y:Üen:v:es:ýXiz: Aaôf em:eS:g:n: OðNR ev:ej:üen:y:a

em:z:aü As:dØll:ah Q:an: ^:ael:b:
^:z:l:  in -At:

                        ESqlove m:ØJ:kað n:hiø,  v:hS:t:madness hi s:hi
                        m:ðri v:hS:t: t:ðri S:aðhrt:fame; pride and glory hi s:hi     . .  1 . .

                        eqt:acut kij:ð n: t:all:Øqconnection hm: s:ð
                        kÙC n:hiø hò
,  t:að Adav:t:enmity hi s:hi     . .  2 . .

                        m:ðrð haðn:ðhere: being around, presence m:ðø hò Vy:a ,s:v:aIshame, disgrace ?
                        AO v:h m:j:el:s:public gathering n:hiø
,  eQ:l:v:t:seclusion; solitude hi s:hi     . .  3 . .

                        hm: B:i dØSm:n:enemy t:að n:hiø hòø Ap:n:ðhere: your
                        ^:òrrival kað t:ØJ:s:ð m:Øhbb:t:love hi s:hi     . .  4 . .

                        Ap:n:i hst:i hi s:ð hað j:að kÙC hað
                        Aag:ahi g:r n:hiø ^:fl:t: hi s:hi           . .  5 . .

                        um:Òlife hrc:ndeven though ek hò b:qý-eQ:ram:lightning-pace
                        edl: heart kñ Q:Ün:blood krn:ð here: squandering, wasting ki fÙs:üt:time enough hi s:hi     . .  6 . .

                        hm: kaðI t:kýgiving up, abandoning-O-v:faloyalty, faithfulness krt:ð hòø !
                        n: s:hi ESq
,  m:Øs:ib:t:calamity; extreme
difficulty hi s:hi     . .  7 . .

                        kÙC t:að dð Ay: fl:k-O-n:a-Ens:af,
                        Aah
-Aað-fy:aüd ki ,Q:s:t: hi s:hi     . .  8 . .

                        hm: B:i t:s:l:im:learning ki Q:Ühabit Ral:ðøg:ð(we'll) get into
the habit of...,
                        b:ðen:y:az:iindependence t:ðri Aadt:habit hi s:hi     . .  9 . .

                        y:arthe Beloved s:ð Cð_ c:l:i j:aO, ' As:d '
                        g:r n:hiø v:sl: t:að hs:rt: hi s:hi     . .  10 . .

To unglossed version.

To index of poetry.

To index of  m:lhar.

Keyed in 18 Nov 2001. Posted 19 Nov 2001. Corrected 29 Mar 2005.