y:Üen:v:es:ýXi Aaôf em:eS:g:n:

S:t:røj: kñ eK:l:a_i

Go to line  25  50  75  100  125  150  175  200  225  250  275  300  325  350

Ok

v:aej:dAl:i S:ah ka s:m:y: T:a. l:K:n:U ev:l:aes:t:a kñ røg: m:ðø RÜb:a hØAa T:a. CaðXðb:_ð,  ^:rib:Am:ir s:B:i ev:l:aes:t:a m:ðø RÜb:ð hØO T:ð. kaðI n:àty: Aaòr g:an: ki m:j:el:s: s:j:at:a T:a,  t:að kaðI APim: ki p:in:k hi m:ðø m:z:ð l:ðt:a T:a. j:iv:n: kñ )ty:ðk ev:B:ag: m:ðø Aam:aðd)m:aðd ka )aD:any: T:a.  [5] S:as:n:ev:B:ag: m:ðø,  s:aehty:x:ð*: m:ðø,  s:am:aej:k Av:sT:a m:ðø,  kl:akaòS:l: m:ðø,  uD:aðg:D:øD:aðø m:ðø,  Aaharvy:v:har m:ðø s:v:ü*: ev:l:aes:t:a vy:apt: hað rhi T:i. raj:km:üc:ari ev:\:y:v:as:n:a m:ðø,  kev:g:N: )ðm: Aaòr ev:rh kñ v:N:ün: m:ðø,  karig:r kl:ab:¶:\ Aaòr ec:kn: b:n:an:ð m:ðø,  vy:v:s:ay:i s:Ørm:ð,  E*:,  em:ss:i Aaòr ub:Xn: ka raðz:g:ar krn:ð m:ðø el:pt: T:ð. s:B:i ki AaúK:aðø m:ðø ev:l:aes:t:a ka m:d Cay:a hØAa T:a. s:øs:ar m:ðø Vy:a hað rha hò,  Es:ki eks:i kað Q:b:r n: T:i. b:Xðr l:_ rhð hòø.  [10] t:it:raðø ki l:_aI kñ el:O p:al:i b:di j:a rhi hò. khiø c:aòs:r eb:Ci hØI hò;  p:aòb:arh ka S:aðr m:c:a hØAa hò. khiø S:t:røj: ka G:aðr s:øg:Óam: eC_a hØAa hò. raj:a s:ð l:ðkr røk t:k Es:i D:Øn: m:ð m:st: T:ð. y:haú t:k ek fkiraðø kað p:òs:ð em:l:t:ð t:að v:ð raðeXy:aú n: l:ðkr APim: K:at:ð y:a m:dk p:it:ð.  [15] S:t:røj:,  t:aS:,  g:øj:iPa K:ðl:n:ð s:ð b:Ø¡Dd t:iv:Ó haðt:i hò,  ev:c:arS:¡Vt: ka ev:kas: haðt:a hò,  p:ðc:ida m:s:l:aðø kað s:Øl:J:an:ð ki Aadt: p:_t:i hò. y:ð dl:il:ðø z:aðr:aðø kñ s:aT: p:ðS: ki j:at:i T:iø (Es: s:m)day: kñ l:aðg:aðø s:ð dØen:y:a Ab: B:i K:al:i n:hiø hò) . Es:el:O Ag:r em:rz:a s:jj:adAl:i Aaòr m:ir raðS:n:Al:i Ap:n:a AeD:kaøS: s:m:y: b:Ø¡Dd t:iv:Ó krn:ð m:ðø vy:t:it: krt:ð T:ð,  t:að eks:i ev:c:arS:il: p:Ø,\: kað Vy:a Aap:e¶: hað s:kt:i T:i ? daðn:aðø kñ p:as: m:aò-s:i j:ag:irðø T:iø; j:iev:ka ki kaðI ec:nt:a n: T:i; G:r m:ðø b:òYð c:K:aòet:y:aú krt:ð T:ð. AaeQ:r Aaòr krt:ð hi Vy:a ?  [20] )at:Hkal: daðn:aðø em:*: n:aSt:a krkñ eb:s:at: eb:Ca kr b:òY j:at:ð,  m:Øhrð s:j: j:at:ð Aaòr l:_aI kñ dav:p:ðøc: haðn:ð l:g:t:ð. ePr Q:b:r n: haðt:i T:i ek kb: daðp:hr hØI,  kb: t:is:ra p:hr,  kb: S:am: ! G:r kñ B:it:r s:ð b:arb:ar b:Øl:av:a Aat:a ek K:an:a t:òy:ar hò. y:haú s:ð j:v:ab: em:l:t:ac:l:að,  Aat:ð hòø,  dst:rKv:an: eb:CaAað. y:haú t:k ek b:av:rc:i ev:v:S: haðkr km:rð hi m:ðø K:an:a rK: j:at:a T:a,  Aaòr daðn:aðø em:*: daðn:aðø kam: s:aT:s:aT: krt:ð T:ð.  [25] em:rj:a s:jj:adAl:i kñ G:r m:ðø kaðI b:_ab:Ü`a n: T:a,  Es:el:O unhiø kñ div:an:Q:an:ð m:ðø b:ez:y:aú haðt:i T:iø. m:g:r y:h b:at: n: T:i ek em:rj:a kñ G:r kñ Aaòr l:aðg: un:kñ Es: vy:v:har s:ð K:ØS: haðø. G:rv:al:aðø ka t:að khn:a hi Vy:a,  m:Øhll:ð v:al:ð,  G:r kñ n:aòkrc:akr t:k en:ty: ¾ð\:p:ÜN:ü eXpp:eN:y:aú eky:a krt:ð T:ðb:_a m:n:hÜs: K:ðl: hòø. G:r kað t:b:ah kr dðt:a hò. K:Øda n: krð,  eks:i kað Es:ki c:aX p:_ð,  Aadm:i din:dØen:y:a eks:i kñ kam: ka n:hiø rht:a,  n: G:r ka,  n: G:aX ka.  [30] b:Øra raðg: hò. y:haú t:k ek em:rj:a ki b:ðg:m: s:ahb:a kað Es:s:ð Et:n:a ¾ð\: T:a ek Av:s:r K:aðj:K:aðj: kr p:et: kað l:t:a_t:i T:iø. p:r unhðø Es:ka Av:s:r m:Ø¡Skl: s:ð em:l:t:a T:a. v:h s:aðt:i rht:i T:iø,  t:b: t:k b:az:i eb:C j:at:i T:i. Aaòr rat: kað j:b: s:að j:at:i T:iø,  t:b: khiø em:rj:aj:i G:r m:ðø Aat:ð T:ð. haú,  n:aòkraðø p:r v:h Ap:n:a g:Øss:a ut:art:i rht:i T:iøVy:a p:an: m:aúg:ð hòø ?  [35] kh dað,  Aakr l:ð j:ay:ú. K:an:ð ki PÙrs:t: n:hiø hò ? l:ð j:akr K:an:a es:r p:r p:Xk dað,  K:ay:ú c:ahð kÙ¶:ð kað eK:l:ay:ðø. p:r -b:- v:h B:i kÙC n: kh s:kt:i T:iø. un:kað Ap:n:ð p:et: s:ð ut:n:a m:l:al: n: T:a,  ej:t:n:a m:ir s:ahb: s:ð.  [40] unhaðøn:ð un:ka n:as: m:ir eb:g:aRÜ rK: Cað_a T:a. S:ay:d em:rj:aj:i Ap:n:i s:PaI dðn:ð kñ el:O s:ara El:z:am: m:ir s:hb: hi kñ s:r T:aðp: dðt:ð T:ð.

    Ok edn: b:ðg:m: s:ahb: kñ es:r m:ðø ddü haðn:ð l:g:a. unhaðøn:ð l:aòø_i s:ð khaj:akr em:rj:a s:ahb: kað b:Øl:a l:a. eks:i hkim: kñ y:haú s:ð dv:a l:ay:ðø.  [45] daò_,  j:ldi kr. l:aòøRi g:y:i t:að em:rz:aj:i n:ð khac:l: AB:i Aat:ð hò. b:ðg:m: s:ahb:a ka em:j:az: g:rm: T:a. Et:n:i t:ab: khaú ek un:kñ es:r m:ðø ddü hað Aaòr p:et: S:t:røj: K:ðl:t:a rhð. c:ðhra s:ØK:ü hað g:y:a.  [50] l:aòøRi s:ð khaj:akr kh,  AB:i c:el:O,  n:hiø t:að v:h Aap: hi hkim: kñ y:haú c:l:i j:ay:ðøg:i. em:rj:aj:i b:_i edl:c:sp: b:az:i K:ðl: rhð T:ð,  dað hi ekst:aðø m:ðø m:ir s:ahb: ki m:at: hØI j:at:i T:i. J:ØúJ:l:akr b:aðl:ðVy:a Oðs:a dm: l:b:aðø p:r hò ? z:ra s:b:Ó n:hiø haðt:a ?

    m:ir Arð,  t:að j:a kr s:Øn: hi AaEO n:. Aaòrt:ðø n:aj:Økem:j:az: haðt:i hi hòø. "  [55]

    em:rj:aj:i haú,  c:l:a Vy:aðø n: j:aUú ! dað ekst:aðø m:ðø Aap:ki m:at: haðt:i hò.

    m:irj:n:ab:,  Es: B:raðs:ð n: rehOg:a. v:h c:al: s:aðc:i hò ek Aap:kñ m:Øhrð D:rð rhðø Aaòr m:at: hað j:ay:. p:r j:aEO,  s:Øn: AaEO.  [60] Vy:aðø Q:am:Qv:ah un:ka edl: dØK:aEOg:a ?

    em:rj:aEs:i b:at: p:r m:at: hi krkñ j:aUúg:a.

    m:irm:òø K:ðl:Üúg:a hi n:hiø. Aap: j:a kr s:Øn: AaEO.

    em:rj:aArð y:ar,  j:an:a p:_ðg:a hkim: kñ y:haú.  [65] es:rddü Q:ak n:hiø hò,  m:ØJ:ð p:rðS:an: krn:ð ka b:han:a hò.

    m:irkÙC B:i hað,  un:ki Q:aet:r t:að krn:i hi p:_ðg:i.

    em:rj:aAcCa,  Ok c:al: Aaòr c:l: l:Üú.

    m:irhreg:z: n:hiø,  j:b: t:k Aap: s:Øn: n: Aay:ðøg:ð,  m:òø m:Øhrð m:ðø haT: hi n: l:g:aUúg:a. em:rj:a s:ahb: m:j:b:Ür haðkr Andr g:y:ð t:að b:ðg:m: s:ahb:a n:ð ty:aðery:aú b:dl: kr,  l:ðekn: kraht:ð hØO khat:Ømhðø en:g:að_i S:t:røj: Et:n:i py:ari hò ?  [70] c:ahð kaðI m:r hi j:ay:,  p:r uYn:ð ka n:am: n:hiø l:ðt:ð ! n:aòj:,  kaðI t:Øm:-j:òs:a Aadm:i hað !

    em:rj:aVy:a khÜú m:ir s:ahb: m:an:t:ð hi n: T:ð. b:_i m:Ø¡Skl: s:ð p:iCa CØ_a kr Aay:a hÜú.

    b:ðg:m:Vy:a j:òs:ð v:h K:Ød en:K:¬Þ hòø,  v:òs:ð hi s:b:kað s:m:J:t:ð hò ?  [75] un:kñ B:i t:að b:al:-b:cc:ð hò;  y:a s:b:ka s:Pay:a kr Ral:a ?

    em:rj:ab:_a l:t:i Aadm:i hò. j:b: Aa j:at:a hò,  t:b: m:j:b:Ür haðkr m:ØJ:ð B:i K:ðl:n:a p:_t:a hò.

    b:ðg:m:dØtkar Vy:aðø n:hiø dðt:ð ?

    em:rj:ab:rab:r kñ Aadm:i hòø;  um:Ó m:ðø,  dj:ðü m:ðø m:ØJ:s:ð dað Aøg:Øl: Uúc:ð.  [80] m:Øl:aehj:a krn:a hi p:_t:a hò.

    b:ðg:m:t:að m:òø hi dØtkar dðt:i hÜú. n:araj: hað j:ay:ðøg:ð,  hað j:ay:ú. kaòn: eks:i ki raðeXy:aú c:l:a dðt:a hò. ran:i -Yñùg:i,  Ap:n:a s:Øhag: l:ðøg:i.  [85] hery:a,  j:a b:ahr s:ð S:t:røj: uYa l:a. m:ir s:hab: s:ð khn:a,  em:y:aú Ab: n: K:ðl:ðøg:ð;  Aap: t:S:rif l:ð j:aEO.

    em:rj:ahaú-haú khiø Oðs:a ^:j:b: B:i n: krn:a ! z:l:il: krn:a c:aht:i hað Vy:a ? Yhr hery:a,  khaú j:at:i hò.  [90]

    b:ðg:m:j:an:ð Vy:aðø n:hiø dðt:ð ? m:ðra hi K:Ün: ep:y:ð,  j:að us:ð raðkñ. AcCa,  us:ð raðkað,  m:ØJ:ð raðkað,  t:að j:an:Üú ?

    y:h khkr b:ðg:m: s:ahb:a J:ll:ay:i hØI div:an:K:an:ð ki t:rf c:l:i. em:rj:a b:ðc:arð ka røg: u_ g:y:a.  [95] b:iv:i ki em:nn:t:ðø krn:ð l:g:ðK:Øda kñ el:O,  t:Ømhðø hz:rt: hØs:ðn: ki qs:m: hò. m:ðri hi m:òy:t: dðK:ð,  j:að uD:r j:ay:. l:ðekn: b:ðg:m: n:ð Ok n: m:an:i. div:an:K:an:ð kñ ¾ar t:k g:y:iø,  p:r OkaOk p:r-p:Ø,\: kñ s:am:n:ð j:at:ð hØO p:aúv: b:úD:-s:ð g:y:ð. B:it:r J:aúka,  s:øy:aðg: s:ð km:ra Q:al:i T:a. m:ir s:ahb: n:ð dað-Ok m:Øhrð ED:r-uD:r kr edy:ð T:ð,  Aaòr Ap:n:i s:PaI j:t:an:ð kñ el:O b:ahr Xhl: rhð T:ð.  [100] ePr Vy:a T:a,  b:ðg:m: n:ð Andr p:hØúc: kr b:aj:i ul:X di,  m:Øhrð kÙC t:Kt: kñ n:ic:ð Pñùk edy:ð,  kÙC b:ahr Aaòr ekv:a_ Andr s:ð b:nd krkñ kÙNRi l:g:a di. m:ir s:ahb: drv:az:ð p:r t:að T:ð hi,  m:Øhrð b:ahr Pñùkñ j:at:ð dðK:ð,  c:Üe_y:aðø ki J:n:k B:i kan: m:ðø p:_i. ePr drv:az:a b:ød hØAa,  t:að s:m:J: g:y:ð,  b:ðg:m: s:ahb:a eb:g:_ g:y:iø. c:Øp:kñ s:ð G:r ki rah l:i.

    em:rj:a n:ð kha- " t:Øm:n:ð ^:z:b: eky:a. "  [105]

    b:ðg:m:Ab: m:ir s:ahb: ED:r Aay:ð,  t:að K:_ð-K:_ð en:kl:v:a dÜúg:i. Et:n:i l:aò K:Øda s:ð l:g:at:ð,  t:að v:l:i hað j:at:ð ! Aap: t:að S:t:røj: K:ðl:ðø,  Aaòr m:òø y:haú c:Ülhð-c:Vki ki eP*: m:ðø es:r K:p:aUú ! j:at:ð hað hkim: s:ahb: kñ y:haú ek Ab: B:i t:amm:Øl: hò.

    em:rj:a G:r s:ð en:kl:ð,  t:að hkim: kñ G:r j:an:ð kñ b:dl:ð m:ir s:ahb: kñ G:r p:hØúc:ð Aaòr s:ara v:à¶:ant: kha.  [110] m:ir s:ahb: b:aðl:ð- " m:òøn:ð t:að j:b: m:Øhrð b:ahr Aat:ð dðK:ð,  t:B:i t:a_ g:y:a. faòrn: B:ag:a. b:_i g:Øss:ðv:r m:al:Üm: haðt:i hòø. m:g:r Aap:n:ð unhðø y:aðø es:r c:`a rK:a hò,  y:h m:Øn:aes:b: n:hiø. unhðø Es:s:ð Vy:a m:t:l:b: ek Aap: b:ahr Vy:a krt:ð hòø.  [115] G:r ka Ent:j:am: krn:a un:ka kam: hò;  dÜs:ri b:at:aðø s:ð unhðø Vy:a s:raðkar ?

    em:rj:aQ:òr,  y:h t:að b:t:aEO,  Ab: khaú j:m:av: haðg:a ?"

    m:irEs:ka Vy:a ^:m: hò. Et:n:a b:_a G:r p:_a hØAa hò. b:s: y:hiø j:m:ð.  [120]

    em:rj:al:ðekn: b:ðg:m: s:ahb:a kað kós:ð m:n:aUúg:a ? G:r p:r b:òYa rht:a T:a,  t:b: t:að v:h Et:n:a eb:g:_t:i T:iø;  y:haú b:òYk haðg:i,  t:að S:ay:d ez:nda n: Cað_ðg:i.

    m:irAj:i b:kn:ð B:i diej:O,  dað-c:ar raðz: m:ðø Aap: hi Yik hað j:ay:úg:i. haú,  Aap: Et:n:a kiej:O ek Aaj: s:ð j:ra t:n: j:aEO.

dað

m:ir s:ahb: ki b:ðg:m: eks:i AW:at: karN: s:ð m:ir s:ahb: ka G:r s:ð dÜr rhn:a hi up:y:ØVt: s:m:J:t:i T:iø.  [125] Es:el:O v:h unkñ S:t:røj:-)ðm: ki kB:i Aal:aðc:n:a n: krt:i T:iø;  b:¡lk kB:i-kB:i m:ir s:ahb: kað dðr hað j:at:i,  t:að y:ad edl:a dðt:i T:iø. En: karN:aðø s:ð m:ir s:ahb: kað B:Óm: hað g:y:a T:a ek m:ðri s*:i Aty:nt: ev:n:y:S:il: Aaòr g:mB:ir hò. l:ðekn: j:b: div:an:Q:an:ð m:ðø eb:s:at: eb:Cn:ð l:g:i,  Aaòr m:ir s:ahb: edn:-B:r G:r m:ðø rhn:ð l:g:ð,  t:að b:ðg:m: s:ahb:a kað b:_a k\X haðn:ð l:g:a. un:ki sv:aD:in:t:a m:ðø b:aD:a p:_ g:y:i. edn:-B:r drv:az:ð p:r J:aúkn:ð kað t:rs: j:at:iø.  [130]

    uD:r n:aòkraðø m:ðø B:i kan:aPÝs:i haðn:ð l:g:i. Ab: t:k edn:-B:r p:_ð-p:_ð m:¡VK:y:aú m:ara krt:ð T:ð. G:r m:ðø kaðI Aay:ð,  kaðI j:ay:ð,  un:s:ð kÙC m:t:l:b: n: T:a. Ab: AaYaðø p:hr ki D:aòøs: hað g:y:i. p:an: l:an:ð ka hØVm: haðt:a,  kB:i em:YaI ka.  [135] Aaòr hØVka t:að eks:i )ðm:i kñ Ædy: ki B:aúet: en:ty: j:l:t:a hi rht:a T:a. v:ð b:ðg:m: s:ahb:a s:ð j:a-j:akr kht:ðhØj:Ür,  em:y:aú ki S:t:røj: t:að hm:arð j:i ka j:øj:al: hað g:y:i. edn:-B:r daò_t:ð-daò_t:ð p:òraðø m:ðø Cal:ð p:_ g:y:ð. y:h B:i kaðI K:ðl: hò ek s:Øb:h kað b:òYð t:að S:am: kr di. G:_i-AaD: G:_i edl:b:hl:av: kñ el:O K:ðl:-K:ðl:n:a b:hØt: hò.  [140] K:òr,  hm:ðø t:að kaðI eS:kay:t: n:hiø;  hØj:Ür kñ g:Øl:am: hòø,  j:að hØVm: haðg:a,  b:j:a hi l:ay:ðøg:ð;  m:g:r y:h K:ðl: m:n:hÜs: hò. Es:ka K:ðl:n:ð v:al:a kB:i p:n:p:t:a n:hiø;  G:r p:r kaðI n: kaðI Aaft: j:-r Aat:i hò. y:haú t:k ek Ok kñ p:iCð m:hll:ð--m:hll:ð t:b:ah haðt:ð dðK:ð g:y:ð hòø. s:arð m:hll:ð m:ðø y:hi c:rc:a haðt:i rht:i hò. hØj:Ür ka n:m:k K:at:ð hòø,  Ap:n:ð Aaka ki b:ØraI s:Øn:-s:Øn: kr røj: haðt:a hò.  [145] m:g:r Vy:a krðø ? Es: p:r b:ðg:m: s:ahb:a kht:i hòøm:òø t:að K:Ød Es:kað p:s:nd n:hiø krt:i. p:r v:h eks:i ki s:Øn:t:ð hi n:hiø,  Vy:a eky:a j:ay:.

m:Øhll:ð m:ðø B:i j:að dað-c:ar p:Øran:ð z:m:an:ð kñ l:aðg: T:ð,  Aap:s: m:ðø B:aúet:-B:aúet: ki Am:øg:l: klp:n:aOú krn:ð l:g:ðAb: K:òery:t: n:hiø. j:b: hm:arð rIs:aðø ka y:h hal: hò,  t:að m:Ølk ka K:Øda hi haefz: hò.  [150] y:h b:adS:aht: S:t:røj: kñ haT:aðø t:b:ah haðg:i. Aas:ar b:Ørð hòø.

    rajy: m:ðø hahakar m:c:a hØAa T:a. )j:a edn:-dha_ð l:ÜXi j:at:i T:i. kaðI Pery:ad s:Øn:n:ð v:al:a n: T:a.  [155] dðhat:aðø ki s:ari daòl:t: l:K:n:U m:ðø eK:øc:i Aat:i T:i Aaòr v:h v:ðSy:aAaðø m:ðø,  B:aú_aðø m:ðø Aaòr ev:l:aes:t:a kñ Any: Aøg:aðø ki p:Üet:ü m:ðø u_ j:at:i T:i. Aøg:Óðz: kmp:n:i ka ?N: edn:-edn: b:`t:a j:at:a T:a. km:l:i edn:-edn: B:ig:kr B:ari haðt:i j:at:i T:i. dðS: m:ð S:Øvy:v:sT:a n: haðn:ð kñ karN: v:ae\:ük kr B:i v:s:Ül: n: haðt:a T:a. rðj:iRðNX b:ar-b:ar c:ðt:av:n:i dðt:i T:a,  p:r y:haú t:að l:aðg: ev:l:aes:t:a kñ n:S:ð m:ðø c:Ür T:ð,  eks:i kñ kan:aðø p:r j:Üú n: rðøg:t:i T:i.

    K:òr,  m:ir s:ahb: kñ dev:an:K:an:ð m:ðø S:t:røj: haðt:ð kI m:hin:ð g:Øj:r g:y:ð.  [160] n:y:ð-n:y:ð n:VS:ð hl: eky:ð j:at:ð;  n:y:ð-n:y:ð ekl:ð b:n:ay:ð j:at:ð;  en:ty: n:y:i vy:Üh-rc:n:a haðt:i;  kB:i-kB:i K:ðl:t:ð-K:ðl:t:ð J:að_ hað j:at:i;  t:Ü-t:Ü m:òø-m:òø t:k ki n:aòb:t: Aa j:at:i;  p:r S:iG:Ó hi daðn:aðø em:*:aðø m:ðø m:ðl: hað j:at:a. kB:i-kB:i Oðs:a B:i haðt:a ek b:az:i uYa di j:at:i;  em:rz:a j:i -Ykr Ap:n:ð G:r c:l:ð Aat:ð. m:ir s:ahb: Ap:n:ð G:r m:ðø j:a b:òYt:ð. p:r rat: B:r ki en:dÓa kñ s:aT: s:ara m:n:aðm:ael:ny: S:ant: hað j:at:a T:a. )at:Hkal: daðn:aðø em:*: div:an:K:an:ð m:ðø Aa p:hØúc:t:ð T:ð.  [165]

    Ok edn: daðn:aðø em:*: b:òYð hØO S:t:røj: ki dl:-dl: m:ðð g:aðt:ð K:a rhð T:ð ek Et:n:ð m:ðø G:að_ø p:r s:v:ar Ok b:adS:ahi faòj: ka Afs:r m:ir s:ahb: ka n:am: p:ÜCt:a hØAa Aa p:hØúc:a. m:ir s:ahb: kñ haðS: u_ g:y:ð. y:h Vy:a b:l:a es:r p:r Aay:i ! y:h t:l:b:i eks:el:O hØI hò ! Ab: Q:òery:t: n:hiø n:z:r Aat:i.  [170] G:r kñ drv:az:ð b:nd kr el:y:ð. n:aòkraðø s:ð b:aðl:ðkh dað,  G:r m:ðø n:hiø hòø.

    s:v:arG:r m:ðø n:hiø,  t:að khaú hòø ?

    n:aòkry:h m:òø n:hiø j:an:t:a. Vy:a kam: hò ?  [175]

    s:v:arkam: t:ØJ:ð Vy:a b:t:aUúg:a ? hØj:Ür m:ðø t:l:b:i hò. S:ay:d faòj: kñ el:O es:p:ahi m:aúg:ð g:y:ð hòø. j:ag:irdar hòø ek edll:g:i ! m:aðrc:að p:r j:an:a p:_ðg:a,  t:að AaXð-dal: ka B:av: m:al:Üm: hað j:ay:ðg:a.  [180]

    n:aòkrAcCa t:að j:aEO,  kh edy:a j:ay:ðg:a.

    s:v:arkhn:ð ki b:at: n:hiø hò. m:òø kl: K:Ød AaUúg:a,  s:aT: l:ð j:an:ð ka hØVm: hØAa hò.

    s:v:ar c:l:a g:y:a. m:ir s:ahb: ki Aatm:a kaúp: uYi.  [185] em:rj:a j:i s:ð b:aðl:ð- " kehO j:n:ab:,  Ab: Vy:a haðg:a ?"

    em:rj:ab:_i m:Øs:ib:t: hò. khiø m:ðri t:l:b:i B:i n: hað.

    m:irkmb:Kt: kl: ePr Aan:ð kað kh g:y:a hò.

    em:rj:aAaPt: hò,  Aaòr Vy:a.  [190] khiø m:aðrc:ð p:r j:an:a p:_a,  t:að b:ðm:aòt: m:rð.

    m:irb:s:,  y:hi Ok t:db:ir hò ek G:r p:r em:l:að hi n:hiø. kl: s:ð g:aðm:t:i p:r khiø v:iran:ð m:ðø n:VS:a j:m:ð. v:haú eks:ð Q:b:r haðg:i. hz:rt: Aakr Aap: l:aòX j:ay:ðøg:ð.  [195]

    em:rj:av:ll:ah,  Aap:kað K:Üb: s:ÜJ:i ! Es:kñ es:v:ay: Aaòr kaðI t:db:ir hi n:hiø.

    ED:r m:ir s:ahb: ki b:ðg:m: us: s:v:ar s:ð kh rhi T:iø,  t:Øm:n:ð K:Üb: D:t:a b:t:ay:a.

    us:n:ð j:b:ab: edy:aOðs:ð g:av:edy:aðø kað t:að c:ØXeky:aðø p:r n:c:at:a hÜú. En:ki s:ari AVl: Aaòr ehmm:t: t:að S:t:røj: n:ð c:r l:i.  [200] Ab: B:Ül:kr B:i G:r p:r n: rhðøg:ð.

t:in:

dÜs:rð edn: s:ð daðn:aðø em:*: m:Øúh AúD:ðrð G:r s:ð en:kl: K:_ð haðt:ð. b:g:l: m:ðø Ok CaðXi-s:i dri db:ay:ð,  eRbb:ð m:ðø eg:l:aòery:aú B:rð;  g:aðm:t:i p:ar ki Ok p:Øran:i v:iran: m:s:ez:d m:ðø c:l:ð j:at:ð,  ej:s:ð S:ay:d n:v:ab: Aas:fu¸aòl:a n:ð b:n:v:ay:a T:a. rast:ð m:ðø t:mb:akÝ,  ec:l:m: Aaòr m:dery:a l:ð l:ðt:ð,  Aaòr m:s:ez:d m:ðø p:hØúc:,  dri eb:Ca,  hØVka B:r kr S:t:røj: K:ðl:n:ð b:òY j:at:ð T:ð. ePr unhðø din:-dØen:y:a ki ef# n: rht:i T:i.  [205] ekSt:,  S:h Aaed dað-Ok S:bdaðø kñ es:v:a un:kñ m:Øúh s:ð Aaòr kaðI v:aVy: n:hiø en:kl:t:a T:a. kaðI y:aðg:i B:i s:m:aeD: m:ð Et:n:a Okag:Ó n: haðt:a haðg:a. daðp:hr kað j:b: B:ÜK: m:al:Üm: haðt:i t:að daðn:aðø em:*: eks:i n:an:b:aI ki dØkan: p:r j:akr K:an:a K:at:ð,  Aaòr Ok ec:l:m: hØVka p:ikr ePr s:øg:Óam:-x:ð*: m:ðø RX j:at:ð. kB:i-kB:i t:að unhðø B:aðj:n: ka B:i Q:y:al: n: rht:a T:a.

    ED:r dðS: ki raj:n:iet:k dS:a B:y:økr haðt:i j:a rhi T:i.  [210] kmp:n:i ki faòj:ðø l:K:n:U ki t:rf b:`i c:l:i Aat:i T:iø. S:hr m:ðø hl:c:l: m:c:i hØI T:i. l:aðg: b:al:-b:cc:aðø kað l:ðkr dðhat:aðø m:ðø B:ag: rhð T:ð. p:r hm:arð daðn:aðø eK:l:ae_y:aðø kað En:ki z:ra B:i eP# n: T:i. v:ð G:r s:ð Aat:ð t:að g:el:y:aðø m:ðø haðkr.  [215] Rr T:a ek khiø eks:i b:adS:ahi m:Øl:aez:m: ki en:g:ah n: p:_ j:ay:,  j:að b:ðkar m:ðø p:k_ j:ay:ðø. hz:araðø ,p:y:ð s:al:an:a ki j:ag:ir m:ØFt: hi hz:m: krn:a c:aht:ð T:ð.

    Ok edn: daðn:aðø em:*: m:s:ej:d kñ K:NRhr m:ðø b:òYð hØO S:t:røj: K:ðl: rhð T:ð. em:rj:a ki b:az:i kÙC km:z:aðr T:i. m:ir s:ahb: unhðø ekSt:-p:r-ekSt: dð rhð T:ð.  [220] Et:n:ð m:ðø kmp:n:i kñ s:òen:k Aat:ð hØO edK:aI edy:ð. v:h g:aðraðø ki faòj: T:i,  j:að l:K:n:U p:r AeD:kar j:m:an:ð kñ el:O Aa rhi T:i.

    m:ir s:ahb: b:aðl:ðAøg:Óðj: faòj: Aa rhi hò;  K:Øda K:òr krð.

    em:rj:aAan:ð diej:O,  ekSt: b:c:aEO. y:h ekSt:.  [225]

    m:irj:ra dðK:n:a c:aehO,  y:hiø Aa_ m:ðø K:_ð hað j:ay:ðø !

    em:rj:adðK: l:iej:Og:a,  j:ldi Vy:a hò,  ePr ekSt: !

    m:irt:aðp:Q:an:a B:i hò. kaðI p:aúc: hz:ar Aadm:i haðøg:ð. kós:ð-kós:ð j:v:an: hòø.  [230] l:al: b:ndraðø kñ-s:ð m:Øúh. s:Ürt: dðK:kr K:aòf m:al:Üm: haðt:a hò.

    em:rj:aj:n:ab:,  hil:ð n: kiej:O. y:ð c:km:ð eks:i Aaòr kað diej:Og:a. y:h ekSt: !

    m:irAap: B:i Aj:ib: Aadm:i hòø. y:haú t:að S:hr p:r Aaft: Aay:i hØI hò Aaòr Aap:kað ekSt: ki s:ÜJ:i hò ! kÙC Es:ki Q:b:r hò ek S:hr eD:r g:y:a,  t:að G:r kós:ð c:l:ðøg:ð ?

    em:rj:aj:b: G:r c:l:n:ð ka v:]t: Aay:ðg:a,  t:að dðK:a j:ay:ðg:ay:h ekSt: ! b:s:,  Ab: ki S:h m:ðø m:at: hò.  [240]

    faòj: en:kl: g:y:i. ds: b:j:ð ka s:m:y: T:a. ePr b:aj:i eb:C g:y:i.

    em:rj:a b:aðl:ðAaj: K:an:ð ki kós:ð Yhrðg:i ?

    m:irAj:i,  Aaj: t:að raðz:a hò.  [245] Vy:a Aap:kað zy:ada B:ÜK: m:al:Üm: haðt:i hò ?

    em:rj:aj:i n:hiø,  S:hr m:ðø n: j:an:ð Vy:a hað rha hò !

    m:irS:hr m:ðø kÙC n: hað rha haðg:a. l:aðg: K:an:a K:a-K:a kr Aaram: s:ð s:að rhð haðøg:ð. hØj:Ür n:v:ab: s:ahb: B:i OðS:g:ah m:ðø haðøg:ð.  [250]

    daðn:aðø s:jj:n: ePr j:að K:ðl:n:ð b:òYð,  t:að t:in: b:j: g:y:ð. Ab: em:rj:aj:i ki b:az:i km:z:aðr T:i. c:ar ka g:j:r b:j: hi rha T:a ek faòj: ki v:ap:s:i ki AahX em:l:i. n:v:ab: v:aej:dAl:i p:k_ el:y:ð g:y:ð T:ð,  Aaòr s:ðn:a n:ð unhðø eks:i AW:at: sT:an: kað el:y:ð j:a rhi T:i. S:hr m:ðø n: kaðI hl:c:l: T:i,  n:-m:ar-kaX.  [255] Ok b:Üúd B:i K:Ün: n:hiø eg:ra T:a. Aaj: t:k eks:i sv:aD:in: dðS: kñ raj:a ki p:raj:y: Et:n:i S:a¡nt: s:ð,  Es: t:rh K:Ün: b:hð eb:n:a n: hØI haðg:i. y:h v:h Aehøs:a n: T:i,  ej:s: p:r dðv:g:N: )s:nn: haðt:ð hòø. y:h v:h kay:rp:n: T:a,  ej:s: p:r b:_ð-b:_ð kay:r B:i Aaús:Ü b:hat:ð hòø. Av:D: kñ ev:S:al: dðS: ka n:v:ab: b:ndi c:l:a j:at:a T:a,  Aaòr l:K:n:U OðS: ki n:iød m:ðø m:st: T:a.  [260] y:h raj:n:iet:k AD:Hp:t:n: ki c:rm: s:im:a T:i.

    em:rj:a n:ð khahØj:Ür n:v:ab: s:ahb: kað z:ael:m:aðø n:ð qód kr el:y:a hò.

    m:irhaðg:a,  y:h l:iej:O S:h.

    em:rj:aj:n:ab:,  z:ra YherO. Es: v:]t: ED:r t:b:iy:t: n:hiø l:g:t:i.  [265] b:ðc:arð n:v:ab: s:ahb: Es: v:]t: K:Ün: kñ Aaús:Ü rað rhð haðøg:ð.

    m:irraðy:a hi c:ahðø. y:h OðS: v:haú khaú n:s:ib: haðg:a. y:h ekSt: !

    em:rj:aeks:i kñ edn: b:rab:r n:hiø j:at:ð.  [270] ekt:n:i ddün:ak hal:t: hò.

    m:irhaú;  s:að t:að hò hiy:h l:að,  ePr ekSt: ! b:s:,  Ab: ki ekSt: m:ðø m:at: hò,  b:c: n:hiø s:kt:ð.

    em:rj:aK:Øda ki ks:m:,  Aap: b:_ð b:ðddü hòø. Et:n:a b:_a hads:a dðK:kr B:i Aap:kað dØHK: n:hiø haðt:a.  [275] hay:,  ^:rib: v:aej:dAl:i S:ah !

    m:irp:hl:ð Ap:n:ð b:adS:ah kað t:að b:c:aEO ePr n:v:ab: s:ahb: ka m:at:m: kiej:Og:a. y:h ekSt: Aaòr y:h m:at: ! l:an:a haT: !  [280]

    b:adS:ah kað el:y:ð hØO s:ðn:a s:am:n:ð s:ð en:kl: g:y:i. un:kñ j:at:ð hi em:rj:a n:ð ePr b:az:i eb:Ca di. har ki c:aðX b:Øri haðt:i hò. m:ir n:ð khaAaEO,  n:v:ab: s:ahb: kñ m:at:m: m:ðø Ok m:res:y:a kh Ral:ðø. l:ðekn: em:rj:a ki raj:B:¡Vt: Ap:n:i har kñ s:aT: l:Øpt: hað c:Øki T:i.  [285] v:h har ka b:dl:a c:Økan:ð kñ el:O AD:ir hað rhð T:ð.

c:ar

S:am: hað g:y:i. K:NRhr m:ðø c:m:g:ad_aðø n:ð c:iQ:n:a S:Ø- eky:a. Ab:ab:il:ðø Aa-Aa kr Ap:n:ð-Ap:n:ð G:aðs:l:aðø m:ðø ec:m:Xiø. p:r daðn:aðø eK:l:a_i RXð hØO T:ð,  m:an:að dað K:Ün: kñ py:as:ð s:Ürm:a Aap:s: m:ðø l:_ rhð haðø.  [290] em:rj:aj:i t:in: b:aez:y:aú l:g:at:ar har c:Økñ T:ð;  Es: c:aòT:i b:az:i ka røg: B:i AcCa n: T:a. v:h b:ar-b:ar j:it:n:ð ka dâ` en:Sc:y: krkñ S:úB:l:kr K:ðl:t:ð T:ð l:ðekn: Ok-n:-Ok c:al: Oðs:i b:ðZb: Aa p:_t:i T:i,  ej:s:s:ð b:az:i Q:rab: hað j:at:i T:i. uD:r m:ir s:ahb: m:arð um:øg: kñ g:j:l:ðø g:at:ð T:ð,  c:ØXeky:aú l:ðt:ð T:ð,  m:an:ð kaðI g:Øpt: D:n: p:a g:y:ð haðø. em:rj:a j:i s:Øn:-s:Øn: kr J:ØúJ:l:at:ð Aaòr har ki J:ðøp: em:Xan:ð kñ el:O un:ki dad dðt:ð T:ð. p:r jy:aðø-jy:aðø b:aj:i km:z:aðr p:_t:i T:i,  D:òy:ü haT: s:ð en:kl: j:at:a T:a.  [295] y:haú t:k ki v:h b:at:-b:at: p:r J:ØúJ:l:an:ð l:g:ðj:n:ab:,  Aap: c:al: b:dl:a n: kiej:O. y:h Vy:a ek Ok c:al: c:l:ð,  Aaòr ePr us:ð b:dl: edy:a. j:að kÙC c:l:n:a hað Ok b:ar c:l: diej:O;  y:h Aap: m:Øhrð p:r haT: Vy:aðø rK:t:ð hòø ? m:Øhraðø kað Cað_ diej:O. j:b: t:k Aap:kñ c:al: n: s:ÜJ:ð,  m:Øhra CØEO hi n:hiø  [300] Aap: Ok-Ok c:al: AaD: G:NXð m:ðø c:l:t:ð hòø. Es:ki s:n:d n:hiø. ej:s:ð Ok c:al: c:l:n:ð m:ðø p:aúc: em:n:X s:ð zy:ada l:g:ð,  us:ki m:at: s:m:J:i j:ay:ð. ePr Aap:n:ð c:al: b:dl:i ! c:Øp:kñ s:ð m:Øhra v:hiø rK: diej:O.  [305]

    m:ir s:ahb: ka Prj:i ep:Xt:a T:a. b:aðl:ð-m:òøn:ð c:al: c:l:i hi kb: T:i ?

    em:rj:aAap: c:l: c:Økñ hòø. m:Øhra v:hiø rK: diej:Ous:i G:r m:ðø !

    m:irus: G:r m:ðø Vy:aðø rK:Üú ?  [310]     m:òøn:ð haT: s:ð m:Øhra Cað_a hi kb: T:a ?

    em:rj:am:Øhra Aap: qy:am:t: t:k n: Cað_ð t:að Vy:a c:al: hi n: haðg:i ? Prj:i ep:Xt:ð dðK:a t:að D:aúD:l:i krn:ð l:g:ð.

    m:irD:aúD:l:i Aap: krt:ð hòø. har-j:it: t:kdir s:ð haðt:i hò,  D:aúD:l:i krn:ð s:ð kaðI n:hiø j:it:t:a.  [315]

    em:rj:at:að Es: b:aj:i m:ðø t:að Aap:ki m:at: hað g:y:i.

    m:irm:ØJ:ð Vy:aðø m:at: haðn:ð l:g:i ?

    em:rj:at:að Aap: m:Øhra us:i G:r m:ðø rK: diej:O,  j:haú p:hl:ð rVK:a T:a.

    m:irv:haú Vy:aðø rK:Üú ? n:hiø rK:t:a.  [320]

    em:rj:aVy:aðø n: reK:Og:a ? Aap:kað rK:n:a haðg:a.

    t:krar b:`n:ð l:g:i. daðn:aðø Ap:n:i-Ap:n:i Xðk p:r A_ð T:ð. y:h db:t:a T:a n: v:h.  [325] A)as:øeg:k b:at:ðø haðn:ð l:g:iø. em:rj:a b:aðl:ðeks:i n:ð Q:an:dan: m:ðø S:t:røj: K:ðl:i haðt:i,  t:b: t:að us:kñ kay:dð j:an:t:ð. v:ð t:að hm:ðS:a G:as: Cil:a krt:ð T:ð,  Aap: S:t:røj: Vy:a K:ðel:Og:a. ery:as:t: Aaòr hi c:iz: hò. j:ag:ir em:l: j:an:ð s:ð kaðI rIs: n:hiø hað j:at:a.  [330]

    m:irVy:a ? G:as: Aap:kñ Abb:aj:an: Cil:t:ð haðøg:ð. y:haú t:að p:ie`y:aðø s:ð S:t:røj: K:ðl:t:ð c:l:ð Aa rhð hòø.

    em:rj:aAj:i,  j:aEO B:i,  g:aj:iu¸in: hòdr kñ y:haú b:av:rc:i ka kam: krt:ð-krt:ð um:Ó g:Øz:r g:y:i. Aaj: rIs: b:n:n:ð c:l:ð hòø.  [335] rIs: b:n:n:a kÙC edll:g:i n:hiø hò.

    m:irVy:aðø Ap:n:ð b:Øj:Øg:aðü kñ m:Øúh m:ðø kael:K: l:g:at:ð haðv:ð hi b:av:rc:i ka kam: krt:ð haðøg:ð. y:haú t:að hm:ðS:a b:adS:ah kñ dst:rQv:an: p:r K:an:a K:at:ð c:l:ð Aay:ð hòø.

    em:rj:aArð c:l: c:rkXð,  b:hØt: b:`-c:` kr b:at:ðø n: kr.

    m:irj:b:an: s:úB:ael:O,  v:rn:a b:Øra haðg:a.  [340] m:òø Oðs:i s:Øn:n:ð ka Aadi n:hiø hÜú. y:haú t:að eks:i n:ð AaúK:ðø edK:ay:i ek us:ki AaúK:ðø en:kal:iø. hò haòs:l:a ?

    em:rj:aAap: m:ðra haòs:l:a dðK:n:a c:aht:ð hòø,  t:að ePr AaEO. Aaj: dað-dað haT: hað j:ay:ð,  ED:r y:a uD:r.  [345]

    m:irt:að y:haú t:Øm:s:ð db:n:ðv:al:a kaòn: ?

    daðn:aðø daðst:aðø n:ð km:r s:ð t:l:v:arðø en:kal: l:iø. n:v:ab:i z:m:an:a T:a;  s:B:i t:l:v:ar,  p:ðS:kbj:,  kXar v:g:òrh b:aúD:t:ð T:ð. daðn:aðø ev:l:as:i T:ð,  p:r kay:r n: T:ð,  un:m:ðø r:aj:n:iet:k B:av:aðø ka AD:Hp:t:n: hað g:y:a T:ab:adS:ah kñ el:O,  b:adS:aht: kñ el:O Vy:aðø m:rðø;  p:r vy:¡Vt:g:t: v:irt:a ka AB:av: n: T:a. daðn:aðø z:Qm: K:akr eg:rð,  Aaòr daðn:aðø n: v:hiø t:_p:-t:_p: kr j:an:ðø dð diø.  [350] Ap:n:ð b:adS:ah kñ el:O ej:n:ki AaúK:aðø s:ð Ok b:Üúd Aaús:Ü n: en:kl:a,  unhiø daðn:aðø )aeN:y:aðø n:ð S:t:røj: kñ v:j:ir ki rx:a m:ðø )aN: dð edy:ð.

    AúD:ðra hað c:l:a T:a. b:az:i eb:Ci hØI T:i. daðn:aðø b:adS:ah Ap:n:ð-Ap:n:ð es:øhas:n:aðø p:r b:òYð hØO m:an:að En: v:iraðø ki m:àty:Ø p:r rað rhð T:ð !

    c:araðø t:rf s:nn:aXa Cay:a hØAa T:a.  [355] K:ú_hr ki XÜXi hØI m:ðhrab:ðø,  eg:ri hØI div:arðø Aaòr D:Üel:-D:Üs:ert: m:in:arðø En: l:aS:aðø kað dðK:t:i Aaòr es:r D:Øn:t:i T:iø.

Index to m:lhar.

Index to works of Pre-Independence prose.

Coded in December 2003 by ev:v:ðk Ag:rv:al:. Posted on 10 Jan 2004.