Time MondayTuesdayWednesdayThursday Friday
9:009:30     IntsctTh    
9:3010:00     IntsctTh    
10:0010:30     IntsctTh 216-041 Office Hour
10:3011:00     IntsctTh 216-041 Office Hour
11:0011:30   MATH LAB   216-042  
11:3012:00   MATH LAB   216-042  
12:0012:30          
12:3001:00          
01:0001:30 776   776   776
01:3002:00 776   776   776
02:0002:30         Office Hour
02:3003:00         Office Hour
03:0003:30 AG Sem   NT Sem 216-043  
03:3004:00 AG Sem   NT Sem 216-043  
04:0004:30 Combo Sem     216-044  
04:3005:00 Combo Sem     216-044  
05:0005:30          
05:3006:00