Po_name Williamston
State MI
Pop1999 9819
Zipcode 48895