y:Üen:v:es:ýXi Aaôf em:eS:g:n:

Key to exercise on V- n:ðv:al:a with interrogative / negative to express disapproval, disbelief, defiance or denial.

1.   Ab: kaòn: hò j:að t:Ømhara m:Øqab:l:a krð ?

2.  kÙm:ar n:ð kha, " m:ØJ:kað z:b:rdst:i p:k_n:ðv:al:a ( Oðs:a ) kaòn: hò !"

3. " kaðI n:hiø hò j:að m:ðrð dÙHK: kað dØHK: s:m:J:ð !"

4. " m:òø t:Ømhðø n:aòkri dðn:ðv:al:a kaòn: hÜû !"

5. " t:Øm: haðt:ð kaòn: hað j:að m:ØJ:s:ð y:h khð ? "

6. " l:ðekn: B:aI s:ahb: !   m:òø khð dðt:a hÞû ek K:nn:a c:Øp: b:òYn:ðv:al:a ( Aadm:i ) n:hiø hò. "
      (See context in g:aðdan:.)

7. " G:r t:Ømhara,    m:ael:k t:Øm:,   m:òø B:l:a kaòn: haðt:i hÞû j:að t:Ømhðø G:r s:ð /   en:kal: dð //   en:kal:ð ! "

8.   j:y:es:ùh ( ^:Øss:ð m:ðø Aakr ): " #Üres:ùh hm:ari Ezz:t: eb:g:a_n:ðv:al:a kaòn: hò ? "

9. " m:ðra t:að G:r uj:_ g:y:a,  m:ht:að,   ( Oðs:a ) kaðI B:i n:hiø j:að Ok l:aðXa p:an:i dð ! "

10.   Es: p:r g:aðb:r eb:g:_ uYaH " t:Ü kaòn: haðt:i hò j:að m:ðrð b:ic: m:ðø b:aðl:ð ?   m:òø t:ØJ:s:ð s:l:ah n:hiø p:ÜCt:a. "

11.   m:òø eb:n:a kÙC khð Any:ay: / s:hn:ðv:al:a // s:hn:ðv:al:i / n:hiø hÞû.

12. " v:ð kaòn: ( haðt:ð ) hòø j:að hm:s:ð erSt:a j:að_ðø !"

Back to exercise.

Back to notes on V- n:ðv:al:a with interrogative / negative to express disapproval, disbelief, defiance or denial.
Back to index of constructions.

Drafted 4-8 January 2001. Posted 9 January 2001. Linked 10 January 2001. Augmented 11 January 2001. IE-enabled 15 June 2002.

Checked by Tahsin Siddiqi and Kusum Jain on 5 January and 9 January 2001.