y:Üen:v:es:ýXi Aaôf em:eS:g:n:

ec:e_y:a Aaòr c:il:,  a short story by  s:Ø\:m: b:ðdi

Glossed version.

Go to line  25    50    75    100    125    150    175    200

           m:m:i n:ð ep:øj:rð ka ekv:a_ K:aðl: edy:a Aaòr Eøt:z:ar krn:ð l:g:iø ek ec:e_y:a v:ap:s: ep:øj:rð m:ðø l:aòX Aay:ð  ---  l:ðekn: ec:e_y:a l:aøg:-j:øp: B:rkr kB:i rs:aðI ki Al:m:ari ki Ct: p:r j:a b:òYt:i t:að kB:i K:an:ð ki m:ðz: p:r.  rs:aðI ki eK:_ki K:Øl:i T:i&&& m:m:i kað Rr hØAa ek ec:e_y:a khiø b:ahr n: u_ j:aO&&& v:ð ep:øj:rð kñ p:as: hT:ðl:i m:ðø dan:a el:y:ð us:ð p:Økarn:ð l:g:iø.  s:hs:a unhðø ri` m:ðø J:ØrJ:Øri-s:i m:hs:Üs: hØI&&& PrPrat:ð p:øK:aðø p:r m:m:i kað ekt:n:i hi t:sv:irðø et:rt:i-s:i diK:n:ð l:g:iø  ---  J:al:raðøv:al:i (aôk m:ðø EYl:at:i n:nhi g:Øe_y:a,  c:Xk røg:aðøv:al:i eb:kin:i p:hn:ð b:ic: p:r g:il:i rðt: m:ðø l:aðXt:i ec:e_y:a&&& haú,  y:hi t:að T:a us:ka n:am:.  G:r p:r s:b: py:ar s:ð us:ð ec:e_y:a b:Øl:at:ð T:ð.  ec:e_y:a ki hi t:rh t:að dan:a c:Øg:t:i T:i v:h&&& ec:e_y:a ki hi t:rh c:hc:hat:i T:i&&& t:b: p:r n:hiø en:kl:ð T:ð us:kñ ek PÙraükr u_ s:kñ&&& b:s: Ral: s:ð Ral: t:k PÙdka krt:i T:i.  [5]  ehndØst:an: Cað_n:ð s:ð p:hl:ð En: Rael:y:aðø ki km:i B:i n:hiø T:i&&& l:g:at:ar Ok g:aðd s:ð dÜs:ri g:aðd&&&
      
m:m:i us:ð RaôVXr b:n:an:a c:aht:i T:iø,  RòRi v:kil:.  daðn:aðø Q:Ød B:i RaôVXr T:ð  ---  RòRi kaeRüy:aðl:aðej:sX Aaòr m:m:i rðeRy:aðl:aðej:sX.  n: p:òs:aðø ki km:i T:i,  n: )aðts:ahn: ki.  ZaI s:al: ki um:Ò s:ð hi Es: Am:riki S:hr kñ s:b:s:ð b:e`y:a )aEv:ðX n:s:üri skÝl: m:ðø pl:a¡sXk kñ Ax:raðø Aaòr n:øb:raðø kað haT: s:ð m:hs:Üs:t:i v:h j:ldi hi unhðø p:hc:an: kr s:b:kað Ap:n:i )et:B:a s:ð )B:aev:t: krn:ð l:g: g:y:i T:i.  [10]  m:m:i j:b: B:i p:as: haðt:i,  b:s: y:hi s:v:al: p:ÜCt:iø  ---  skÝl: m:ðø Vy:a hØAa&&& Aaòr skÝl: s:ð l:aòXn:ð p:r&&& b:ðb:ies:Xr Vy:a es:fý us:ð Xðl:iev:j:n: hi t:að n:hiø edK:at:i rhi ?  kÙC fÙrs:t: haðt:i t:að m:m:i kht:iø  ---  AcCa,  v:að v:al:i raIm: s:Øn:a dað&&&   ' eXÎv:økl:-eXÎv:økl: el:Xl: sXar '  &&& m:m:i kað K:ØS: krn:ð kñ el:O ec:e_y:a dØhran:ð l:g:t:i t:að m:m:i z:-r kht:i  --- " y:Ü ev:l: b:i O sXar,  m:aI c:aElR !"
       "
y:òs:,  AaI hòv: XÜ&&& "
        " n:hiø t:að t:Ømharð skÝl: ki fis: kaòn: dðg:a ?"
       "
AaI RaðøX v:aøX XØ g:að XØ skÝl: XØm:arað !"  [15]
       "
dòX Ez: Eøp:aôes:b:l:&&& y:Ü hòv: XØ g:að XØ skÝl: !"
       "
n:að&&& v:i g:að XØ p:aký. "
       "
s:øRð,  v:i g:að XØ p:aký. "
       "
n:að&&& XØRð !"  ec:e_y:a ez:d krt:i.  [20]
       "
l:ðekn: Ab: t:að S:am: hað g:y:i&&& AúD:ðrð m:ðø p:aký n:hiø j:at:ð. "
      
n:s:üri s:ð ekùRrg:aXün: Aaòr ePr fsXü g:ðÒR m:ðø p:hØúc: j:at:i hò ec:e_y:a Ok edn:.
       "
m:aôm:,  hÜ RÜ y:Ü l:v: m:aðsX ?"
      
m:m:i us:ð py:ar s:ð dØl:art:i hò,   " Ap:n:i ec:e_y:a kað !"
       "
n:að,  dòX Ej: raøg:&&& em:s: b:g:ür s:ðz: Ov:riv:n: l:vz: ehm:s:ðlf m:aðsX&&& y:Ü l:v: y:ÜArs:ðlf m:aðsX&&& n:aôX m:i !"  [25]  m:m:i Av:akÏ us:ð dðK:t:i rht:i hòø.
      
ePr Ok edn: eRp:aXüm:ðøXl: sXaðr s:ð b:ahr en:kl:t:ð hi v:h p:òs:ð m:aúg:n:ð l:g:t:i hò&&& kaðI PXðhal:,  b:ðG:r,  ^:rib: Ens:an: p:òs:a m:aúg:t:a hò Aaòr ec:e_y:a us:ð dðn:a c:aht:i hò&&& m:m:i n:ð t:b: RaúX l:g:a di T:i,   " s:b: J:ÜYm:ÜY ki ^:rib:i hò Es: dðS: m:ðø&&& RÎÔg: K:akr p:_ð rht:ð hòø Aaòr ePr Aan:ð-j:an:ðv:al:aðø kað t:øg: krt:ð hòø&&& rhn:ð dð,  kÙC n:hiø dðn:a Es:kað !"
      
ec:e_y:a b:_i hað rhi hò.
       "
m:m:i,  kón: AaI hòlp: En: d ekc:n: ?"
       "
n:hiø,  eb:eXy:a&&& v:h s:b: m:òø Q:Ød s:úB:al: l:Üúg:i&&& t:Ü j:a p:`&&& Ap:n:a haðm:v:ký Q:tm: kr l:ð,  ePr t:ðri B:rt:n:aXÎy:m: ki B:i t:að Vl:as: hò Aaj:,  us:ka ABy:as: B:i krn:a haðg:a v:n:aü t:ðri Xic:r ^:Øss:a krðg:i. "  [30]
      
Ok b:ar m:m:i b:im:ar p:_ j:at:i hò.  ec:e_y:a kht:i hò,   " m:òø skÝl: n:hiø j:aUûg:i&&& G:r p:r kaòn: dðK:B:al: krðg:a t:Ømhari !"
       '
j:a-j:a,  m:ðrð b:han:ð s:ð skÝl: em:s: krn:ð ki kaðI z:-rt: n:hiø.  Oðs:i kaðI b:im:ar n:hiø ek m:ðrð el:O t:Øm: p:`aI ka hz:ü krað.  p:`n:a t:Ømharð el:O s:b:s:ð zy:ada Eøp:aðXðþX hò !"  [35]
       "
b:s: p:`að&&& p:`að&&& p:`að&&& Es:s:ð hXkr t:Øm: kaðI b:at: hi n:hiø krt:iø. "
       "
Aaòr Vy:a&&& Es: dðS: m:ðø s:Pl:t:a ki y:hi kÙùj:i hò.  t:Øm:kað Ap:n:ð Am:riki s:aeT:y:aðø s:ð b:ðht:r g:ðÒRÏs: l:an:ð haðùg:ð.  t:B:i t:að t:Øm: b:e`y:a haI skÝl: Aaòr ePr AaIv:i-l:ig: y:Üen:v:es:üXi m:ðø j:a s:kaðg:i.  Ok b:ar eks:i AaIv:i-l:ig: y:Üen:v:es:üXi m:ðø p:hØúc: g:y:iø,  t:b: t:að hm:ðS:a kñ el:O ez:ødg:i b:n: g:y:i s:m:J:að&&& t:r]qi ka hr rast:a K:Øl: j:at:a hò,  t:Øm:&&& "  s:hs:a m:m:i ki km:r m:ðø t:iK:a ddü uYa Aaòr v:ð b:aðl:t:ð-b:aðl:t:ð ,k g:y:iø.  [40]  ec:e_y:a n:ð m:m:i kñ c:ðhrð p:r uB:rt:i ddü ki Cap: dðK:i&&& p:r v:h ,ki n:hiø,  us:ð skÝl: p:hØúc:n:a T:a.
      
us: edn: ec:e_y:a Ok Xðel:faðn: n:øb:r rX rhi T:i&&& m:m:i n:ð hòran: haðkr p:ÜCa t:að v:h p:Üri khan:i s:Øn:an:ð l:g:i,   " m:aôm:,  el:øRa ki m:aôm: Aaòr RòR n:ð us:kað Et:n:a m:ara ek v:að m:r hi g:y:i&&& us:kñ m:aôm:-RòR kað p:Øel:s: p:k_kr l:ð g:y:i&&& em:s: j:aôn:s:n: kht:i hòø ek y:ð Xðel:faðn: n:øb:r c:aElR Oby:Üs: hòlp: ka hò&&& Ag:r t:Ømharð m:aôm: y:a RòR t:Øm:kað m:arðø t:að Es: n:øb:r p:r faðn: kr dðn:a&&& ePr un:kað B:i p:Øl:is: p:k_kr l:ð j:ay:ðg:i.  Ab: t:Øm: m:ØJ: p:r ^:Øss:a kraðg:i n:,  t:að m:òø p:Øel:s: kað faðn: kr dÜúg:i&&& m:aôm:,  el:øRa Ab: kB:i skÝl: n:hiø Aay:ðg:i&&& j:b: m:r j:at:ð hòø t:að ePr kB:i skÝl: n:hiø j:at:ð&&& "
      
m:m:i kað l:g:a T:a un:kñ haT: s:ð kÙC b:hØt: qim:t:i ePs:l:a j:a rha hò&&& b:hØt: c:ahkr B:i ej:s:ð p:k_ð rK:n:a n:am:Øm:ekn: hað rha hò.  kÙC G:r s:ð b:ahr B:i hò ej:s: p:r un:ka Ap:n:a kaðI b:s: n:hiø&&& Vy:a y:ð s:m:aj: un:kað B:i kaðI D:m:ki dð rha hò ?  [45]
      
Q:òr,  p:`t:ð-p:`t:ð ec:e_y:a S:hr kñ n:am:i haI skÝl: m:ðø B:i p:hØúc: g:y:i&&& b:_i m:Ø¡Skl: s:ð daeQ:l:a em:l:t:a hò Es: skÝl: m:ðø&&& hz:araðø p:rix:a dðt:ð hòø l:ðekn: daeK:l:a dað-t:in: s:aò kað hi em:l:t:a hò&&& )et:y:aðeg:t:a s:ð )t:ae_t: un: s:òk_aðø Ca*:aðø kñ b:ic: ec:e_y:a kÙC ePs:l:n:ð l:g:i.  Cm:ahi erp:aXü kaRü em:l:a t:að m:m:i s:kt:ð ki hal:t: m:ðø T:i.
       "
y:h b:ay:aðl:aj:i m:ðø t:ØJ:ð  ' s:i '  kós:ð em:l:a ?"
       "
AaI eT:øk,  d Xic:r Rz: n:aôX l:aEk m:i !"
      
m:m:i us:kñ Xic:r s:ð em:l:i T:iø&&& b:ay:aðl:aðj:i ki Vl:as: s:Øb:h s:a`ð AaY b:j:ð haðt:i T:i&&& Xic:r n:ð m:m:i s:ð kha T:a,   " l:g:t:a hò Aap:ki b:ðXi kað p:Üri n:iød n:hiø em:l:t:i&&& m:ðri Vl:as: m:ðø kÙC s:Øst: Aaòr s:aðy:i-s:aðy:i-s:i diK:t:i hò. "  [50]
      
m:m:i S:am: haðt:ð hi ec:e_y:a kñ p:iCð p:_ j:at:i,   " XaIm: m:t: v:ðsX kr&&& j:ldi s:aðn:a hò&&& t:ØJ:ð t:að hm:n:ð RaôVXr b:n:an:a hò&&& b:ay:aðl:aðj:i m:ðø ep:C_ g:y:i t:að kam: kós:ð c:l:ðg:a ?"
       "
p:r m:m:i,  m:òø j:ldi n:hiø s:að s:kt:i&&& Eøg:el:S: Xic:r kñ el:O Aaj: y:h ekt:ab: p:`kr b:Øk-erp:aðXü el:K:n:i hò "
      
m:m:i kað s:m:J: n:hiø Aat:a Vy:a krð  ---  khð.
      
b:ay:aðl:aðj:i m:ðø dØb:ara n:øb:r km: Aay:ð t:að m:m:i kñ haT:-p:òr YùRð p:_ g:y:ð T:ð&&& ePr ec:e_y:a s:ð s:l:ah krkñ Ok J:ÜY g:`kr Xic:r kað b:t:ay:a g:y:a T:a.   " XðsXv:al:ð edn: ec:e_y:a b:im:ar T:i.  Rr kñ m:arð XðsX kr edy:a&&& Vy:a Ab: dØb:ara l:ð s:kt:i hòø !"  [55]
      
RòR kñ )aðts:ahn: p:r ec:e_y:a n:ð skÝl: ki sp:ic:-Xim: m:ðø B:i ehss:a el:y:a hò&&& v:kil: kñ el:O p:¡bl:k-sp:iekùg: b:hØt: z:-ri haðt:i hò n: !
      
Aaj: S:am: ec:e_y:a kað kl: s:Øb:h haðn:ð v:al:ð g:eN:t: kñ Emt:han: ki t:òy:ari krn:i hò.  daðp:hr kñ sp:ic: XÜn:aüm:ðøX kñ el:O sp:ic: kað r¬a l:g:an:a hò&&& rat: Ok b:j:ð t:k ec:e_y:a j:g:i rhi&&& s:Øb:h b:ay:aðl:aðj:i kñ p:hl:ð G:ùXð m:ðø v:h ePr n:iød kñ J:Ül:ð l:ð rhi T:i.
      
S:am: kað RòR n:ð p:ÜCa T:a ek sp:ic: kós:i rhi t:að ec:e_y:a p:Ørskar n: j:it: p:an:ð kñ Ap:raD:-B:av: kað Ok udas:in:t:a s:ð Zkkr b:aðl:i,   " AaI eRR n:aôX ev:n:. "
       "
v:aôy: ?"  [60]
      
y:Üú RòR n:ð ev:st:ar s:ð j:an:n:ð kñ el:O Oðs:a p:ÜCa T:a&&& p:r ec:e_y:a ka Ap:raD:-B:av: Ab: Aa#m:N: ka Aakar l:ð b:òYa&&& B:_kkr b:aðl:i,   " v:òl:,  y:Ü kaøX ev:n: Oðv:riXaIm: !"
       ec:e_y:a kað S:aøt: krn:ð kñ el:O RòR p:ÜC b:òYð,   " t:Ømhari sp:ic: ka Xaôep:k Vy:a T:a ?"
       " AaI RaðøX v:aøX XØ erp:iX&&& y:Ü kón: riR EX y:ÜArs:ðlf. "  el:eK:t: B:a\:N: ki kaôp:i ec:e_y:a n:ð RòR kað p:k_a di.  RòR n:ð S:i\:ük p:`a  ---   ' Xin: Oj: s:ØEs:aERÎs: '  y:an:i  ' ekS:aðr Aatm:hty:aOû '  &&& p:hl:a p:òrag:Òaf Es: t:rh T:a ek Es: dðS: m:ðø hr s:al: qrib: ds: hz:ar Xin: Oj:z:ü Aatm:hty:a kñ eS:kar haðt:ð hòø ej:s:ki v:j:h RÔÎg:,  E¡ns:Vy:aðerXi,  eR)ðS:n: Aaòr Akñl:ðp:n: kñ s:aT:-s:aT:  ---  Q:as:kr Aav:aes:y:aðø kñ b:ic: Es:ki v:j:h ekS:araðø p:r un:kñ m:aú-b:ap: ¾ara b:`t:a hØAa db:av: hò&&& Aav:as:i m:aú-b:ap: Ap:n:i Kv:aehS:aðø Aaòr AD:Ürð s:p:n:aðø kað Ap:n:i Aaòl:ad ¾ara p:Üra krv:an:ð kñ el:O En: ekS:araðø kað b:dhv:as: G:að_aðø ki t:rh c:ab:Øk m:ar-m:arkr c:l:v:aO rK:n:a c:aht:ð hòø ej:s:ka p:erN:am: b:hØt: B:i\:N: haðt:a hò.  [65]  B:aòøc:Vkñ B:av: s:ð RòR n:ð b:ar-b:ar v:ð p:ø¡Vt:y:aú p:`iø.  un:kað ev:Sv:as: hi n:hiø hað rha T:a ek j:að v:ð p:` rhð hòø,  v:h kÙC G:ùXð p:hl:ð un:ki b:ðXi Ok B:a\:N: m:ðø kh c:Øki hò.  s:hs:a v:ð z:aðr s:ð PXkarn:ð l:g:ð.
       "
y:h s:b: Vy:a b:kv:as: el:K:i hò ?"
      
Ab: ki ec:e_y:a S:aøt: rhi.  [70]
       "
b:kv:as: n:hiø,  RòR&&& y:Üú B:i Es: sp:ic: kñ t:Ty: Ok j:an:ð-m:an:ð S:aðD:kt:aü kñ hòø&&& skÝl: m:ðø y:Üú s:b:kað sp:ic: p:s:ød Aay:i T:i. "
      
s:hs:a RòR Okdm: c:Øp: hað g:y:ð.  T:að_i dðr b:ad p:t:a n:hiø Vy:a s:aðc:t:ð-s:aðc:t:ð b:aðl:ð,   " Vy:a t:Øm:kað Oðs:a l:g:t:a hò ek hm: t:Øm: p:r )ðS:r Ral: rhð hòø ?"
       "
kB:i-kB:i&&& p:r y:h m:ðrð Ap:n:ð b:arð m:ðø t:að n:hiø&&& y:h t:að&&& "
       "
Q:òr,  Ab: m:òø t:ØJ:ð kÙC n:hiø khÜúg:a. "  [75]
      
l:ðekn: m:m:i kað RòR kñ Es: ,Q: p:r ^:Øss:a Aa g:y:a T:a,   " rhn:ð dað,  t:Øm: t:að fal:t:Ü m:ðø G:b:ra j:at:ð hað !  hm: Oðs:ð t:að RaôVXr n:hiø b:n: g:y:ð&&& edn:-rat: p:`t:ð T:ð&&& G:r kñ kam: B:i krt:ð T:ð&&& Es:s:ð t:að m:òø kÙC B:i krat:i hi n:hiø&&& km:-s:ð-km: p:`kr Ap:n:ð-Aap: m:ðø kÙC b:n: j:an:a t:að Es:ka fz:ü hò !  hm: Ap:n:ð fay:dð ki b:at: T:að_ð hi krt:ð hòø&&& dðK:að,  B:rt:n:aXÎy:m: B:i CÜX g:y:a Es:ka&&& eks:i B:i kam: kñ el:O v:]t: n:hiø&&& t:að v:]t: hò eks:el:O ?  zy:ada hi edm:a^: eb:g:a_ dðt:ð hò y:haú b:cc:aðø ka&&& m:aú-b:ap: n: hØO m:an:að dØSm:n: hað b:cc:aðø kñ&&& fal:t:Ü m:ðø m:aú-b:ap: m:ðø B:i eg:lX&&& "
      
m:n:-hi-m:n: m:m:i Rr B:i g:y:i T:iø j:òs:ð unhðø kaðI D:m:ki dð rha hað.  [80]
      
l:ðekn: B:Üem:kaAaðø m:ðø Adl:a-b:dl:i hað rhi T:i.  m:m:i-RòRi kÙC B:i ec:e_y:a ka n:ap:s:ød krt:ð t:að v:h B:_k j:at:i,   " kam: Raun:&&& AaI ev:l: RÜ EX m:aI Aaðn: p:s:ød. "
      
b:_i t:ðz:i s:ð m:m:i-RòRi us:ki ez:ødg:i m:ðø fal:t:Ü Aaòr b:ðkar ki c:iz: haðt:ð j:a rhð T:ð&&& us:ð m:m:i-RòRi ki b:at:ðø,  un:kñ An:ØB:v: Ap:n:ð s:ødB:ü m:ðø Okdm: Eròl:ðv:ðøX l:g:n:ð l:g:ð&&& un:m:ðø Ok Aaòr j:iv:n:-S:òl:i,  Ok Aaòr s:øskáet: ki b:Ü T:i ej:s:ð ec:e_y:a Ap:n:ð el:O b:hØt: ep:C_a Aaòr haen:)d B:i s:m:J:n:ð l:g: g:y:i T:i.  m:m:i-RòRi kñ eK:l:af b:aðl:t:ð hØO us:ki Aav:az: m:ðø Ok m:s:ihap:n: haðt:a j:òs:ð ek dØen:y:a B:r kñ m:aú-b:ap:aðø kñ eK:l:af Aaødaðl:n: m:ðø v:h ekS:aðraðø ka n:ðt:àtv: kr rhi hað.  us:ð ev:Sv:as: hað g:y:a T:a ek us:kñ Ap:n:ð Aaòr zy:adat:r m:aú-b:ap: b:at:ðø )j:at:ø*: ki krt:ð hòø p:r haðt:ð t:an:aS:ah hòø.  [85]
       ec:e_y:a AaIv:i-l:ig: t:að n:hiø p:r Ok AcCð kaôl:ðj: m:ðø daeQ:l:a p:a g:y:i T:i&&& hað_ y:haú B:i km: n:hiø T:i.
      
uD:r Ab: ec:e_y:a kñ p:r B:i t:að en:kl:n:ð l:g:ð T:ð&&& v:h u_n:a c:aht:i T:i&&& G:raòùdð s:ð b:ahr K:Øl:i hv:a p:r t:òrn:a c:aht:i T:i&&& Ok s:hp:aYi us:ð Ap:n:i Aaðr K:iøc: rha T:a&&& hv:aAaðø p:r s:aT:-s:aT: t:òrn:ð ka Aam:ø*:N:.
      
us:n:ð s:hp:aYi s:ð kha,   " m:m:i kað l:_kaðø s:ð daðst:i p:s:ød n:hiø. "
      
s:hp:aYi b:aðl:a,   " m:m:i kað kÙC b:t:l:an:ð ki z:-rt: hi Vy:a hò ?"
       "
l:ðekn: m:m:i kað y:Üú m:òø s:b: kÙC&&& "  [90]
      
us:n:ð b:at: kaXkr p:ÜCa,   " ekt:n:ð s:al: ki hað ?"
       "
AYarh !"
       "
t:að t:Øm: v:y:sk hað.  Ab: m:m:i ki j:ðl: s:ð erha hað j:aAað. "
       "
l:ðekn:&&& "  v:h AB:i B:i G:b:ra rhi T:i. "  [95]
      
s:hp:aYi b:aðl:a,   " eks:ki ez:ødg:i hò y:h ?"
       "
m:ðri. "
       "
t:að m:m:i n:ð j:in:a hò Es:ð y:a t:Øm:n:ð ?"
      
G:r p:r ec:e_y:a n:ð m:m:i s:ð kha,   " m:òø b:aðeRüøg: m:ðø rhn:a c:aht:i hÜú. "
       "
Vy:aðø ?"  [100]
       "
EøeRp:ðøRðøXl:i rhÜúg:i. "
       "
AB:i s:ð Oðs:i b:at:&&& p:`aI Q:tm: kr l:ð,  ePr S:adi kñ b:ad t:að hm:s:ð Al:g: rhn:a hi hò. "
       "
l:ðekn: G:r p:r p:`aI Yik s:ð n:hiø haðt:i&&& "
       "
y:haú G:r p:r B:l:a t:ØJ:ð kaòn: eRsXb:ü krt:a hò ?"
       "
Vy:a t:Øm: s:m:J: p:aAaðg:i ek Akñl:ð rhn:ð ki B:i Ok z:-rt: haðt:i hò&&& ek m:aú-b:ap: kñ s:aT: rhkr b:cc:ð ka p:Üra ev:kas: n:hiø haðt:a&&& t:Ømhara z:m:an:a,  t:Ømhara dðS: b:hØt: fqý T:a&&& Vy:a t:Ømhðø B:raðs:a n:hiø haðt:a ek m:ðri dØen:y:a t:Øm:s:ð b:hØt: Al:g: hað s:kt:i hò&&& "  [105]
      
m:m:i n:hiø m:an:i.  ec:e_y:a Aaòr m:m:i m:ðø Aay:ð edn: ekc:-ekc: haðt:i.  ec:e_y:a ki s:hn:S:¡Vt: Q:tm: hað rhi T:i,   " AaI RaðøX AøRrsXòøR&&& AaI Om: On: ORlX n:aU&&& t:Øm: l:aðg: m:ØJ:ð m:n:m:z:iü s:ð Vy:aðø n:hiø rhn:ð dðt:ð !"
       "
j:b: K:Ød km:an:ð l:g:aðg:i t:að rh l:ðn:a m:n:m:z:iü s:ð&&& kÙC zy:ada hi p:r en:kl: Aay:ð hòø t:ðrð !"
       "
m:ðrð kaôl:ðj: ki fis: dðt:i hað&&& m:ØJ:ð K:an:ð-p:hn:n:ð kað dðt:i hað,  Et:n:a hi raòb: hò n: t:Ømhara&&& Es:kñ el:O t:Øm: m:ØJ:ð ^:Øl:am: b:n:akr n:hiø rK: s:kt:iø !"  [110]
      
m:m:i kað j:òs:ð l:kv:a m:ar g:y:a hað,   " kós:ð kh g:y:i t:Ü y:ð b:at:&&& b:s: y:hi n:at:a hò t:ðra-hm:ara&&& b:s: Es:iel:O eXki hò t:Ü y:haú ek Aaòr kaðI t:ðrð kaôl:ðj: ki fis: n:hiø B:rðg:a&& hm:ara py:ar&&& hm:ari qdÓ&&& hm:arð s:aT: rhn:a Ab: ^:Øl:am:i l:g:t:i hò t:ØJ:ð&&& !"
      
Ac:an:k ec:e_y:a Rr g:y:i&&& y:ð t:að b:t:øg:_ b:n: g:y:a&&& m:m:i kað n:araz: krkñ v:h j:ay:ðg:i khaú ?  &&& AB:i us:kñ p:raðø m:ðø u_n:ð ki p:Üri t:akt: khaú hò ?
       "
s:aôri,  m:aôm: !  &&& AaI eRR n:aôX m:in: XØ hXü y:Ü&&& AaI l:v: y:Ü !"  [115]  Aaòr m:m:i kñ ej:g:rð m:ðø ePr s:ð v:ats:ly: kñ dery:a b:h en:kl:ð.
       "
dðK: eb:eXy:a&&& hm: j:að kht:ð hòø t:ðrð B:l:ð kñ el:O hi&&& p:hl:ð p:`-el:K:kr Ap:n:ð p:òraðø p:r K:_i hað j:a,  ePr&&& "
       "
b:s: m:aôm:,  hað g:y:a n: B:a\:N: S:Ø- !  &&& j:b: B:i m:òø t:Øm:kað  ' AaI l:v: y:Ü '  kht:i hÜú,  t:Øm: Et:n:i  ' Eøsp:ay:Rü '  hað j:at:i hað ek b:s: kB:i n: ,kn:ð v:al:i  ' sp:ic:-rðn: '  S:Ø- hað j:at:i hò !"
       "
c:l:-c:l:,  m:z:ak zy:ada hi krn:a s:iK: g:y:i hò !  [120]  m:m:i b:n:av:Xi ^:Øss:ð s:ð kht:i hò.
      
Aaòr us: S:am: ec:e_y:a kñ el:O Q:as: p:kv:an: b:n:t:ð hòø&&& us:ka p:aôkñX-Al:auøs: b:`a edy:a j:at:a hò Aaòr m:m:i us:ð n:y:a RÔÎðs: Q:ridv:an:ð kñ el:O bl:Üem:øg:Rðlj: l:ð j:at:i hò.
      
ec:e_y:a n:ð j:b: s:ara eqss:a Ap:n:ð s:hp:aYi s:ð kha t:að v:h b:aðl:a,   " t:Ømhari m:m:i b:hØt: l:aðn:l:i Aaòr E¡ns:Vy:aðr hòø&&& t:Øm:kað K:aðn:ð s:ð Rrt:i hòø&&& Es:i s:ð t:Ømhðø t:rh-t:rh ki erSv:t: dðkr p:as: rK:n:a c:aht:i hòø !"
       "
t:Ømhara m:t:l:b:&&& ?"
       "
dðK:að,  m:aú-b:ap: ka B:i Ap:n:a sv:aT:ü haðt:a hò.  [125]  v:ð Ap:n:a p:z:ðS:n: K:aðn:a n:hiø c:aht:ð&&& Es:el:O hr t:riqñ s:ð b:cc:aðø&&& ORlX b:cc:aðø kað B:i kbz:ð m:ðø rK:n:ð ki kaðeS:S: rht:i hò un:ki&&& AB:i y:h Aas:an: B:i hò Vy:aðøek t:Øm: un: p:r p:Üri t:rh s:ð eRp:ðøRðøX hað. "
      
ec:e_y:a Aatm:dy:a s:ð B:r uYi,   " kós:i O¡gj:sXðns: hò hm:ari&&& ek Ap:n:ð s:rv:aIv:l: t:k kñ el:O dÜs:raðø ka m:Øúh j:aðhn:a p:_t:a hò&&& m:ðra us: G:r m:ðø qt:I m:n: n:hiø l:g:t:a&&& p:r khiø Aaòr rhn:ð ka eYkan:a B:i t:að n:hiø&&& p:t:a n:hiø kb: CØXkara haðg:a. "
       "
hm: daðn:aðø Ag:r n:aòkri kr l:ðø t:að kaðI CaðXi-s:i j:g:h ekraO p:r l:ðkr s:aT: rh s:kt:ð hòø. "
       "
Aaòr p:`aI ?"
       "
p:`aI s:aT:-s:aT: c:l:t:i rhðg:i. "  [130]
      
Aaòr ec:e_y:a Ap:n:ð G:raòùdð s:ð u_kr Aa g:y:i.   Ok CaðXi-s:i n:aòkri kr l:i.  RaôVXr-v:kil: b:n:n:ð kñ s:p:n:ð t:að y:Üú B:i us:n:ð n:hiø,  us:kñ m:aôm:-RòR n:ð dðK:ð T:ð.  qØd v:h Oðs:a kÙC krn:a c:aht:i T:i ej:s:s:ð Okdm: m:S:hÜr hað j:aO&&& p:r AB:i us:kñ edm:a^: m:ðø s:af n:hiø T:a ek Vy:a krn:ð s:ð v:h PXaPX n:am: Aaòr S:aðhrt: p:a s:kt:i hò.  kB:i-kB:i v:h eflm: b:n:an:ð ki s:aðc:t:i&&& p:r AB:i n: p:òs:a T:a,  n: XÔÎðen:øg:,  n: hi sp:\X ev:c:ar y:a ev:\:y:&&& l:ðekn: m:h¶v:akaøx:a T:i Aaòr dm: T:a&&& B:it:r Ok AkÙl:ahX-s:i b:n:i rht:i&&& us:ka s:hp:aYi s:ada ez:ødg:i j:in:ð m:ðø ev:Sv:as: rK:t:a T:a&&& Okdm: em:en:m:el:sX&&& km:-s:ð-km: c:iz:aðø kñ s:aT: g:Øz:ara krn:a&&& em:¬i s:ð j:Ø_i ez:ødg:i ki Aaðr l:aòXn:a&&& l:ðekn: Es: n:y:i Aatm:en:B:ür ez:ødg:i ka Ap:n:a hi s:ØK: T:a.  [135]  ec:e_y:a p:Üri t:rh s:ð Ap:n:i n:y:i dØen:y:a m:ðø m:st: hað g:y:i.  hr edn: AaXü-ehsXÔÎi kñ n:y:ð-n:y:ð kaðs:ü Aaòr ekt:ab:ðø p:`t:ð hØO,  n:y:ð-n:y:ð l:aðg:aðø s:ð em:l:t:ð Aaòr n:y:ð G:r ka daey:tv: en:b:aht:ð hØO v:h m:aôm:-RòR kað B:Ül:-s:i g:y:i.  km:-s:ð-km: n:y:ð j:iv:n: m:ðø us:ð khiø B:i un:ka s:ødB:ü n:hiø diK:a.
      
Ok b:ar m:m:i b:hØt: b:im:ar hað g:y:i T:iø&&& un:ka Aaôp:rðS:n: haðn:a T:a.  RòR ka faðn: Aay:a T:a p:r ec:e_y:a kað b:hØt: p:`aI krn:i T:i.  [140]  t:b: m:m:i n:ð ehndØst:an: s:ð m:aòs:i kað b:Øl:v:ay:a T:a Ap:n:i dðK:B:al: kñ el:O.
      
m:aòs:i n:ð edn:-rat: m:m:i ki t:im:ardari m:ðø l:g:a edy:a T:a p:r ec:e_y:a kñ ,Q: s:ð v:ð b:hØt: Q:fa T:iø&&& v:ð m:m:i s:ð kht:iø,   " t:Øm: t:að Ap:n:i b:ðXi s:ð Rrt:i hað,  kÙC kht:i hi n:hiø.  m:ðri b:ðXi Es: t:rh krð t:að us:ki Xaúg:ðø t:að_kr n: D:r dÜú&&& Et:n:i Aaz:adi AaeQ:r Vy:aðø ?  kÙC m:qs:d B:i t:að haðn:a c:aehO n: !"  m:m:i s:Øn:t:i rht:iø Aaòr m:aòs:i kht:i j:at:iø.  [145]
       "
dr-As:l: t:Øm:kað b:cc:ð p:al:n:a Aat:a n:hiø&&& y:haú Aaz:adi kñ b:aðl: b:aðl:ð,  us:ki c:c:aü Aaòr n:araðø s:ð Et:n:a Aat:øekt: hað j:at:ð hað ek b:cc:aðø kað An:ØS:aes:t: B:i n:hiø krt:ð&&& t:B:i y:ð b:cc:ð n: ehndØst:an:i rh p:at:ð hòø,  n: Am:riki. "
      
m:m:i en:rih B:av: s:ð kht:i,   " j:v:an:i ka j:aðS: hò&&& m:ðri b:at: t:að s:Øn:t:i hi n:hiø. "
v       
m:aòs:i kað Aaòr B:i t:rh em:l: j:at:i,   " v:h kaòn:-s:a j:an:v:r haðt:a  ---  haú,  s:ep:üN:i Ap:n:ð AøRaðø kað Q:Ød hi K:a j:at:i hò n:&&& p:r kB:i s:Øn:a hò Oðs:a eS:S:Ø j:að Ap:n:ð p:òda krn:ð v:al:ð kað K:a Ral:ð&&& "
       "
y:h kós:i b:at: kh rhi hað t:Øm:&&& ec:e_y:a B:aðl:i hò&&& um:Ò kñ s:aT: m:aú-b:ap: kñ edl: kað s:m:J:n:ð-p:hc:an:n:ð l:g:ðg:i. "
       "
Aaòr n:hiø t:að Ap:n:ð s:hp:aYi kñ s:aT: S:adi kr l:ð ej:s:kñ s:aT: rh rhi hò.  [150]  km: s:ð km: t:Ømhari m:Ø¡Vt: t:að hað. "
      
uD:r kI s:al:aðø t:k c:l:n:ð v:al:ð AsT:ay:i ròn:-b:s:ðrð m:ðø Ab: ec:e_y:a ki s:hp:aYi s:ð n:aðk-J:aðøk haðn:ð l:g:i.  t:øg:i ki us: ez:ødg:i s:ð ec:e_y:a t:øg: Aan:ð l:g:i T:i.  daðn:aðø Ok-dÜs:rð s:ð kÙC Ub:n:ð-s:ð B:i l:g:ð.  S:adi ki b:at: uYi t:að s:hp:aYi b:aðl:a,   " AaI eb:l:iv: En: kem:Xm:ðøX Aaôf haXüÎs:&&& S:adi t:að Aadm:i t:b: krð j:b:ek s:am:aej:k sv:ikáet: kÙC m:ay:n:ð rK:t:i hað&&& "  [155]
      
j:ld hi us:kñ edl: ki kem:Xm:ðøX eks:i Aaòr s:ð hað g:y:i.
      
m:aòs:i kñ b:hØt: s:m:J:an:ð p:r m:m:i-RòRi ec:e_y:a kað Cجi m:n:an:ð kñ b:han:ð ehndØst:an: l:ð g:y:ð&&& v:haú us:ð S:adi l:ay:q kI l:_kñ edK:aO g:y:ð.  ec:e_y:a n:ð m:m:i s:ð kha,   " y:ð kós:a eK:l:v:a_ kr rhð hað t:Øm: l:aðg:&&& ej:s:ð n: j:an:t:i,  n: b:ÜJ:t:i,  us:kñ s:aT: ez:ødg:i eb:t:aUûg:i&&& !  Vy:a b:ðv:kÝf s:m:J: rK:a hò t:Øm:n:ð m:ØJ:ð&&& y:h n:hiø haðg:a !"
      
Am:rika l:aòXkr ec:e_y:a kað n:y:ð es:rð s:ð G:aðøs:l:a K:aðj:n:a T:a.  [160]  Ap:n:i CaðXi-s:i t:n:Qv:ah m:ðø kaðYri ka ekray:a,  K:an:a-p:in:a Aaòr dÜs:rð Q:c:ü n:hiø c:l:a s:kt:i.  p:hl:ð s:hp:aYi kñ s:aT: s:b: kÙC S:ðy:r krt:i T:i&&& Akñl:ð b:Üt:ð m:Ø¡Skl: T:a.  dÜs:rð s:hs:a s:hp:aYi s:ð Al:g: haðkr us:n:ð y:h B:i m:hs:Üs: eky:a ek v:h Q:am:qah Ap:n:ð Aap:kað m:aôm:-RòR kñ G:r kñ v:òB:v:p:ÜN:ü m:ahaòl: s:ð v:øec:t: kr rhi T:i&&& Akñl:ð rhn:ð s:ð us:ka st:r b:hØt: zy:ada eg:r j:at:a T:a&&& Oðs:i hal:t: m:ðø t:að us:ki m:h¶v:akaøx:a,  us:ka eflm: b:n:an:ð ka s:p:n:a kB:i B:i p:Üra n: haðg:a.
      
Aaòr ec:e_y:a Ap:n:a et:n:ka B:r s:am:an: l:ðkr m:m:i-RòRi kñ G:r Aa g:y:i&&& hm:ðS:a ki t:rh m:m:i n:ð Ap:n:a s:b: kÙC us:kñ el:O eb:Ca edy:a T:a.  ec:e_y:a kað edn:aðø b:ad b:hØt: c:òn: Aaòr raht: em:l:i.  [165]
      
l:ðekn: b:hØt: j:ld G:r m:ðø t:n:av: S:Ø- hað g:y:ð.  dr-As:l: ec:e_y:a v:haú rht:ð hØO B:i rh n:hiø rhi T:i.  b:s: ròn: B:r kñ b:s:ðrð ki hi b:at: T:i.  Aaòr Ag:r edn: m:ðø G:r p:r haðt:i B:i t:að Ap:n:a km:ra b:ød ekO p:_i rht:i&&& m:m:i kñ em:l:n:ð v:al:ð Aat:ð t:að l:aK: em:nn:t: krn:ð p:r m:Ø¡Skl: s:ð v:h unhðø  ' hòl:að '  krn:ð b:ahr Aat:i,  ePr em:n:X B:r m:ðø v:ap:s: l:aòX ekv:a_ b:nd kr l:ðt:i.  zy:adat:r us:ð K:an:ð ki B:i B:ÜK: n:hiø haðt:i T:i.  [170]  S:ay:d Ray:eXøg: kñ c:Vkr m:ðø y:a ePr G:rv:al:aðø s:ð b:c:n:ð ka b:han:a haðt:a.
      
m:m:i Ab: us:ð G:r rK:n:ð kñ b:j:ay: G:r s:ð en:kal:n:ð kñ c:Vkr m:ðø T:i.  edn:-rat: Ok hi s:v:al:,   " t:Ü S:adi Vy:aðø n:hiø krt:i ?"
      
ec:e_y:a s:aðc:t:i hò v:h m:m:i-RòRi ki Akñl:i s:øt:an: hò&&& Es: G:r p:r us:i ka hq hò&&& Ag:r v:h y:hiø rht:i rhð t:að ^:l:t: Vy:a hò !
      
m:aòs:i ka dÜs:ra c:Vkr l:g:a t:að ePr m:m:i s:ð khn:ð l:g:iø,   " b:hØt: eb:g:a_a hØAa hò t:Øm:n:ð l:_ki kað&&& t:is: s:ð t:að Up:r hað g:y:i,  S:adi kb: krðg:i ?"  [175]
       ec:e_y:a eb:g:_ uYt:i hò,   " Aap:ki AaúK:að m:ðø B:l:a m:òø Vy:aðø K:Xkt:i hÜú ?  AaeQ:r m:ðra G:r hò&&& S:adi k-ú y:a n:&&& j:b: t:k c:ahÜúg:i,  y:hiø rhÜúg:i&&& AaeQ:r m:ðrð m:aø-b:ap: hòø,  Aap:kað Vy:a !"
      
m:aòs:i B:i ^:Øss:ð s:ð b:aðl:i,   " b:_ð sv:aT:iü b:cc:ð hòø Aaj:kl: kñ !  m:aú-b:ap: p:r Ap:n:ð hq kað t:að Q:Üb: s:m:J:t:ð hòø,  p:r un:kñ el:O kÙC krn:ð ka kaðI B:av: n:hiø&&& b:s: j:b: m:n: Aay:a c:l:ð Aay:ð,  Est:ðm:al: eky:a Aaòr ePr u_ g:y:ð Ap:n:ð eYkan:ð kað&&& km:-s:ð-km: m:aú-b:ap: ki Q:ØS:i kñ el:O hi S:adi kr l:að&&& "
      
Ab: kñ m:m:i b:ic: m:ðø p:_t:i hòø,   " rhn:ð dað,  S:il:a !  [180]  &&& AaeQ:r b:cc:i hò&&& Es:kñ G:r Aa j:an:ð s:ð raòn:k Aa j:at:i hò v:n:aü ez:ødg:i m:ð Ab: zy:ada hò hi Vy:a ?"
      
l:ðekn: us: raòn:k kñ b:ic: Aødr hi Aødr m:m:i kað kÙC s:al:t:a rht:a hò&&& b:¶:is: b:rs: ki l:_ki kñ G:r l:aòXn:ð p:r v:h Q:ØS: hað y:a raðy:ð&&& v:h y:h B:i j:an:t:i hò ek ec:e_y:a eks:i B:i p:l: u_n:ð ki efraq m:ðø hò&&& y:h G:r us:kñ el:O Oðs:i s:ray: hò ej:s:n:ð us:ð m:ØFt: p:n:ah di hØI hò&&& Vy:a s:c: m:ðø m:m:i ka Est:ðm:al: eky:a j:a rha hò ?  ec:e_y:a kað t:að Es: G:r m:ðø eks:i s:ð kaðI s:raðkar n:hiø&&& s:Øb:h-s:Øb:h kam: p:r en:kl: j:at:i hò Aaòr dðr rat: g:y:ð G:r l:aòXt:i hò&&& p:t:a n:hiø m:aòs:i kñ khn:ð ka b:Øra m:an: g:y:i y:a Vy:a&&& Ab: t:að eks:i daðst: y:a erSt:ðdar kñ Aan:ð p:r  ' hòl:að '  khn:ð Ap:n:ð km:rð s:ð n:ic:ð t:k n:hiø ut:rt:i.  G:r s:c: m:ðø s:ray: T:a.
      
ePr m:m:i s:aðc:t:i hò&&& s:ari um:Ò t:að us:n:ð ec:e_y:a kað kaðI ez:mm:ðdari n:hiø di&&& es:fý l:a_-py:ar edy:a&&& Ab: B:l:a v:h ez:mm:ðdari en:B:an:ð kñ qaeb:l: kós:ð hað&&& ?  [185]  kB:i dÜs:raðø kñ el:O kÙC krn:ð kað kha-es:K:ay:a n:hiø&&& t:b: ec:e_y:a kós:ð j:an:ð&&& Aaòr udas: m:n: s:ð m:m:i n:ð m:an: el:y:a ek qÙs:Ür unhiø ka hò.
      
Ab: ec:e_y:a kað dan:a-p:an:i ki y:a AaeS:y:an:ð ki ef# krn:ð ki z:-rt: n:hiø T:i&&& s:ari s:ØK:-s:Øev:D:aOø m:Øhyy:a T:iø&&& Ag:r En:ki Ov:z: m:ðø kB:i m:m:i ka up:dðS: s:Øn:n:a p:_ j:at:a t:að v:h kan:aðø m:ðø v:akm:òn: kñ Ey:r-pl:g: K:aðøs:kr p:aôp:-s:øg:it: s:Øn:n:ð l:g: j:at:i.
      
Av: v:h ePr s:ð eflm: b:n:an:ð kñ s:p:n:ð dðK:n:ð l:g:i&&& n:aòkri s:ð Ab: kÙC p:òs:a b:c: rha T:a p:r v:h kafi n:hiø T:a&&& Aaòr ePr m:m:i-RòRi ka p:òs:a B:i t:að AaeQ:r un:ki ec:e_y:a ka hi hò.
      
us:n:ð m:m:i s:ð kha,   " m:òø eflm: b:n:an:a c:aht:i hÜú&&& p:òs:a l:g:aAaðg:i ?"
      
t:að ec:e_y:a kað AB:i m:m:i-RòRi kñ s:harð ki z:-rt: T:i !  [190]  Vy:a m:m:i ki p:rv:erS: n:ð hi Et:n:a km:z:aðr b:n:a edy:a ek ec:e_y:a AD:Üri-s:i PÙdkn: B:rkr ePr s:ð m:aú kñ G:aðøs:l:ð m:ðø Aa eg:ri hò&&& ?  Vy:a AB:i u_n:a n:hiø s:iK:a us:n:ð&&& ?  kB:i s:iK: p:aOg:i&&& ?  j:b: p:r en:kl:n:ð kað hØO T:ð,  t:B:i Vy:a Yik s:ð u_n:ð dðn:a c:aehO T:a&&& khaú,  Vy:a ^:l:t: hað g:y:a un:s:ð&&& ec:e_y:a ki b:aúhaðø s:ð j:òs:ð n:y:ð p:øK: en:kal:n:a c:aht:ð hØO m:m:i n:ð kha,   " t:Ü j:að c:aht:i hò kr&&& b:s: Ok b:ar Ap:n:ð p:òraðø p:r K:_i hað j:a&&& t:ðrð haðn:ð s:ð G:r m:ðø s:b: kÙC c:hk uYa hò&&& p:r dÜr p:ha_aðø s:ð,  hv:aAaðø s:ð Aaòr b:adl:aðø s:ð ePs:l:kr Aat:i c:hc:hahX S:ay:d khiø zy:ada m:iYi s:Øn:aI p:_t:i hò&&& ec:e_y:a t:að AakaS: m:ðø u_t:i hØI hi s:b:s:ð zy:ada py:ari Aaòr m:aðhk l:g:t:i hò&&& "
      
ec:e_y:a AB:i m:m:i ki p:Üri b:at: s:m:J: B:i n:hiø p:ay:i T:i ek Ac:an:k m:m:i kað kÙC Dy:an: hað Aay:a Aaòr v:h b:aðl:iø,   " t:ðrð RòRi n:araz: t:að n:hiø haðøg:ð&&& kht:ð hòø us:ð m:n:-m:aúg:a dðkr eb:g:a_ rhi hað. "  [195]
       ec:e_y:a k_ki,   " Yik hò,  rK: l:að s:úB:al:kr&&& ec:t:a p:r D:rkr s:aT: l:ð j:an:a&&& j:it:ð-j:i m:ØJ:ð  ' eR)aIv: '  krkñ s:ØK: em:l:t:a hò t:að l:að&&& m:òø B:i t:Øm: daðn:aðø kñ m:rn:ð ka Eøt:z:ar kr l:Üúg:i&&& m:aú-b:ap: B:i p:t:a n:hiø eks: b:at: kñ b:dl:ð l:ðt:ð rht:ð hòø&&& XÔÎsX kað p:òs:a dð dðøg:ð,  Ap:n:i Aaòl:ad kað n:hiø&&& p:òda krn:ð ka y:h m:t:l:b: t:að n:hiø ek s:ari um:Ò unhðø db:aðc:kr kaðK: m:ðø hi rK: el:y:a j:aO&&& "
      
s:hs:a m:m:i n:ð dðK:a&&& ec:e_y:a v:haú n:hiø T:i.  S:ay:d rs:aðI ki eK:_ki s:ð b:ahr c:l:i g:y:i T:i.  m:m:i G:b:rakr b:ahr ki Aaðr daò_i&&& b:ahr es:fý Ok b:_i c:il: Aas:m:an: kað eg:rFt:ar ekO hØO T:i&&& m:m:i b:dhv:as: ec:e_y:a kað K:aðj:n:ð l:g:i.  ec:e_y:a khiø n:hiø T:i&&& Ac:n:k m:m:i kað l:g:a unhðø kÙC B:Òm:-s:a hað rha hò&&& S:ay:d kaðI c:il: v:haú n:hiø T:i&&& y:a S:ay:d c:il: ec:e_y:a kað ug:l: dð&&& Aaòr Aas:m:an: p:r AaúK:ðø eXkaO v:h ec:e_y:a kñ l:aòXn:ð ka Eøt:z:ar krn:ð l:g:iø.

Glossed version.

To index of post-Independence writing.

To index of  m:lhar.

Keyed in by  ev:v:ðk Ag:rv:al: 1 - 4 Mar 2002. Posted 6 Mar 2002. Proofread and corrected 15-16 June 2002 and 28 Feb 2003. More links March 2003.