···
RETURN

Feenstra, Robert C.

Ph.D. 1981  MIT
Location (2023): UC Davis
Student(s)
22 listed
Blonigen, Bruce A.
Campbell, Douglas L.
Choi, Jaerim
Friberg, Richard
Hong, Chang
Iranzo, Susana
Kee, Hiau Looi
Li, Zhiyuan
Ma, Hong
Macedoni, Luca
Rahman, Ahmed
Salvatici, Luca
Sheng, Liugang
Siregar, Rizki Nauli (Kiki)
Soderbery, Anson
Van Assche, Ari
Weinberger, Ariel
Wong, Kar-Yiu
Wright, Greg
Xu, Mingzhi (Jimmy)
Yang, Tzu-Han Maria
Yu, Miaojie
GrandStudent(s)
17 listed
Brussevich, Mariya
Cheong, Juyoung
Cipollina, Maria
Cole, Matthew T.
Cui, Xiaomin
Dai, Mi
Friedt, Felix
Greenland, Andrew N.
Henn, Christian
Ichino, Yasukazu
Liebman, Benjamin
Query, Jason
Sytsma, Tobias
Tomlin, Kasaundra
Wang, Miao
Wooster, Rossitza B.
Zhang, Rui (Ray)