y:Üen:v:es:ýXi Aaôf em:eS:g:n:

s:l:im: ki khan:i

Hear audio file. (QuickTime required)

              m:òø s:l:im: K:an: Ap:n:ð j:iv:n: kñ b:arð m:ðø dað-c:ar b:at:ðø kh rha hÜú.  m:òø ej:l:a m:ðrY g:aúv: s:t:v:aI ka K:an: p:erv:ar m:ðø j:n:m: el:y:a.  m:ðrð m:aú-b:ap: p:`ð-el:K:ð n:hiø T:ð Aaòr g:rib: esT:et: m:ðø T:ð.  g:rib: esT:et: m:ðø T:ð.  hm: p:aúc: B:aI,  Ok b:hn: hòø.
        m:ðrð b:c:p:n: m:ðø...  m:ðrð b:c:p:n: m:ðø...  m:òø j:b: p:òda hØAa t:b: b:hØt: hi t:ndØ,st: T:a.  m:ðra b:_a B:aI m:ØJ:ð eK:l:at:a T:a.  m:òø Et:n:a m:aðXa-t:aj:a T:a kñ us:s:ð s:úB:l:t:a n:hiø T:a.  Ok b:ar s:edüy:aðø m:ðø m:ØJ:ð g:aðd m:ðø l:ðkñ m:ðra b:_a B:aI c:Ølhð kñ Aag:ð&&& haT: (?)   j:l:t:i hØI Aag: m:ðø s:ðøk rha T:a Aaòr m:òø us:ki g:aðd m:ðø s:ð l:p:k-l:p:k kr rha T:a.  Ok b:ar Oðs:a l:p:ka kñ us:s:ð CÜXkñ m:òø Aag: m:ðø j:a eg:ra ej:s:s:ð m:ðra m:Øúh j:l: g:y:a.  y:h m:ØJ:ð y:ad n:hiø l:ðekn: m:ðrð m:aú-b:ap: m:ØJ:ð b:t:at:ð hòø.  Aaòr m:ðrð j:l:n:ð kñ b:ad Et:n:i t:kl:if hØI ek m:ðrð m:aú-b:ap: All:a-t:al:a s:ð khn:ð l:g:ð ek  " All:ah,  t:Ü Es:ki em:XXi s:úv:ar l:ð.  Es:ka dØK: s:ha n:hiø j:at:a. "  l:ðekn: m:aú ka kl:ðj:a En: b:at:aðø s:ð PXn:ð l:g:t:a hò Aaòr hm:ari m:aú n:ð m:Øs:ib:t:aðø s:ð,  b:_i m:ØeSkl:aðø s:ð m:ØJ:ð m:hn:t: krkñ p:al:a-p:aðs:a,  b:_a eky:a.
        Aaj: m:ðri um:r t:is:-b:tt:is: s:al: hò.
        AcCa,  m:ØJ:ð y:ð b:at:ðø y:ad Aat:i hòø t:að m:ØJ:ð Ap:n:i m:aú s:ð (?) b:hØt: y:ad Aat:i hòø,  Aaòr un:kað m:òø t:_fn:ð l:g:t:a hÜú.  v:h AeD:kt:r m:ðrY b:_ð B:aEy:aðø kñ p:as: rht:i hòø Aaòr m:ðrð v:ael:d s:ahb: g:Øz:r c:Økñ hòø ej:n:kað s:at: AaY s:al: hað g:O hòø.  m:ðrð s:B:i p:erv:arv:al:ð m:ðrY m:ðø rht:ð hòø Aaòr m:ðri m:aú B:i m:ðrY m:ðø hi m:ðrð CaðXð B:aI kñ p:as: rht:i hòø.
        m:òø hm:ðs:a Ap:n:i m:aú kñ el:O t:_ft:a rht:a hÜú l:ðekn: hm:ðs:a em:l:t:a rht:a hÜú Aaòr kB:i Ap:n:ð p:as: b:Øl:a l:ðt:a hÜû.  hm: p:aúc:aðø B:aEy:aðø m:ðø s:ð B:i m:aú ki eks:i B:i t:kl:if kað b:rdas: n:hiø krt:ð.  un:ki hr m:Øeskl:aðø ka Aas:an: krt:ð hòø.  hm:ðs:a un:kað py:ar dðt:ð hòø.  un:ki s:ðv:a krt:ð hòø.
        t:að m:òø Akñl:a edll:i rht:a hÜú Ap:n:ð b:cc:aðø kñ s:aT:.  m:òøn:ð y:hiø p:ð m:kan: b:n:ay:a v:a
(for  hØAa )  hò.  m:ðrð c:ar b:cc:ð hòø.   t:in: skÝl: j:at:ð hòø Aaòr Ok AB:i CaðXa hò ej:s:ka Es: s:al: ORem:S:n: ---  Es: s:al: skÝl: m:ðø daeQ:l:a kran:a hò.  All:a-t:al:a ka rhm:-Aað-krm: hò.  ej:ndg:i s:hi-s:hi b:s:r hað rhi hò.  hr t:rh ki m:aòj:-b:har hò.  eks:i )kar ki kaðI t:kl:if n:hiø hò.  Q:Øda haefz:.

Index of monologs.

To index of  m:lhar.

Recorded in Delhi by  kÙs:Øm: j:òn: in May 2002. Transcribed and posted 17 June 2002 and 3 July 2002. Audio file created and posted 28 June 2002.