hiø j:iOk rat: n:aòXøki dðK:kr ez:ndg:i-B:r b:aðl:i-Yaðl:i kaòn: s:Øn:ðdðS:i m:Øg:iü ev:l:ay:t:i c:al: !"

    D:Ønn:iram: n:ð p:ÜCa,  " PaðkX m:ðø dðK:n:ð p:r B:i t:Ømhari B:aòj:aI b:at: s:Øn:ay:ðg:i ?"  [715]

    l:al:m:aðhr kñ b:as:a kñ b:g:l: m:ðø,  l:k_i ki dØkan: l:adkr Aay:ð hØO g:a_iv:an:aðø ka b:as:a hò. b:as:a kñ m:ir-g:a_iv:an: em:y:aúj:an:Ü b:Ü`ð n:ð s:fri g:Ø_g:Ø_i p:it:ð hØO p:ÜCa,  " Vy:aðø B:aI,  m:in:ab:az:ar ki l:dn:i l:adkr kaòn: Aay:a hò ?"

    m:in:ab:az:arm:in:ab:az:ar t:að p:t:Øery:a-p:¬i kað kht:ð hòø. Vy:a b:aðl:t:a hò y:h b:Ü`a em:y:aú ?  [720] l:al:m:aðhr n:ð ehram:n: kñ kan: m:ðø PÙs:PÙs:akr kha,  " t:Ømhari dðh m:h-m:h m:hkt:i hò. s:c:. "

    l:hs:n:v:aú l:al:m:aðhr ka n:aòkr g:a_iv:an: hò. um:Ò m:ðø s:b:s:ð CaðXa hò. p:hl:i b:ar Aay:a hò t:að Vy:a ?   [725] b:ab:Ü-b:b:ØAaEn:aðø kñ y:haú b:c:p:n: s:ð n:aòkri kr c:Øka hò. v:h rh-rhkr v:at:av:rN: m:ðø kÙC s:ÜúG:t:a hò,  n:ak es:kað_kr. ehram:n: n:ð dðK:a,  l:hs:n:v:aú ka c:ðhra t:m:t:m:a g:y:a hò. kaòn: Aa rha hò D:_D:_at:a hØAa-  " kaòn:,  p:l:Xdas: ?   [730] Vy:a hò ?"

    p:l:Xdas: Aakr K:_a hað g:y:a c:Øp:c:ap:. us:ka m:Øúh B:i t:m:t:m:ay:a hØAa T:a. ehram:n: n:ð p:ÜCa,  " Vy:a hØAab:aðl:t:ð Vy:aðø n:hiø ?"  [735]

    Vy:a j:v:ab: dð p:l:Xdas:. ehram:n: n:ð us:kað c:ðt:av:n:i dð di T:i,  g:p:S:p: haðeS:y:ari s:ð krn:a. v:h c:Øp:c:ap: g:a_i ki Aas:n:i p:r j:akr b:òY g:y:a,  ehram:n: ki j:g:h p:r. hirab:aI n:ð p:ÜCa,  " t:Øm: B:i ehram:n: kñ s:aT: hað ?"  p:l:Xdas: n:ð g:rdn: ehl:akr ham:i B:ri.  [740] hirab:aI ePr l:ðX g:y:i. c:ðhra-m:aðhra Aaòr b:aðl:i-b:an:i dðK:-s:Øn:kr,  p:l:Xdas: ka kl:ðj:a kaúp:n:ð l:g:a;  n: j:an:ð Vy:aðø. haúram:l:il:a m:ðø es:y:a s:ØkÙm:ari Es:i t:rh T:ki l:ðXi hØI T:i. j:ò !  [745] es:y:av:r ram:c:ndÎÔ ki j:òp:l:Xdas: kñ m:n: m:ðø j:ò-j:òkar haðn:ð l:g:a. v:h das:-b:òsn:v: hò,  kit:üen:y:a hò. T:ki hØI s:it:a m:haran:i kñ c:rN: Xip:n:ð ki EcCa )kX ki us:n:ð,  haT: ki uúg:el:y:aðø kñ ES:arð s:ð;  m:an:að harm:aðen:y:m: ki p:Xery:aðø p:r n:c:a rha hað. hirab:aI t:m:kkr b:òY g:y:i-  " Arð,  p:ag:l: hò Vy:a ?   [750] j:aAað,  B:ag:að !"

    p:l:Xdas: kað l:g:a g:Øss:ay:i hØI kmp:n:i ki Aaòrt: ki AaúK:aðø s:ð ec:n:g:ari en:kl: rhi hò-  CXkÏ-CXkÏv:h B:ag:a.

    p:l:Xdas: Vy:a j:v:ab: dðv:h m:ðl:a s:ð B:i B:ag:n:ð ka up:ay: s:aðc: rha hò.  [755] b:aðl:a,  " kÙC n:hiø. hm:kað vy:ap:ari em:l: g:y:a. AB:i hi XiS:n: j:akr m:al: l:adn:a hò. B:at: m:ðø t:að AB:i dðr hò. m:òø l:aòX Aat:a hÜú t:b: t:k. "  [760]

    K:at:ð s:m:y: D:Ønn:iram: Aaòr l:hs:n:v:aú n:ð p:l:Xdas: ki Xaðkri-B:r en:nda ki. CaðXa Aadm:i hò. km:in:a hò. p:òs:ð-p:òs:ð ka ehs:ab: j:að_t:a hò. K:an:ð-p:in:ð kñ b:ad l:al:m:aðhr kñ dl: n:ð Ap:n:a b:as:a t:að_ edy:a.  [765] D:Ønn:i Aaòr l:hs:n:v:aú g:a_i j:aðt:kr ehram:n: kñ b:as:a p:r c:l:ð,  g:a_i ki l:ik D:rkr. ehram:n: n:ð c:l:t:ð-c:l:t:ð ,kkr,  l:al:m:aðhr s:ð kha,  " z:ra m:ðrð Es: knD:ð kað s:ÜúG:að t:að. s:ÜúG:kr dðK:að n: ?"

    l:al:m:aðhr n:ð knD:a s:ÜúG:kr AaúK:ðø m:Üúd l:iø. m:Øúh s:ð AsPÙX S:bd en:kl:a-  " O-h !"  [770]

    ehram:n: n:ð kha,  " z:ra-s:a haT: rK:n:ð p:r Et:n:i K:ØS:b:Üs:m:J:ð !"

    l:al:m:aðhr n:ð ehram:n: ka haT: p:k_ el:y:a-  " knD:ð p:r haT: rK:a T:as:c:s:Øn:að ehram:n:,  n:aòXøki dðK:n:ð ka Oðs:a m:aòka ePr kB:i haT: n:hiø l:g:ðg:a.  [775] haú !" 

    t:Øm: B:i dðK:aðg:ð ?"

    l:al:m:aðhr ki b:¶:is:i c:aòrahð ki raðS:n:i m:ðø eJ:l:em:l:a uYi.

    b:as:a p:r p:hØúc:kr ehram:n: n:ð dðK:a,  Xpp:r kñ p:as: K:_a b:et:y:a rha hò kaðI,  hirab:aI s:ð. D:Ønn:i Aaòr l:hs:n:v:aú n:ð Ok hi s:aT: kha,  " khaú rh g:y:ð p:iCð ?  [780] b:hØt: dðr s:ð K:aðj: rhi hò kmp:n:i !"

    ehram:n: n:ð Xpp:r kñ p:as: j:akr dðK:a-  Arð,  y:h t:að v:hi b:Vs:a Zaðn:ðv:al:a n:aòkr hòø,  j:að c:mp:an:g:r m:ðl:ð m:ðø hirab:aI kað g:a_i p:r eb:Yakr AúD:ðrð m:ðø g:ay:b: hað g:y:a T:a.

    Aa g:y:ð ehram:n:AcCi b:at:,  ED:r AaAað. y:h l:að Ap:n:a B:a_a Aaòr y:h l:að Ap:n:i d¡cCn:a !  [785] p:cc:is:-p:cc:is:,  p:c:as:. "

    ehram:n: kað l:g:a,  eks:i n:ð Aas:m:an: s:ð D:kñl:kr D:rt:i p:r eg:ra edy:a. eks:i n:ð Vy:aðø,  Es: b:Vs:a Zaðn:ðv:al:ð Aadm:i n:ð. khaú s:ð Aa g:y:aus:ki j:iB: p:r Aay:i hØI b:at: j:iB: p:r hi rh g:y:i&&& Ess: !  [790] d¡cCn:av:h c:Øp:c:ap: K:_a rha.

    hirab:aI b:aðl:i,  " l:að p:k_aðAaòr s:Øn:að,  kl: s:Øb:h raòt:a kmp:n:i m:ðø Aakr m:ØJ:s:ð B:ðøX krn:a. p:as: b:n:v:a dÜúg:i.  [795] b:aðl:t:ð Vy:aðø n:hiø ?"

    l:al:m:aðhr n:ð kha,  " El:am:-b:ks:is: dð rhi hò m:al:ekn:,  l:ð l:að ehram:n: !" ehram:n: n:ð kXkr l:al:m:aðhr ki Aaðr dðK:a. b:aðl:n:ð ka z:ra B:I Zøg: n:hiø Es: l:al:m:aðhra kað.

    D:Ønn:iram: ki sv:g:t:að¡Vt: s:B:i n:ð s:Øn:i,  hirab:aI n:ð B:i-  g:a_i-b:òl: Cað_kr n:aòXøki kós:ð dðK: s:kt:a hò kaðI g:a_iv:an:,  m:ðl:ð m:ðø.  [800]

    ehram:n: n:ð ,p:y:a l:ðt:ð hØO kha,  " Vy:a b:aðl:ðøg:ð !" us:n:ð hús:n:ð ki c:ð\Xa ki. kmp:n:i ki Aaòrt: kmp:n:i m:ðø j:a rhi hò. ehram:n: ka Vy:ab:Vs:a Zaðn:ðv:al:a rast:a edK:at:a hØAa Aag:ð b:`a-  " ED:r s:ð. "  [805] hirab:aI j:at:ð-j:at:ð ,k g:y:i. ehram:n: kñ b:òl:aðø kað s:mb:aðeD:t: krkñ b:aðl:i,  " AcCa,  m:òø c:l:i B:òy:n: !"

    b:òl:aðø n:ð,  B:òy:a S:bd p:r kan: ehl:ay:ð.

    "??...?? X X !"

    B:a-E-y:að,  Aaj: rat: !  [810] ed raòt:a s:øg:it: n:aòXøki kmp:n:i kñ sXðj: p:rg:Øl:b:dn: dðeK:O,  g:Øl:b:dn:Aap:kað y:h j:an:kr K:ØS:i haðg:i ek m:T:Øram:aðhn: kmp:n:i ki m:S:hÜr OVXðÎÔs: em:s: hiradðv:i,  ej:s:ki Ok-Ok Ada p:r hz:ar j:an: ePda hòø,  Es: b:ar hm:ari kmp:n:i m:ðø Aa g:y:i hòø. y:ad reK:O. Aaj: ki rat:.  [815] em:s: hiradðv:i g:Øl:b:dn: !"

    n:aòXøkiv:al:aðø kñ Es: Ol:an: s:ð m:ðl:ð ki hr p:¬i m:ðø s:rg:m:iü Pól: rhi hò. hirab:aIem:s: hiradðv:il:òl:a,  g:Øl:b:dn: ?  [820] ePel:m: OVXðÎÔs: kað m:at: krt:i hò.

      &&& t:ðri b:aúki Ada p:r m:òø K:Ød hÜú ePda,  
      t:ðri c:aht: kað edl:b:r b:y:aú Vy:a k-ú
!
      y:hi K:aehS: hò ek E-E-E t:Ü m:ØJ:kað dðK:a krð
      Aaòr edl:aðj:an: m:òø t:Øm:kað dðK:a k-ú.
"

      ekrü---rü && k_____rü--G:n:-G:n:-D:_am: !

    hr Aadm:i ka edl: n:g:a_a hað g:y:a hò !  [825]

    l:al:m:aðhr daò_t:a-haúPt:a b:as:a p:r Aay:a-  " ,  Oð ehram:n:,  y:haú Vy:a b:òYð hað,  c:l:kr dðK:að j:ò-j:òkar hað rha hòm:y: b:aj:a-g:aj:a,  Cap:i-Pahrm: kñ s:aT: hirab:aI ki j:ò-j:ò kr rha hò. "

    ehram:n: h_b:_akr uYa. l:hs:n:v:aú n:ð kha,  " D:Ønn:i kaka,  t:Øm: b:as:a p:r rhað,  m:òø B:i dðK: AaUú. "

    D:Ønn:i ki b:at: kaòn: s:Øn:t:a hò !  [830] t:in:aðø j:n: n:aòXøki kmp:n:i ki Ol:aen:y:a p:aXiü kñ p:iCð-p:iCð c:l:n:ð l:g:ð. hr n:ØVk_ p:r ,kkr,  b:aj:a b:nd krkñ Ol:an: eky:a j:at:a hò. Ol:an: kñ hr S:bd p:r ehram:n: p:Øl:k uYt:a hò. hirab:aI ka n:am:,  n:am: kñ s:aT: Ada-ePda v:g:òrh s:Øn:kr us:n:ð l:al:m:aðhr ki p:iY T:p:T:p:a di-  " D:nn: hò,  D:nn: hòhò y:a n:hiø ?"  [835]

    l:al:m:aðhr n:ð kha,  " Ab: b:aðl:aðAb: B:i n:aòXøki n:hiø dðK:aðg:ð ?"  s:Øb:h s:ð hi D:Ønn:iram: Aaòr l:al:m:aðhr s:m:J:a rhð T:ð,  s:m:J:akr har c:Økñ T:ð-  " kmp:n:i m:ðø j:akr B:ðøX kr AaAað. j:at:ð-j:at:ð p:Øres:s: kr g:y:i hòø.l:ðekn: ehram:n: ki b:s: Ok b:at:-  " D:¶:Î,  kaòn: B:ðøX krn:ð j:ay:ð !  [840] kmp:n:i ki Aaòrt:,  kmp:n:i m:ðø g:y:i. Ab: us:s:ð Vy:a l:ðn:a-dðn:ac:inhðg:i B:i n:hiø !"

    v:h m:n:-hi-m:n: -Ya hØAa T:a. Ol:an: s:Øn:n:ð kñ b:ad us:n:ð l:al:m:aðhr s:ð kha,  " j:-r dðK:n:a c:aehO,  Vy:aðø l:al:m:aðhr ?"  [845]

    daðn:aðø Aap:s: m:ðø s:l:ah krkñ raòt:a kmp:n:i ki Aaðr c:l:ð. K:ðm:ð kñ p:as: p:hØúc:kr ehram:n: n:ð l:al:m:aðhr kað ES:ara eky:a,  p:ÜCt:aC krn:ð ka B:ar l:al:m:aðhr kñ es:r. l:al:m:aðhr kc:rahi b:aðl:n:a j:an:t:a hò. l:al:m:aðhr n:ð Ok kal:ð kaðXv:al:ð s:ð kha,  " b:ab:Ü s:ahðb:,  z:ra s:Øen:O t:að !"

    kal:ð kaðXv:al:ð n:ð n:ak-B:aòø c:`akr kha-  " Vy:a hò ?  [850] ED:r Vy:aðø ?"

    l:al:m:aðhr ki kc:rahi b:aðl:i g:_b:_a g:y:i-t:ðv:r dðK:kr b:aðl:a,  " g:Øl:g:Øl:&& n:hiø-n:hiø&& b:Øl:-b:Øl:&&& n:hiø&&&. "

    ehram:n: n:ð J:X-s:ð s:mhal: edy:a-  " hiradðv:i ekD:r rht:i hòø,  b:t:a s:kt:ð hòø ?"

    us: Aadm:i ki AaúK:ðø hYat:Î l:al: hað g:y:iø. s:am:n:ð K:_ð n:ðp:al:i es:p:ahi kað p:Økarkr kha,  " En: l:aðg:aðø kað Vy:aðø Aan:ð edy:a ED:r ?"  [855]

    ehram:n: !"  v:hi Pñn:Üeg:l:as:i Aav:az: ekD:r s:ð Aay:iK:ðm:ð kñ p:rdð kað hXakr hirab:aI n:ð b:Øl:ay:a-  " y:haú Aa j:aAað,  AndrdðK:að,  b:hadØrEs:kað p:hc:an: l:að.  [860] y:h m:ðra ehram:n: hò. s:m:J:ð !"

    n:ðp:al:i drb:an: ehram:an: ki Aaðr dðK:kr z:ra m:ØskÙray:a Aaòr c:l:a g:y:a. kal:ð kaðXv:al:ð s:ð j:akr kha,  " hirab:aI ka Aadm:i hò. n:hiø raðkn:ð b:aðl:a !"  [865]

    l:al:m:aðhr p:an: l:ð Aay:a n:ðp:al:i drb:an: kñ el:O-  " K:ay:a j:ay: !"

Ess:Ok n:hiø,  p:aúc: p:as:. c:araðø AYen:y:ab:aðl:i ek j:b: t:k m:ðl:ð m:ðø hað,  raðz: rat: m:ðø Aakr dðK:n:a.  [870] s:b:ka K:y:al: rK:t:i hòø. b:aðl:i ek t:Ømharð Aaòr s:aT:i hò,  s:B:i kñ el:O p:as: l:ð j:aAað. kmp:n:i ki Aaòrt:aðø ki b:at: en:ral:i haðt:i hòøhò y:a n:hiø ?"

    l:al:m:aðhr n:ð l:al: kag:z: kñ XØk_aðø kað CÜkr dðK:a-  " p:a-s: !   [875] v:ah rð ehram:n: B:aIl:ðekn: p:aúc: p:as: l:ðkr Vy:a haðg:ap:l:Xdas: t:að ePr p:l:Xkr Aay:a hi n:hiø hò AB:i t:k. "

    ehram:n: n:ð kha,  " j:an:ð dað AB:ag:ð kað. t:kdir m:ðø el:K:a n:hiø.  [880] haú,  p:hl:ð g:Ø,ks:m: K:an:i haðg:i s:B:i kað,  ek g:aúv:-G:r m:ðø y:h b:at: Ok p:øCi B:i n: j:an: p:ay:ð. "

    l:al:m:aðhr n:ð u¶:ðej:t: haðkr kha,  " kaòn: s:al:a b:aðl:ðg:a,  g:aúv: m:ðø j:akrp:l:Xa n:ð Ag:r b:dm:aS:i ki t:að dÜs:ri b:ar s:ð ePr s:aT: n:hiø l:aUúg:a. "

    ehram:n: n:ð Ap:n:i T:òl:i Aaj: hirab:aI kñ ej:mm:ð rK: di hò. m:ðl:ð ka Vy:a eYkan:a !  [885] eksm:-eksm: kñ p:aúekXkaX l:aðg: hr s:al: Aat:ð hòø. Ap:n:ð s:aT:i-s:øeg:y:aðø ka B:i Vy:a B:raðs:ahirab:aI m:an: g:y:i. ehram:n: kñ kp:_ð ki kal:i T:òl:i kað us:n:ð Ap:n:ð c:m:_ð kñ b:Vs: m:ðø b:nd kr edy:a. b:Vs:ð kñ Up:r B:i kp:_ð ka K:aðl: Aaòr Andr B:i J:l:m:l: rðS:m:i Ast:r !  [890] m:n: ka m:an:-AeB:m:an: dÜr hað g:y:a.

    l:al:m:aðhr Aaòr D:Ønn:iram: n:ð em:l:kr ehram:n: ki b:Ø¡¹ ki t:ariP ki;  us:kñ B:agy: kað s:raha b:ar-b:ar. us:kñ B:aI Aaòr B:aB:i ki en:nda ki,  db:i z:b:an: s:ð. ehram:n: kñ j:òs:a hira B:aI em:l:a hò,  Es:el:OkaðI dÜs:ra B:aI haðt:a t:að.  [895]

    l:hs:n:v:aú ka m:Øúh l:Xka hØAa hò. Ol:an: s:Øn:t:ð-s:Øn:t:ð n: j:an:ð khaú c:l:a g:y:a ek G:_i-B:r s:aúJ: haðn:ð kñ b:ad l:aòXa hò. l:al:m:aðhr n:ð Ok m:ael:kan:a eJ:_ki di hò,  g:al:i kñ s:aT:-  " s:aðhad khiø ka !"

    D:Ønn:iram: n:ð c:Ülhð p:r eK:c:_i c:`at:ð hØO kha,  " p:hl:ð y:h Pós:l:a kr l:að ek g:a_i kñ p:as: kaòn: rhðg:a !"

    rhðg:a kaòn:,  y:h l:hs:n:v:aú khaú j:ay:ðg:a ?"  [900]

    l:hs:n:v:aú rað p:_a-  " -O-O m:ael:k,  haT: j:að_t:ð hòø. EVkað J:l:kb:s:,  Ok J:l:k !"

    ehram:n: n:ð udart:ap:Üv:ük kha,  " AcCa-AcCa,  Ok J:l:k Vy:aðø,  Ok G:NXa dðK:n:a. m:òø Aa j:aUúg:a. "  [905]

n:aòXøki S:Ø- haðn:ð kñ dað G:NXð p:hl:ð hi n:g:a_a b:j:n:a S:Ø- hað j:at:a hò. Aaòr n:g:a_a S:Ø- haðt:ð hi l:aðg: p:t:øg:að ki t:rh XÜXn:ð l:g:t:ð hòø. eXkXG:r kñ p:as: B:i_ dðK:kr ehram:n: kað b:_i hús:i Aay:i-  " l:al:m:aðhr,  uD:r dðK:,  kós:i D:Vkm:D:ØVki kr rhð hòø l:aðg: !"

    ehram:n: B:ay: !"

    kaòn:,  p:l:Xdas: !  [910] khaú ki l:dn:i l:ad Aay:ð ?" l:al:m:aðhr n:ð p:ray:ð g:aúv: kñ Aadm:i ki t:rh p:ÜCa.

    p:l:Xdas: n:ð haT: m:l:t:ð hØO m:afi m:aúg:i-  " ks:Ürv:ar hòø,  j:að s:z:a dað t:Øm: l:aðg:,  s:b: m:øj:Ür hò. l:ðekn: s:cc:i b:at: khðø ek es:y:a s:ØkÙm:ari&&. "

    ehram:n: kñ m:n: ka p:ØrEn: n:g:a_ð kñ t:al: p:r ev:kes:t: hað c:Øka hò.  [915] b:aðl:a,  " dðK:að p:l:Xa,  y:h m:t: s:m:J:n:a ek g:aúv:-G:r ki j:n:an:a hò. dðK:að,  t:Ømharð el:O B:i p:as: edy:a hò;  p:as: l:ð l:að Ap:n:a,  t:m:aS:a dðK:að. "

    l:al:m:aðhr n:ð kha,  " l:ðekn: Ok S:t:ü p:r p:as: em:l:ðg:a. b:ic:-b:ic: m:ðø l:hs:n:v:aú kað B:i&&. "

    p:l:Xdas: kað kÙC b:t:an:ð ki j:-rt: n:hiø.  [920] v:h l:hs:n:v:aú s:ð b:at:c:it: kr Aay:a hò AB:i.

    l:al:m:aðhr n:ð dÜs:ri S:t:ü s:am:n:ð rK:i-  " g:aúv: m:ðø Ag:r y:h b:at: m:al:Üm: hØI eks:i t:rh.

    ram:-ram: !" daút: s:ð j:iB: kað kaXt:ð hØO kha p:l:Xdas: n:ð.

    p:l:Xdas: n:ð b:t:ay:a-  " AYen:y:a PaXk ED:r hò. "  [925] PaXk p:r K:_ð drb:an: n:ð haT: s:ð p:as: l:ðkr un:kñ c:ðhrð kað b:ari-b:ari s:ð dðK:a. b:aðl:a,  " y:h t:að p:as: hò. khaú s:ð em:l:a ?"

    Ab: l:al:m:aðhr ki kc:rahi b:aðl:i s:Øn:ð kaðI. us:kñ t:ðv:r dðK:kr drb:an: G:b:ra g:y:a-  " em:l:ðg:a khaú s:ð ?  [930] Ap:n:i kmp:n:i s:ð p:ÜC l:iej:O j:akr. c:ar hi n:hiø,  dðeK:O Ok Aaòr hò. " j:ðb: s:ð p:aúc:v:a p:as: en:kal:kr edK:ay:a l:al:m:aðhr n:ð.

    Ok ,p:y:av:al:ð PaXk p:r n:ðp:al:i drb:an: K:_a T:a. ehram:n: n:ð p:Økarkr kha,  " O es:p:ahi daj:Ü,  s:Øb:h kað hi p:hc:n:v:a edy:a Aaòr AB:i B:Ül: g:y:ð ?"  [935]

    n:ðp:al:i drb:an: b:aðl:a,  " hirab:aI ka Aadm:i hò s:b:. j:an:ð dað. p:as: hò t:að ePr kahð kað raðkt:a hò ?"

    AYen:y:a dj:aü !

    t:in:aðø n:ð kp:_G:r ' kað Andr s:ð p:hl:i b:ar dðK:a.  [940] s:am:n:ð kÙrs:i-b:ðøc:v:al:ð dj:ðü hòø. p:rdð p:r ram:-b:n:-g:m:n: ki t:s:v:ir hò. p:l:Xdas: p:hc:an: g:y:a. us:n:ð haT: j:að_kr n:m:skar eky:a,  p:rdð p:r Aøekt: ram:es:y:a s:ØkÙm:ari Aaòr l:K:n:l:l:a kað. j:ò hað,  j:ò hað !"   [945] p:l:Xdas: ki AaúK:ðø B:r Aay:iø.

    ehram:n: n:ð kha,  " l:al:m:aðhr,  Cap:i s:B:i K:_ð hòø y:a c:l: rhð hòø ?"

    l:al:m:aðhr Ap:n:ð b:g:l: m:ðø b:òYð dS:ükaðø s:ð j:an:-p:hc:an: kr c:Øka hòø. us:n:ð kha,  " K:ðl:a AB:i p:rda kñ B:it:r hò. AB:i j:em:n:ka dð rha hò,  l:aðg: j:m:an:ð kñ el:O. "  [950]

    p:l:Xdas: Zaðl:k b:j:an:a j:an:t:a hò,  Es:el:O n:g:a_ð kñ t:al: p:r g:rdn: ehl:at:a hò Aaòr edy:as:l:aI p:r t:al: kaXt:a hò. b:i_i Aadan:-)dan: krkñ ehram:n: n:ð B:i OkaD: j:an:-p:hc:an: kr l:i. l:al:m:aðhr kñ p:erec:t: Aadm:i n:ð c:adr s:ð dðh kað Zkt:ð hØO kha,  " n:ac: S:Ø- haðn:ð m:ðø AB:i dðr hòø,  t:b: t:k Ok n:iød l:ð l:ðø. s:b: dj:aü s:ð AcCa AYen:y:a dj:aü. s:b:s:ð p:iCð s:b:s:ð Uúc:i j:g:h p:r hò.  [955] z:m:in: p:r g:rm: p:ØAal:-hðø kÙrs:i-b:ðøc: p:r b:òYkr Es: s:rdi kñ m:aòs:m: m:ðø t:m:aS:a dðK:n:ðv:al:ð AB:i G:Øc:-G:Øc:kr uYðøg:ð c:ah p:in:ð. "

    us: Aadm:i n:ð Ap:n:ð s:øg:i s:ð kha,  " K:ðl:a S:Ø- haðn:ð p:r j:g:a dðn:a. n:hiø-n:hiø,  K:ðl:a S:Ø- haðn:ð p:r n:hiø,  ehery:a j:b: sXðj: p:r ut:rð,  hm:kað j:g:a dðn:a. "

    ehram:n: kñ kl:ðj:ð m:ðø z:ra Aaúc: l:g:i.  [960] b:_a l:Xp:eXy:a Aadm:i m:al:Üm: p:_t:a hò. us:n:ð l:al:m:aðhr kað AaúK: kñ ES:arð s:ð kha,  " Es: Aadm:i s:ð b:et:y:an:ð ki z:-rt: n:hiø. "

    G:n:-G:n:-G:n:-D:_am:p:rda uY g:y:a. -O,  -O,  hirab:aI S:Ø- m:ðø hi ut:r g:y:i sXðj: p:r !   [965] kp:_G:r K:c:m:K:c: B:r g:y:a hò. ehram:n: ka m:Øúh Ac:rc: s:ð K:Øl: g:y:a. l:al:m:aðhr kað n: j:an:ð Vy:aðø Oðs:i hús:i Aa rhi hòø. hirab:aI kñ g:it: kñ hr p:d p:r v:h hús:t:a hò,  b:ðv:j:h.

    g:Øl:b:dn: drb:ar l:g:akr b:òYi hò.  [970] Ol:an: kr rhi hò : j:að Aadm:i t:Kt:hz:ara b:n:akr l:a dðg:a,  m:Øúhm:aúg:i c:iz: En:am: m:ðø di j:ay:ðg:i. Aj:i,  hò kaðI Oðs:a Pn:kar,  t:að hað j:ay:ð t:òy:ar,  b:n:akr l:ay:ð t:Kt:hz:ara-Aaek_ek_-ekerü- !  Al:b:¶: n:ac:t:i hò. Vy:a g:l:a hò !  [975] m:al:Üm: hò,  y:h Aadm:i kht:a hò ek hirab:aI p:an:-b:i_i,  es:g:rðX-j:daü kÙC n:hiø K:at:iYik kht:a hò. b:_i n:ðm:v:al:i rNRi hò. kaòn: kht:a hò ek rNRi hòdaút: m:ðø em:ss:i khaú hò.  [980] p:aòRr s:ð daút: D:að l:ðt:i haðg:i. hreg:j: n:hiø. kaòn: Aadm:i hò,  b:at: ki b:ðb:at: krt:a hòkmp:n:i ki Aaòrt: kað p:t:Øery:a kht:a hòt:Øm:kað b:at: Vy:aðø l:g:i ?  [985] kaòn: hòø rNRi ka B:_v:am:arað s:al:ð kaðm:araðt:ðri&&& .

    hað-hll:ð kñ b:ic:,  ehram:n: ki Aav:az: kp:_G:r kað Par rhi hò-  " AaAað,  Ok-Ok ki g:rdn: ut:ar l:ðøg:ð. "  [990]

    l:al:m:aðhr dØAal:i s:ð p:Xap:X p:iXt:a j:a rha hò s:am:n:ð kñ l:aðg:aðø kað. p:l:Xdas: Ok Aadm:i ki Cat:i p:r s:v:ar hò-  " s:al:a,  es:y:a s:ØkÙm:ari kað g:al:i dðt:a hò,  s:að B:i m:Øs:l:m:an: haðkr ?"

    D:Ønn:iram: S:Ø- s:ð hi c:Øp: T:a. m:arp:iX S:Ø- haðt:ð hi kp:_G:r s:ð en:kl:kr b:ahr B:ag:a.

    kal:ð kaðXv:al:ð n:aòXøki kñ m:òn:ðj:r n:ðp:al:i es:p:ahi kñ s:aT: daò_ð Aay:ð.  [995] daraðg:a s:ahb: n:ð hNXr s:ð p:iX-p:iX S:Ø- ki. hNXr K:akr l:al:m:aðhr et:l:em:l:a uYa;  kc:rahi b:aðl:i m:ðø B:a\:a dðn:ð l:g:a-  " daraðg:a s:ahb:,  m:art:ð hòø,  m:aero. kaðI hj:ü n:hiø. l:ðekn: y:h p:as: dðK: l:iej:O,  Ok p:as: p:aúekX m:ðø B:i hò. dðK: s:kt:ð hòø hØj:Ür.  [1000] eXks: n:hiø p:as:t:b: hm: l:aðg:aðø kñ s:am:n:ð kmp:n:i ki Aaòrt: kað kaðI b:Øri b:at: khð t:að kós:ð Cað_ dðøg:ð ?"

    kmp:n:i kñ m:òn:ðj:r ki s:m:J: m:ðø Aa g:y:i s:ari b:at:. us:n:ð daraðg:a kað s:m:J:ay:a-  " hØj:Ür,  m:òø s:m:J: g:y:a. y:h s:ari b:dm:aS:i m:T:Øram:aðhn: kmp:n:iv:al:aðø ki hò.  [1005] t:m:aS:ð m:ðø J:g:_a K:_a krkñ kmp:n:i kað b:dn:am:&&& n:hið hØj:Ür,  En: l:aðg:aðø kað Cað_ diej:O,  hirab:aI kñ Aadm:i hòø. b:ðc:ari ki j:an: K:t:rð m:ðø hò. hØj:Ür s:ð kha T:a n: !"

    hirab:aI ka n:am: s:Øn:t:ð hi daraðg:a n:ð t:in:aðø kað Cað_ edy:a. l:ðekn: t:in:aðø ki dØAal:i Cin: l:i g:y:i.  [1010] m:òn:ðj:r n:ð t:in:aðø kað Ok ,p:y:ðv:al:ð drj:ð m:ðø kÙrs:i p:r eb:Yay:a-  " Aap: l:aðg: y:hiø b:òeYO. p:an: eB:j:v:a dðt:a hÜú.kp:_G:r S:ant: hØAa Aaòr hirab:aI sXðj: p:r l:aòX Aay:i.

    n:g:a_a ePr G:n:G:n:a uYa.

    T:að_i dðr b:ad t:in:aðø kað Ok s:aT: hi D:Ønn:iram: ka K:y:al: hØAa-  Arð,  D:Ønn:iram: khaú g:y:a ?"  [1015]

    m:ael:k,  Aað m:ael:k !"  l:hs:n:v:aú kp:_G:r kñ b:ahr ec:ll:akr p:Økar rha hò,  " Aað l:al:m:aðhr m:a-el:-k !"

    l:al:m:aðhr n:ð t:arsv:r m:ðø j:v:ab: edy:a-  " ED:r s:ð,  ED:r s:ðOkXeky:a PaXk s:ð.s:B:i dS:ükaðø n:ð l:al:m:aðhr ki Aað m:Ø_kr dðK:a.  [1020] l:hs:n:v:aú kað n:ðp:al:i es:p:ahi l:al:m:aðhr kñ p:as: l:ð Aay:a. l:al:m:aðhr n:ð j:ðb: s:ð p:as: en:kal:kr edK:a edy:a. l:hs:n:v:aú n:ð Aat:ð hi p:ÜCa,  " m:ael:k,  kaòn: Aadm:i Vy:a b:aðl: rha T:ab:aðel:O t:að z:ra. c:ðhra edK:l:a diej:O,  us:ki Ok J:l:k !"  [1025]

    l:aðg:aðø n:ð l:hs:n:v:aú ki c:aò_i Aaòr s:p:aX Cat:i dðK:i. j:a_ð kñ m:aòs:m: m:ðø B:i K:al:i dðhc:ðl:ð-c:aXi kñ s:aT: hòø y:ð l:aðg: !

    l:al:m:aðhr n:ð l:hs:n:v:aú kað S:ant: eky:a.

    t:in:að-c:araðø s:ð m:t: p:ÜCð kaðI,  n:aòXøki m:ðø Vy:a dðK:a.  [1030] ekss:a kós:ð y:ad rhðehram:n: kað l:g:t:a T:a,  hirab:aI S:Ø- s:ð hi us:i ki Aaòr XkXki l:g:akr dðK: rhi hò,  g:a rhi hò,  n:ac: rhi hò. l:al:m:aðhr kað l:g:t:a T:a,  hirab:aI us:i ki Aaðr dðK:t:i hò. v:h s:m:J: g:y:i hò,  ehram:n: s:ð B:i zy:ada p:av:rv:al:a Aadm:i hò l:al:m:aðhrp:l:Xdas: ekss:a s:m:J:t:a hò.  [1035] ekss:a Aaòr Vy:a haðg:a,  rm:òn: ki hi b:at: hò. v:hi ram:,  v:hi s:it:a,  v:hi l:K:n:l:l:a Aaòr v:hi rav:n:es:y:a s:ØkÙm:ari kað ram:j:i s:ð Cin:n:ð kñ el:O rav:n: t:rh-t:rh ka -p: D:rkr Aat:a hò. ram: Aaòr s:it:a B:i -p: b:dl: l:ðt:ð hòø. y:haú B:i t:Qt:hz:ara b:n:an:ðv:al:a m:al:i ka b:ðXa ram: hò.  [1040] g:Øl:b:dn: es:y:a s:ØkÙm:ari hò. m:al:i kñ l:_kñ ka daðst: l:K:n:l:l:a hò Aaòr s:Øl:t:an: hò rav:n:. D:Ønn:iram: kað b:ØK:ar hò t:ðz:l:hs:n:v:aú kað s:b:s:ð AcCa j:aðkr ka p:aXü l:g:a hò&& ec:ròy:a t:aðøhkñ l:ðkñ n:a,  j:Ev:ò n:rhX kñ b:j:ery:av:h us: j:aðkr s:ð daðst:i l:g:an:a c:aht:a hò.  [1045] n:hiø l:g:av:ðg:a daðst:i,  j:aðkr s:ahb: ?

    ehram:n: kað Ok g:it: ki AaD:i k_i haT: l:g:i hò-  ' m:arð g:y:ð g:Øl:Pam: !'  kaòn: T:a y:h g:Øl:Pam:hirab:aI raðt:i hØI g:a rhi T:i-  " Aj:i haú,  m:arð g:y:ð g:Øl:Pam: !"  eXe_e_e_&&& b:ðc:arð g:Øl:Pam: !  [1050]

    t:in:aðø kað dØAal:i v:ap:s: dðt:ð hØO p:Øel:s: kñ es:p:ahi n:ð kha,  " l:aYi-dØAal:i l:ðkr n:ac: dðK:n:ð Aat:ð hað ?"

    dÜs:rð edn: m:ðl:ð-B:r m:ðø y:h b:at: Pól: g:y:i-  m:T:Øram:aðhn: kmp:n:i s:ð B:ag:kr Aay:i hò hirab:aI,  Es:el:O Es: b:ar m:T:Øram:aðhn: lmp:n:i n:hiø Aay:i hò. us:kñ g:ØNRð Aay:ð hòø. hirab:aI B:i km: n:hiø. b:_i K:ðl:a_ Aaòrt: hò.  [1055] t:ðrh-t:ðrh dðhat:i l:Yòt: p:al: rhi hò. &&' v:ah m:ðri j:an:B:i khð t:að kaðIm:j:al: hò !

ds: edn:-edn: rat:

    edn:-B:r B:a_a Zaðt:a ehram:n:.  [1060] S:am: haðt:ð hi n:aòXøki ka n:g:a_a b:j:n:ð l:g:t:a. n:g:a_ð ki Aav:az: s:Øn:t:ð hi hirab:aI ki p:Økar kan:aðø kñ p:as: m:úRran:ð l:g:t:i-  B:òy:a&&& m:it:a&&& ehram:n:&&& ust:ad&&& g:Ø,j:ihm:ðS:a kaðI-n:-kaðI b:aj:a us:kñ m:n: kñ kan:aðø m:ðø b:j:t:a rht:a,  edn:-B:r. kB:i harm:aðen:y:m:,  kB:i n:g:a_a,  kB:i Zaðl:k Aaòr kB:i hirab:aI ki p:òj:n:i. unhiø s:aj:aðø ki g:t: p:r ehram:n: uYt:a-b:òYt:a,  c:l:t:a-ePrt:a.  [1065] n:aòXøki kmp:n:i kñ m:òn:ðj:r s:ð l:ðkr p:rda K:iøc:n:ðv:al:ð t:k us:kað p:hc:an:t:ð hòø. hirab:aI ka Aadm:i hò.

    p:l:Xdas: hr rat: n:aòXøki S:Ø- haðn:ð kñ s:m:y: Â:¹ap:Üv:ük sXðj: kað n:m:skar krt:a,  haT: j:að_kr. l:al:m:aðhr,  Ok edn: Ap:n:i kc:rahi b:aðl:i s:Øn:an:ð g:y:a T:a hirab:aI kað. hirab:aI n:ð p:hc:an:a hi n:hiø.  [1070] t:b: s:ð us:ka edl: CaðXa hað g:y:a hò. us:ka n:aòkr l:hs:n:v:aú us:kñ haT: s:ð en:kl: g:y:a hò,  n:aòXøki kmp:n:i m:ðø B:t:iü hað g:y:a hò. j:aðkr s:ð us:ki daðst:i hað g:y:i hò. edn:-B:r p:an:i B:rt:a hò,  kp:_ð D:aðt:a hò. kht:a hò g:aúv: m:ðø Vy:a hò j:að j:ay:ðøg:ð !  [1075] l:al:m:aðhr udas: rht:a hò. D:Ønn:iram: G:r c:l:a g:y:a hò,  b:im:ar haðkr.

    ehram:n: Aaj: s:Øb:h s:ð t:in: b:ar l:dn:i l:adkr sXðS:n: Aa c:Øka hò. Aaj: n: j:an:ð Vy:aðø us:kað Ap:n:i B:aòj:aI ki y:ad Aa rhi hò. D:Ønn:iram: n:ð kÙC kh t:að n:hiø edy:a,  b:ØK:ar ki J:aðøk m:ðø !  [1080] y:hiø ekt:n:a AXr-p:Xr b:k rha T:a-  g:Øl:b:dn:,  t:Kt:hz:aral:hs:n:v:aú m:aòj: m:ðø hò. edn:-B:r hirab:aI kað dðK:t:a haðg:a. kl: kh rha T:a,  ehram:n: m:ael:k,  t:Ømharð Akb:al: s:ð K:Üb: m:aòj: m:ðø hÜú. hirab:aI ki s:a_i D:aðn:ð kñ b:ad kYaòt:ð ka p:an:i At:rg:Øl:ab: hað j:at:a hò.  [1085] us:m:ðø Ap:n:i g:m:Ci RØb:akr Cað_ dðt:a hÜú. l:að,  s:ÜúG:aðg:ðhr rat:,  eks:i-n:-eks:i kñ m:Øúh s:ð s:Øn:t:a hò v:h-  hirab:aI rNRi hò. ekt:n:ð l:aðg:aðø s:ð l:_ð v:heb:n:a dðK:ð hi l:aðg: kós:ð kaðI b:at: b:aðl:t:ð hòø !  [1090] raj:a kað B:i l:aðg: p:iY-p:iCð g:al:i dðt:ð hòøAaj: v:h hirab:aI s:ð em:l:kr khðg:a,  n:aòXøki kmp:n:i m:ðø rhn:ð s:ð b:hØt: b:dn:am: krt:ð hòø l:aðg:. s:rks: kmp:n:i m:ðø Vy:aðø n:hiø kam: krt:is:b:kñ s:am:n:ð n:ac:t:i hò,  ehram:n: ka kl:ðj:a dp:-dp: j:l:t:a rht:a hò us: s:m:y:. s:rks: kmp:n:i m:ðø b:aG: kað&& us:kñ p:as: j:an:ð ki ehmm:t: kaòn: krðg:a !  [1095] s:Ørex:t: rhðg:i hirab:aIekD:r ki g:a_i Aa rhi hò ?

    ehram:n:,  O ehram:n: B:ay: !"  l:al:m:aðhr ki b:aðl:i s:Øn:kr ehram:n: n:ð g:rdn: m:að_kr dðK:a. Vy:a l:adkr l:ay:a hò l:al:m:aðhr ?  [1100]

    t:Øm:kað ZÜú` rhi hò hirab:aI,  ES:XiS:n: p:r. j:a rhi hò.Ok hi s:aús: m:ðø s:Øn:a g:y:a. l:al:m:aðhr ki g:a_i p:r hi Aay:i hò m:ðl:ð s:ð.

    j:a rhi hò ?  [1105] khaúhirab:aI rðl:g:a_i s:ð j:a rhi hò. ?"

    ehram:n: n:ð g:a_i K:aðl: di. m:al:g:Ødam: kñ c:aòkidar s:ð kha,  " B:òy:a,  z:ra g:a_i-b:òl: dðK:t:ð rehO. Aa rhð hòø. "  [1110]

    ust:ad !"  j:n:an:a m:Øs:aePrK:an:ð kñ PaXk kñ p:as: hirab:aI Aað`n:i s:ð m:Øúh-haT: Zkkr K:_i T:i. T:òl:i b:`at:i hØI b:aðl:i,  " l:aðhð B:g:v:an:B:ðøX hað g:y:i,  c:l:að,  m:òø t:að umm:id K:að c:Øki T:i.  [1115] t:Øm:s:ð Ab: B:ðøX n:hiø hað s:kñg:i. m:òø j:a rhi hÜú g:Ø,j:i !"

    b:Vs:a Zaðn:ðv:al:a Aadm:i Aaj: kaðX-p:t:l:Ün: p:hn:kr b:ab:Üs:ahb: b:n: g:y:a hò. m:ael:kaðø ki t:rh kÙel:y:aðø kað hØVm: dð rha hò-  " j:n:an:a dj:aü m:ðø c:`an:a. AcCa ?"  [1120]

    ehram:n: haT: m:ðø T:òl:i l:ðkr c:Øp:c:ap: K:_a rha. kÙrt:ð kñ Andr s:ð T:òl:i en:kal:kr di hò hirab:aI n:ð. ec:e_y:a ki dðh ki t:rh g:m:ü hò T:òl:i.

    g:a_i Aa rhi hò.b:Vs:a Zaðn:ðv:al:ð n:ð m:Øúh b:n:at:ð hØO hirab:aI ki Aaðr dðK:a  [1125] us:kñ c:ðhrð ka B:av: sp:\X hò-  Et:n:a jy:ada Vy:a hò&& ?

    hirab:aI c:øc:l: hað g:y:i. b:aðl:i,  " ehram:n:,  ED:r AaAað,  Andr. m:òø ePr l:aòXkr j:a rhi hÜú m:T:Øram:aðhn: kmp:n:i m:ðø. Ap:n:ð dðS: ki kmp:n:i hò&&& b:n:òl:i m:ðl:a AaAaðg:ð n: ?"  [1130]

    hirab:aI n:ð ehram:n: kñ knD:ð p:r haT: rK:a&&& Es: b:ar dehn:ð knD:ð p:r. ePr Ap:n:i T:òl:i s:ð ,p:y:a en:kal:t:ð hØO b:aðl:i,  " Ok g:rm: c:adr K:rid l:ðn:a.

    ehram:n: ki b:aðl:i PÝXi,  Et:n:i dðr kñ b:ad-  " Ess:hrdm: ,p:òy:a-p:òs:a. reK:O ,p:òy:a !  [1135] Vy:a krðøg:ð c:adr ?"

    hirab:aI ka haT: ,k g:y:a. us:n:ð ehram:n: kñ c:hrð kað ^:aòr s:ð dðK:a. ePr b:aðl:i,  " t:Ømhara j:i b:hØt: CaðXa hað g:y:a hò. Vy:aðø m:it:a ?  [1140] m:hØAa G:Xv:aern: kað s:aòdag:r n:ð K:rid j:að el:y:a hò g:Ø,j:i !"

    g:l:a B:r Aay:a hirab:aI ka. b:Vs:a Zaðn:ðv:al:ð n:ð b:ahr s:ð Aav:az: di-  " g:a_i Aa g:y:i.ehram:n: km:rð s:ð b:ahr en:kl: Aay:a. b:Vs:a Zaðn:ðv:al:ð n:ð n:aòXøki kñ j:aðkr-j:òs:a m:Øúh b:n:akr kha,  " l:aXParm: s:ð b:ahr B:ag:að.  [1145] eb:n:a eXkX kñ p:k_ðg:a t:að t:in: m:hin:ð ki hv:a&&. "

    ehram:n: c:Øp:c:ap: PaXk s:ð b:ahr j:akr K:_a hað g:y:a. XiS:n: ki b:at:,  rðl:v:ð ka raj:n:hiø t:að Es: b:Vs:a Zaðn:ðv:al:ð ka m:Øúh s:iD:a kr dðt:a ehram:n:.

    hirab:aI Yik s:am:n:ðv:al:i kaðYri m:ðø c:`i.  [1150] Ess:Et:n:a Xan:g:a_i m:ðø b:òYkr B:i ehram:n: ki Aaðr dðK: rhi hò,  XØkÙr-XØkÙr. l:al:m:aðhr kað dðK:kr j:i j:l: uYt:a hò,  hm:ðS:a p:iCð-p:iCð;  hrdm: ehss:adari s:ÜJ:t:i hò.

    g:a_i n:ð s:iXi di.  [1155] ehram:n: kað l:g:a,  us:kñ Andr s:ð kaðI Aav:az: en:kl:kr s:iXi kñ s:aT: Up:r ki Aaðr c:l:i g:y:i-  -u-u-E-ss:&&& !

    &&&eC-I-E-CVkg:a_i ehl:i. ehram:n: n:ð Ap:n:ð daehn:ð p:òr kñ Aúg:ÜYð kað b:ay:ðø p:òr ki O_i s:ð kÙc:l: el:y:a. kl:ðj:ð ki D:_kn: Yik hað g:y:i.  [1160] hirab:aI haT: ki b:òøg:n:i s:aPi s:ð c:ðhra p:aðøCt:i hò. s:aPi ehl:akr ES:ara krt:i hò&& Ab: j:aAað. AaeK:ri Rbb:a g:Øz:ra;  pl:ðXPam:ü K:al:i&&& s:b: K:al:i&&& K:aðK:l:ð&&& m:al:g:a_i kñ Rbb:ðdØen:y:a hi K:al:i hað g:y:i m:an:aðehram:n: Ap:n:i g:a_i kñ p:as: l:aòX Aay:a.  [1165]

    ehram:n: n:ð l:al:m:aðhr s:ð p:ÜCa,  " t:Øm: kb: l:aòX rhð hað g:aúv: ?"

    l:al:m:aðhr b:aðl:a,  " AB:i g:aúv: j:akr Vy:a krðøg:ðy:hi t:að B:a_a km:an:ð ka m:aòka hòhirab:aI c:l:i g:y:i,  m:ðl:a Ab: XÜXðg:a. "

    - " AcCi b:at:.  [1170] kaðI s:m:ad dðn:a hò G:r ?"

    l:al:m:aðhr n:ð ehram:n: kað s:m:J:an:ð ki kaðeS:S: ki. l:ðekn: ehram:n: n:ð Ap:n:i g:a_i g:aúv: ki Aaðr j:an:ðv:al:i s:_k ki Aaðr m:að_ di. Ab: m:ðl:ð m:ðø Vy:a D:ra hò.K:aðK:l:a m:ðl:a !  [1175]

    rðl:v:ð l:aEn: ki b:g:l: s:ð b:òl:g:a_i ki kcc:i s:_k g:y:i hò dÜr t:k. ehram:n: kB:i rðl: p:r n:hiø c:`a hò. us:kñ m:n: m:ðø ePr p:Øran:i l:al:s:a J:aúki,  rðl:g:a_i p:r s:v:ar haðkr,  g:it: g:at:ð hØO j:g:rn:aT:-D:am: j:an:ð ki l:al:s:a. ul:Xkr Ap:n:ð K:al:i Xpp:r ki Aaðr dðK:n:ð ki ehmm:t: n:hiø haðt:i hò. p:iY m:ðø Aaj: B:i g:Ødg:Ødi l:g:t:i hò.  [1180] Aaj: B:i rh-rhkr c:mp:a ka PÝl: eK:l: uYt:a hò,  us:ki g:a_i m:ðø. Ok g:it: ki XÜXi k_i p:r n:g:a_ð ka t:al: kX j:at:a hò,  b:ar-b:ar !

    us:n:ð ul:Xkr dðK:a,  b:aðrð B:i n:hiø,  b:aús: B:i n:hiø,  b:aG: B:i n:hiø&&& p:ri&&& dðv:i&&& m:it:a&&& hiradðv:i&&& m:hØAa G:Xv:aern:-kað-I n:hiø. m:rð hØO m:ØhÜt:aðüø ki g:Üúg:i Aav:az:ðø m:ØK:r haðn:a c:aht:i hòø. ehram:n: kñ haðøY ehl: rhð hòø.  [1185] S:ay:d v:h t:is:ri qs:m: K:a rhi hòø -  kmp:n:i ki Aaòrt: ki l:dn:i.

    ehram:n: n:ð hYat:Î Ap:n:ð daðn:aðø b:òl:aðø kað eJ:_ki di,  dØAal:i s:ð m:art:ð hØO b:aðl:a,  " rðl:v:ð l:aEn: ki Aaðr ul:X-ul:Xkr Vy:a dðK:t:ð hað ?"    daðn:aðø b:òl:aðø n:ð qdm: K:aðl:kr c:al: p:k_i.   ehram:n: g:Øn:g:Øn:an:ð l:g:a -  " Aj:i haú,  m:arð g:y:ð g:Øl:Pam:&&& !"

To index of Post-Independence texts.

To index of m:lhar.

Encoded by ev:v:ðk Ag:rv:al: January 2004. Pages 1-5 posted 22 Jan 2004, 6-12 2 Feb 2004, 13-17 Feb 2004, 18-end 24 Mar 2004.