y:Ün:iv:es:ýXi A:ôf em:eS:g:n:

Key to exercise on  m:an:aðø and  j:òs:ð with the subjunctive.  And  s:a.

       1 Vy:a t:Øm:m:ðø us:ej:t:n:i ehmm:t: hò ?
       2 YNR l:g:kr us:ki n:ak Xm:aXr j:òs:i l:al: hað g:I T:i.
       3 hz:araðø m:ðø B:i t:ØJ: s:aj:òs:a ( or  t:ðrð j:òs:a kaðI n:hiðø hò.
       4 t:Ømhara sv:B:av: b:dl: s:a g:y:a hò.
          b:dl:a hØAa s:a l:g:t:a hò.
       5 Q:rg:aðS: kñ kan: t:Ømharð ej:t:n:ð l:mb:ð S:ay:d hi haðø.
       6 dað hi py:al:ð p:ikr eks:i Aaòr ki hal:t: m:ðri j:òs:i n:hiø haðt:i haðg:i.
       7 un:ki n:aòkran:i B:i t:Øm: s:ð m:ðm:s:ahb: j:òs:ð ki t:rh b:at:ðø krðg:i.
       8 Up:rv:al:ð km:rð m:ðø kÙCes:t:ar s:a b:j: rha T:a.
       9 "s:v:üS:eVt:m:an:ej:t:n:a keYn: kaðI dÜs:ra S:bd Es: ABy:as: m:ðø n:hiø haðg:a.
       10 Ap:n:i Et:n:i t:arif s:Øn:kr us:ð kÙCS:rm: s:i l:g:i.
       11 us:ki AaøK:aðø m:ðø p:an:i kis:i c:m:k T:i.

Return to exercise on  m:an:aðø and  j:òs:ðwith the subjunctive. And  s:a.
To notes on  m:an:aðø and  j:òs:ðwith the subjunctive. And  s:a.
To index of grammatical notes.
To index of  m:lhar.

Keyed in by  ev:v:ðk Ag:rv:al: in Mar 2001. Posted 5 Apr 2001.