y:Üen:v:es:ýXi Aaôf em:eS:g:n:

Dialogue 3:  B:aI Aaòr b:hn: m:ðø
by  kÙs:Øm: j:òn:

To
unglossed version.

S:b:n:m: H  daò_i daò_irunning Aat:i hò )  Amm:aú,  Amm:aú,  CaðXð m:am:a j:i AaO hòø.
    m:aú H  j:a
,  j:ldi s:ð drv:az:a K:aðl: dð.  unhðø km:rð m:ðø b:òYaask him to sit down; seat him.  m:òø AB:i Aat:i hÜú.
S:b:n:m: H  m:am:aj:i
,  n:m:st:ð.
  m:am:a H  n:m:st:ð
,  S:b:n:m:.  t:Øm: kós:i hað ?  t:Ømhari Amm:aú khaú hòø ?
S:b:n:m: H  AB:i Aat:i hòø.  Aap: b:òeYy:ð.
    m:aú H  n:m:st:ð
,  m:dn:.  kós:ð hað ?  b:hØt: edn:aðø b:ad AaO.
  m:dn: H  AcCa hÜú.  t:Øm: kós:i hað
?
       m:aú H  Yik hÜú.  G:r m:ðø s:b: Yik hòø ?  b:cc:ð kós:ð hòø ?  b:hØt: edn:aðø s:ð unhðø dðK:a hi n:hiø.
  m:dn: H  s:b: Yik hòø.  AaS:a
,  rj:n:i,  )dip: khaú hòø ?
       m:aú H  v:að daðn:aðø t:að AB:i kal:ðj: s:ð n:hiø Aao.  )dip: Ap:n:ð daðst:aðø kñ s:aT: K:ðl:n:ð g:y:a hò.
  m:dn: H  t:Øm: b:hØt: edn:aðø s:ð uD:r AaI hi n:hiø.  Amm:aú t:Ømhðø y:ad kr rhi T:iøwas remembering you.
    m:aú H  haú
,  b:s:,  Aan:a hi n:hiø hað s:ka.  b:hØt: edn:aðø s:ð s:aðc: rhi T:i Aan:ð kiof coming 
over.
  m:dn: H  Amm:aú n:ð khl:v:ay:a hòhere: sent me to say ek edv:al:i v:al:ð edn: ki rat: kað s:b:ka K:an:a v:haú hò.
           haú
,  y:h em:YaI rK: l:að.
    m:aú H  y:h hr b:ar em:YaI ki Vy:a z:-rt: hò
?  b:hn: kað t:að B:aI ka py:ar hi kafi hò.
  m:dn: H  b:s:
,  Es:ð py:ar ki hi en:S:an:ia token s:m:J: l:að.  j:ij:a j:i kb: t:k AaOûg:ð ?
       m:aú H  AaY b:j:ð t:k Aat:ð hòø.
  m:dn: H  un:s:ð t:að em:l:n:a hi n:hiø hað p:at:a.  t:að un:s:ð khn:ð kb: AaUû
?
       m:aú H  m:òø hi un:s:ð kh dÜúg:i.
  m:dn: H  n:hiø
,  Oðs:ð AcCa n:hiø l:g:t:adoesn't look nice.  Amm:aú n:ð kha hò ek j:ij:a j:i s:ð Q:Ød himyself kh kr Aan:a.
    m:aú H  s:Øb:h y:a S:am: kað hi em:l: s:kt:ð hòø.  rhn:ð dað.  t:kl:if krn:ðstanding on 
ceremony ki Vy:a z:-rt: hò
?
                  G:r kñ hi t:að Aadm:i hòøAfter all, he's 
a member of the family..
  m:dn: H  n:hiø
,  j:m:aI-B:aIbrother and brother-in-law ki b:at: hò.  Oðs:ð AcCa n:hiø l:g:t:a.  m:ØJ:s:ð hað s:ka t:að kl: dFt:r m:ðø em:l: l:Üúg:a.
          n:hiø t:að y:haú AaUûg:a.  AcCa Ab: c:l:Üú
?
      m:aú H  Oðs:ð t:að m:òø n: j:an:ð dÜúg:i.  Et:n:ð edn:aðø b:ad AaO hað.  dað em:n:X b:òYð n:hiø ek j:an:ð ki l:g:i hòand already you're set to leave..
          AcCa
,  b:aðl:að Vy:a ep:y:aðg:ð ?  c:ay: y:a YøRa ?
   m:dn: H  AcCa,  c:ay: l:Üúg:a.
    m:aú H  AB:i b:n:a kr l:aI dað em:n:X m:ðø.

To unglossed version.

To index of dialogues.

To index of  m:lhar.

Posted 9 May 2001.