Time MondayTuesdayWednesdayThursday Friday
10:0010:30          
10:3011:00   545   545  
11:0011:30 665 545 665 545 665
11:3012:00 665 545 665 545 665
12:0012:30          
12:3001:00          
01:0001:30          
01:3002:00          
02:0002:30 SAGS       DSSem
02:3003:00 SAGS 679   679 DSSem
03:0003:30   679 StArithm 679 DSSem
03:3004:00   679 StArithm 679 DSSem
04:0004:30 StCombo   AGS   Combo
04:3005:00 StCombo   AGS   Combo
05:0005:30          
05:3006:00