y:Üen:v:es:ýXi Aaôf em:eS:g:n:

Dialogue dd:  dað s:hðel:y:aðø ki b:at:ðø
by  kÙs:Øm: j:òn:

To
glossed version.

   AaS:a H  Aha !  AaEy:ð,  AaEy:ð.  Aaj: rast:a kós:ð B:Ül: g:I ?
l:el:t:a H  Aap:s:ð t:að v:að B:i n:hiø hØAa.  m:òø hi B:Ül:ð-B:Xkñ Aat:i hÜú t:að Aa j:at:i hÜú.
           t:Ü t:að kB:i haðS: B:i n:hiø l:ðt:i.
  AaS:a H  t:Ü t:að kafi n:araz: m:al:Üm: haðt:i hò.  D:Üp: m:ðø c:l:kr AaI hò.
           Es:el:O p:ara kÙC c:` g:y:a l:g:t:a hò.  AcCa p:hl:ð Aaram: s:ð b:òY.
l:el:t:a H  s:c: m:ØJ:ð t:Øm: p:r kB:i kB:i b:hØt: ^:Øss:a Aat:a hò.
  AaS:a H  t:Ü ev:Sv:as: n:hiø krðg:i.  l:ðekn: s:c: m:òøn:ð b:hØt: b:ar s:aðc:i T:i Aan:ð ki.
l:el:t:a H  Aaòr Ab: khðg:i b:s: hr b:ar kÙC hað g:y:a.  s:af
-s:af Vy:aðø n:hiø kht:i ek
           m:n: hi n:hiø krt:a.  s:b: daðst:i
-v:aðst:i edK:an:ð B:r ki T:i.
  AaS:a H  Ab: m:òø Vy:a khÜú
?   t:Ü s:Øn:t:i hi n:hiø.  Ok m:hin:ð p:òr m:ðø t:kl:if rhi.
l:el:t:a H  Vy:aðø
,   Vy:a hað g:y:a T:a.
  AaS:a H  Pað_a hað g:y:a T:a.  c:l:
-ePr B:i n:hiø s:kt:i T:i.  kal:ðj: B:i n:hiø j:a s:ki.
l:el:t:a H  Ab: kós:a hò
?
  AaS:a H  Ab: t:að Yik hò.  t:Ü s:Øn:a Ap:n:ð hal:c:al:.  t:ðrð un:ka Vy:a hal: hò ?
l:el:t:a H  s:b: m:z:ð m:ðø hò.  un:ki t:r]qi hað g:y:i Es: m:hin:ð.
  AaS:a H  y:h t:að b:_i Q:ØS:Q:b:ri s:Øn:aI.  B:I
,  b:hØt: b:hØt: m:Øb:ark.
l:el:t:a H  l:ðekn: Es:kñ s:aT:
-s:aT: b:dl:i B:i hað g:I.  b:mb:I j:an:a haðg:a.
  AaS:a H  t:Øm: t:að b:hØt: dÜr hað j:aAaðg:i.
l:el:t:a H  n:I j:g:h m:ðø p:t:a n:hiø m:n: B:i l:g:ðg:a y:a n:hiø.
  AaS:a H  s:B:i s:hðel:y:aú Al:g: Al:g: hað g:o.
l:el:t:a H  kal:ðj: kñ edn:
b:_ð y:ad Aat:ð hòø.
  AaS:a H  haú
,  Ab: t:að s:b: s:p:n:a s:a l:g:t:a hò.
l:el:t:a H  b:òYð
-b:òYð j:b: kB:i Qy:al: Aat:a hò t:að j:i B:r Aat:a hò.
  AaS:a H  kB:i kB:i s:aðc:kr hús:i B:i Aat:i hò ek hm: kós:i S:òt:aen:y:aú eky:a krt:ð T:ð.
l:el:t:a H  l:ðekn: s:B:i Xic:rðø hm:ðø c:aht:i T:iø.  em:l:t:i hòø t:að p:ÜCt:i hòø c:aòg:ØRÎRð kñ Vy:a hal: hòø.
           t:ØJ:ð p:t:a hò s:nt:að\: kñ l:_ki hØI hò
?
   AaS:a H  AcCa !  kb: ?  t:ØJ:ð kós:ð m:al:Üm: hØAa ?
l:el:t:a H  us:ki Amm:aú em:l:i T:iø.  unhaðøn:ð b:t:ay:a T:a.  Ok hFt:a hØO.
  AaS:a H  t:Ü kb: Q:ØS:Q:b:ri s:Øn:a rhi hò
?
l:el:t:a H  c:l: hX !  Et:n:i j:ldi T:að_i.

To glossed version.

To index of dialogues.

To index of  m:lhar.

Posted 10 May 2001.