y:Ün:iv:es:ýXi A:ôf em:eS:g:n:

Dialogue DK:  m:aú Aaòr b:ðXiAaj:kl: ki )
by  kÙs:Øm: j:òn:

To
glossed version.

m:aD:Øri H  m:mm:i !  Aap: khaú hò ?
      m:aú H  ekc:n: m:ðø hÜú.  p:kaò_ð b:n:a rhi hÜú.
m:aD:Øri H  haú
,  b:ahr s:ð p:kaò_aðø ki Q:ØS:b:Ü t:að b:_i z:aðr ki Aa rhi T:i.  m:òøn:ð s:aðc:a T:a
          ek p:¼a AaøXi kñ y:haú b:n: rhð hòø.  m:òø Aap:s:ð khn:ð hi v:al:i T:i ek Aaj: p:kaò_ð
          K:an:ð ka m:n: kr rha hò.
   m:aú H  Aaj: t:Ü Et:n:i j:ldi kós:ð Aa g:y:i
?  AB:i 4 B:i n:hiø b:j:ð.  raðz: t:að t:Ü 5 - 6 b:j:ð
          s:ð p:hl:ð n:hiø Aat:i.
m:aD:Øri H  Aaj: kal:ðj: m:ðø Vl:as:ðø n:hiø hØo.  OVz:am: B:i Aa rhð hòø.  AcCa
,  p:hl:ð j:ldi s:ð
          g:rm: g:rm: p:kaò_ð eK:l:a dað.  m:Øúh m:ðø p:an:i Aa rha hò
--- Aaòr p:ðX m:ðø c:Ühð daò_ rhð hòø.
   m:aú H  Arð
,  z:ra ,kað Ok em:n:X.  p:hl:ð haT: D:að.  pl:ðX m:ðø Ral:kr K:a.  c:Xn:i B:i b:n:aI hò
          p:Ødin:ð ki.  K:_ð K:_ð n:hiø.  Aaram: s:ð b:òYkr K:aAað.
m:aD:Øri H  m:mm:i
,  p:kaò_ð Vy:a l:aj:v:ab: b:n:ð hòø.  m:z:a Aa g:y:a.  b:aerS: ka m:aòs:m:,  g:rm: p:kaò_ð
          Aaòr v:að B:i m:ðri py:ari m:mm:i kñ haT: kñ b:n:ð hØO.
   m:aú H  c:l:.  K:a.  zy:ada b:at:ðø n: b:n:a.  kaòn:s:ð dÜú
?  Aal:Ü kñ,  g:aðB:i kñ,  p:n:ir kñ y:a p:al:g: kñ ?
m:aD:Øri H  Ok Ok s:b: dð dað.  b:òøg:n: kñ n:hiø b:n:ay:ð ?
   m:aú H  G:r m:ðø n:hiø T:a.  s:bz:i v:al:ð kñ p:as: b:as:i s:a T:a.
m:aD:Øri H  m:mm:i
,  kl: m:ØJ:ð (ñnRÎz: kað XÔiX dðn:i hò.
   m:aú H  eks: b:at: ki XÔiX
?
m:aD:Øri H  kl: m:ðra b:T:ü-Rð hò n: ?  Aap:n:ð B:i t:að dðn:i hò.  Aaòr eg:FX B:i.  B:Ül: g:o Vy:a ?
   m:aú H  Arð,  haú !  dðK:að kós:ð Dy:an: s:ð ut:r g:y:a !  s:Øb:h t:k Dy:an: T:a.
m:aD:Øri H  Ab: m:òøn:ð Aap:kað erm:aEùR kra edy:a hò.  Ab: n: B:Ül:n:a.  kl: Ok b:ar ePr
          erm:aEùR kra dÜúg:i.
   m:aú H  AcCa
,  b:ab:a,  n:hiø B:Ül:Üúg:i.  t:Ü Ap:n:i (ñnRÎz: kað G:r p:r hi Vy:aðø n:hiø b:Øl:a l:ðt:iø ?
m:aD:Øri H  m:mm:i,  (ñnRÎz: kað G:r p:r AcCa n:hiø l:g:t:a.  v:að kht:i hòø ek G:r p:r (i n:hiø
          fil: krt:iø.
   m:aú H  hm:arð XaEm: m:ðø t:að hm: G:r p:r hi j:at:ð T:ð Aaòr b:Øl:at:ð T:ð.  t:Ømhari n:an:i j:i Q:Üb:
          Q:aet:r krt:i T:iø.  Es: b:ar t:Øm: Env:aEX krkñ t:að dðK:að.
m:aD:Øri H  m:mm:i.  Es: b:ar n:hiø.  n:òVsX XaEm:.  hm:n:ð eflm: dðK:n:ð ka B:i )aðg:Òam: b:n:ay:a hò.
   m:aú H  Vy:a
?
m:aD:Øri H  p:hl:ð,  Raôem:n:að ka p:iz:a K:ay:ðøg:ð ePr e)y:a m:ðø eflm:.  m:ØJ:ð OX hnRÔðR ,0 dð dðn:a.
   m:aú H  AB:i dað
-c:ar edn: p:hl:ð hi t:að t:Ømharð p:ap:a n:ð t:Ømhðø . . .
m:aD:Øri H  v:að t:að l:a\X v:ik edy:ð T:ð.
   m:aú H  p:ap:a s:ð hi m:aúg: l:ðn:a.  j:ldi G:r Aa j:an:a.  t:Ømharð el:y:ð kñk b:n:aUûg:i.
         t:Ømhari p:s:nd kñ raj:m:a
-c:av:l: Aaòr kÙC kñk B:i.

To glossed version.

To index of dialogues.

To index of  m:lhar.

Posted 13 May 2001. Redrafted and reposted 14-16 May 2001.