y:Ün:iv:es:ýXi A:ôf em:eS:g:n:

Key to exercise on disappearing  ka of patient.

 1   . . .  p:òraðø ka B:i Est:ðm:al: haðt:a hò.
 2  
no change
 3   j:b: m:ðri y:ad AaO . . .
 4   no change
 5   b:aús: kaXkr m:c:an: b:n:an:ð ka kam: b:y:an: krað
 6  
. . .  g:ael:y:aðø ka )y:aðg: . . .
 7   no change
 8   no change
 9   . . .  s:aðn:ð ki t:l:aS: . . .
10   Vy:a-Vy:a c:iz:ðø ty:ag: kiø ?
11   no change
12   . . .  ut:n:i hi zy:ada z:-rt:aðø ka An:ØB:v: krt:a hò.
13  
no change in first clause; in second clause:  . . .  Ty:aðri ki klp:n:a kr l:i T:i.
14  
no change
15   . . .  g:ay: ka dan: dðn:ð n:hiø edy:a g:y:a T:a.
16  
no changes

Back to exercise on disappearing  ka of patient.
Back to notes on disappearing  ka of patient.
To index of grammatical notes.

To index of  m:lhar.

Posted 15 May 2001.