y:Üen:v:es:ýXi Aaôf em:eS:g:n:

edl: kað dhl:a dðn:ð v:al:ð edn:
by  kÙs:Øm: j:òn:

Hear audio file. (QuickTime required)

                AcCa,  Ab: m:òø Aap:kað unn:is:-c:aòras:i kñ j:að døg:ð hØO Aaòr Endira g:anD:i ki hty:a ki g:I,  us: G:Xn:a kað y:ad krkñ edl: dhl:an:ð v:al:ð x:N:aðø kað y:ad krkñ Aaj: hi edl: dhl: j:at:a hò,  dhS:t: s:ð B:r j:at:a hò.  Aaòr dØK: hi hò ek y:h s:cc:aI hm:arð j:iv:n: m:ðø hØI Aaòr hal:aúek us: s:cc:aI kað ev:Sv:as: krn:ð kað m:n: B:i n:hiø krt:a l:ðekn: hØI hò Es:kað n:akara B:i n:hiø j:a s:kt:a.
        ej:s: edn: Endira g:anD:i ki hty:a hØI
,  m:ðø us: edn: s:Øb:h n:I edll:i j:a - -     j:a rhi T:i Aaòr m:òøn:ð dðK:a j:òs:ð hm: Aag:ð b:`t:ð g:O kÙC s:nn:aXa Cat:a j:a rha T:a rast:ð B:r.  Aaòr j:b: m:òø n:I edll:i ki dØkan:aðø m:ðø -  m:ØJ:ð kÙC kam: T:a -  v:haú p:hØúc:i t:að hr dØkan: p:ð Ok t:rh ki b:_i hi -  Aa -  c:Øpp:i-s:i Ca - -     Ca j:at:i T:i.  Aaòr s:b: l:aðg: dØkan: Ap:n:i Ok-Ok krkñ b:nd krt:ð c:l:ð j:a rhð T:ð.  Aaòr ? ? ? eks:in:ð Endira g:anD:i kað - -     p:r Aa#m:N: eky:a,  hm:l:a eky:a hò.  AB:i y:h Q:b:r n:hiø AaI T:i ek,  ek v:h Ab: dØen:y:a m:ðø n:hiø hò.  Aaòr Es: t:rh m:òøn:ð dðK:a ek s:ara kn:aôX pl:ðs: D:irð-D:irð b:nd hað g:y:a.  m:ðø B:i G:r l:aòX AaI.
       G:r l:aòX Aan:ð kñ b:ad S:am: kað p:t:a c:l:a ek Ok G:Xn:a G:Xi
(?) ek Ok es:VK: n:ð,  Aaòr v:h us:ka s:Ørx:a krm:c:ari T:a,  us:n:ð hi us:p:--    us:kað b:ndÜkaðø s:ð us:kað Cl:n:i-Cl:n:i kr edy:a.  Aaòr hm:arð G:r kñ j:að m:kan:-m:ael:k hòø,  v:h s:rdarj:i hòø,  v:h n:ic:ð rht:ð hòø,  hm: Up:r rht:ð hòø,  Aaòr hm:arð p:_s:a m:ðø G:r hòø j:að s:rdar--     j:haú s:rdar l:aðg: rht:ð hòø Aag:l:-b:g:l: m:ðø B:i . . .
       t:að us: edn: m:òøn:ð t:að,   hm:n:ð dðK:a ek s:arð S:hr m:ðø s:b: j:g:h Ok t:rh ki--   Aa--   dØK:-B:ri Q:am:aðS:i CaI hØI T:i Aaòr s:b:n:ð Ap:n:ð s:arð kay:ü#m: j:að Q:ØeS:y:aðø kñ T:ð--  v:h S:aedy:aðø ka m:hin:a B:i haðt:a hò - - s:b:n:ð s:b: kÙC b:nd kr edy:a T:a.  us:kað -  Aa -  p:aðsXp:aðn:,  s:b: kÙC Q:t:m: kr edy:a T:a.  kÙC n:hiø hað rha T:a.
        l:ðekn: hm:arð
. . .  j:að n:ic:ð . . .  v:h l:aðg:,  s:rdar l:aðg:,  v:h Ap:n:i Q:ØeS:y:aú m:n:aO j:a rhð T:ð.  y:h hm:n:ð z:-r dðK:a,  us: edn:.  hm:ðø AcCa B:i n:hiø l:g:a l:ðekn: Vy:a kr s:kt:ð hòø.  un:kað v:hi s:hi l:g: rha T:a us: s:m:y: S:ay:d.  l:ðekn: y:h dðK:krkñ hm:ðø hòran:i b:hØt: hað rhi T:i.
        Aaòr Ag:l:ð edn:
---  n:z:r Aay:a ek y:h t:að s:arð b:ðc:arð es:VK:aðø p:r Aaft: Aa g:I (???)  .  khaú s:ð Aa-Aakñ un:kñ Up:r hm:l:ð krn:ð l:g: g:y:ð.  Aaòr y:ð Q:b:rðø Aan:ð l:g:iø (?)  ePr Ag:l:ð edn: Aam:iü B:i Aa g:I,  p:Øel:s: B:i Aa g:I.  Aaòr m:òø y:h dðK: rhi T:i ek y:ð hm:l:ð Vy:aðø hað rhð hòø ?  kÙC s:Ørx:a køXÎÔaðl: n:hiø hað rhi hò y:haú p:r.  m:Øhll:aðø-m:Øhll:aðø m:ðø Vy:a hað rha hò ?  hm:arð m:Øhll:ð m:ðø B:i,  Ok s:rdarj:i T:ð,  v:h Ap:n:i s:Ørx:a kñ el:O Ct: p:r c:`kr dn:adn: b:ndÜq c:l:an:ð l:g:ð T:ð.  Aaòr Es: t:rh s:ð . . .    m:t:l:b:,  Ok ehøs:a ka m:ahaòl:-s:a b:`n:ð l:g:a T:a.
        Aaòr hm:arð G:r m:ðø j:að B:i Aaòr ekraOdar T:ð j:að es:VK: n:hiø T:ð,  v:h s:b: G:r Cað_kñ B:ag: g:O T:ð,  s:b:.  hm:arð kñ p:iCð kñ B:i,  v:h s:b:.  Aaòr hm:s:ð B:i kha j:a rha T:a ek " y:haú s:ð t:Øm: l:aðg: en:kl: AaAað !  K:t:--  hal:t: b:hØt: K:t:rn:ak hað c:Øki hò. "
        l:ðekn: m:òøn:ð Aaòr m:ðrð p:et: n:ð kha  ( Aaòr m:ðra b:cc:a B:i T:a )  ek  " hm: y:haú s:ð G:b:rakrkñ,  Rrkñ n:hiø j:aOûg:ð.  Aaòr Es: p:ag:l:p:n: kñ hm: l:aðg: ehss:ðdar n:hiø haðøg:ð,  eb:lkÙl: B:i.  Es:kað hm:n:ð raðkn:a hò,  n:a ek Es:s:ð Rrkñ B:ag:n:a hò. "
        t:að hm: l:aðg: n:hiø g:O v:haú s:ð,  Aaòr Ap:n:ð G:r m:ðø hi rhð.  Aaòr ePr hm: - -   (?)  Vy:aðøek y:h s:rdaraðø ka G:r T:a Es:el:y:ð y:haú jy:ada K:t:ra B:i T:a t:að hm:n:ð kha, " hm: Es:kað b:c:aOûg:ð.  Es:el:y:ð n:hiø kñ hm: s:rdar n:hiø t:að hm: Es:kað j:l:n:ð dðøg:ð y:a Es:kað - -  y:haú hm:l:a haðn:ð dðøg:ð. "
        t:að hm:arð j:að s:rdarj:i n:ic:ðv:al:ð T:ð v:h s:b: Up:r Aa g:O hm:arð p:as:.  un:kñ- -  un:ka b:cc:a B:i,  un:ki b:Ü`i m:aú B:i,  v:h B:i Up:r Aa g:y:ð v:haú p:r.  ePr hm:arð p:as: rhð.
        t:að m:òø
- -  Aa . . .  l:ðekn: m:ØJ:ð b:_i . . .  haú- -  T:að_a dØK: B:i haðt:a T:a ek un:ki m:aú j:að b:Ü`i T:i v:h kht:i T:i ek  " Ag:r Ok Endira g:aøD:i kað m:ar edy:a hò t:að Vy:a v:h s:b: kað m:ar dðøg:ð,  s:arð es:VK:aðø kað ?"
        m:òøn:ð kha ek " Oðs:i b:at: n:hiø hò.  y:ð s:b: - -  y:ð - -  p:a--  p:ag:l:aðø-- "  s:m:J:at:ð hØO kha,  " y:ð s:b: l:aðg: p:ag:l:p:n: m:ðø Aa rhð hòø.  AøD:ð hað rhð hòø,  p:ag:l:p:n: s:ð.  ^:Øss:ð m:ðø p:ag:l: hað rhð hòø. "
        l:ðekn: un:kað . . .
        jy:ada dØK: . . .  dØK: t:að Es: b:at: ka hò ek Ok es:VK: ej:s:kñ Up:r ez:mm:ðdari T:i,  Endira g:aøD:i ki s:Ørx:a ki,  us:n:ð hi ekt:n:a b:_a T:aðK:a  ( = D:aðK:a ? )  kós:ð dð edy:a ?  Endira g:aøD:i - -  Aaòr Ok,  Ok n:hiø ??? Aaòrt: kað g:aðel:y:aðø s:ð B:Ün: Ral:a.  Es:m:ðø kaòn:s:i b:hadØri hØI ?  y:h b:at: t:að m:ØJ:ð s:m:J: m:ðø n:hiø Aat:i hò.  Q:òr un:kað s:m:J:ay:a;  edl:as:a di un:kað ek  " s:b: Yik hað j:aOg:a.  Aap: ec:nt:a n:hiø kiej:y:ð.  y:h p:ag:l:p:n: j:ldi K:t:m: hað j:aOg:a. "
        hm:- -    p:Øel:s:,  v:haú B:i g:O,  p:Øel:s:-T:an:ð m:ðø B:i,  Aaòr kha ek,  " y:haú p:r s:b: l:aðg: Et:n:ð Rrð-v:ð hòø,  G:b:raO-v:ð hòø,  Aap: l:aðg: kÙC Aakrkñ krt:ð Vy:aðø n:hiø ? "  ePr dðK:a S:am: t:k p:Øel:s: Vy:a krt:i ?  Aam:iü hi p:hØúc: c:Øki T:i Aaòr Aam:iü khiø eks:i kað Aan:ð-v:an:ð-j:an:ð n:hiø dð rhi T:i.
        Aaòr j:haú
-j:haú B:i --     hm: Ap:n:i Ct: s:ð dðK: rhð T:ð ek kÙC Aag:ðø l:g:i-v:i T:iø Aaòr un:kñ D:ØOû uY rhð T:ð.
        Aaòr s:rdarj:i kñ b:cc:ð Et:n:ð Rrð-v:ð T:ð b:ðc:araðø ki ek eb:lkÙl: hi B:ÜK:-py:as: ^:ay:b: hað g:I T:i.  Et:n:ð --  m:ØJ:ð b:hØt: dØK: haðt:a T:a ek En: b:cc:aðø ka Et:n:a --  Oðs:a --  s:hm:a haðn:a,  Et:n:a Rrð-v:ð haðn:a . . .  m:ØJ:ð b:hØt: dØK: haðt:a T:a ek y:h s:b: dðK:kñ . . .  m:òø s:aðc:t:i T:i ek Aam: s:B:i skÝl:aðø m:ðø kb:ir --  Aa --  g:Ø, g:ÒnT: s:ahb: --  g:Ø, n:an:k ki b:aen:y:aú p:`t:ð AaO hòø.  Aaòr g:Ø, n:an:k kñ g:ÒnT: s:ahb: m:ðø s:ara kb:ir B:ra hò,  Aaòr c:iz:ðø B:ri hòø.  Aaòr Aaj: hm: l:aðg: --  y:h n:frt: khaú s:ð Aa g:I Ac:an:k Okdm: ?  y:h Vy:a hað s:kt:i hò As:l:i b:at: ?  AB:i hm: g:Ø, n:an:k kñ Aaòr kb:ir --  s:b: un:ki b:at:ðø --  kev:t:aOû p:`t:ð T:ð Aaòr Ac:an:k n:frt: kós:ð p:òda hað g:I ?
        S:Økr hò ek v:h kÙC hi s:m:y: kñ el:y:ð T:i v:h p:ag:l:p:n: Aaòr kÙC hi l:aðg:aðø n:ð p:òda eky:a-v:a T:a.  b:aqi l:aðg:aðø m:ðø n:hiø T:a.  Aaòr v:h j:að ddün:ak Aaòr S:rm:n:ak hads:a T:a v:h Ab: Eet:has: kñ p:nn:aðø ka hi b:n:kr rh g:y:a hò Aaòr rh j:aOg:a y:hi m:ðri umm:id hò Aaòr B:ev:\y: ki AaS:a hò.

Index of monologs.

To index of  m:lhar.

Recorded in Ann Arbor by  kÙs:Øm: j:òn: on 1 July 2002. Transcribed and posted 6 July and 15 July and 23-26 July 2002. Audio file created and posted 2 July 2002. Some corrections 3 Sept 2002.