y:Üen:v:es:ýXi Aaôf em:eS:g:n:

em:z:aü As:d ull:ah Q:an: ^:ael:b: '
^:z:l:  in  -Ar

                                          kaðI umm:idhope;
 expectation b:r n:hiø Aat:idoesn't come
 to pass
                        kaðI s:Ürt:face;
 situation n:z:r n:hiø Aat:iis not to be
 seen     . .  1 . .

                        m:aòt:death ka Ok edn: m:ØAyy:n:fixed; bound to happen
                        n:iødsleep Vy:aðø rat: B:rall night long n:hiø Aat:i     . .  2 . .

                        Aag:ð Aat:i T:i hal:-O-edl:state of the heart p:ðon hús:ilaughter
                        Ab: eks:i b:at: p:r n:hiø Aat:i     . .  3 . .

                        j:an:t:a hÜú s:v:ab:blessings-O-t:aAt:??-Aað-z:hd??
                        p:r t:b:iy:t:mood; desire uD:r n:hiø Aat:iI don't feel like (doing) those
 things.     . .  4 . .

                        hò kÙC Oðs:i hi b:at: j:aðhere: because of which c:Øp: hÜú
                        v:n:aüotherwise Vy:a b:at: kr'kar' here is short for 'karnii' n:hiø Aat:i     . .  5 . .

                        Vy:aðø n: c:iQ:Üúscream ek y:ad krt:ð hòø
                        m:ðri Aav:az:voice g:rif n:hiø Aat:i     . .  6 . .

                        da^:-O-edl:stain (or scar) on the heart g:r n:z:r n:hiø Aat:ais invisible
                        b:Üsmell B:i
,  Oð c:arag:rdoctor,  n:hiø Aat:i ?     . .  7 . .

                        hm: v:haú hòø j:haú s:ð hm:kað B:i
                        kÙC hm:ari Q:b:rnews;
 awareness n:hiø Aat:i     . .  8 . .

                        m:rt:ðdie hòø Aarz:Üdesire; longing m:ðø m:rn:ð ki
                        m:aòt:death Aat:i hò p:rbut n:hiø Aat:i     . .  9 . .

                        kab:a eks: m:Øúh s:ðwith what face; how will you dare? j:aAaðg:ð,  ' ^:ael:b: '
                        S:rm:shame t:Øm:kað m:g:rnevertheless n:hiø Aat:i     . .  1 0 . .

To unglossed version of  ^:z:l: in -Ar
To index of poetry.

To index of  m:lhar.

Keyed in 21 Oct 2001. Fixed 22 & 24 Oct 2001.