y:Üen:v:es:ýXi Aaôf em:eS:g:n:

b:_ð G:r ki b:ðXi

Go to line  25  50  75  100  125  150  175  200  225  250

Ok

b:ðn:im:aD:v: es:øh g:aòrip:Ør g:aúv: kñ z:m:iødar Aaòr n:mb:rdar T:ð.

    un:kñ ep:t:am:h eks:i s:m:y: b:_ð D:n:D:any:-s:mp:À T:ð. g:aúv: ka p:Vka t:al:ab: Aaòr m:¡ndr,  ej:n:ki Ab: m:rmm:t: B:i m:Ø¡Skl: T:i,  unhiø kñ kie¶:üst:mB: T:ð. kht:ð hòø,  Es: drv:az:ð p:r haT:i J:Üm:t:a T:a. Ab: us:ki j:g:h Ok b:Ü`i B:òøs: T:i,  ej:s:kñ S:rir m:ðø p:øj:r kñ es:v:a Aaòr kÙC S:ð\: n: rha T:a.  [5] p:r dÜD: S:ay:d b:hØt: dðt:i T:i,  Vy:aðøek Ok n: Ok Aadm:i haúRi el:y:ð us:kñ s:r p:r s:v:ar hi rht:a T:a. b:ðn:im:aD:v: es:øh Ap:n:i AaD:i s:ð AeD:k s:mp:e¶: v:kil:aðø kað B:ðøX kr c:Økñ T:ð. un:ki v:t:üm:an: Aay: Ok hz:ar v:ae\:ük s:ð AeD:k n: T:i. YakÙr s:ahb: kñ dað b:ðXð T:ð. b:_ð ka n:am: Â:ikùY es:øh T:a.  [10] unhaðøn:ð b:hØt: edn:aðø t:k p:erÂ:m: Aaòr u½aðg: kñ b:ad b:i& O& ki eRg:Òi )apt: ki T:i. Ab: Ok dFt:r m:ðø n:aòkr T:ð. CaðXa l:_ka l:al:eb:hari es:øh daðhrð b:dn: ka s:j:il:a j:v:an: T:a,  m:ØK:_a B:ra hØAa,  c:aò_i Cat:i. B:òøs: ka dað s:ðr t:az:a dÜD: v:h s:b:ðrð uY,  p:i j:at:a T:a. Â:ikùY es:øh ki dS:a us:kñ eb:lkÙl: ev:p:rit: T:i.  [15] En: n:ð*:e)y: g:ØN:aðø kað unhaðøn:ð b:& O& kñ dað Ax:raðø p:r ny:aòCav:r kr edy:a T:a. En: dað Ax:raðø n:ð us:kñ S:rir kað en:b:ül: Aaòr c:ðhrð kað kaøet:hin: b:n:a edy:a T:a. Es:i s:ð v:ò½k g:ÒnT:aðø p:r un:ka ev:S:ð\: )ðm: T:a. Aay:Øv:ðüedk Aaò\:eD:y:aðø p:r un:ka AeD:k ev:Sv:as: T:a. s:aúJ:-s:b:ðrð un:kñ km:rð s:ð )ay:H K:rl: ki s:Øril:i kN:üm:D:Ør Dv:en: s:Øn:aI edy:a krt:i T:i.  [20] l:ahaòr Aaòr kl:k¶:a kñ v:ò½aðø s:ð b:_i el:K:a-p:`i rht:i T:i.

    Â:ikøY Es: Aøg:Òðz:i eRg:Òi kñ AeD:p:et: haðn:ð p:r B:i Aøg:Òðz:i s:am:aej:k )T:aAaðø kñ ev:S:ð\: )ðm:i n: T:ð,  b:¡lk v:h b:hØD:a b:_ð z:aðr s:ð un:ki en:øda Aaòr et:rskar eky:a krt:ð T:ð. Es:i s:ð g:aúv: m:ðø un:ka b:_a s:mm:an: T:a. dS:hrð kñ edn:aðø m:ðø v:h b:_ð uts:ah s:ð ram:l:il:a m:ðø s:¡mm:el:t: haðt:að Aaòr sv:y:ø eks:i n: eks:i p:a*: ka p:aXü l:ðt:ð. g:aòrip:Ør m:ðø ram:l:il:a kñ v:ð hi j:nm:dat:a T:ð.  [25] )ac:in: ehndÜ s:By:t:a ka g:ØN:g:an: un:ki D:aem:ükt:a ka )D:an: Aøg: T:a. s:¡mm:el:t: kÙXØmb:-)T:a kñ t:að v:ð Okm:a*: up:as:a T:ð. Aaj:kl: ¡s*:y:aðø ki,  kÙXØmb: m:ðø em:l:-j:Øl:kr rhn:ð ki Aaðr j:að A,ec: hað j:at:i hò,  us:ð v:ð j:aet: Aaòr dðS: kñ el:O b:hØt: haen:kr s:m:J:t:ð T:ð. y:hi karN: T:a g:aúv: ki l:l:n:aOú un:ki en:ndk T:iø. kaðI-kaðI t:að unhðø Ap:n:a S:*:Ø s:m:J:n:ð m:ðø B:i s:økaðc: n: krt:i T:iø.  [30] sv:y:ø un:ki p:tn:i ka hi Es: ev:\:y: m:ðø un:s:ð ev:raðD: T:a. v:h Es:el:O n:hiø ek us:ð Ap:n:ð s:as:-s:s:Ør,  dðv:r,  j:ðY s:ð G:àN:a T:i;  b:¡lk us:ka ev:c:ar T:a ek y:ed b:hØt: kÙC s:hn: krn:ð Aaòr t:rh dðn:ð p:r B:i p:erv:ar kñ s:aT: en:v:aüh n: hað s:kñ,  t:að Aay:ð edn: ki kl:h s:ð j:iv:n: kað n:\X krn:ð ki Ap:ðx:a y:hi u¶:m: hò ek Ap:n:i eK:c:_i Al:g: p:kay:i j:ay:.

    Aan:ndi Ok b:_ð kÙl: ki l:_ki T:i. us:kñ b:ap: Ok CaðXi-s:i ery:as:t: kñ t:all:Økñdar T:ð. ev:S:al:B:v:n:,  Ok haT:i,  t:in: kÙ¶:ð,  b:aj:-b:hri,  eS:krð,  J:a_-Pan:Üs:,  Aan:rðri m:ej:sXÔÎðXi Aaòr @N:,  j:að Ok )et:¡\Yt: t:all:Økñdar kñ y:aðgy: p:daT:ü hòø,  v:h s:B:i y:haú ev:½m:an: T:ð.  [35] B:Üp:es:øh n:am: T:a. b:_ð udarec:t:,  )et:B:aS:al:i p:Ø,\: T:ð. dØB:aügy:v:S: l:_ka Ok B:i n: T:a. s:at: l:_eky:aú hØIø Aaòr dòv:y:aðg: s:ð s:b:ki s:b: j:iev:t: rhiø. p:hl:i um:øg: m:ðø t:að unhaðøn:ð t:in: by:ah edl: K:aðl:kr eky:ð,  p:r j:að p:nhdÎÒ-b:is: hz:ar ka kj:ü es:r p:r hað g:y:a t:að AaúK:ðø K:Øl:iø,  haT: s:m:ðX el:y:a.  [40] Aan:ndi c:aòT:i l:_ki T:i. Ap:n:i s:b: b:ehn:aðø s:ð AeD:k -p:v:t:i Aaòr g:ØN:S:il:a T:i. Es:i s:ð YakÙr B:Üp:es:øh us:ð b:hØt: py:ar krt:ð T:ð. s:Øndr s:nt:an: kað kdaec:t:Î us:kñ m:at:a-ep:t:a B:i AeD:k c:aht:ð hòø. YakÙr s:ahb: b:_ð D:m:üs:økX m:ðø T:ð ek Es:ka ev:v:ah khaú krðø.  [45] n: t:að y:hi c:aht:ð T:ð ek @N: ka b:aðJ: b:`ð Aaòr n: y:hi sv:ikar T:a ek us:ð Ap:n:ð kað B:agy:hin: s:m:J:n:a p:_ð. Ok edn: Â:ikùY un:kñ p:as: eks:i c:ndð ka ,p:y:a m:aúg:n:ð Aay:ð. S:ay:d n:ag:ri-)c:ark c:nda T:a. B:Üp:es:øh un:kñ sv:B:av: p:r riJ: g:y:ð Aaòr D:Üm:D:am: s:ð Â:ikùY es:øh ka Aan:ndi kñ s:aT: ev:v:ah hað g:y:a.

    Aan:ndi Ap:n:ð n:y:ð G:r m:ðø Aay:i,  t:að y:haú ka røg:-Zøg: kÙC Aaòr hi dðK:a.  [50] ej:s: Xim:Xam: ki us:ð b:c:p:n: s:ð hi Aadt: p:_i hØI T:i,  v:h y:haú n:am:m:a*: kað B:i n: T:i. haT:i-G:að_aðø ki t:að b:at: hi Vy:a,  kaðI s:j:i hØI s:Øndr b:hl:i t:k n: T:i. rðS:m:i-sl:ip:r s:aT: l:ay:i T:i,  p:r y:haú b:a^: khaú ! m:kan: m:ðø eK:_eky:aú t:k n: T:iø,  n: z:m:in: p:r fS:ü,  n: div:ar p:r t:sv:irðø. y:h Ok s:iD:ð-s:adð dðhat:i g:àhsT: ka m:kan: T:a.  [55] eknt:Ø Aan:ndi n:ð T:að_ð hi edn:aðø m:ðø Ap:n:ð kað Es: Av:sT:a kñ Oðs:a An:ØkÝl: b:n:a el:y:a,  m:an:að us:n:ð ev:l:as: kñ s:am:an: kB:i dðK:ð hi n: T:ð.

dað

Ok edn: daðp:hr kñ s:m:y: l:al:eb:hari es:øh ec:e_y:a el:y:ð hØO Aay:a Aaòr B:av:j: s:ð khaj:ldi p:ka dað,  m:ØJ:ð B:ÜK: l:g:i hò. Aan:ndi B:aðj:n: b:n:akr Es:ki rah dðK: rhi T:i. Ab: y:h n:y:a vy:øj:n: b:n:an:ð b:òYi. haúRi m:ðø dðK:a t:að G:i p:av: B:r s:ð AeD:k n: T:a.  [60] b:_ð G:r ki b:ðXi ekfay:t: Vy:a j:an:ð. us:n:ð s:b: G:i m:aøs: m:ðø Ral: edy:a. l:al:eb:hari K:an:ð b:òYa,  t:að dal: m:ðø G:i n: T:a,  b:aðl:adal: m:ðø G:i Vy:aðø n:hiø Cað_a ?

    Aan:ndi n:ð khaG:i s:b: m:aøs: m:ðø p:_ g:y:a.

    l:al:eb:hari z:aðr s:ð b:aðl:aAB:i p:rs:aðø G:i Aay:a hò,  Et:n:i j:ldi uY g:y:a ?  [65]

    Aan:ndi n:ð u¶:r edy:aAaj: t:að kÙl: p:av: B:r rh g:y:a haðg:a. v:h s:b: m:òøn:ð m:aøs: m:ðøs: m:ðø Ral: edy:a.

    ej:s: t:rh s:ÜK:i l:k_i j:ldi s:ð j:l: uYt:i hò,  us:i t:rh x:ØD:a s:ð b:av:l:a m:n:Ø\y: z:ra-z:ra-s:i b:at: p:r et:n:k j:at:a hò.

    l:al:eb:hari kað B:av:j: ki y:h eZYaI b:hØt: b:Øri m:al:Üm: hØI. et:n:kkr b:aðl:am:òøkñ m:ðø t:að c:ahð G:i ki n:di b:ht:i hò !

    s*:i g:ael:y:aú s:h l:ðt:i hò,  m:ar B:i s:h l:ðt:i hò,  p:r m:òkñ ki en:nda us:s:ð n:hiø s:hi j:at:i. Aan:ndi m:Øúh Pñrkr b:aðl:ihaT:i m:ra B:i t:að n:aò n:aK: ka ! v:haú Et:n:a G:i en:ty: n:aI-khar K:a j:at:ð hòø.

    l:al:eb:hari j:l: g:y:a,  T:al:i uYakr p:Xk di Aaòr b:aðl:aj:i c:aht:a hò ek j:iB: p:k_kr K:iøc: l:Üú.

    Aan:ndi kað B:i #aðD: Aay:a.  [75] m:Øúh l:al: hað g:y:a,  b:aðl:iv:h haðt:ð t:að Aaj: m:j:a c:K:a dðt:ð.

    Ab: Ap:` uj:RÎR YakÙr s:ð n: rha g:y:a. us:ki s*:i Ok s:aD:arN: z:m:iødar ki b:ðXi T:i. j:b: j:i c:aht:a,  us: p:r haT: s:af kr el:y:a krt:a T:a. us:n:ð K:_aUú uYakr Aan:ndi ki Aaðr s:ð Pñùki Aaòr b:aðl:a- " ej:s:kñ g:Øm:an: p:r B:Ül:i hØI hað,  us:ð B:i dðK:Üúg:a Aaòr t:Ømhðø B:i. "  [80]

    Aan:ndi n:ð haT: s:ð K:_aUú raðki,  es:r b:c: g:y:a;  p:r Aúg:Øl:i m:ðø b:_i c:aðX Aay:i. #aðD: kñ m:arð hv:a s:ð ehl:t:ð hØO p:¶:ð ki B:aúet: kaúp:t:i hØI Ap:n:ð km:rð m:ðø Aakr K:_i hað g:y:i. s*:i ka b:l: Aaòr s:ahs:,  m:an: Aaòr m:y:aüda p:et: t:k hò. us:ð Ap:n:ð p:et: kñ hi b:l: Aaòr p:Ø-\:tv: ka G:m:NR haðt:a hò. Aan:ndi l:aðhÜ ka G:ÜúX p:ikr rh g:y:i.  [85]

t:in:

Â:kùY es:øh S:en:v:ar kað Aay:a krt:ð T:ð. b:àhsp:et: kað y:h G:Xn:a hØI. dað edn: t:k Aan:ndi kaðp:B:v:n: m:ðø rhi. n: kÙC K:ay:a,  n: kÙC ep:y:a,  un:ki b:aX dðK:t:i rhi. Ant: m:ðø S:en:v:ar kað v:h en:y:m:an:ØkÝl: s:øDy:a s:m:y: G:r Aay:ð Aaòr b:ahr b:òYkr kÙC ED:r-uD:r ki b:at:ðø,  kÙC dðS: Aaòr kal: s:mb:nD:i s:m:ac:ar t:T:a kÙC n:y:ð m:Øq¸m:aðø Aaed ki c:c:aü krn:ð l:g:ð.  [90] y:h v:at:aül:ap: ds: b:j:ð t:k haðt:a rha. g:aúv: kñ B:dÎÔ p:Ø,\:aðø kað En: b:at:aðø m:ðø Oðs:a Aan:ød em:l:t:a T:a ek K:an:ð-p:in:ð ki B:i s:ØeD: n: rht:i T:i. Â:ikùY ka ep:øY CØ_an:a m:Ø¡Skl: hað j:at:a T:a. y:h dað-t:in: G:øXð Aan:ødi n:ð b:_ð k\Xaðø s:ð kaXð. eks:i t:rh B:aðj:n: ka s:m:y: Aay:a,  p:øc:ay:t: uYi.  [95] j:b: Okaøt: hØAa t:b: l:al:eb:hari n:ð khaB:òy:a,  Aap: j:ra G:r m:ðø s:m:J:a diej:Og:a ek m:Øúh s:úB:al:kr b:at:c:it: eky:a krðø,  n:hiø t:að Ok edn: An:T:ü hað j:ay:ðg:a.

    b:ðn:im:aD:v: es:øh n:ð b:ðXð ki Aaðr s:ð s:aJ:i dihaú,  b:hÜ-b:ðeXy:aðø ka y:h sv:B:av: AcCa n:hiø ek p:Ø,\:aðø kñ m:Øúh l:g:ðø.

    l:al:eb:hariv:h b:_ð G:r ki b:ðXi hò,  t:að hm: l:aðg: B:i kaðI kÙm:iü-khar n:hiø hòø.

    Â:ikùY n:ð ec:øet:t: sv:r m:ðø p:ÜCa- " AaeQ:r b:at: Vy:a hØI ?"

    l:al:eb:hari n:ð kha- " kÙC B:i n:hið,  y:aðø hi Aap: hi Aap: ul:J: p:_iø.  [100] m:òkñ kñ s:am:n:ð hm: l:aðg:aðø kað t:að kÙC s:m:J:t:iø hi n:hiø. "

    Â:ikùY K:a-p:ikr Aan:øgi kñ p:as: g:y:ð. v:h B:ri b:òYi T:i. hj:rt: B:i kÙC t:iK:ð T:ð. Aan:ødi n:ð p:ÜCaec:¶: t:að )s:À hò ?  [105]

    Â:ikùY b:aðl:ðb:hØt: )s:À hò,  p:r t:Øm:n:ð Aaj:kl: G:r m:ðø Vy:a up:dÎÔv: m:c:a rK:a hò ?

    Aan:ødi ki t:ðv:ery:aðø p:r b:l: p:_ g:y:ð Aaòr J:ØúJ:l:ahX kñ m:arð b:dn: m:ðø jv:al:a-s:i dhk uYi. b:aðl:i- " ej:s:n:ð t:Ømhðø y:h Aag: l:g:ay:i hò,  us:ð p:aUú t:að m:Øúh J:Øl:s: dÜú. "

    Â:ikùYEt:n:i g:rm: Vy:aðø haðt:i hað,  b:at: t:að khað ?

    Aan:ødiVy:a khÜú,  y:h m:ðrð B:agy: ka Pñr hò,  n:hiø t:að Ok g:úv:ar Caðkra,  ej:s:kað c:p:ras:ieg:ri krn:ð ka B:i Zøg: n:hiø,  m:ØJ:ð K:_aUú s:ð m:arkr y:aðø n: Ak_t:a.  [110]

    Â:kùYs:b: s:af-s:af hal: khað t:að m:al:Üm: hað. m:ØJ:ð t:að kÙC p:t:a n:hiø.

    Aan:ødip:rs:aðø t:Ømharðø l:a_l:ð B:aI n:ð m:ØJ:s:ð m:aøs: p:kan:ð kað kha. G:i haú_i m:ðø p:av: B:r s:ð AeD:k n: T:a. v:h m:òøn:ð s:b: m:aøs: m:ðø Ral: edy:a.  [115] j:b: K:an:ð b:òYa t:að khn:ð l:g:a,  dal: m:ðø G:i Vy:aðø n:hiø ? b:s:,  Es: p:r m:ðrð m:òkñ kað B:l:a-b:Øra khn:ð l:g:a. m:ØJ:s:ð n: rha g:y:a,  m:òøn:ð kha ek v:haú Et:n:a G:i t:að n:aI-khar K:a j:at:ð hòø Aaòr eks:i kað j:an: B:i n:hiø p:_t:a. b:s:,  Es:t:i-s:i b:at: p:r us: Any:ay:i n:ð m:ØJ: p:r K:_aUú Pñùkkr m:ari. y:ed haT: s:ð n: raðk l:ðt:i,  t:að es:r PX j:at:a.  [120] us:i s:ð p:ÜCað ek m:òøn:ð j:að kÙC kha hò,  v:h s:c: hò y:a J:ÜY.

    Â:ikùY ki AaúK:ðø l:al: hað g:y:i. b:aðl:ðy:haú t:k hað g:y:a ! Es: Caðkrð ka y:h s:ahs: !

    Aan:ødi ¡s*:y:aðø kñ sv:B:av:an:Øs:ar raðn:ð l:g:i,  Vy:aðøek Aaús:Ü un:ki p:l:kaðø p:r rht:ð hòø.  [125] Â:ikùY b:_ð D:òy:üv:an:Î Aaòr S:aøt: p:Ø,\: T:ð. unhðø kdaec:t:Î hi kB:i #aðD: Aat:a T:a,  p:r ¡s*:y:aðø kñ Aaús:Ü p:Ø,\:aðø ki #aðD:a¡gn: B:_kan:ð m:ðø t:ðl: ka kam: dðt:ð hòø. rat: B:r krv:Xðø b:dl:t:ð rhð. ue¾gn:t:a kñ karN: p:l:k t:k n:hiø J:p:ki. )at:Hkal: Ap:n:ð b:ap: kñ p:as: j:akr b:aðl:ð- " dada,  Ab: Es: G:r m:ðø m:ðra en:v:aüh n: haðg:a. "  [130]

    Es: t:rh ki ev:dÎÔaðhp:ÜN:ü b:at:ðø khn:ð p:r Â:ikùY n:ð ekt:n:i hi b:ar Ap:n:ð kI em:*:aðø kað Aa_ð haT:aðø el:y:a T:a. p:rnt:Ø dØB:aügy:,  Aaj: unhðø sv:y:ø v:hi b:at: Ap:n:ð m:Øúh s:ð khn:i p:_i. dÜs:raðø kað up:dðS: dðn:a B:i ekt:n:a s:hj: hò !

    b:ðn:im:aD:v: es:øh G:b:rakr uYð Aaòr b:aðl:ðVy:aðø,  Vy:aðø ?

    Â:ikùYEs:el:O ek m:ØJ:ð B:i Ap:n:i m:an:-)et:\Ya ka kÙC ev:c:ar hò.  [135] Aap:kñ G:r m:ðø Ab: Any:ay: Aaòr hY ka )kaðp: hað rha hò. ej:n:kað b:_aðø ka Aadr-s:mm:an: krn:a c:aehO,  v:h un:kñ es:r c:`t:ð hòø. m:òø dÜs:raðø ka c:akr Yhra,  G:r p:r rht:a n:hiø. y:haú m:ðrð p:iCð ¡s*:y:aðø p:r K:_aUú Aaòr j:Üt:aðø ki b:aòCarðø haðt:i hòø. k_i b:at: t:k ec:øt:a n:hiø,  kaðI Ok ki dað kh l:ð,  y:haú t:k m:òø s:h s:kt:a hÜú.  [140] eknt:Ø y:h kdaep: n:hiø hað s:kt:a ek m:ðrð Up:r l:at:-G:Üús:ð p:_ðø Aaòr m:òø dm: n: m:a-ú.

    b:ðen:m:aD:v: es:øh kÙC j:v:ab: n: dð s:kñ. Â:ikùY s:dòv: un:ka Aadr krt:ð T:ð. un:kñ Oðs:ð t:ðv:r dðK:kr b:Ü`ð YakÙr Av:akÏ rh g:y:ð. kñv:l: Et:n:a hi b:aðl:ðb:ðXa,  t:Øm: b:Ø¡¹m:an: haðkr Oðs:i b:at:ðø krt:ð hað ?  [145] ¡s*:y:aú Es:i t:rh G:r ka n:aS: kr dðt:i hòø. un:kað b:hØt: es:r c:`an:a AcCa n:hiø.

    Â:ikùYEt:n:a m:òø j:an:t:a hÜú. Aap:kñ AaS:iv:aüd s:ð Oðs:a m:ÜK:ü n:hiø hÜú. Aap: sv:y:ø j:an:t:ð hòø ek m:ðrð hi s:m:J:an:ð-b:ØJ:an:ð s:ð Es:i g:aúv: m:ðø kI G:r s:úB:l: g:y:ð;  p:r ej:s: s*:i ki m:an:-)et:\Ya ka m:òø Isv:r kñ drb:ar m:ðø u¶:rdat:a hÜú,  us:kñ s:aT: Oðs:a G:aðr Any:ay: Aaòr p:S:Øv:t:Î vy:v:har m:ØJ:ð As:Ê hò.  [150] Aap: s:c: m:aen:O,  m:ðrð el:O y:hi kÙC km: n:hiø hò ek l:al:eb:hari kað kÙC døR n:hiø dðt:a.

    Ab: b:ðn:im:aD:v: es:øh B:i g:rm:ay:ð. Oðs:i b:at:ðø Aaòr n: s:Øn: s:kñ. b:aðl:ðl:al:eb:hari t:Ømhara B:aI hò,  us:s:ð j:b: kB:i B:Ül: hað,  us:kñ kan: p:k_að. l:ðekn:&&&&  [155]

    Â:ikøYl:al:eb:hari kað m:òø Ap:n:a B:aI n:hiø s:m:J:t:a.

    b:ðn:im:aD:v: es:øhs*:i kñ p:iCð ?

    Â:køYn:hiø,  us:ki #Ýrt:a Aaòr Aev:v:ðk kñ karN:.

    daðn:aðø kÙC dðr c:Øp: rhð. YakÙr s:ahb: l:_kñ ka #aðD: S:aøt: krn:a c:aht:ð T:ð.  [160] l:ðekn: y:h n:hiø sv:ikar krn:a c:aht:ð T:ð ek l:al:eb:hari n:ð kaðI An:Øec:t: kam: eky:a hò. Es:i b:ic: m:ðø g:aúv: kñ Aaòr kI s:jj:n: hØVka-ec:l:m: kñ b:han:ð s:ð v:haú Aa b:òYð. kI ¡s*:y:aðø n:ð j:b: y:h s:Øn:a ek Â:ikùY p:tn:i kñ p:iCð ep:t:a s:ð l:_n:ð kað t:òy:ar hòø,  t:að unhðø b:_a h\:ü hØAa. daðn:aðø p:x:aðø ki m:D:Ør v:aeN:y:aú s:Øn:n:ð kñ el:O un:ki Aatm:aOú t:l:m:l:an:ð l:g:iø. g:aúv: m:ðø kÙC Oðs:ð kÙeXl: m:n:Ø\y: B:i T:ð,  j:að Es: kÙl: ki n:iet:p:ÜN:ü g:et: p:r m:n: hi m:n: j:l:t:ð T:ð.  [165] v:h kha krt:ð T:ð,  Â:ikùY Ap:n:ð s:ð Aap: db:t:a hò,  Es:el:O v:h dbb:Ü hò. us:n:ð Et:n:i ev:½a p:`i,  Es:el:O v:h ekt:ab:aðø ka ki_a hò,  b:ðn:im:aD:v: es:øh us:ki s:l:ah kñ eb:n:a kaðI kam: n:hiø krt:ð,  y:h un:ki m:ÜK:üt:a hò. En: m:han:ØB:av:aðø ki S:ØB:kam:n:aOú Aaj: p:Üri haðt:i edK:aI diø. kaðI hØVka p:in:ð kñ b:han:ð Aaòr kaðI l:g:an: ki rs:id edK:an:ð kñ b:han:ð Aa-Aakr b:òY g:y:ð. b:ðn:im:aD:v: es:øh p:Øran:ð Aadm:i T:ð,  En: B:av:aðø kað t:a_ g:y:ð.  [170] unhaðøn:ð en:Sc:y: eky:a ek v:ahð kÙC B:i Vy:aðø n: hað,  En: dÎÔaðehy:aðø kað t:al:i b:j:an:ð ka Av:s:r n: dÜúg:a. t:Ørnt: kaðm:l: S:bdaðø m:ðø b:aðl:ðAb: t:að l:_kñ s:ð Ap:raD: hað g:y:a.

    El:ahab:ad ka An:ØB:v:reht: J:ll:ay:a hØAa g:Òðj:ØOX Es: b:at: kað n: s:m:J: s:ka. us:ð eRb:ðeXøg:-Vl:b: m:ðø Ap:n:i b:at: p:r A_n:ð ki Aadt: T:i,  En: hT:kù_aðø ki us:ð Vy:a Q:b:r ! b:ap: n:ð ej:s: m:t:l:b: s:ð b:at: p:l:Xi T:i,  v:h us:ki s:m:J: m:ðø n: Aay:a,  b:aðl:al:al:eb:hari kñ s:aT: Ab: Es: G:r m:ðø m:òø n:hiø rh s:kt:a.  [175]

    b:ðn:im:aD:v:b:ðXa,  b:Ø¡¹m:an: l:aðg: m:ÜK:aðüø ki b:at: p:r Dy:an: n:hiø dðt:ð. v:h b:ðs:m:J: l:_ka hò. us:s:ð j:að kÙC B:Ül: hØI hò,  us:ð t:Øm: b:_ð haðkr x:m:a kr dað.

    Â:ikùYus:ki Es: dØ\Xt:a kað m:òø kdaep: n:hiø s:h s:kt:a,  y:a t:að v:hi G:r m:ðø rhðg:a y:a m:òø rhÜúg:a. Aap:kað y:ed v:h AeD:k py:ara hò t:að m:ØJ:ð ev:da kiej:O.  [180] m:òø Ap:n:a B:ar Aap: s:úB:al: l:Üúg:a. y:ed m:ØJ:ð rK:n:a c:aht:ð hòø,  t:að us:s:ð kehO,  j:haú c:ahð c:l:a j:ay:ð. b:s:,  y:hi m:ðra Aøet:m: en:Sc:y: hò.

    l:al:eb:hari es:øh drv:az:ð ki c:aòK:X p:r c:Øp:c:ap: K:_a,  b:_ð B:aI ki b:at:ðø s:Øn: rha T:a. v:h un:ka b:hØt: Aadr krt:a T:a.  [185] us:ð kB:i Et:n:a s:ahs: n:hiø hØAa T:a ek Â:ikùY kñ s:am:n:ð c:arp:aI p:r b:òY j:ay:ð,  hØVka p:i l:ð y:a p:an: K:a l:ð. b:ap: ka B:i v:h Et:n:a m:an: n: krt:a T:a. Â:ikùY ka B:i us: p:r haedük sn:ðh T:a. Ap:n:ð haðS: m:ðø unhaðøn:ð kB:i us:ð G:Ø_ka t:k n:hiø T:a. j:b: El:ahab:ad s:ð Aat:ð t:að us:kñ el:O kaðI n: kaðI v:st:Ø Av:Sy: l:at:ð.  [190] m:Øgdr ki j:að_i unhaðøn:ð b:n:v:a di T:i. ep:Cl:ð s:al: j:b: us:n:ð Ap:n:ð s:ð RÎy:að`ð j:v:an: kað n:ag:p:øc:m:i kñ edn: døg:l: m:ðø p:Ca_ edy:a,  t:að unhaðøn:ð p:Øl:ekt: haðkr AK:a_ð m:ðø j:akr us:ð g:l:ð s:ð l:g:a el:y:a T:a. p:aúc: ,p:y:ð kñ p:òs:ð l:ØXay:ð T:ð. Oðs:ð B:aI kñ m:Øúh s:ð Aaj: Oðs:i Ædy:ev:dark b:at: s:Øn:kr l:al: eb:hari kað b:_i gl:aen: hØI. v:h PÝX-PÝXkr raðn:ð l:g:a.  [195]

    Es:m:ðø s:ndðh n:hiø ek v:h Ap:n:ð eky:ð p:r Aap: p:Ct:a rha T:a. B:aI kñ Aan:ñ kñ Ok edn: p:hl:ð s:ð hi us:ki Cat:i D:_kt:i T:i ek dðK:Üú B:òy:a Vy:a kht:ð hòø. m:òø un:kñ s:mm:ØK: kòs:ð j:aUúg:a,  un:s:ð kós:ð b:aðl:Üúg:a,  m:ðri AaúK:ðø un:kñ s:am:n:ð kós:ð uYðøg:i. us:n:ð s:m:J:a T:a ek B:òy:a m:ØJ:ð b:Øl:akr s:m:J:a dðøg:ð. Es: AaS:a kñ ev:p:rit: Aaj: us:n:ð unhðø en:düy:t:a ki m:Üet:ü b:n:ð hØO p:ay:a.  [200] v:h m:ÜK:ü T:a,  p:rnt:Ø us:ka m:n: kht:a T:a ek B:òy:a m:ðrð s:aT: Any:ay: kr rhð hòø. y:ed Â:ikøY us:ð Akñl:ð m:ðø b:Øl:akr dað-c:ar k_i b:at:ðø kh dðt:ð,  Et:n:a hi n:hiø,  dað-c:ar t:m:ac:ð B:i l:g:a dðt:ð,  t:að kdaec:t:Î us:ð Et:n:a dØHK: n: haðt:a. p:r B:aI ka y:h khn:a ek Ab: m:òø Es:ki s:Ürt: n:hiø dðK:n:a c:aht:a,  l:al:eb:hari s:ð n: s:ha g:y:a. v:h ra:ðt:a hØAa G:r m:ðø Aay:a. kaðYri m:ðø j:akr kp:_ð p:hn:ð,  AaúK:ðø p:aðøCiø,  ej:s:s:ð kaðI y:h n: s:m:J: s:kñ ek raðy:a T:a.  [205] t:b: Aan:ndi kñ ¾ar p:r Aakr b:aðl:aB:aB:i ! B:òy:a n:ð en:Sc:y: eky:a hò ek v:h m:ðrð s:aT: Es: G:r m:ðø n: rhðøg:ð. v:h Ab: m:ðra m:Øúh n:hiø dðK:n:a c:aht:ð. Es:iel:O m:òø Ab: j:at:a hÜú. unhðø ePr m:Øúh n: edK:aUúg:a.  [210] m:ØJ:s:ð j:að kÙC Ap:raD: hØAa hað,  us:ð x:m:a krn:a.

    y:h kht:ð-kht:ð l:al:eb:hari ka g:l:a B:raü Aay:a.

    ej:s: s:m:y: l:al:eb:hari es:øh es:r J:Økay:ð Aan:ndi kñ ¾ar p:r K:_a T:a,  us:i s:m:y: Â:ikùY es:øh B:i AaúK:ðø l:al: eky:ð b:ahr s:ð Aay:ð. B:aI kað K:_a dðK:a,  t:að G:àN:a s:ð AaúK:ðø Pñr l:iø Aaòr kt:rakr en:kl: g:y:ð,  m:an:að us:ki p:rCahiø s:ð dÜr B:ag:t:ð hòø.

    Aan:ndi n:ð l:al:eb:hari ki eS:kay:t: t:að ki T:i,  l:ðekn: Ab: m:n: m:ðø p:Ct:a rhi T:i !  [215] v:h sv:B:av: s:ð hi dy:av:t:i T:i. us:ð Es:ka t:aen:k B:i Dy:an: n: T:a ek b:at: Et:n:i b:` j:ay:g:i. v:h m:n: m:ðø Ap:n:ð p:et: p:r J:ØúJ:l:a rhi T:i ek y:h Et:n:ð m:ðø g:rm: Vy:aðø hað j:at:ð hòø. us: p:r y:h B:y: B:i l:g:a hØAa T:a ek m:ØJ:s:ð El:ahab:ad c:l:n:ð kað khðø t:að kós:ð Vy:a k-úg:i. Es: b:ic: m:ðø j:b: us:n:ð l:al:eb:hari kað drv:az:ð p:r K:_ð y:h kht:ð s:Øn:a ek Ab: m:òø j:at:a hÜú;  m:ØJ:s:ð j:að kÙC Ap:raD: hØAa hò,  us:ð x:m:a krn:a,  t:að us:ka rha-s:ha #aðD: B:i p:an:i-p:an:i hað g:y:a.  [220] v:h raðn:ð l:g:i. m:n: ka m:òl: D:aðn:ð kñ el:O n:y:n:-j:l: s:ð up:y:ØV¶: Aaòr kaðI v:st:Ø n:hiø hò.

    Â:ikùY kað dðK:kr Aan:ndi n:ð khal:al:a b:ahr K:_ð b:hØt: rað rhð hòø.

    Â:ikùYt:að m:òø Vy:a k-ú ?

    Aan:ndiB:it:r b:Øl:a l:að.  [225] m:ðri j:iB: m:ðø Aag: l:g:ð. m:òøn:ð khaú s:ð y:h J:g:_a uYay:a.

    Â:ikùYm:òø n: b:Øl:aUúg:a.

    Aan:ndip:Ct:aAaðg:ð. unhðø b:hØt: gl:aen: hað g:y:i hò.  [230] Oðs:a n: hað,  khiø c:l: dðø.

    Â:ikùY n: uYð. Et:n:ð m:ðø l:al:eb:hari n:ð ePr khaB:aB:i ! B:òy:a s:ð m:ðra )N:am: kh dað. v:h m:ðra m:Øúh n:hiø dðK:n:a c:aht:ð,  m:òø B:i Es:iel:O Ap:n:a m:Øúh unhðø n: edK:aUúg:a.  [235]

    l:al:eb:hari Et:n:a khkr l:aòX p:_a Aaòr S:iG:Òt:a s:ð drv:az:ð ki Aðr b:`a. Ant: m:ðø Aan:ndi km:rð s:ð en:kl:i Aaòr us:ka haT: p:k_ el:y:a. l:al: eb:hari n:ð p:iCð ePrkr dðK:a Aaòr AaúK:aðø m:ðø Aaús:Ü B:r b:aðl:am:ØJ:ð j:an:ð dað.

    Aan:ndikhaú j:at:ð hað ?

    l:al:eb:harij:haú kaðI m:ðra m:Øúh n: dðK:ð.  [240]

    Aan:ndim:òø n: j:an:ð dÜúg:i.

    l:al:eb:harim:òø t:Øm: l:aðg:aðø kñ s:aT: rhn:ð y:aðgy: n:hiø hÜú.

    Aan:ndit:Ømhðø m:ðri s:aòg:nD:,  Ab: Ok p:g: B:i Aag:ð n: b:`an:a.

    l:al:eb:harij:b: t:k m:ØJ:ð y:h n: m:al:Üm: hað j:ay:ð ek B:òy:a ka m:n: m:ðri t:rf s:ð s:af hað g:y:a,  t:b: t:k m:òø Es: G:r m:ðø kdaep: n: rhÜúg:a.

    Aan:ndim:òø ISv:r kað s:ax:i dðkr kht:i hÜú ek t:Ømhari Aaðr s:ð m:ðrð m:n: m:ðø t:en:k B:i m:òl: n:hiø hò.  [245]

    Ab: Â:ikùY ka Ædy: B:i ep:G:l:a. unhaðøn:ð b:ahr Aakr l:al:eb:hari kað g:l:ð l:g:a el:y:a. daðn:aðø B:aI K:Üb: PÝX-PÝX kr raðy:ð. l:al:eb:hari n:ð es:s:kt:ð hØO khaB:òy:a ! Ab: kB:i m:t: khn:a ek t:Ømhara m:Øúh n: dðK:Üúg:a.  [250] Es:kñ es:v:a Aap: j:að dNR dðøg:ð,  v:h m:òø s:h\:ü sv:ikar k-úg:a.

    Â:ikùY n:ð kaúp:t:ð hØO sv:r s:ð khal:ll:Ü ! En: b:at:aðø kað eb:l:kÙl: B:Ül: j:aAað. ISv:r c:ahðg:a t:að Ab: Oðs:a Av:s:r n: Aav:ðg:a.

    b:ðn:im:aD:v: es:÷h b:ahr s:ð Aa rhð T:ð.  [255] daðn:aðø B:aEy:aðø kað g:l:ð em:l:t:ð dðK:kr Aan:nd s:ð p:Øl:ekt: ha g:y:ð,  b:aðl: uYðb:_ð G:r ki b:ðeXy:aú Oðs:i hi haðt:i hòø.

    g:aúv: m:ðø ej:s:n:ð y:h v:à¶:ant: s:Øn:a,  us:i n:ð En: S:bdaðø m:ðø Aan:ndi ki udart:a kað s:rahab:_ð G:r ki b:ðeXy:aú Oðs:i hi haðt:i hòø.

Index to m:lhar.

Index to works of Pre-Independence prose.

Coded in December 2003 by ev:v:ðk Ag:rv:al:. Posted on 5 Jan 2004.