y:Üen:v:es:ýXi Aaôf em:eS:g:n:

Idg:ah:  Part Two

Go to line  25    50    75    100    125    150    175    200    225

        n:m:az: Q:tm: hað g:y:i hò.  l:aðg: Aap:s: m:ðø g:l:ð em:l: rhð hòø.  t:b: em:YaI Aaòr eK:l:aòn:ð ki dÜkan:aðø p:r D:av:a haðt:a hò.  g:Òam:iNaðø ka y:h dl: Es: ev:\:y: m:ðø b:al:kaðø s:ð km: uts:ahi n:hiø hò.  y:h dðK:að,  ehøRaðl:a hò.  [5]  Ok p:òs:a dð kr c:` j:aAað.  kB:i Aas:m:an: p:r j:at:ð hØO m:al:Üm: haðøg:ð,  kB:i j:m:in: p:r eg:rt:ð hØO.  y:h c:K:i ý hò,  l:k_i kñ haT:að,  G:að_ð,  UûX C_aðø s:ð l:Xkñ hØO hòø.  Ok p:òs:a dð kr b:òY j:aAað Aaòr p:cc:is: c:Vkraðø ka m:j:a l:að.  m:hm:Üd Aaòr m:aðhes:n: Aaòr n:Ürð Aaòr s:mm:i En: G:að_aðø Aaòr UûXaðø p:r b:òYt:ð hòø.  [10]  haem:d dÜr K:_a hò.  t:in: hi p:òs:ð t:að us:kñ p:as: hòø.  Ap:n:ð kað\: ka Ok et:haI z:ra-s:a c:Vkr K:an:ð kñ el:O n:hiø dð s:kt:a.
        s:b: c:eK:üy:aðø s:ð ut:rt:ð hòø.  Ab: eK:l:aòn:ð l:ðøg:ð.  [15]  ED:r dÜkan:aðø ki kt:ar l:g:i hØI hò.  t:rh-t:rh kñ eK:l:aòn:ð hòø --- es:p:ahi Aaòr g:Øj:ery:a;  raj:a Aaòr v:kil:,  eB:St:i Aaòr D:aðeb:n: Aaòr s:aD:Ø.  v:ah !  ekt:n:ð s:Øødr eK:l:aòn:ð hòø.  Ab: b:aðl:a hi c:aht:ð hòø.  [20]  m:hm:Üd es:p:ahi l:ðt:a hò,  Q:aki v:diü Aaòr l:al: p:g:_i v:al:a,  köD:ð p:r b:ødÜk rK:ð hØO;  m:al:Üm: haðt:a hò AB:i qv:ay:d eky:ð c:l:a Aa rha hò.  m:aðhes:n: kað eB:St:i p:s:ød Aay:a.  km:r J:Øki hØI hò,  Up:r m:S:k rK:ð hØO hò.  m:S:k ka m:Øúh Ok haT: s:ð p:k_ð hØO hò.  ekt:n:a )s:À hò.  [25]  S:ay:d kaðI g:it: g:a rha hò.  b:s:,  m:S:k s:ð p:an:i u_ðl:a hi c:aht:a hò.  n:Ürð kað v:kil: s:ð )ðm: hò.  kós:i ev:¾¶:a hò us:kñ m:ØK: p:r !  kal:a c:að^:a,  n:ic:ð s:fñd Ac:kn:,  Ac:kn: kñ s:am:n:ð ki j:ðb: m:ðø G:_i,  s:Øn:hri j:øj:ir,  Ok haT: m:ðø kan:Ün: ka p:aðT:a el:y:ð hØO.  [30]  m:al:Üm: haðt:a hò,  AB:i eks:i Adal:t: s:ð ej:rh y:a b:hs: eky:ð c:l:ð Aa rhð hòø.  y:h s:b: dað-dað p:òs:ð kñ eK:l:aòn:ð hòø.  haem:d kñ p:as: kÙl: t:in: p:òs:ð hòø,  Et:n:ð m:húg:ð eK:l:aòn:ð v:h kós:ð l:ð ?  eK:l:aòn:a khiø haT: s:ð CÜX p:_ð,  t:að c:Ür-c:Ür hað j:ay:.  z:ra p:an:i p:_ð t:að s:ara røg: G:Øl: j:ay:.  [35]  Oðs:ð eK:l:aòn:ð l:ð kr v:h Vy:a krðg:a,  eks: kam: kñ !
 
     m:aðhes:n: kht:a hò --- m:ðra eB:St:i raðz: p:an:i dð j:ay:g:a;  s:aúJ:-s:b:ðrð.
 
     m:hm:Üd --- Aaòr m:ðra es:p:ahi G:r ka p:hra dðg:a.  kaðI c:aðr Aay:ðg:a,  t:að faòrn: b:ødÜk fór kr dðg:a.
 
    n:Ürð --- Aaòr m:ðra v:kil: Q:Üb: m:Økdm:a l:_ðg:a.  [40]
 
    s:mm:i --- Aaòr m:ðri D:aðeb:n: raðz: kp:_ð D:aðy:ðg:i.
 
    haem:d eK:l:aòn:aðø ki en:øda krt:a hò --- em:¬i hi kñ t:að hòø,  eg:rðø t:að c:kn:ac:Ür hað j:ay:ú;  l:ðekn: l:l:c:ay:i hØI AaúK:aðø s:ð eK:l:aòn:aðø kað dðK: rha hò.  Aaòr c:aht:a hò ek z:ra dðr kñ el:O unhðø haT: m:ðøl:p s:kt:a.  us:kñ haT: An:ay:as: hi l:p:kt:ð hòø;  l:ðekn: l:_kñ Et:n:ð ty:ag:i n:hiø haðt:ð hòø,  ev:S:ð\: kr j:b: AB:i n:y:a S:aòq hò.  haem:d l:l:c:t:a rh j:at:a hò.  [45]
        eK:l:aòn:ð kñ b:ad em:YaEy:aú Aat:i hòø.   eks:i n:ð rðv:e_y:aú l:i hòø,  eks:i n:ð g:Øl:ab:j:am:Øn:,  eks:i n:ð s:aðhn:hl:ØAa.  m:z:ð s:ð K:a rhð hòø.  haem:d eb:radri s:ð p:àT:kÏ hò.  AB:ag:ð kñ p:as: t:in: p:òs:ð hòø.  [50]  Vy:aðø n:hiø kÙC l:ð kr K:at:a ?  l:l:c:ay:i AaúK:aðø s:ð s:b:ki Aaðr dðK:t:a hò.
 
     m:aðhes:n: kht:a hò --- haem:d,  rðu_i l:ð j:a,  ekt:n:i Q:ØS:b:Üdar hò !
 
    haem:d kað s:ndðh hØAa,  y:h kñv:l: #Ýr ev:n:aðd hò,  m:aðhes:n: Et:n:a udar n:hiø hò;  l:ðekn: y:h j:an: kr B:i v:h us:kñ p:as: j:at:a hò.  m:aðhes:n: daðn:ð s:ð Ok rðv:_i en:kal: kr haem:d ki Aaðr b:`at:a hò.  haem:d haT: Pól:at:a hò.  [55]  m:aðhes:n: rðv:_i Ap:n:ð m:Øúh m:ðø rK: l:ðt:a hò.  m:hm:Üd,  n:Ürð Aaòr s:mm:i Q:Üb: t:ael:y:aú b:j:a-b:j:a kr hús:t:ð hòø.  haem:d eK:es:y:a j:at:a hò.
 
    m:aðhes:n: --- AcCa,  Ab:ki z:-r dðøg:ð,  haem:d,  All:a qs:m:,  l:ð j:av:.
 
    haem:d --- rK:ð rhað.  [60]  Vy:a m:ðrð p:as: p:òs:ð n:hiø hòø ?
 
    s:mm:i --- t:in: hi p:òs:ð t:að hòø.  t:in: p:òs:ð m:ðø Vy:a-Vy:a l:aðg:ð ?
 
    m:hm:Üd --- hm:s:ð g:Øl:ab:j:am:Øn: l:ð j:av: haem:d.  m:aðhes:n: b:dm:aS: hò.  [65]
 
    haem:d --- em:YaI kaòn: b:_i n:ðm:t: hò ?  ekt:ab: m:ðø Es:ki ekt:n:i b:ØraEy:aú el:K:i hòø.
 
    m:aðhes:n: --- l:ðefn: edl: m:ðø kh rhð haðg:ð ek em:l:ð t:að K:a l:ðø.   Ap:n:ð p:òs:ð Vy:aðø n:hiø en:kal:t:ð ?
 
    m:hm:Üd --- hm: s:m:J:t:ð hòø,  Es:ki c:al:aki.  [70]  j:b: hm:arð s:arð p:òs:ð Q:c:ü hað j:ay:úg:ð,  t:að hm:ðø l:l:c:a-l:l:c:a kr K:ay:ðg:a.
      em:YaEy:aðø kñ b:ad kÙC dÜkan:ðø l:aðhð ki c:iz:aðø ki,  kÙC eg:l:X Aaòr kÙC n:kl:i g:hn:aðø ki.  l:_kaðø kñ el:O y:haú kaðI Aak\:üN: n: T:a.  v:ð s:b: Aag:ð b:` j:at:ð hòø.  haem:d l:aðhð ki dÜkan: p:r ,k j:at:a hò.  [75]  kI ec:m:Xð rK:ð hØO T:ð.  us:ð Q:y:al: Aay:a,  dadi kñ p:as: ec:m:Xa n:hiø hò.  t:v:ð s:ð raðeXy:aú ut:art:i hòø,  t:að haT: j:l: j:at:a hò;  Ag:r v:h ec:m:Xa l:ð j:a kr dadi kað dð dð,  t:að v:h ekt:n:i )s:À haðøg:i !  ePr un:ki uúg:el:y:aú kB:i n: j:l:ðøg:i.  G:r m:ðø Ok kam: ki c:iz: hað j:ay:g:i.  [80]  eK:l:aòn:ð s:ð Vy:a fay:da.  vy:T:ü m:ðø p:òs:ð Q:rab: haðt:ð hòø.  z:ra dðr hi t:að Q:ØS:i haðt:i hò.  ePr t:að eK:l:aòn:aðø kað kaðI AaúK: uYa kr n:hiø dðK:t:a.  y:a t:að G:r p:hØúc:t:ð-p:hØúc:t:ð XÜX-PÝX b:rab:r hað j:ay:úg:ð,  y:a CaðXð b:cc:ð j:að m:ðl:ð m:ðø n:hiø Aay:ð hòø,  ez:d krkñ l:ð l:ðøg:ð Aaòr t:að_ Ral:ðøg:ð.  [85]  ec:m:Xa ekt:n:ð kam: ki c:iz: hò.  raðeXy:aú t:v:ð s:ð ut:ar l:að,  c:Ülhð m:ðø s:ðøk l:að.  kaðI Aag: m:aúg:n:ð Aay:ð t:að c:Xp:X c:Ülhð s:ð Aag: en:kal: kr us:ð dð dað.  Amm:i j:an: b:ðc:ari kað khaú fÙrs:t: hò ek b:az:ar Aay:ðø,  Aaòr Et:n:ð p:òs:ð hi khaú em:l:t:ð hòø.  raðz: haT: j:l:a l:ðt:i hòø.  [90]
     
haem:d kñ s:aT:i Aag:ð b:` g:y:ð hòø.  s:b:il: p:r s:b: kñ s:b: S:b:üt: p:i rhð hòø.  dðK:að,  s:b: ekt:n:ð l:al:c:i hòø !  Et:n:i em:YaEy:aú l:iø,  m:ØJ:ð eks:i n:ð Ok B:i n: di.  us: p:r kht:ð hòø,  m:ðrð s:aT: K:ðl:að.  [95]  m:ðra y:h kam: krað.  Ab: Ag:r eks:i n:ð kaðI kam: krn:ð kað kha,  t:að p:ÜCÜúg:a.  K:ay:ðø em:YaEy:aú,  Aap: m:Øúh s:_ðg:a,  Pað_ð-PÙ¡ns:y:aú en:kl:ðøg:i,  Aap: hi z:b:an: c:Xaðra hað j:ay:g:i.  t:b: G:r s:ð p:òs:ð c:Øray:úg:ð Aaòr m:ar K:ay:úg:ð.  ekt:ab: m:ðø J:ÜYi b:at:ðø T:að_ð hi el:K:i hòø.  [100]  m:ðri z:b:an: Vy:aðø Q:rab: haðg:i.  Amm:i j:an: ec:m:Xa dðK:t:ð hi daò_ kr m:ðrð haT: s:ð l:ð l:ðøg:i Aaòr khðøg:i --- m:ðra b:cc:a Amm:i kñ el:O ec:m:Xa l:ay:a hò !  hz:araðø dØAaOú dðøg:i.  ePr p:_aðs: ki Aaòrt:aðø kað edK:ay:úg:i.  s:arð g:aúv: m:ðø c:rc:a haðn:ð l:g:ðg:i,  haem:d ec:m:Xa l:ay:a hò.  [105]  ekt:n:a AcCa l:_ka hò.  En: l:aðg:aðø kñ eK:l:aòn:aðø p:r kaòn: Enhðø dØAaOú dðg:a.  b:_aðø ki dØAaOú s:iD:ð All:ah kñ drb:ar m:ðø p:hØúc:t:i hòø,  Aaòr t:Ørøt: s:Øn:i j:at:i hòø.  m:ðrð p:as: p:òs:ð n:hiø hòø.  t:B:i t:að m:aðhes:n: Aaòr m:hm:Üd y:aðø em:z:aj: edK:at:ð hòø.  [110]  m:òø B:i En:s:ð em:z:aj: edK:aUûg:a.  K:ðl:ðø eK:l:aòn:ð Aaòr K:ay:ú em:YaEy:aú.  m:òø n:hiø K:ðl:t:a eK:l:aòn:ð,  eks:i ka em:z:aj: Vy:aðø s:hÜú.  m:òø ^:rib: s:hi,  eks:i s:ð kÙC m:aúg:n:ð t:að n:hiø j:at:a.  AaeQ:r Abb:aj:an: kB:i-n:-kB:i Aay:úg:ð.  [115]  Amm:aú B:i Aay:úg:i hi.  ePr En: l:aðg:aðø s:ð p:ÜCÜúg:a,  ekt:n:ð eK:l:aòn:ð l:aðg:ð ?  Ok-Ok kað Xaðkery:aðø eK:l:aòn:ð dÜú Aaòr edK:a dÜú ek daðst:aðø kñ s:aT: Es: t:rh s:Ük eky:a j:at:a hò.  y:h n:hiø ek Ok p:òs:ð ki rðv:e_y:aú l:iø t:að ec:`a-ec:`a kr K:an:ð l:g:ð.  s:b:--s:b: hús:ðøg:ð ek haem:d n:ð ec:m:Xa el:y:a hò.  [120]  hús:ðø !  m:ðri b:l:a s:ð !  us:n:ð dÜkan:dar s:ð p:ÜCa --- y:h ec:m:Xa ekt:n:ð ka hò ?
 
  ;  dÜkan:dar n:ð us:ki Aaðr dðK:a Aaòr kaðI Aadm:i s:aT: n: dðK: kr kha --- t:Ømharð kam: ka n:hiø hò j:i !
 
   " eb:kaU hò ek n:hiø ?"  [125]
 
   " eb:kaU Vy:aðø n:hiø hò.  Aaòr y:haú Vy:aðø l:ad l:ay:ð hòø ?"
 
   " t:að b:t:at:ð Vy:aðø n:hiø,  kó p:òs:ð ka hò ?"
 
   " Cò p:òs:ð l:g:ðøg:ð. "
 
    haem:d ka edl: b:òY g:y:a.  [130]
 
   " Yik Yik b:t:aAað !"
 
   " Yik-Yik p:aúc: p:òs:ð l:g:ðøg:ð,  l:ðn:a hað l:að,  n:hiø c:l:t:ð b:n:að ! "
 
    haem:d n:ð kl:ðj:a m:z:b:Üt: krkñ kha --- t:in: p:òs:ð l:aðg:ð ?
 
    y:h kht:a hØAa v:h Aag:ð b:` g:y:a ek dÜkan:dar ki G:Ø_eky:aú n: s:Øn:ð.  l:ðekn: dÜkan:dar n:ð G:Ø_eky:aú n:hiø diø.  [135]  b:Øl:a kr ec:m:Xa dð edy:a.  haem:d n:ð us:ð Es: t:rh köD:ð p:r rK:a,  m:an:að b:ødÜk hò Aaòr S:an: s:ð Ak_t:a hØAa s:øeg:y:aðø kñ p:as: Aay:a.  z:ra s:Øn:ðø,  s:b: kñ s:b: Vy:a-Vy:a Aal:aðc:n:aOú krt:ð hòø.
 
    m:aðhes:n: n:ð hús: kr kha --- y:h ec:m:Xa Vy:aðø l:ay:a,  p:g:l:ð ?  Es:ð Vy:a krðg:a ?
 
    haem:d n:ð ec:m:Xð kað z:m:in: p:r p:Xk kr kha --- z:ra Ap:n:a eB:St:i z:m:in: p:r eg:ra dað.  [140]  s:ari p:s:el:y:aú c:Ür-c:Ür hað j:ay:ú b:c:a ki.
 
    m:hm:Üd b:aðl:a --- t:að y:h ec:m:Xa kaðI eK:l:aòn:a hò ?
 
    haem:d --- eK:l:aòn:a Vy:aðø n:hiø hò ?  AB:i kùD:ð p:r rK:a,  b:ødÜk hað g:y:i.  haT: m:ðø l:ð el:y:a,  fkiraðø ka ec:m:Xa hað g:y:a,  c:ahÜú t:að Es:s:ð m:j:irð ka kam: l:ð s:kt:a hÜú.  [145]  Ok ec:m:Xa j:m:a dÜú,  t:að t:Øm: l:aðg:aðø kñ s:arð eK:l:aòn:aðø ki j:an: en:kl: j:ay:.  t:Ømharð eK:l:aòn:ð ekt:n:a hi z:aðr l:g:ay:ðø,  m:ðrð ec:m:Xð ka b:al: B:i b:aúka n:hiø kr s:kt:ð.   m:ðra b:hadØr S:ðr hò --- ec:m:Xa.
 
    s:mm:i n:ð K:új:ri l:i T:i.  )B:aev:t: hað kr b:aðl:a --- m:ðri K:új:ri s:ð b:dl:aðg:ð ?  [150]  dað Aan:ð ki hò.
 
    haem:d n:ð K:új:ri ki Aaðr up:ðx:a s:ð dðK:a --- m:ðra ec:m:Xa c:ahð t:að t:Ømhari K:új:ri ka p:ðX Pa_ Ral:ð.  b:s: Ok c:m:_ð ki eJ:ll:i l:g:a di,  `b:-`b: b:aðl:n:ð l:g:i.  z:ra-s:a p:an:i l:g: j:ay: t:að Q:t:m: hað j:ay:.  m:ðra b:hadØr ec:m:Xa Aag: m:ðø,  p:an:i m:ðø,  AaúD:i m:ðø,  t:Üfan: m:ðø b:rab:r RXa K:_a rhðg:a.  [155]
 
    ec:m:Xð n:ð s:B:i kað m:aðeht: kr el:y:a,  l:ðekn: Ab: p:òs:ð eks:kñ p:as: D:rð hòø.   ePr m:ðl:ð s:ð dÜr en:kl: Aay:ð hòø,  n:aò kb: kñ b:j: g:y:ð,  D:Üp: t:ðz: hað rhi hò.  G:r p:hØúc:n:ð ki j:ldi hað rhi hò.  b:ap: s:ð ez:d B:i krðø,  t:að ec:m:Xa n:hiø em:l: s:kt:a.  haem:d hò b:_a c:al:ak.  [160]  Es:iel:O b:dm:aS: n:ð Ap:n:ð p:òs:ð b:c:a rK:ð T:ð.
 
    Ab: b:al:kaðø kñ dað dl: hað g:y:ð hòø.  m:aðhes:n:,  m:hm:Üd,  s:mm:i Aaòr n:Ürð Ok t:rf hòø,  haem:d ñl:a dÜs:ri t:rf.  S:as*:aT:ü hað rha hò.  s:mm:i t:að ev:D:m:i ý hað g:y:a.  [165]  dÜs:rð p:x: m:ðø j:a em:l:a;  l:ðekn: m:aðhes:n:,  m:hm:Üd Aaòr n:Ürð B:i,  haem:d s:ð Ok-Ok,  dað-dað s:al: b:_ð haðn:ð p:r B:i haem:d kñ AaG:at:aðø s:ð Aat:ùekt: hað uYð hòø.  us:kñ p:as: ny:ay: ka b:l: hò Aaòr n:iet: ki S:¡Vt:.  Ok Aaðr em:¬i hò,  dÜs:ri Aaðr l:aðha,  j:að Es: v:]t: Ap:n:ð kað faòl:ad kh rha hò.  v:h Aj:ðy: hò,  G:at:k hò.  Ag:r kaðI S:ðr Aa j:ay:,  em:y:aú eB:St:i kñ CVkñ CÜX j:ay:ú,  em:y:aú es:p:ahi em:¬i ki b:ødÜk Cað_ kr B:ag:ðø,  v:kil: s:ahb: ki n:an:i m:r j:ay:,  c:Øg:ð m:ðø m:Øúh eCp:a kr z:m:in: p:r l:ðX j:ay:ú.  [170]  m:g:r y:h ec:m:Xa,  y:h b:hadØr;  y:h ,st:m:-O-ehød l:p:k kr S:ðr ki g:rdn: p:r s:v:ar hað j:ay:g:a Aaòr us:ki AaúK:ðø en:kal: l:ðg:a.
 
    m:aðhes:n: n:ð O_i-c:aðXi ka z:aðr l:g:a kr kha --- AcCa,  p:an:i t:að n:hiø B:r s:kt:a.
 
    haem:d n:ð ec:m:Xð kað s:iD:a K:_a krkñ kha --- eB:St:i kað Ok RaúX b:t:ay:ðg:a t:að daò_a hØAa p:an:i l:a kr us:kñ ¾ar p:r eC_kn:ð l:g:ðg:a.
 
    m:aðhes:n: p:rast: hað g:y:a;  p:r m:hm:Üd n:ð kÙm:Øk p:hØúc:ay:i --- Ag:r b:c:a p:k_ j:ay:ú t:að Adal:t: m:ðø b:úD:ð-b:úD:ð ePrðøg:ð.  t:b: t:að v:kil: s:ahb: kñ p:òraðø p:_ðøg:ð.  [175]
 
    haem:d Es: )b:l: t:ký ka j:v:ab: n: dð s:ka.  us:n:ð p:ÜCa --- hm:ðø p:k_n:ð kaòn: Aay:g:a ?
 
    n:Ürð n:ð Ak_ kr kha --- y:h es:p:ahi b:ødÜk v:al:a.
 
    haem:d n:ð m:Øúh ec:`a kr kha --- y:h b:ðc:arð hm: b:hadØr ,st:m:-O-ehød kað p:k_ðøg:ð !  AcCa l:aAað,  AB:i z:ra kÙSt:i hað j:ay:.  [180]  Es:ki s:Ürt: dðK: kr dÜr s:ð B:ag:ðøg:ð.  p:k_ðøg:ð Vy:a b:ðc:arð !
 
    m:aðhes:n: kað Ok n:y:i c:aðX s:ÜJ: j:y:i --- t:Ømharð ec:m:Xð ka m:Øúh raðz: Aag: m:ðø j:l:ðg:a.
 
    us:n:ð s:m:J:a T:a ek haem:d l:aj:v:ab: hað j:ay:g:a;  l:ðekn: y:h b:at: n: hØI.  haem:d n:ð t:Ørøt: j:v:ab: edy:a --- Aag: m:ðø b:hadØr hi kÝdt:ð hòø,  j:n:ab:,  t:Ømharð y:h v:kil:,  es:p:ahi Aaòr eB:St:i l:ðeRy:aðø ki t:rh G:r m:ðø G:Øs: j:ay:úg:ð.  [185]  Aag: m:ðø kÝdn:a v:h kam: hò,  j:að y:h ,st:m:-O-ehød hi kr s:kt:a hò.
 
    m:hm:Üd n:ð Ok z:aðr l:g:ay:a --- v:kil: s:ahb: kÙrs:i-m:ðz: p:r b:òYðøg:ð,  t:Ømhara ec:m:Xa t:að b:av:rc:iQ:an:ð m:ðø z:m:in: p:r p:_a rhðg:a.
 
    Es: t:ký n:ð s:mm:i Aaòr n:Ürð kað B:i s:j:iv: kr edy:a.  ekt:n:ð eYkan:ð ki b:at: khi hò p:­ð n:ð.  ec:m:Xa b:av:rc:iQ:an:ð m:ðø p:_a rhn:ð kñ es:v:a Aaòr Vy:a kr s:kt:a hò ?  [190]
 
    haem:d kað kaðI p:k_t:a hØAa j:v:ab: n: s:ÜJ:a t:að us:n:ð D:aúD:l:i S:Ø- ki --- m:ðra ec:m:Xa b:ab:rc:iQ:an:ð m:ðø n:hiø rhðg:a.  v:kil: s:ahb: kÙrs:i p:r b:òYðøg:ð,  t:að j:a kr unhðø z:m:in: p:r p:Xk dðg:a Aaòr un:ka qan:Ün: un:kñ p:ðX m:ðø Ral: dðg:a.
 
    b:at: kÙC b:n:i n:hiø.  Q:al:i g:al:i-g:l:aòj: T:i;  l:ðekn: qan:Ün: kað p:ðX m:ðø Ral:n:ð v:al:i b:at: Ca g:y:i.  Oðs:i Ca g:y:i ek t:in:aðø s:Ürm:a m:Øúh t:akt:ð rh g:y:ð,  m:an:að kaðI D:ðl:c:a k÷kaòAa eks:i g:ùRðv:al:ð k÷kaòO kað kaX g:y:a hað.  [195]  qan:Ün: m:Øúh s:ð b:ahr en:kal:n:ðv:al:i c:iz: hò.  us:kað p:ðX kñ Aødr Ral: edy:a j:an:a,  b:ðt:Øki-s:i b:at: haðn:ð p:r B:i kÙC n:y:ap:n: rK:t:i hò.  haem:d n:ð m:òdan: m:ar el:y:a.  us:ka ec:m:Xa ,st:m:ð-ehød hò.  Ab: Es:m:ðø m:aðhes:n:,  m:hm:Üd,  n:Ürð,  s:mm:i eks:i kað B:i Aap:e¶: n:hiø hað s:kt:i.  [200]
 
    ev:j:ðt:a kað harn:ðv:al:aðø s:ð j:að s:tkar em:l:n:a sv:aB:aev:k hò,  v:h haem:d kað B:i em:l:a.  Aaòraðø n:ð t:in:-t:in:,  c:ar-c:ar Aan:ð p:òs:ð Q:c:ü eky:ð,  p:r kaðI kam: ki c:iz: n: l:ð s:kñ.  haem:d n:ð t:in: p:òs:ð m:ðø røg: j:m:a el:y:a.  s:c: hi t:að hò,  eK:l:aòn:aðø ka Vy:a B:raðs:a ?  XÜX-PÝX j:ay:úg:ð.  [205]  haem:d ka ec:m:Xa t:að b:n:a rhðg:a b:rs:aðø !
 
    s:øeD: ki S:t:ðþ t:y: haðn:ð l:g:iø.  m:aðhes:n: n:ð kha --- z:ra Ap:n:a ec:m:Xa dað hm: B:i dðK:ðø.  t:Øm: hm:ara eB:St:i l:ð kr dðK:að.
 
    m:hm:Üd Aaòr n:Ürð n:ð B:i Ap:n:ð Ap:n:ð eK:l:aòn:ð p:ðS: eky:ð.  [210]
 
    haem:d kað En: S:t:aðþ kñ m:an:n:ð m:ðø kaðI Aap:e¶: n: T:i.  ec:m:Xa b:ari-b:ari s:ð s:b:kñ haT: m:ðø g:y:a;  Aaòr un:kñ eK:l:aòn:ð b:ari-b:ari s:ð haem:d kñ haT: m:ðø Aay:ð.  ekt:n:ð Q:Üb:s:Ürt: eK:l:aòn:ð hòø !
 
    haem:d n:ð harn:ð v:al:aðø kñ Aaús:Ü p:aðøCð --- m:òø t:Ømhðø ec:`a rha T:a,  s:c: !  y:h ec:m:Xa B:l:a En: eK:l:aòn:aðø ki Vy:a b:rab:ri krðg:a;  m:al:Üm: haðt:a hò,  Ab: b:aðl:ð,  Ab: b:aðl:ð.  [215]
 
    l:ðekn: m:aðhes:n: ki p:aXi ý kað Es: edl:as:ð s:ð s:øt:að\: n:hiø haðt:a.  ec:m:Xð ka es:Vka Q:Üb: b:òY g:y:a hò.  ec:p:ka hØAa eXkX Ab: p:an:i s:ð n:hiø CÜX rha hò.
 
    m:aðhes:n: --- l:ðekn: En: eK:l:aòn:aðø kñ el:O kaðI hm:ðø dØAa t:að n: dðg:a ?
 
    m:hm:Üd --- dØAa kað el:O ePrt:ð hað.  [220]  ul:Xð m:ar n: p:_ð.  Amm:aú j:-r khðøg:i ek m:ðl:ð m:ðø y:hi em:¬i kñ eK:l:aòn:ð t:Ømhðø em:l:ð ?
 
    haem:d kað sv:ikar krn:a p:_a ek eK:l:aòn:aðø kað dðK: kr eks:i ki m:aú Et:n:i K:ØS: n: haðg:i,  ej:t:n:i dadi ec:m:Xð kað dðK: kr haðøg:i.  t:in: p:òs:aðø hi m:ðø t:að us:ð s:b:-kÙC krn:a T:a Aaòr un: p:òs:aðø kñ Es: up:y:aðg: p:r p:Ct:av:ð ki eb:l:kÙl: j:-rt: n: T:i.  ePr Ab: t:að ec:m:Xa ,st:m:ð-ehød hò Aaòr s:B:i eK:l:aòn:aðø ka b:adS:ah !  [225]
 
    rast:ð m:ðø m:hm:Üd kað B:ÜK: l:g:i.  us:kñ b:ap: n:ð kñl:ð K:an:ð kað edy:ð.  m:hm:Üd n:ð kñv:l: haem:d kað s:aJ:i b:n:ay:a.  us:kñ Any: em:*: m:Øúh t:akt:ð rh g:y:ð.  y:h us: ec:m:Xð ka )s:ad T:a.  [230]

To Part Three.

To index of texts.

To index of  m:lhar.

Keyed in by  ev:v:ðk Ag:rv:al:  June 2001.  Posted 27 Sep 2001. Proofed and corrected 11 Oct 2001. Quintilineated by  ev:v:ðk Ag:rv:al: in July 2002.