y:Ün:iv:es:ýXi A:ôf em:eS:g:n:

Dialogue DJ:  y:m:Øn:a kñ t:ir
by  kÙs:Øm: j:òn:

To glossed version.

Ok H  n:m:skar,  B:aI.  Aap: B:i s:Øb:h s:Øb:h s:òr krn:ð en:kl:ð hòø Vy:a ?
  dað H  n:m:skar.  j:i haú,  s:Øb:h ki YøRi YøRi t:az:i t:az:i hv:a m:ðø G:Üm:n:ð m:ðø b:_a Aan:nd Aat:a hò.
Ok H  Up:r s:ð j:m:n:a ka ekn:ara.  t:Ømhðø p:hl:ð kB:i ED:r dðK:a n:hiø.
 dað H  haú
,  m:ØJ:ð Es: El:aqñ m:ðø Aay:ð hØO kaðI Ok hFt:a hØAa.
Ok H  m:òø t:að dðK:t:ð hi p:hc:an: g:y:a T:a ek Aap: n:y:ð hòø.  s:aðc:a ek Aap:s:ð m:Øl:aqt: kr l:i j:ay:ð.
 dað H  Vy:a Aap: y:hiø kñ rhn:ðv:al:ð hòø
?
Ok H  j:i haú.  m:òø t:að hm:ðS:a s:ð y:hiø rht:a hÜú.  y:h El:aqa Cað_n:ð kað m:n: n:hiø krt:a.
 dað H  b:hØt: hi s:Øndr j:g:h hò.  Es:iel:O m:òøn:ð B:i y:hiø m:kan: Q:ridn:ð ki s:aðc:i.
Ok H  AcCa t:að Aap:n:ð m:kan: Q:rida hò.  ekt:n:ð m:ðø em:l:a
?  kaòn:s:a el:y:a ?
 dað H  Ok l:aK: m:ðø el:y:a.  m:endr kñ b:^:l: v:al:a.
Ok H  Vy:a Aap: hi s:ðY ram: l:al: j:i hòø
?  s:Øn:a hò ek Aap:ka b:_a karaðb:ar hò.
 dað H  j:i haú
,  m:ØJ:ð hi s:ðY ram: l:al: kht:ð hòø. m:ðra ka^:z: b:n:an:ð ka karQ:an:a hò. Aap:ka S:ØB: n:am: Aaòr kam: ?
Ok H  m:ØJ:ð m:aðhn: b:ab:Ü kht:ð hòø.  m:òø t:að m:am:Ül:i Aadm:i hÜú.  skÝl: m:ðø e)ens:p:l: hÜú.
 dað H  e)øes:p:l: s:ahb:
,  Aap:s:ð em:l:kr t:að b:_i Q:ØS:i hØI.
Ok H  j:i
,  Q:ØS:i t:að m:ØJ:ð B:i b:hØt: hØI.  Aap:kñ l:_kñ haðøg:ð.  v:að karaðb:ar m:ðø Aap:ka haT: b:øXat:ð haðøg:ð.
 dað H  m:ðrð dað l:_kñ hòø.  b:_a l:_ka karaðb:ar n:hiø s:øB:al:n:a c:aht:a.  us:ka p:`aI el:K:aI m:ðø Dy:an: hò.  CaðXa hi dðK:t:a B:al:t:a hò.
Ok H  v:að Vy:a p:` rha hò
?
 dað H  Eøj:ien:y:erùg: kr rha hò.  m:òøn:ð B:i us:s:ð karaðb:ar m:ðø Aan:ð kñ el:O z:b:rdst:i n:hiø ki.
Ok H  y:h t:að Aap:n:ð AcCa eky:a.  p:`aI el:K:aI b:hØt: kam: Aat:a hò j:iv:n: m:ðø.
 dað H  us:n:ð t:að S:adi kñ el:O B:i m:n:a kr edy:a hò.
Ok H  t:að Yik hi t:að hò.  S:adi kñ b:ad p:`n:a el:K:n:a n:hiø hað p:at:a.
 dað H  s:aðc:t:a T:a ek s:b: kam: s:ð fÙs:üt: p:a l:Üú.
Ok H  ec:øt:a Vy:aðø krt:ð hòø
?  s:b: Yik hað j:aOg:a.  kB:i hm:arð y:haú t:S:rif l:aEy:ðg:a.
 dað H  z:-r z:-r.

To glossed version.

To index of dialogues.

To index of  m:lhar.

Posted 13 May 2001.