y:Ün:iv:es:ýXi A:ôf em:eS:g:n:

Dialogue dm:  S:adi ki b:rb:adi
by  kÙs:Øm: j:òn:

To glossed version.

   S:aðB:a H  )iet:,  t:Øm:n:ð s:Øn:a ?  A,N: ki S:adi XÜX g:I.
  )iet: H  haú
,  kÙC l:g: t:að rha T:a ek y:h S:adi eXkñg:i n:hiø.
  S:aðB:a H  Vy:aðø
?  S:adi t:að Et:n:i D:Üm:D:am: s:ð hØI T:i.
  )iet: H  B:I S:aðB:a
,  y:h S:adi A,N: s:ð z:b:rdst:i krv:aI g:I T:i.  us:n:ð dað b:ar l:_ki s:ð em:l:kr
          S:adi kñ el:O m:n:a kr edy:a T:a.
  S:aðB:a H  t:Ømhðø kós:ð p:t:a
?
  )iet: H  us:ki t:aI b:t:a rhi T:i.  l:_ki A,N: s:ð p:hl:i m:Øl:aqat: m:ðø hi AXp:Xi b:at:ðø krt:i T:i ek
          Ag:r hm:ara m:n: n:hiø j:Ø_a t:að hm: t:l:aq l:ð l:ðøg:ð.  kaòn: l:_ki p:hl:i m:Øl:aqat: m:ðø S:adi
          t:að_n:ð ki b:at: krðg:i
?  v:að B:i EøeRy:a m:ðø !
  S:aðB:a H  t:að ePr us:n:ð S:adi kñ el:O haú Vy:aðø kr di ?
  )iet: H  A,N: ki m:aú j:nm:p:*:i kað b:hØt: m:an:t:i hò.  p:øeRt: j:i n:ð kh edy:a ek Es: l:_ki s:ð p:*:i
          AcCi em:l:i hò.  b:s: l:_kñ p:r z:aðr Ral: edy:a.
  S:aðB:a H  l:ðekn: ePr S:adi XÜX Vy:aðø g:y:i
?
   )iet: H  l:_ki ka S:adi s:ð p:hl:ð eks:i kñ s:aT: c:Vkr c:l: rha T:a.  Aaòr S:adi kñ b:ad B:i
          em:l:t:ð rhð.
  S:aðB:a H  ePr un: daðn:aðø ki S:adi Vy:aðø n:hiø hØI
?
   )iet: H  l:_kñ ki m:aú n:ð p:òs:ð v:al:i l:_ki s:ð S:adi kr di T:i.
  S:aðB:a H  t:að l:_ka t:að S:adiS:Øda T:a.  ePr Vy:a c:Vkr
?
   )iet: H  l:_kñ n:ð l:_ki kað J:aús:ð m:ðø rK:a.  kha ek t:Ü B:i S:adi kr l:ð.  ePr hm: daðn:aðø
          Ap:n:ð p:aXün:r s:ð t:l:aq l:ð l:ðøg:ð.  Aaòr S:adi kr l:ðøg:ð.
  S:aðB:a H  Aaòr l:_ki Es: J:aús:ð m:ðø Aa g:I
?
   )iet: H  s:Øn:a n:hiø py:ar AøD:a haðt:a hò ?
   S:aðB:a H  un:ka y:h raz: Ab: A,N: p:r K:Øl: g:y:a haðg:a.
  )iet: H  us:kað t:að S:Ø- s:ð hi S:k T:a.  un: daðn:aðø kñ b:ic: kÙC B:i n:am:ül: n:hiø T:a.  us:n:ð un:
          daðn:aðø ki b:at: Xðl:ifaðn: p:r s:Ün: l:i.  erkaõRü B:i kr l:i.
  S:aðB:a H  Vy:a v:h l:_ka Ab: Ap:n:i b:ib:i kað t:l:aq dð dðg:a
?
   )iet: H  v:að n:hiø dðn:ð v:al:a.  Ag:r Et:n:ð ehmm:t: haðt:i Aaòr Et:n:a s:cc:a py:ar haðt:a t:að Vy:a t:að
          l:_ki s:ð hi S:adi n:hiø kr l:ðt:a
?
  S:aðB:a H  ekt:n:a D:aðkñb:az: en:kl:a.  l:_ki t:að m:ari g:y:i.  es:fý b:dn:am:i hi p:ll:ð p:_i.
          us:ki Ok CaðXi b:hn: B:i hò.  m:aú b:ap: kñ el:O us:ki S:adi krn:a m:ØeSkl: hað j:aOg:a.
  )iet: H  m:aú b:ap: t:að eks:i kað m:Øúh edK:an:ð l:ay:q n:hiø rhð.  m:aú ka t:að rað rað kr b:Üra hal: hò.
  S:aðB:a H  l:_kñ
-l:_ki v:al:aðø n:ð S:adi m:ðø edy:ð z:ðv:r kp:_ð v: s:am:an: l:aòXa edy:a haðg:a ?
   )iet: H  haú,  eb:radri kñ c:ar Aadem:y:aðø kað b:ic: m:ðø b:òYa kr fós:l:a kr el:y:a T:a erSt:a t:að_n:ð ka.
          t:l:aq t:að kaðXü m:ðø hi haðg:a.
  S:aðB:a H  v:haú p:t:a n:hiø ekt:n:a s:m:y: l:g:ð.
  )iet: H  dðK:að
,  m:aú b:ap: ki n:as:m:J:i s:ð b:cc:aðø ki ez:ndeg:y:aú b:rb:ad hað g:y:iø.  g:ØRÎRð-g:Øe_y:a ka K:ðl:
          s:m:J: l:ðt:ð hòø.  y:hi hò S:adi ki b:rb:adi.

To glossed version.

To index of dialogues.

To index of  m:lhar.

Posted 20 May 2001.