y:Ün:iv:es:ýXi Aaôf em:eS:g:n:

Dialogue ea:  c:aðri (7)
by  kÙs:Øm: j:òn:

To glossed version.

                    ( m:ðhra G:r ki l:aôb:i m:ðøH  G:NXi b:j:t:i hò.  s:im:a drv:az:a K:aðl:t:i hò. )
   m:ØcC_ H  m:òRm:,  hm: #aIm: b:Òaøc: s:ð AaO hòø.
  s:im:a H  AaEO.  b:t:aEy:ð
,  Vy:a Q:b:r l:aO hòø ?
    m:aðXa H  j:i,  j:að c:aðr p:k_ð g:O T:ð v:að Aaj: j:ðl: s:ð CÜXðøg:ð.
  s:im:a H  t:að un:kað Cað_a Vy:aðø j:a rha hò
?
  t:is:ra H  CÜXðøg:ð y:an:i t:im:ar j:ðl: s:ð hm:arð El:aqI j:ðl: m:ðø l:aO j:aOûg:ð.  v:haú l:aO j:an:ð p:r hi
           un:ki eS:n:aQt:i ki j:a s:kt:i hò.  Es:el:O hm: CaðXÜ kað l:ðn:ð AaO hòø.  eS:n:aQt:i kñ el:O
           us:ki z:-rt: hò.
          
CaðXÜ rs:aðI kñ Andr s:ð ES:ara krkñ s:im:a kað b:Øl:at:a hò. )

                   ( to be continued )

To glossed version.

To index of dialogues.

To index of  m:lhar.

Drafted 21-22 June 2001. First part posted 24 June 2001.