y:Üen:v:es:ýXi Aaôf em:eS:g:n:

p:øc:-p:rm:ðSv:r

Go to line  25  50  75  100  125  150  175  200  225  250 275 300 325

        j:Ømm:n: S:ðK: Aaòr Al:g:Ü c:aòD:ri m:ðø g:a`i em:*:t:a T:i. s:aJ:ð m:ðø K:ðt:i haðt:i T:i. kÙC l:ðn:-dðn: m:ðø B:i s:aJ:a T:a. Ok kað dÜs:rð p:r AXl: ev:Sv:as: T:a. j:Ømm:n: j:b: hj: krn:ð g:y:ð T:ð,  t:b: Ap:n:a G:r Al:g:Ü kað s:aòøp: g:y:ð T:ð,  Aaòr Al:g:Ü j:b: kB:i b:ahr j:at:ð,  t:að j:Ømm:n: p:r Ap:n:a G:r Cað_ dðt:ð T:ð.  [5] un:m:ðø n: K:an:-p:an: ka vy:v:har T:a,  n: D:m:ü ka n:at:a;  kñv:l: ev:c:ar em:l:t:ð T:ð. em:*:t:a ka m:Ül:m:n*: B:i y:hi hò.

    Es: em:*:t:a ka j:nm: us:i s:m:y: hØAa,  j:b: daðn:aðø em:*: b:al:k hi T:ð;  Aaòr j:Ømm:n: kñ p:Üjy: ep:t:a,  j:Øm:rat:i,  unhðø eS:x:a )dan: krt:ð T:ð. Al:g:Ü n:ð g:Ø,j:i ki b:hØt: s:ðv:a ki T:i,  K:Üb: rkaeb:y:aú m:aúj:i,  K:Üb: py:al:ð D:aðy:ð. un:ka hØVka Ok x:N: kñ el:O B:i ev:Â:am: n: l:ðn:ð p:at:a T:a;  Vy:aðøek )ty:ðk ec:l:m: Al:g:Ü kað AaD: G:NXð t:k ekt:ab:aðø s:ð Al:g: kr dðt:i T:i.  [10] Al:g:Ü kñ ep:t:a p:Øran:ð ev:c:araðø kñ m:n:Ø\y: T:ð. unhðø eS:x:a ki Ap:ðx:a g:Ø, ki s:ðv:a-S:ØÂ:Ü\:a p:r AeD:k ev:Sv:as: T:a. v:h kht:ð T:ð ek ev:½a p:`n:ð s:ð n:hiø Aat:i;  j:að kÙC haðt:a hò,  g:Ø, kñ AaeS:v:aüd s:ð. b:s:,  g:Ø,j:i ki káp:a-dà¡\X c:aehO. At:Ov: y:ed Al:g:Ü p:r j:Øm:rat:i S:ðK: kñ AaS:iv:aüd AT:v:a s:ts:øg: ka kÙC Pl: n: hØAa,  t:að y:h m:an:kr s:nt:að\: kr l:ðg:a ek ev:½aðp:aj:ün: m:ðø m:òøn:ð y:T:aS:¡Vt: kaðI b:at: uYa n:hiø rK:i,  ev:½a us:kñ B:agy: hi m:ðø n: T:i,  t:að kós:ð Aat:i ?  [15]

    m:g:r j:Øm:rat:i S:ðK: sv:y:ø AaS:iv:aüd kñ kay:l: n: T:ð. unhðø Ap:n:ð s:aðXð p:r AeD:k B:raðs:a T:a,  Aaòr us:i s:aðXð kñ )t:ap: s:ð Aaj: Aas:p:as: kñ g:aúv:aðø m:ðø j:Ømm:n: ki p:Üj:a haðt:i T:i. un:kñ el:K:ð hØO rðhn:n:am:ð y:a b:òn:am:ð p:r kc:hri ka m:Øherür B:i kl:m: n: uYa s:kt:a T:a. hlkñ ka Raeky:a,  kaøsXðeb:l: Aaòr t:hs:il: ka c:p:ras:i--  s:b: un:ki káp:a ki Aakaøx:a rK:t:ð T:ð. At:Ov: Al:g:Ü ka m:an: un:kñ D:n: kñ karN: T:a,  t:að j:Ømm:n: S:ðK: Ap:n:i An:m:aðl: ev:½a s:ð hi s:b:kñ Aadrp:a*: b:n:ð T:ð  [20]

2

j:Ømm:n: S:ðK: ki Ok b:Ü`i K:al:a (m:aòs:i) T:i. us:kñ p:as: kÙC T:að_i-s:i em:l:eky:t: T:i;  p:rnt:Ø us:kñ en:kX s:mb:¡nD:y:aðø m:ðø kaðI n: T:a. j:Ømm:n: n:ð l:mb:ð-c:aò_ð v:adð krkñ y:h em:l:eky:t: Ap:n:ð n:am: el:K:v:a l:i T:i. j:b: Ok dan:p:*: ki rej:sXÎÔi n: hØI T:i,  t:b: t:k K:al:aj:an: ka K:Üb: Aadr-s:tkar eky:a g:y:a. unhðø K:Üb: sv:aed\X p:daT:ü eK:l:ay:ð g:y:ð.  [25] hl:v:ð-p:Øl:av: ki v:\:aü-s:i ki g:y:i;  p:r rej:sXÎÔi ki m:aðhr n:ð En: K:aet:rdaery:aðø p:r B:i m:an:að m:Øhr l:g:a di. j:Ømm:n: ki p:tn:i krim:n: raðeXy:aðø kñ s:aT: k_v:i b:at:aðø kñ kÙC t:ðj:,  t:iK:ð s:al:n: B:i dðn:ð l:g:i. j:Ømm:n: S:ðK: B:i en:YØr hað g:y:ð. Ab: b:ðc:ari K:al:aj:an: kað )ay:H en:ty: hi Oðs:i b:at:ðø s:Øn:n:i p:_t:i T:iø.

    b:Øe`y:a n: j:an:ð kb: t:k ej:y:ðg:i.  [30] dað-t:in: b:iG:ð Us:r Vy:a dð edy:a,  m:an:að m:aðl: l:ð el:y:a hòb:G:ari dal: kñ eb:n:a raðeXy:aú n:hiø ut:rt:iøej:t:n:a ,p:y:a Es:kñ p:ðX m:ðø J:aðøk c:Økñ,  ut:n:ð s:ð t:að Ab: t:k g:aúv: m:aðl: l:ð l:ðt:ð.

    kÙC edn: K:al:aj:an: n:ð s:Øn:a Aaòr s:ha;  p:r j:b: n: s:ha g:y:a t:b: j:Ømm:n: s:ð eS:kay:t: ki. j:Ømm:n: n:ð sT:an:iy: km:üc:ari--g:àhsv:am:i--kñ )b:nD: m:ðø dK:l: dðn:a uec:t: n: s:m:J:a.  [35] kÙC edn: t:k Aaòr y:aðø hi rað-D:aðkr kam: c:l:t:a rha. Ant: m:ðø Ok edn: K:al:a n:ð j:Ømm:n: s:ð kha--  b:ðXat:Ømharð s:aT: m:ðra en:v:aüh n: haðg:a. t:Øm: m:ØJ:ð ,p:y:ð dð edy:a krað,  m:òø Ap:n:a p:ka-K:a l:Üúg:i.

    j:Ømm:n: n:ð D:à\Xt:a kñ s:aT: u¶:r edy:a--  ,p:y:ð Vy:a y:haú Pl:t:ð hòø ?  [40]

    K:al:a n:ð n:m:Òt:a s:ð kha--  m:ØJ:ð kÙC -K:a-s:ÜK:a c:aehO B:i ek n:hiø ?

    j:Ømm:n: n:ð g:mB:ir sv:r s:ð j:v:ab: edy:a--  t:að kaðI y:h T:að_ð hi s:m:J:a T:a ek t:Øm: m:aòt: s:ð l:_kr Aay:i hað ?

    K:al:a eb:g:_ g:y:iø,  unhaðøn:ð p:øc:ay:t: krn:ð ki D:m:ki di. j:Ømm:n: hús:ð,  ej:s: t:rh kaðI eS:kari ehrn: kað j:al: ki t:rP j:at:ð dðK:kr m:n:-hi-m:n: hús:t:a hò. v:h b:aðl:ð--  haú,  j:-r p:øc:ay:t: krað.  [45] Pós:l:a hað j:ay:. m:ØJ:ð B:i y:h rat:-edn: ki K:XK:X p:s:nd n:hiø.

    p:øc:ay:t: m:ðø eks:ki j:it: haðg:i,  Es: ev:\:y: m:ðø j:Ømm:n: kað kÙC B:i s:ndðh n: T:a. Aas:p:as: kñ g:aúv:aðø m:ðø Oðs:a kaòn: T:a,  j:að us:kñ An:Øg:Òhaðø ka ÆN:i n: hað;  Oðs:a kaòn: T:a,  j:að us:kað S:*:Ø b:n:an:ð ka s:ahs: kr s:kñeks:m:ðø Et:n:a b:l: T:a,  j:að us:ka s:am:n:a kr s:kñ ?  [50] Aas:m:an: kñ PerSt:ð t:að p:øc:ay:t: krn:ð Aav:ðøg:ð hi n:hiø.

3

Es:kñ b:ad kI edn: t:k b:Ü`i K:al:a haT: m:ðø Ok l:k_i el:y:ð Aas:p:as: kñ g:aúv:aðø m:ðø daò_t:i rhiø. km:r J:Økkr km:an: hað g:y:i T:i. Ok-Ok p:g: c:l:n:a dÜB:r T:a;  m:g:r b:at: Aa p:_i T:i. us:ka en:N:üy: krn:a j:-ri T:a.  [55]

    eb:rl:a hi kaðI B:l:a Aadm:i haðg:a,  ej:s:kñ s:am:n:ð b:Øe`y:a n:ð dØHK: kñ Aaús:Ü n: b:hay:ð haðø. eks:i n:ð t:að y:aðø hi Up:ri m:n: s:ð hÜú-haú krkñ Xal: edy:a,  Aaòr eks:i n:ð Es: Any:ay: p:r j:m:an:ð kað g:ael:y:aú diøkha--  kb:Ò m:ðø p:aúv: l:Xkñ hØO hòø,  Aaj: m:rð,  kl: dÜs:ra edn:;  p:r hv:s: n:hiø m:an:t:i. Ab: t:Ømhðø Vy:a c:aehOraðXi K:aAað Aaòr All:ah ka n:am: l:að.  [60] t:Ømhðø Ab: K:ðt:i-b:ari s:ð Vy:a kam: hòkÙC Oðs:ð s:jj:n: B:i T:ð,  ej:nhðø hasy:-rs: kñ rs:asv:adn: ka AcCa Av:s:r em:l:a. J:Øki hØI km:r,  p:aðp:l:a m:Øúh,  s:n: kñ-s:ð b:al: Et:n:i s:am:g:Òi Ok*: haðø,  t:b: hús:i Vy:aðø n: Aav:ðOðs:ð ny:ay:e)y:,  dy:al:Ø,  din:-v:ts:l: p:,\: b:hØt: km: T:ð,  ej:nhaðøn:ð us: Ab:l:a kñ dØK:_ð kað g:aòr s:ð s:Øn:a hað Aaòr us:kað s:antv:n:a di hað. c:araðø Aaðr s:ð G:Üm:-G:am:kr b:ðc:ari Al:g:Ü c:aòD:ri kñ p:as: Aay:i.  [65] l:aYi p:Xk di Aaòr dm: l:ðkr b:aðl:i--  b:ðXa,  t:Øm: B:i dm:-B:r kñ el:O m:ðri p:øc:ay:t: m:ðø c:l:ð Aan:a.

    Al:g:Ü--  m:ØJ:ð b:Øl:akr Vy:a kraðg:ikI g:aúv: kñ Aadm:i t:að Aav:ðøg:ð hi.

    K:al:a--  Ap:n:i ev:p:d t:að s:b:kñ Aag:ð rað Aay:i. Ab: Aan:ð n: Aan:ð ka Aa¡Kt:y:ar un:kað hò.  [70]

    Al:g:Ü--  y:aðø Aan:ð kað Aa j:aUúg:a;  m:g:r p:øc:ay:t: m:ðø m:Øúh n: K:aðl:Üúg:a.

    K:al:a--  Vy:aðø b:ðXa ?

    Al:g:Ü--  Ab: Es:ka Vy:a j:v:ab: dÜúAp:n:i K:ØS:i. j:Ømm:n: m:ðra p:Øran:a em:*: hò.  [75] us:s:ð eb:g:a_ n:hiø kr s:kt:a.

    K:al:a--  b:ðXa,  Vy:a eb:g:a_ kñ Rr s:ð Im:an: ki b:at: n: khaðg:ð ?

    hm:arð s:aðy:ð hØO D:m:ü-wan: ki s:ari s:mp:¡¶: l:ØX j:ay:,  t:að us:ð K:b:r n:hiø haðt:i,  p:rnt:Ø l:l:kar s:Øn:kr v:h s:c:ðt: hað j:at:a hò. ePr us:ð kaðI j:it: n:hiø s:kt:a. Al:g:Ü Es: s:v:al: ka kaðI u¶:r n: dð s:ka,  p:r us:kñ Ædy: m:ðø y:ð S:bd g:Üúj: rhð T:ð--

    Vy:a eb:g:a_ kñ Rr s:ð Im:an: ki b:at: n: khaðg:ð ?  [80]


4

s:øDy:a-s:m:y: Ok p:ð_ kñ n:ic:ð p:øc:ay:t: b:òYi. S:ðK: j:Ømm:n: n:ð p:hl:ð s:ð hi PS:ü eb:Ca rK:a T:a. unhaðøn:ð p:an:,  El:ay:c:i,  hØVkñ-t:mb:akÝ Aaed ka )b:nD: B:i eky:a T:a. haú,  v:h sv:y:ø Al:b:¶:a Al:g:Ü c:aòD:ri kñ s:aT: z:ra dÜr p:r b:òYð hØO T:ð. j:b: p:øc:ay:t: m:ðø kaðI Aa j:at:a T:a,  t:b: db:ð hØO s:l:am: s:ð us:ka sv:ag:t: krt:ð T:ð  [85] j:b: s:Üy:ü Ast: hað g:y:a Aaòr ec:e_y:aðø ki kl:rv:-y:ØVt: p:øc:ay:t: p:ð_aðø p:r b:òYi,  t:b: y:haú B:i p:øc:ay:t: S:Ø- hØI. PS:ü ki Ok-Ok Aúg:Øl: j:m:in: B:r g:y:i;  p:r AeD:kaøS: dS:ük hi T:ð. en:m:¡n*:t: m:haS:y:aðø m:ðø s:ð kñv:l: v:ð hi l:aðg: p:D:arð T:ð,  ej:nhðø j:Ømm:n: s:ð Ap:n:i kÙC ks:r en:kal:n:i T:i. Ok kaðn:ð m:ðø Aag: s:Øl:g: rhi T:i. n:aI t:ab:_t:að_ ec:l:m: B:r rha T:a.  [90] y:h en:N:üy: krn:a As:mB:v: T:a ek s:Øl:g:t:ð hØO up:l:aðø s:ð AeD:k D:ØAaú en:kl:t:a T:a y:a ec:l:m: kñ dm:aðø s:ð. l:_kñ ED:r-uD:r daò_ rhð T:ð. kaðI Aap:s: m:ðø g:al:i-g:l:aòj: krt:ð Aaòr kaðI raðt:ð T:ð. c:araðø t:rP kaðl:ahl: m:c: rha T:a. g:aúv: kñ kÙ¶:ð Es: j:m:av: kað B:aðj: s:m:J:kr J:ØNR--J:ØNR j:m:a hað g:y:ð T:ð.  [95]

    p:øc: l:aðg: b:òY g:y:ð,  t:að b:Ü`i K:al:a n:ð un:s:ð ev:n:t:i ki--

    p:øc:að,  Aaj: t:in: s:al: hØO,  m:òøn:ð Ap:n:i s:ari j:ay:dad Ap:n:ð B:an:j:ð j:Ømm:n: kñ n:am: el:K: di T:i. Es:ð Aap: l:aðg: j:an:t:ð hi haðøg:ð. j:Ømm:n: n:ð m:ØJ:ð t:a-hy:at: raðXi-kp:_a dðn:a kb:Ül: eky:a. s:al:-B:r t:að m:òøn:ð Es:kñ s:aT: rað-D:aðkr kaXa.  [100] p:r Ab: rat:-edn: ka raðn:a n:hiø s:ha j:at:a. m:ØJ:ð n: p:ðX ki raðXi em:l:t:i hò,  n: t:n: ka kp:_a. b:ðks: b:ðv:a hÜú. kc:hri drb:ar n:hiø kr s:kt:a. t:Ømharð es:v:a Aaòr eks:kað Ap:n:a dØHK: s:Øn:aUú?  [105] t:Øm: l:aðg: j:að rah en:kal: dað,  us:i rah p:r c:l:Üú. Ag:r m:ØJ:m:ðø kaðI Oðb: dðK:að,  t:að m:ðrð m:Øúh p:r T:pp:_ m:arað. j:Ømm:n: m:ðø b:ØraI dðK:að,  t:að us:ð s:m:J:aAað,  Vy:aðø Ok b:ðks: ki Aah l:ðt:a hòm:òø p:øc:aðø ka hØVm: es:r-m:aT:ð p:r c:`aUúg:i. '

    ram:D:n: em:Â:,  ej:n:kñ kI As:aem:y:aðø kað j:Ømm:n: n:ð Ap:n:ð g:aúv: m:ðø b:s:a el:y:a T:a,  b:aðl:ð--  j:Ømm:n: em:y:aú,  eks:ð p:øc: b:dt:ð haðAB:i s:ð Es:ka en:p:Xara kr l:að.  [110] ePr j:að kÙC p:øc: khðøg:ð,  v:hi m:an:n:a p:_ðg:a.

    j:Ømm:n: kað Es: s:m:y: s:dsy:aðø m:ðø ev:S:ð\:kr v:ð hi l:aðg: diK: p:_ð,  ej:n:s:ð eks:i-n:-eks:i karN: un:ka v:òm:n:sy: T:a. j:Ømm:n: b:aðl:ð--  p:øc:aðø ka hØVm: All:ah ka hØVm: hò. K:al:aj:an: ej:s:ð c:ahðø,  us:ð b:dðø. m:ØJ:ð kað uj:Ò n:hiø.  [115]

    K:al:a n:ð ec:ll:akr kha--  Arð All:ah kñ b:ndðøp:øc:aðø ka n:am: Vy:aðø n:hiø b:t:a dðt:akÙC m:ØJ:ð B:i t:að m:al:Üm: hað.

    j:Ømm:n: n:ð #aðD: s:ð kha--  Ab: Es: v:Vt: m:ðra m:Øúh n: K:Øl:v:aAað. t:Ømhari b:n: p:_i hò,  ej:s:ð c:ahað,  p:øc: b:dað.  [120]

    K:al:aj:an: j:Ømm:n: kñ Aax:ðp: kað s:m:J: g:y:iø,  v:h b:aðl:iø--  b:ðXa,  K:Øda s:ð Rrað. p:øc: n: eks:i kñ daðst: haðt:ð hòø,  n: eks:i kñ dØSm:n:. kós:i b:at: kht:ð haðAaòr t:Ømhara eks:i p:r ev:Sv:as: n: hð,  t:að j:an:ð dað;  Al:g:Ü c:aòD:ri kað t:að m:an:t:ð haðl:að,  m:òø unhiø kað s:rp:øc: b:dt:i hÜú.  [125]

    j:Ømm:n: S:ðK: Aan:nd s:ð PÝl: uYð,  p:rnt:Ø B:av:aðø kað eCp:akr b:aðl:ð--  Al:g:Ü hi s:hi,  m:ðrð el:O j:òs:ð ram:D:n: v:òs:ð Al:g:Ü.

    Al:g:Ü Es: J:m:ðl:ð m:ðø Pûs:n:a n:hiø c:aht:ð T:ð. v:ð knn:i kaXn:ð l:g:ð. b:aðl:ð--  K:al:a,  t:Øm: j:an:t:i hað ek m:ðri j:Ømm:n: s:ð g:a`i daðst:i hò.

    K:al:a n:ð g:mB:ir sv:r m:ðø kha--  ' b:ðXa,  daðst:i kñ el:O kaðI Ap:n:a Im:an: n:hiø b:ðc:t:a.  [130] p:øc: kñ edl: m:ðø K:Øda b:s:t:a hò. p:øc:aðø kñ m:Øúh s:ð j:að b:at: en:kl:t:i hò,  v:h K:Øda ki t:rP s:ð en:kl:t:i hò.

    Al:g:Ü c:aòD:ri s:rp:øc: hØO. ram:D:n: em:Â: Aaòr j:Ømm:n: kñ dÜs:rð ev:raðeD:y:aðø n:ð b:Øe`y:a kað m:n: m:ðø b:hØt: kaðs:a.

    Al:g:Ü c:aòD:ri b:aðl:ð--  S:ðK: j:Ømm:n: !   [135] hm: Aaòr t:Øm: p:Øran:ð daðst: hòøj:b: kam: p:_a,  t:Øm:n:ð hm:ari m:dd ki hò Aaòr hm: B:i j:að kÙC b:n: p:_a,  t:Ømhari s:ðv:a krt:ð rhð hòø;  m:g:r Es: s:m:y: t:Øm: Aaòr b:Ü`i K:al:a,  daðn:aðø hm:ari en:g:ah m:ðø b:rab:r hað. t:Øm:kað p:øc:að s:ð j:að kÙC Aj:ü krn:i hað,  krað.

    j:Ømm:n: kað p:Üra ev:Sv:as: T:a ek Ab: b:aj:i m:ðri hò. Al:g:Ü y:h s:b: edK:av:ð ki b:at:ðø kr rha hò.  [140] At:Ov: S:ant:-ec:¶: haðkr b:aðl:ð--  p:øc:að,  t:in: s:al: hØO K:al:aj:an: n:ð Ap:n:i j:ay:dad m:ðrð n:am: ehbb:a kr di T:i. m:òøn:ð unhðø t:a-hy:at: K:an:a-kp:_a dðn:a kb:Ül: eky:a T:a. K:Øda g:v:ah hò,  Aaj: t:k m:òøn:ð K:al:aj:an: kað kaðI t:kl:iP n:hiø di. m:òø unhðø Ap:n:i m:aú kñ s:m:an: s:m:J:t:a hÜú. un:ki eK:dm:t: krn:a m:ðra Pj:ü hò;  m:g:r Aaòrt:aðø m:ðø z:ra An:b:n: rht:i hò,  Es:m:ðø m:ðra Vy:a b:s: hò ?   [145] K:al:aj:an: m:ØJ:s:ð m:ahv:ar K:c:ü Al:g: m:aúg:t:i hòø. j:ay:dad ej:n:t:i hò;  v:h p:øc:aðø s:ð eCp:i n:hiø. us:s:ð Et:n:a m:Øn:aPa n:hiø haðt:a hò ek m:ahv:ar K:c:ü dð s:kÝû. Es:kñ Al:av:a ehbb:an:am:ð m:ðø m:ahv:ar K:c:ü ka kaðI ej:# n:hiø. n:hiø t:að m:òø B:Ül:kr B:i Es: J:m:ðl:ð m:ðø n: p:_t:a.  [150] b:s:,  m:ØJ:ð y:hi khn:a hò. AaEnda p:øc:aø ka Aa¡Kt:y:ar hò,  j:að Pós:l:a c:ahðø,  krðø.

    Al:g:Ü c:aòD:ri kað hm:ðS:a kc:hri s:ð kam: p:_t:a T:a. At:Ov: v:h p:Üra kan:Ün:i Aadm:i T:a. us:n:ð j:Ømm:n: s:ð ej:rh S:Ø- ki.  [155] Ok-Ok )Sn: j:Ømm:n: kñ Ædy: p:r hT:aò_ð ki c:aðX ki t:rh p:_t:a T:a. ram:D:n: em:Â: En: )Sn:aðø p:r m:ØgD: hØO j:at:ð T:ð. j:Ømm:n: c:ekt: T:ð ek Al:g:Ü kað Vy:a hað g:y:a. AB:i y:h Al:g:Ü m:ðrð s:aT: b:òYa hØAa kós:i-kós:i b:at:ðø kr rha T:aEt:n:i hi dðr m:ðø Oðs:i kay:ap:Xl: hað g:y:i ek m:ðri j:_ K:aðdn:ð p:r t:Øl:a hØAa hò.  [160] n: m:al:Üm: kb: ki ks:r y:h en:kal: rha hòVy:a Et:n:ð edn:aðø ki daðst:i kÙC B:i kam: n: Aav:ðg:i ?

    j:Ømm:n: S:ðK: t:að Es:i s:øklp:-ev:klp: m:ðø p:_ð hØO T:ð ek Et:n:ð m:ðø Al:g:Ü n:ð Pós:l:a s:Øn:ay:a----

    j:Ømm:n: S:ðK:p:øc:aðø n:ð Es: m:am:l:ð p:r ev:c:ar eky:a.  [165] unhðø y:h n:iet: s:øg:t: m:al:Üm: haðt:a hò ek K:al:aj:an: kað m:ahv:ar K:c:ü edy:a j:ay:. hm:ara ev:c:ar hò ek K:al:a ki j:ay:dad s:ð Et:n:a m:Øn:aPa Av:Sy: haðt:a hò ek m:ahv:ar K:c:ü edy:a j:a s:kñ. b:s:,  y:hi hm:ara Pós:l:a hò. Ag:r j:Ømm:n: kað K:c:ü dðn:a m:øj:Ür n: hað,  t:að ehbb:an:am:a r¸ s:m:J:a j:ay:.

    y:h Pós:l:a s:Øn:t:ð hi j:Ømm:n: s:nn:aXð m:ðø Aa g:y:ð.  [170] j:að Ap:n:a em:*: hað,  v:h S:*:Ø ka vy:v:har krð Aaòr g:l:ð p:r CØri Pñrð,  Es:ð s:m:y: kñ hðr-Pñr kñ es:v:a Aaòr Vy:a khðøej:s: p:r p:Üra B:raðs:a T:a,  us:n:ð s:m:y: p:_n:ð p:r D:aðK:a edy:a. Oðs:ð hi Av:s:raðø p:r J:ÜYð-s:cc:ð em:*:aðø ki p:rix:a ki j:at:i hò. y:hi kel:y:Øg: ki dast:i hò. Ag:r l:aðg: Oðs:ð kp:Xi-D:aðK:ðb:aj: n: haðt:ð,  t:að dðS: m:ð Aap:¡¶:y:aðø ka )kaðp: Vy:aðø haðt:ay:h hòj:a-pl:ðg: Aaed vy:aeD:y:aú dØ\km:aðøü kñ hi dNR hòø.  [175]

    m:g:r ram:D:n: em:Â: Aaòr Any: p:øc: Al:g:Ü c:aòD:ri ki Es: n:iet:-p:ray:N:t:a ki )S:øs:a j:i K:aðl:kr kr rhð T:ð. v:ð kht:ð T:ð--  Es:ka n:am: p:øc:ay:t: hòdÜD:-ka-dÜD: Aaòr p:an:i-ka-p:an:i kr edy:a. daðst:að,  daðst:i ki j:g:h hò,  eknt:Ø D:m:ü ka p:al:n: krn:a m:ØKy: hò. Oðs:ð hi s:ty:v:aedy:aðø kñ b:l: p:r p:àTv:i Yhri hò,  n:hiø t:að v:h kb: ki rs:at:l: kað c:l:i j:at:i.  [180]

    Es: Pós:l:ð n:ð Al:g:Ü Aaòr j:Ømm:n: ki daðst:i ki j:_ ehl:a di. Ab: v:ð s:aT:-s:aT: b:at:ðø krt:ð n:hiø edK:ay:i dðt:ð. Et:n:a p:Øran:a em:*:t:a--p:i v:à\: s:ty: ka Ok J:aðøka B:i n: s:h s:ka. s:c:m:Øc: v:h b:al:Ü ki hi j:m:in: p:r K:_a T:a.

    un:m:ðø Ab: eS:\Xac:ar ka AeD:k vy:v:har haðn:ð l:g:a.  [185] Ok dÜs:rð ki Aav:B:g:t: jy:ada krn:ð l:g:ð. v:ð em:l:t:ð-j:Øl:t:ð T:ð,  m:g:r us:i t:rh,  j:òs:ð t:l:v:ar s:ð Zal: em:l:t:i hò.

    j:Ømm:n: kñ ec:¶: m:ðø em:*: ki kÙeXl:t:a AaYaðø p:hr K:Xka krt:i T:i. us:ð hr G:_i y:hi ec:nt:a rht:i T:i ek eks:i t:rh b:dl:a l:ðn:ð ka Av:s:r em:l:ð.


5

AcCð kam:aðø ki es:e¹ m:ðø b:_i dðr l:g:t:i hò;  p:r b:Ørð kam:aðø ki es:e¹ m:ðø y:h b:at: n:hiø haðt:i;  j:Ømm:n: kað B:i b:dl:a l:ðn:ð ka Av:s:r j:ld hi em:l: g:y:a.  [190] ep:Cl:ð s:al: Al:g:Ü c:aòD:ri b:Xðs:r s:ð b:òl:aðø ki Ok b:hØt: AcCi g:aðI m:aðl: l:ay:ð T:ð. b:òl: p:Cahiø j:aet: kñ s:Øndr,  b:_ð-b:_ð s:iøg:aðøv:al:ð T:ð. m:hin:aðø t:k Aas:p:as: kñ g:aúv: kñ l:aðg: dS:ün: krt:ð rhð. dòv:y:aðg: s:ð j:Ømm:n: ki p:øc:ay:t: kñ Ok m:hin:ð kñ b:ad Es: j:að_i ka Ok b:òl: m:r g:y:a. j:Ømm:n: n:ð daðst:aðø s:ð kha--  y:h dg:ab:aj:i ki s:j:a hò.  [195] Ens:an: s:b:Ò B:l:ð hi kr j:ay:,  p:r K:Øda n:ðk-b:d s:b: dðK:t:a hò. Al:g:Ü kað s:ndðh hØAa ek j:Ømm:n: n:ð b:òl: kað ev:\: edl:a edy:a hò. c:aòD:raEn: n:ð B:i j:Ømm:n: p:r hi Es: dØG:üXn:a ka dað\:araðp:N: eky:a. us:n:ð kha--  j:Ømm:n: n:ð kÙC kr-kra edy:a hò. c:aòD:raEn: Aaòr krim:n: m:ðø Es: ev:\:y: p:r Ok K:Üb: hi v:ad-ev:v:ad hØAa.  [200] daðn:aðø dðev:y:aðø n:ð S:bd:-b:ahØly: ki n:di b:ha di. vy:øgy:,  v:#aðev:t:,  Any:að¡Vt: Aaòr up:m:a Aaed Al:økaraðø m:ðø b:at:ðø hØI. j:Ømm:n: n:ð eks:i t:rh S:a¡nt: sT:aep:t: ki. unhaðøn:ð Ap:n:i p:tn:i kað RaúX-Rp:Xkr s:m:J:a edy:a. v:h us:ð us: rN:B:Üem: s:ð hXa B:i l:ð g:y:ð.  [205] uD:r Al:g:Ü c:aòD:ri n:ð s:m:J:an:ð-b:ØJ:an:ð ka kam: Ap:n:ð t:ký-p:ÜN:ü s:aðXð s:ð el:y:a.

    Ab: Akñl:a b:òl: eks: kam: kaus:ka j:að_ b:hØt: ZÜú`a g:y:a,  p:r n: em:l:a. en:dan: y:h s:l:ah Yhri ek Es:ð b:ðc: Ral:n:a c:aehO. g:aúv: m:ðø Ok s:m:J:Ü s:ahØ T:ð,  v:h EVka-g:a_i haúkt:ð T:ð.  [210] g:aúv: kñ g:Ø_-G:i l:adkr m:NRi l:ð j:at:ð,  m:NRi s:ð t:ðl:,  n:m:k B:r l:at:ð,  Aaòr g:aúv: m:ðø b:ðc:t:ð. Es: b:òl: p:r un:ka m:n: l:hray:a. unhaðøn:ð s:aðc:a,  y:h b:òl: haT: l:g:ð t:að edn:-B:r m:ðø b:ðK:Xkñ t:in: K:ðp: haðø. Aaj:kl: t:að Ok hi K:ðp: m:ðø l:al:ð p:_ð rht:ð hòø. b:òl: dðK:a,  g:a_i m:ðø daò_ay:a,  b:al:-B:aòøri ki p:hc:an: kray:i,  m:aðl:-t:aðl: eky:a Aaòr us:ð l:akr ¾ar p:r b:aúD: hi edy:a.  [215] Ok m:hin:ð m:ðø dam: c:Økan:ð ka v:ada Yhra. c:aòD:ri kað B:i g:rj: T:i hi,  G:aXð ki p:rv:a n: ki.

    s:m:J:Ü s:ahØ n:ð n:y:a b:òl: p:ay:a,  t:að l:g:ð us:ð rg:ðdn:ð. v:h edn: m:ðø t:in:-t:in:,  c:ar-c:ar K:ðp:ðø krn:ð l:g:ð. n: c:arð ki eP# T:i,  n: p:an:i ki,  b:s: K:ðp:aðø s:ð kam: T:a.  [220] m:NRi l:ð g:y:ð,  v:haú kÙC s:ÜK:a B:Üs:a s:am:n:ð Ral: edy:a. b:ðc:ara j:an:v:r AB:i dm: B:i n: l:ðn:ð p:ay:a T:a ek ePr j:aðt: edy:a. Al:g:Ü c:aòD:ri kñ G:r T:a t:að c:òn: ki b:øS:i b:j:t:i T:i. b:òl:ram: CYð-Cm:ahðø kB:i b:hl:i m:ðø j:aðt:ð j:at:ð T:ð. K:Üb: uCl:t:ð-kÝdt:ð Aaòr kaðs:aðø t:k daò_t:ð c:l:ð j:at:ð T:ð.  [225] v:haú b:òl:ram: ka raet:b: T:a,  s:aP p:an:i,  dl:i hØI Arhr ki dal: Aaòr B:Üs:ð kñ s:aT: K:l:i,  Aaòr y:hi n:hiø,  kB:i-kB:i G:i ka sv:ad B:i c:K:n:ð kað em:l: j:at:a T:a. S:am:-s:b:ðrð Ok Aadm:i K:rhrð krt:a,  p:aðøCt:a Aaòr s:hl:at:a T:a. khaú v:h s:ØK:-c:òn:,  khaú y:h AaYaðø p:hr ki K:p:t:m:hin:ð-B:r hi m:ðø v:h ep:s:-s:a g:y:a. EVkñ ka j:ØAa dðK:t:ð hi us:ka l:hÜ s:ÜK: j:at:a T:a.  [230] Ok-Ok p:g: c:l:n:a dÜB:r T:a. heRÎRy:aú en:kl: Aay:i T:iø,  p:r T:a v:h p:an:idar,  m:ar ki b:rdaSt: n: T:i.

    Ok edn: c:aòT:i K:ðp: m:ðø s:ahØj:i n:ð dÜn:a b:aðJ: l:ada. edn:-B:r ka T:ka j:an:v:r,  p:òr n: uYt:ð T:ð. p:r s:ahØj:i kað_ð PXkarn:ð l:g:ð.  [235] b:s:,  ePr Vy:a T:a,  b:òl: kl:ðj:a t:að_kr c:l:a. kÙC dÜr daò_a Aaòr c:aha ek z:ra dm: l:ð l:Üú,  p:r s:ahØj:i kað j:ld p:hØúc:n:ð ki eP# T:i;  At:Ov: unhaðøn:ð kI kað_ð b:_i en:düy:t:a s:ð PCkarð. b:òl: n:ð Ok b:ar ePr j:aðr l:g:ay:a;  p:r Ab:ki b:ar S:¡Vt: n:ð j:v:ab: dð edy:a. v:h D:rt:i p:r eg:r p:_a,  Aaòr Oðs:a eg:ra ek ePr n: uYa. s:ahØj:i n:ð b:hØt: p:iXa,  Xaúg: p:k_kr K:iøc:a,  n:T:n:aðø m:ðø l:k_i YÜús: di;  p:r khiø m:àt:k B:i uY s:kt:a hò ?   [240] t:b: s:ahØj:i kað kÙC S:k hØAa. unhaðøn:ð b:òl: kað g:aòr s:ð dðK:a,  K:aðl:kr Al:g: eky:a,  Aaòr s:aðc:n:ð l:g:ð ek g:a_i kós:ð G:r p:hØúc:ð. b:hØt: c:iK:ð-ec:ll:ay:ð;  p:r dðhat: ka rast:a b:cc:aðø ki AaúK: ki t:rP s:aúJ: haðt:ð hi b:nd hað j:at:a hò. kaðI n:z:r n: Aay:a. Aas:p:as: kaðI g:aúv: B:i n: T:a.  [245] m:arð #aðD: kñ unhaðøn:ð m:rð hØO b:òl: p:r Aaòr dØrðü l:g:ay:ð Aaòr kaðs:n:ð l:g:ð--  AB:ag:ð. t:ØJ:ð m:rn:a hi T:a,  t:að G:r p:hØúc:kr m:rt:as:s:Øra b:ic: rast:ð hi m:ðø m:r rhaAb: g:a_i kaòn: K:iøc:ðEs: t:rh s:ahØj:i K:Üb: j:l:ð-B:Øn:ð.  [250] kI b:aðrð g:Ø_ Aaòr kI p:ip:ð G:i unhaðøn:ð b:ðc:ð T:ð,  dað-ZaI s:aò ,p:y:ð km:r m:ðø b:úD:ð T:ð. Es:kñ es:v:a g:a_i p:r kI b:aðrð n:m:k kñ T:ð;  At:Ov: Cað_kr j:a B:i n: s:kt:ð T:ð. l:ac:ar b:ðc:arð g:a_i p:r hi l:ðX g:y:ð. v:hiø rt:j:g:a krn:ð ki Yan: l:i. ec:l:m: p:i,  g:ay:a.  [255] ePr hØVka ep:y:a. Es: t:rh s:ahØj:i AaD:i rat: t:k n:iød kað b:hl:at:ð rhð. Ap:n:i j:an: m:ðø t:að v:h j:ag:t:ð hi rhð;  p:r p:aò PXt:ð hi j:að n:iød XÜXi Aaòr km:r p:r haT: rK:a,  t:aò T:òl:i g:ay:b:G:b:rakr ED:r-uD:r dðK:a,  t:að kI kn:st:r t:ðl: B:i n:dart:APs:aðs: m:ðø b:ðc:arð n:ð es:r p:iX el:y:a Aaòr p:Ca_ K:an:ð l:g:a.  [260] )at:Hkal: raðt:ð-eb:l:K:t:ð G:r p:hØúc:ð. s:hØAaEn: n:ð j:b: y:h b:Øri s:Øn:av:n:i s:Øn:i,  t:b: p:hl:ð t:að raðy:i,  ePr Al:g:Ü c:aòD:ri kað g:ael:y:aú dðn:ð l:g:i--  en:g:að_ð n:ð Oðs:a kÙl:cCn:i b:òl: edy:a ek j:nm:-B:r ki km:ay:i l:ØX g:y:i.

    Es: G:Xn:a kað hØO kI m:hin:ð b:it: g:y:ð. Al:g:Ü j:b: Ap:n:ð b:òl: kñ dam: m:aúg:t:ð t:b: s:ahØ Aaòr s:hØAaEn:,  daðn:aðø hi J:ll:ay:ð hØO kÙ¶:ð ki t:rh c:` b:òYt:ð,  Aaòr ANR-b:NR b:kn:ð l:g:t:ð--  v:ahy:haú t:að s:arð j:nm: ki km:ay:i l:ØX g:y:i,  s:ty:an:aS: hað g:y:a,  Enhðø dam:aðø ki p:_i hò.  [265] m:Ødaü b:òl: edy:a T:a,  us: p:r dam: m:aúg:n:ð c:l:ð hòøAaúK:aðø m:ðø D:Ül: J:aðøk di,  s:ty:an:aS:i b:òl: g:l:ð b:aúD: edy:a,  hm:ðø en:ra p:aðøg:a hi s:m:J: el:y:a hòhm: B:i b:en:y:ð kñ b:cc:ð hòø,  Oðs:ð b:Ø¹Ü khiø Aaòr haðøg:ð. p:hl:ð j:akr eks:i g:_hð m:ðø m:Øúh D:að AaAað,  t:b: dam: l:ðn:a. n: j:i m:an:t:a hað,  t:að hm:ara b:òl: K:aðl: l:ð j:aAað.  [270] m:hin:a-B:r kñ b:dl:ð dað m:hin:a j:aðt: l:að. Aaòr Vy:a l:aðg:ð ?

    c:aòD:ri kñ AS:ØB:ec:nt:kaðø ki km:i n: T:i. Oðs:ð Av:s:raðø p:r v:ð B:i Okt:Ò hað j:at:ð Aaòr s:ahØj:i kñ b:raün:ð ki p:Ø¡\X krt:ð. p:rnt:Ø Rð` s:aò ,p:y:ð s:ð Es: t:rh haT: D:að l:ðn:a Aas:an: n: T:a.  [275] Ok b:ar v:h B:i g:rm: p:_ð. s:ahØj:i eb:g:_kr l:aYi `Üú`n:ð G:r c:l:ð g:y:ð. Ab: s:ahØAaEn: n:ð m:òdan: el:y:a. )Sn:að¶:r haðt:ð-haðt:ð haT:a p:aI ki n:aòb:t: Aa p:hØúc:i. s:ahØAaEn: n:ð G:r m:ðø G:Øs:kr ekv:a_ b:nd kr el:y:ð.  [280] S:aðrg:Øl: s:Øn:kr g:aúv: kñ B:l:ðm:an:s: j:m:a hað g:y:ð. unhaðøn:ð daðn:aðø kað s:m:J:ay:a. s:ahØj:i kað edl:as:a dðkr G:r s:ð en:kal:a. v:h p:ram:S:ü dðn:ð l:g:ð ek Es: t:rh s:ð kam: n: c:l:ðg:a. p:øc:ay:t: kr l:að.  [285] j:að kÙC t:y: hað j:ay:,  us:ð sv:ikar kr l:að. s:ahØj:i raj:i hað g:y:ð. Al:g:Ü n:ð B:i ham:i B:r l:i.


7

p:øc:ay:t: ki t:òy:aery:aú haðn:ð l:g:iø. dan:aðø p:x:aðø n:ð Ap:n:ð-Ap:n:ð dl: b:n:an:ð S:Ø- eky:ð.  [290] Es:kñ b:ad t:is:rð edn: us:i v:àx: kñ n:ic:ð p:øc:ay:t: b:òYi. v:hi s:øDy:a ka s:m:y: T:a. K:ðt:aðø m:ðø kaòO p:øc:ay:t: kr rhð T:ð. ev:v:adg:Òst: ev:\:y: T:a y:h ek m:Xr ki Pel:y:aðø p:r un:ka kaðI sv:tv: hò y:a n:hiø;  Aaòr j:b: t:k y:h )Sn: hl: n: hað j:ay:,  t:b: t:k v:ð rK:v:al:ð kñ p:Økar p:r Ap:n:i A)s:nn:t:a )kX krn:a Aav:Sy:k s:m:J:t:ð T:ð. p:ð_ ki Rael:y:aðø p:r b:òYi S:Øk-m:NRl:i m:ðø y:h )Sn: eC_a hØAa T:a ek m:n:Ø\y:aðø kað unhðø b:ðm:Øraòv:t: khn:ð ka Vy:a AeD:kar hò,  j:b: unhðø sv:y:ø Ap:n:ð em:*:aðø s:ð dg:a krn:ð m:ðø B:i s:økaðc: n:hiø haðt:a.  [295]

    p:øc:ay:t: b:òY g:y:i,  t:að ram:D:n: em:Â: n:ð kha--  Ab: dðri Vy:a hòp:øc:aðø ka c:Øn:av: hað j:an:a c:aehO. b:aðl:að c:aòD:ri;  eks:-eks: kað p:øc: b:dt:ð hað.

    Al:g:Ü n:ð din: B:av: s:ð kha--  s:m:J:Ü s:ahØ hi c:Øn: l:ðø.

    s:m:J:Ü K:_ð hØO Aaòr k_kkr b:aðl:ð--  m:ðri Aaðr s:ð j:Ømm:n: S:ðK:.  [300]

    j:Ømm:n: ka n:am: s:Øn:t:ð hi Al:g:Ü c:aòD:ri ka kl:ðj:a D:kÏ-D:kÏ krn:ð l:g:a,  m:an:að eks:i n:ð Ac:an:k T:pp:_ m:ar edy:a hað. ram:D:n: Al:g:Ü kñ em:*: T:ð. v:h b:at: kað t:a_ g:y:ð. p:ÜCa--  Vy:aðø c:aòD:ri t:Ømhðø kaðI uj:Ò t:að n:hiø.

    c:aòD:ri n:ð en:raS: haðkr kha--  n:hiø,  m:ØJ:ð Vy:a uj:Ò haðg:a ?  [305]


Ap:n:ð u¶:rdaey:tv: ka wan: b:hØD:a hm:arð s:økÙec:t: vy:v:haraðø ka s:ØD:ark haðt:a hò. j:b: hm: rah B:Ül:kr B:Xkn:ð l:g:t:ð hòø t:b: y:hi wan: hm:ara ev:Sv:s:n:iy: p:T:-)dS:ük b:n: j:at:a hò.

    p:*:-s:mp:adk Ap:n:i S:a¡nt: kÙXi m:ðø b:òYa hØAa ekt:n:i D:à\Yt:a Aaòr sv:t:n*:t:a kñ s:aT: Ap:n:i )b:l: l:ðK:n:i s:ð m:¡n*:m:NRl: p:r Aa*:m:N: krt:a hò;  p:rnt:Ø Oðs:ð Av:s:r Aat:ð hòø,  j:b: v:h sv:y:ø m:¡n*:m:NRl: m:ðø s:¡mm:el:t: haðt:a hò. m:NRl: kñ B:v:n: m:ðø p:g: D:rt:ð hi us:ki l:ðK:n:i ekt:n:i m:m:üw,  ekt:n:i ev:c:arS:il:,  ekt:n:i ny:ay:-p:ray:N: hað j:at:i hò. Es:ka karN: u¶:rdaey:tv: ka wan: hò.  [310] n:v:y:Øv:k y:Øv:av:sT:a m:ðø ekt:n:a udNR rht:a hò. m:at:a-ep:t:a us:ki Aaðr s:ð ekt:n:ð ec:¡nt:t: rht:ð hòv:ð us:ð kÙl:-kl:øk s:m:J:t:ð hòø;  p:rnt:Ø T:að_ð hi s:m:y: m:ðø p:erv:ar ka b:aðJ: es:r p:r p:_t:ð hi v:h Avy:v:¡sT:t:-ec:¶: unm:¶: y:Øv:k ekt:n:a D:òy:üS:il:,  kós:a S:ant:ec:t: hað j:at:a hò,  y:h B:i u¶:rdaey:tv: kñ wan: ka Pl: hò.

    j:Ømm:n: S:ðK: kñ m:n: m:ðø B:i s:rp:øc: ka ucc: sT:an: g:ÒhN: krt:ð hi Ap:n:i ej:mm:ðdari ka B:av: p:òda hØAa. us:n:ð s:aðc:a,  m:òø Es: v:Vt: ny:ay: Aaòr D:m:ü kñ s:v:aðücc: Aas:n: p:r b:òYa hÜú.  [315] m:ðrð m:Øúh s:ð Es: s:m:y: j:að kÙC en:kl:ðg:a,  v:h dðv:v:aN:i kñ s:dàS: hò--  Aaòr dðv:v:aN:i m:ðø m:ðrð m:n:aðev:karaðø ka kdaep: s:m:av:ðS: n: haðn:a c:aehO. m:ØJ:ð s:ty: s:ð j:aò-B:r Xl:n:a uec:t: n:hiø !

    p:øc:að n:ð dan:aðø p:x:aðø s:ð s:v:al:-j:v:ab: krn:ð s:Ø- eky:ð. b:hØt: dðr t:k daðn:aðø dl: Ap:n:ð-Ap:n:ð p:x: ka s:m:T:ün: krt:ð rhð. Es: ev:\:y: m:ðø t:að s:b: s:hm:t: T:ð ek s:m:J:Ü kað b:òl: ka m:Üly: dðn:a c:ehO.  [320] p:rnt:Ø dað m:haS:y: Es: karN: ery:as:t: krn:a c:aht:ð T:ð ek b:òl: kñ m:r j:an:ð s:ð s:m:J:Ü kað haen: hØI. Es:kñ )et:kÝl: dað s:By: m:Ül: kñ Aet:erVt: s:m:J:Ü kað dNR B:i dðn:a c:aht:ð T:ð,  ej:s:s:ð ePr eks:i kað p:S:ØAaðø kñ s:aT: Oðs:i en:düy:t:a krn:ð ka s:ahs: n: hað. Ant: m:ðð j:Ømm:n: n:ð Pós:l:a s:Øn:ay:a.

    Al:g:Ü c:aòD:ri Aaòr s:m:J:Ü s:ahØ. p:øc:aðø n:ð t:Ømharð m:am:l:ð p:r AcCi t:rh ev:c:ar eky:a.  [325] s:m:J:Ü kað uec:t: hò ek b:òl: ka p:Üra dam: dðø. ejs: v:Vt: unhaðøn:ð b:òl: el:y:a,  us:ð kaðI b:im:ari n: T:i. Ag:r us:i s:m:y: dam: dð edy:ð j:at:ð,  t:að Aaj: s:m:J:Ü us:ð Pñr l:ðn:ð ka Aag:Òh n: krt:ð. b:òl: ki m:àty:Ø kñv:l: Es: karN: hØI ek us:s:ð b:_a keYn: p:erÂ:m: el:y:a g:y:a Aaòr us:kñ dan:ð-c:arð ka kaðI AcCa )b:nD: n: eky:a g:y:a.

    ram:D:n: em:Â: b:aðl:ð--  s:m:J:Ü n:ð b:òl: kað j:an:-b:ÜJ:kr m:ara hò,  At:Ov: us:s:ð dNR l:ðn:a c:aehO.  [330]

    j:Ømm:n: b:aðl:ð--  y:h dÜs:ra s:v:al: hòhm:kað Es:s:ð kaðI m:t:l:b: n:hiø !

    J:g:_ s:ahØ n:ð kha--  s:m:J:Ü kñ s:aT: kÙC ery:as:t: haðn:i c:aehO !

    j:Ømm:n: b:aðl:ð--  y:h Al:g:Ü c:aòD:ri ki EcCa p:r en:B:ür hò. y:h ery:as:t: krñø,  t:að un:ki B:l:m:n:s:i.  [335]

    Al:g:Ü c:aòD:ri PÝl:ð n: s:m:ay:ð. uY K:_ð hØO Aaòr j:aðr s:ð b:aðl:ð--  p:øc:-p:rm:ðSv:r ki j:y: !

    Es:kñ s:aT: hi c:araðø Aaðr s:ð )et:Dv:en: hØI--  p:øc:-p:rm:ðSv:r ki j:y:

    )ty:ðk m:n:Ø\y: j:Ømm:n: ki n:iet: kað s:raht:a T:a--  Es:ð kht:ð hòø ny:ay:y:h m:n:Ø\y: ka kam: n:hiø,  p:øc: m:ðø p:rm:ðSv:r v:as: krt:ð hòø,  y:h unhiø ki m:ehm:a hò.  [340] p:øc: kñ s:am:n:ð K:aðXð kað kaòn: K:ra kh s:kt:a hò ?

    T:að_i dðr b:ad j:Ømm:n: Al:g:Ü kñ p:as: Aay:ð Aaòr un:kñ g:l:ð el:p:Xkr b:aðl:ð--  B:òy:a,  j:b: s:ð t:Øm:n:ð m:ðri p:øc:ay:t: ki t:b: s:ð m:òø t:Ømhara )aN:-G:at:k S:*:Ø b:n: g:y:a T:a;  p:r Aaj: m:ØJ:ð wat: hØAa ek p:øc: kñ p:d p:r b:òYkr n: kaðI eks:i ka daðst: haðt:a hò,  n: dØSm:n:. ny:ay: kñ es:v:a us:ð Aaòr kÙC n:hiø s:ÜJ:t:a. Aaj: m:ØJ:ð ev:Sv:as: hað g:y:a ek p:øc: ki j:b:an: s:ð K:Øda b:aðl:t:a hò. Al:g:Ü raðn:ð l:g:ð.  [345] Es: p:an:i s:ð daðn:aðø kñ edl:aðø ka m:òl: D:Øl: g:y:a. em:*:t:a ki m:ØrJ:ay:i hØI l:t:a ePr hri hað g:y:i.

To index of pre-Independence prose.

To index of  m:lhar.

Encoded by ev:v:ðk Ag:rv:al: in April 2004. Posted 28 Apr 2004.