y:Üen:v:es:ýXi Aaôf em:eS:g:n:

" m:aú "   khn:ð ki khan:i
by  kÙs:Øm: j:òn:

Hear audio file. (QuickTime required)

                haú,  m:òø y:h b:t:an:a B:Ül: g:I ek j:b: m:òøn:ð us:kað  " m:aú "  kha T:a,  us: Am:rikn: Aaòrt: kað,  t:að us:kað y:h s:Øn:kr,  y:h S:bd s:Øn:kr,  b:hØt: Q:ØS:i em:l:i.  Aaòr Q:ØS:i s:ð hi us:ki AaúK:aðø m:ðø y:a dØK: s:ð Aaús:Ü Aa g:y:ð.  Aaòr raðt:ð-raðt:ð us:n:ð m:ØJ:ð Ap:n:ð g:l:ð s:ð l:g:akr kha ek m:òøn:ð - -     ek u:kað y:h  " m:aú "  S:bd s:Øn:kr b:hØt: AcCa l:g: rha hò.  ( m:òøn:ð Aúg:rðz:i m:ðø b:aðl:a T:a  " Mother " . )  t:að us:kað y:h  " m:dr "  S:bd s:Øn:kñ b:hØt: hi AcCa l:g:rha hò ek eks:i n:ð us:kað Es: t:rh khkñ p:Økara y:a b:Øl:ay:a.  Vy:aðøek -  v:h b:t:a rhi T:i -  ek us:ka b: - -     us:ka b:ðXa B:i us:kað n:hiø b:Øl:at:a Aaòr kB:i us:kað faðn: B:i n:hiø krt:a,  b:at:c:it: n:hiø hað p:at:i.  t:að v:h Akñl:ð m:ðø b:hØt: m:hs:Üs: krt:i hò En: c:iz:aðø kað.
        t:að us:ka y:h
- -     Aa - -     m:òøn:ð  " m:aú "  kha T:a Vy:aðøek ehndØst:an: m:ðø hm: l:aðg: AVs:r Aj:n:eb:y:aðø kñ s:aT: B:i erSt:ð-n:at:ð j:að_ l:ðt:ð hòø En: S:bdaðø kñ s:harð.  ek kaðI b:_a haðt:a hò t:að us:kað m:aú,  b:ab:a kh dðt:ð hòø,  B:aI s:ahb:,  B:aB:i y:a didi - -     didi,  AaúXi . . .  AaúXi t:að b:hØt: hi kaôm:n: hað c:Øka hò.  t:að hm: y:h b:_a n:ðrl:i  (?)  t:að b:_i sv:aB:aev:kt:a s:ð eks:i kað - - (??)         v:h b:_i T:i ek us:kað m:òøn:ð  " m:aú "  kha.  l:ðekn: us:kað y:h s:Øn:kr b:hØt: hi AcCa l:g:a.
        t:að hm: l:aðg: S:ay:d y:haú p:r hòø ek
- -     s:að m:ØJ:ð Ahs:as: hØAa ek S:ay:d y:haú y:ð s:øb:øD: B:i kÙC eb:K:r rhð hòø.  D:irð-D:irð Oðs:a Ahs:as:  (?)  B:i hØAa Aaòr dØK: B:i hØAa ek khaú t:að hm: Aj:n:eb:y:aðø s:ð B:i Ap:n:ap:n: j:að_t:ð hòø y:a Ap:n:aðø s:ð B:i Aj:n:b:i b:n: j:at:ð hòø.

Index of monologs.

To index of  m:lhar.

Recorded in Ann Arbor by  kÙs:Øm: j:òn: on 1 July 2002. Transcribed and posted 6 July 2002. Audio file created and posted 2 July 2002.