y:Üen:v:es:ýXi Aaôf ev:ej:üen:y:a

Exercise on reduplication and its uses

        Apply reduplication of the kind indicated to the appropriate word or sentential element.  Model:

        hm:n:ð Aal:Ü B:Ün:kr K:a Ral:ð.     =>

  1. Approximation.     ('potatoes, etc.'):        hm:n:ð Aal:Ü-v:al:Ü B:Ün:kr K:a Ral:ð.
  2. Approximation.     ('baking, etc.'):           hm:n:ð Aal:Ü B:Ün:-B:an:kr K:a Ral:ð.
  3. Iteration.     ('baking and baking'):           hm:n:ð Aal:Ü B:Ün:-B:Ün:kr K:a Ral:ð.
  4. Totalizing.     ('every single potato'):         hm:n:ð Ok-Ok Aal:Ü B:Ün:kr K:a Ral:ð.
  5. Distribution.     ('one potato each'):          hm:n:ð Ok-Ok Aal:Ü B:Ün:kr K:a Ral:a.

 
 1.  v:h t:Ømharð el:y:ð n:rm: raðeXy:aú p:kaOg:i.   'very soft' =>

 2.  us:ð raðz: v:haú j:an:a p:_t:a hò.   'every single day'   =>

 3.  c:ay: p:ikr hm: v:ap:s: l:aòX AaO.   'tea and such'   =>

 4.  m:òø s:ty: n:hiø j:an:t:a hÜú.   'the so-called "truth"'   =>

 5.  t:Øm: p:Øran:i ekt:ab:ðø p:`kr AaúK:ðø Pað_ l:aðg:ð.   'constantly reading' =>

 6.  t:Øm: l:aðg: j:akr Ap:n:a kam: dðK:að.   'each of you'   =>

 7.  m:òø Aap:ki b:at: s:ð s:hm:t: hÜú.   'each and every thing'   =>

 8.  un:kñ el:O Ok j:að_i s:a_i l:ð j:aOg:a.   'one pair each' =>

 9.  Es: b:at: kað l:ðkr Ap:n:a Qy:al: haðt:a hò.   'various; each one his own'   =>

Key.

To English => Hindi translation exercise on reduplication.

To notes on reduplication.

To index of grammatical notes.

To index of  m:lhar.

Drafted and posted 8-9 Nov 2002.  Checked by  Aan:nd e¾v:ðdi  12 Nov 2002.